ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/154

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του κλάδου Τεχνικών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1 του Π.Δ. 47/1995 (Α΄36) οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Κλάδου Τεχνικών του Πυροσβεστικού Σώματος αυξάνονται κατά ογδόντα (80), καταργουμένων ισάριθμων θέσεων πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών οι οποίες κατανέμονται στην κλίμακα των βαθμών του κλάδου αυτού ως εξής: ΙΙ. Ειδικών Υπηρεσιών: Α. Αξιωματικοί (1) Τεχνικοί: Αντιπύραρχοςένας (1) Επιπυραγοί Πυραγοί δύο(2) Υποπυραγοί Ανθυποπυραγοί πέντε(5) Β. Πυρονόμοι - Υπαξιωματικοί - Πυροσβέστες (1) Τεχνικοί: Αρχιπυροσβέστες - Υπαρχιπυροσβέστες Πυροσβέστες εβδομήντα δύο (72).
2.  
  Οι θέσεις των Επιπυραγών Τεχνικών γίνονται ενιαίες με τις θέσεις Πυραγών Τεχνικών
Άρθρο 2
1.  
  Η κάλυψη των κενών θέσεων των Ανθυποπυραγών Τεχνικών γίνεται:
 1. Σε ποσοστό 50% των θέσεων που προκηρύσσονται με διορισμό ιδιωτών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Ειδικότητας Τεχνολόγου Οχημάτων που επιτυγχάνουν σε διαγωνισμό και έχουν προϋπηρεσία στο αντικείμενο της Ειδικότητάς τους τουλάχιστον δύο (2) έτη.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό της κατηγορίας αυτής έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών και διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για ιδιώτες υποψηφίους.
 3. Το υπόλοιπο 50% των θέσεων με προαγωγικές εξετάσεις Πυρονόμων και Αρχιπυροσβεστών Τεχνικών κατόχων απολυτηρίου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα.
 4. Αν κατά την προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη θέσεων των ως άνω κατηγοριών ο αριθμός είναι περιττός, η θέση που υπολείπεται κατά την κατανομή προστίθεται στην πρώτη κατηγορία.
 5. Αν ο αριθμός των θέσεων κάποιας από τις ανωτέρω κατηγορίες για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται, συμπληρώνεται από την άλλη.
 6. Σε καμιά περίπτωση δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός μόνον για την κάλυψη θέσεων της δεύτερης κατηγορίας.
2.  
  Τις κενές θέσεις Πυροσβεστών Τεχνικών καταλαμβάνουν οι Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών που υπηρετούν με τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος για ένα τουλάχιστον έτος και εργάζονται ως Τεχνίτες στα Πυροσβεστικά Συνεργεία του Πυροσβεστικού Σώματος και επιθυμούν τη μετάταξη
3.  
  Για τον προβλεπόμενο από την παρ. 1 (α) του παρόντος άρθρου διαγωνισμό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 365/1999 (Α΄ 144), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του Π.Δ. 203/1995 (Α΄ 109) σε συνδυασμό με εκείνες της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 170/1996 (Α΄ 131).
Άρθρο 3
1.  
  Για θέματα σχετικά με την προμήθεια, αντικατάσταση, αναπαραγωγή, διαμονή, διατροφή, συντήρηση, υγειονομική περίθαλψη και μεταφορά των πυροσβεστικών σκύλων, που χρησιμοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2018/1992 (Α΄ 33), οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών του Πυροσβεστικού Σώματος και διασωστικούς σκοπούς, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Π.Δ. 500/1989 (Α΄ 214).
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 1, εδάφιο (γ), (δ), (ε), (ζ) και (η) και παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 1590/1986. β. Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). δ. Του Π.Δ. 108/1994 «Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 82). ε. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). στ. Της 1107147/1239/0006Α΄/4.10.1996 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922). ζ. Του Π.Δ. 47/1995 «Οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα προκληθεί οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για μεν το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 14.349.000 δρχ., που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης υπό ΚΑΕ 0414, 0421, 0424, 0433, 0439, 0533 και 1743 του Ειδικού Φορέα 43-120, για δε τα επόμενα 5 έτη ύψους 28.698.000 δρχ. για καθένα απ’ αυτά, που θα καλυφθεί με εγγραφή πιστώσεων στους οικείους Κ.Α.Ε. του ανωτέρω προϋπολογισμού.
 • Την 178/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α΄ 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/500 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/500 1989
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Ρύθμιση θεμάτων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 1995/203 1995
Οργανική δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1995/47 1995
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1999/365 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/365 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία