ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/151

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Εργοδότη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 80/987/ΕΟΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.- Προς τον σκοπόν συμμορφώσεως της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 80/987/ΕΟΚ το άρθρο 1 του Π.Δ. 1/1990 «Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη» (ΦΕΚ 1/Α΄) τροποποιείται ως εξής:« 1.Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση, ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης. 2.Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος αφερέγγυος εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2648/1998, είναι: 1)το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που περιέρχεται σε κατάσταση παύσεως ή αναστολής των πληρωμών του και κηρύσσεται σε πτώχευση με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. Αν η επιχείρηση αυτού του εργοδότη συνεχίζει να λειτουργεί παρά την κήρυξη σε πτώχευση, τότε ο εργοδότης δεν θεωρείται αφερέγγυος, 2)επιχείρηση (προβληματική) που υποβάλλεται στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του Ν. 1386/1983 (ΦΕΚ 107 Α΄), 46 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), και 14 του Ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α΄), όπως ισχύουν, 3)Ασφαλιστική επιχείρηση της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε με απόφαση του αρμοδίου υπουργού, λόγω παράβασης διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τίθεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση (αναγκαστική) σύμφωνα με το άρθρο 12α του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α΄) όπως ισχύει, 4)κάθε εργοδότης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που η επιχείρησή του τέθηκε, ύστερα από προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σε εκκαθάριση με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών του και με αποτέλεσμα τη λύση των σχέσεων εργασίας με τους μισθωτούς του». 2.Το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 5 του ιδίου ως άνω διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου, για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος, ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές». 3.- Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ίδιου προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:« 4.Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το «Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπουργικής απόφασης, περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης ή από τη δημοσίευση της απόφασης με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης». 4.- Το άρθρο 8 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: «Για τα δικαιώματα από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική επιχείρηση, είτε με μορφή λογαριασμού που λειτουργεί στα πλαίσια της επιχείρησης, είτε με μορφή ομαδικού προγράμματος σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο (ΡRΙVΑΤΕ ΡΕΝSΙΟΝ FUΝD), σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότου ισχύουν τα ακόλουθα: Α. - Τα υφιστάμενα, κατά το χρόνο αφερεγγυότητας του εργοδότου, συνταξιοδοτικά κεφάλαια με τη μορφή είτε μαθηματικού αποθέματος, είτε λογαριασμού συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ανήκουν στους εργαζόμενους. Τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων ως και τα δικαιώματα προσδοκίας για εφάπαξ ή περιοδικές παροχές των εργαζομένων, οι οποίοι έχουν ήδη αποχωρήσει από την επιχείρηση ή από την εγκατάσταση του εργοδότη την ημέρα επελεύσεως της αφερεγγυότητάς του εξασφαλίζονται ως εξής: 1)Στην περίπτωση ομαδικού προγράμματος σε ασφαλιστική επιχείρηση ή σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, τα σχετικά κεφάλαια, τα οποία συγκεντρώνονται στην ασφαλιστική επιχείρηση ή στο ιδιωτικό ταμείο, εκκαθαρίζονται από εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και διανέμονται στους εργαζόμενους από την ασφαλιστική επιχείρηση ή το ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, είτε με βάση το μαθηματικό απόθεμα, όταν πρόκειται για εγγυημένα προγράμματα (εγγυημένο τεχνικό (προεξοφλητικό) επιτόκιο - εγγυημένη παροχή), είτε με βάση τη συσσωρευμένη καθαρή εισφορά ( περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη εισφορά), είτε με βάση τη δεδουλευμένη παροχή (ΑCCRUΕD ΒΕΝΕFΙΤ) ή την παρούσα αξία μελλοντικής παροχής (ΡRΟJΕCΤ ΒΕΝΕFΙΤ) (περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη παροχή). 2)Στην περίπτωση λογαριασμού που λειτουργεί στα πλαίσια της επιχείρησης, τα σχετικά κεφάλαια εκκαθαρίζονται από τον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων και διανέμονται στους εργαζόμενους, είτε με βάση την συσσωρευμένη καθαρή εισφορά (περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη εισφορά), είτε με βάση τη δεδουλευμένη παροχή ή την παρούσα αξία μελλοντικής παροχής (περίπτωση προγραμμάτων με καθορισμένη παροχή). Β. - Εφόσον στην επιχείρηση δεν υπάρχουν συμβούλια εργαζομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 1767/88 «Συμβούλια Εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας» (63/Α), στην εκκαθάριση και στην διανομή συμμετέχει τριμελής επιτροπή που εκλέγεται από τους εργαζομένους με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, σε συνέλευση που προσκαλείται από την συνδικαλιστική οργάνωση που έχει τα περισσότερα μέλη στην επιχείρηση. Γ. Αντιρρήσεις κατά του Πίνακα διανομής εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Δ. Υφιστάμενα δικαιώματα για περιοδικές ή εφάπαξ παροχές των εργαζομένων, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων, που έχουν ήδη αποχωρήσει από την επιχείρηση ή από την εγκατάσταση του εργοδότη την ημέρα επελεύσεως της αφερεγγυότητάς του (παροχές επιζώντων), δεν παραβλάπτονται συνεπεία της αφερεγγυότητάς του και λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία διανομής των παρ. Α, Β και Γ ανωτέρω». Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1836/ 1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 2648/1998 «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις» (238/Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (134/Α) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» (137/Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (38/Α).
  • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικοιύ προϋπολογισμού από την έκδοση του παρόντος διατάγματος.
  • Την με αριθμό 10/11.3.1999 γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Την με αριθμό 250/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία