Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/44/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή του Τηλεπικοινωνιακού Τομέα στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1 "Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/51/Ε.Κ. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθμ. L 295/23) σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 90/387/Ε.Ο.Κ. και 92/44/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή του τηλεπικοινωνιακού τομέα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2246/94
Άρθρο 2 "Ορισμοί (Άρθρο 1, παραγρ.2, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Το στοιχείο Ι της παραγράφου 2, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ι: Τερματικό σημείο του δικτύου: Το φυσικό σημείο, όπου ο τελικός χρήστης έχει πρόσβαση στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το οποίο αποτελεί μέρος του δικτύου αυτού, αλλά και σύνορο με αυτό.
2.  
  Το στοιχείο ΙΔ της παραγράφου 2, του άρθρου πρώτου του Ν.2246/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΙΔ Χρήστες: Άτομα συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών ή οργανισμοί που χρησιμοποιούν ή ζητούν δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
3.  
  Το στοιχείο ΚΘ της παραγράφου 2, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΚΘ Προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου: Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ανάλογα με την περίπτωση στις δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών. Ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής τους, οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου μπορούν να περιλαμβάνουν εναρμονισμένες προϋποθέσεις σχετικά με: - τις τεχνικές διεπαφές, στις οποίες περιλαμβάνεται ο καθορισμός και η υλοποίηση τερματικών σημείων του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, όπου κρίνεται απαραίτητο. - τους όρους χρήσης του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου. - τις αρχές τιμολόγησης και όπου κρίνεται απαραίτητο. - την πρόσβαση σε συχνότητες και αριθμούς / διευθύνσεις / ονομασίες, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς του Παραρτήματος του παρόντος. Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου διέπονται από τις βασικές αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της μη διάκρισης της ισότητας στην πρόσβαση και τη δημοσίευση με κατάλληλο τρόπο.
4.  
  Στην παράγραφο 2, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/94 όπως ισχύει προστίθεται στοιχείο ΛΕ το οποίο έχει ως ακολούθως: ΛΕ΄Καθολική υπηρεσία: Ένα καθορισμένο στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας προσιτό σε κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από την γεωγραφική του θέση και υπό το πρίσμα των ειδικών Εθνικών προϋποθέσεων σε προσιτή τιμή.
5.  
  Οι ορισμοί διασύνδεση, ουσιώδεις (βασικές) απαιτήσεις, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και δημόσιο δίκτυο που αναφέρονται στον Ν. 2246/94, εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση και στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.
6.  
  Οι ορισμοί τεχνικές προδιαγραφές, πρότυπα και τερματικός εξοπλισμός που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγρ.2, του Π.Δ. 424/95 (Α 243), εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση και στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.
7.  
  Κατά την έννοια του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος ο ορισμός τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες έχει ως ακολούθως: Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή συνίσταται εν όλω ή εν μέρει στη μετάδοση και δρομολόγηση σημάτων σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, εξαιρουμένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών
Άρθρο 3 "Προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου - Περιορισμοί στην πρόσβαση και χρήση δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Άρθρο 1, παράγρ.1 και 3, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Το στοιχείο Ζ της παραγρ. 4, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
 1. Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ανάλογα με την περίπτωση στις δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών, στοχεύουν σε κοινοτικό επίπεδο:
 2. - στη διάθεση ενός στοιχειώδους συνόλου υπηρεσιών, - στη διασφάλιση της πρόσβασης και στη δυνατότητα διασύνδεσης με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. - στον εντοπισμό και στην προώθηση εναρμονισμένων τεχνικών διεπαφών, σχετικών προτύπων ή/και προδιαγραφών. - στην εγγύηση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη.
 3. Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου δεν πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση και χρήση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός αν υπάρχουν λόγοι που βασίζονται στις ουσιώδεις (βασικές) απαιτήσεις στην εν γένει σύνδεση του τερματικού εξοπλισμού στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, λόγοι που προκύπτουν από την άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και λόγοι ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ηθικής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 56 της Συνθήκης.
Άρθρο 4 "Θέσπιση κοινών προτύπων ή/και προδιαγραφών για την παροχή τεχνικών διεπαφών ή/και λειτουργιών δικτύων (Άρθρο 1, παραγρ. 5, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.) Στο άρθρο τρίτο του Ν. 2246/1994, προστίθεται παράγραφος 3α , η οποία έχει ως ακολούθως: 3 α - Πρότυπα, τεχ [...]"
1.  
  Για την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ανάλογα με την περίπτωση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, απαιτούνται εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διεπαφής των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τα οποία βασίζονται σε πρότυπα ή/και σε προδιαγραφές που θεσπίζονται προς όφελος των χρηστών, σε κοινοτικό επίπεδο. Ελλείψει δε τέτοιων προτύπων ή/και προδιαγραφών χρησιμοποιούνται πρότυπα ή/και προδιαγραφές που θεσπίζονται από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (ΕΤSΙ) ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ), ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CΕΝΕLΕC), ή ελλείψει τέτοιων πρότυπων ή/και προδιαγραφών από τα διεθνή πρότυπα ή Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ΙRC) ή ελλείψει τέτοιων προτύπων ή/και προδιαγραφών από τα εθνικά πρότυπα ή/και προδιαγραφές.
2.  
  Στην περίπτωση που τα εναρμονισμένα πρότυπα ή/και οι προδιαγραφές δεν εξασφαλίζουν την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση, διαλειτουργικότητα και διασύνδεση και ιδίως δεν εξασφαλίζουν τις βασικές αρχές παροχής ανοικτού δικτύου και τις ουσιώδεις (βασικές) απαιτήσεις, απαλείφονται οι αναφορές των προτύπων ή/και των προδιαγραφών αυτών από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει των διαδικασιών λειτουργίας της Επιτροπής ΟΝΡ
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. (Επίλυση διαφορών) - Παροχή Πληροφοριών (Άρθρο 1, παραγρ. 6,10 και 11, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Στην παραγρ. 4, του άρθρου δευτέρου του Ν. 2246/1994 προστίθενται εδάφια Ε και ΣΤ, τα οποία έχουν ως ακολούθως: Ε - Με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυγής, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις που κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θίγεται από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δύναται να προσφύγει στην Επιτροπή ΟΝΡ σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 90/387/Ε.Ο.Κ. (L 192/1), επιβαρυνόμενο με τα έξοδα κινήσεως της σχετικής διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς. ΣΤ- Οι Οργανισμοί παροχής δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημοσίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε πληροφορία, που απαιτείται για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
2.  
  Στην παράγραφο 4, του άρθρου πέμπτου του Ν. 2246/1994 καταργούνται τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ. Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το Παράρτημα Ι του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 40/96
Άρθρο 6 "Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Το άρθρο 1 του Π.Δ. 40/96 (Α΄. 27) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 92/44/Ε.Ο.Κ. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Αριθμ. L 165/27), η οποία τροποποιείται από την Οδηγία 97/51/Ε.Κ. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / Αριθμ. L 295/23) σχετικά με τις προϋποθέσεις ανοικτής και αποτελεσματικής πρόσβασης και χρήσης των μισθωμένων γραμμών, που παρέχονται σε χρήστες δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και τη δυνατότητα παροχής σε όλη την Κοινότητα ενός ελαχίστου συνόλου μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 94/439/Ε.Ε. (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 181/40) και την απόφαση αριθμ. 98/80/Ε.Ε., σχετικά με τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/44/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 14/27).
Άρθρο 7 "Ορισμοί (Άρθρο 2, παραγρ. 3, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Η παράγραφος 1, του άρθρου 2, του Π.Δ. 40/96, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Μισθωμένες Γραμμές: Οι τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις, χάρη στις οποίες καθίσταται δυνατή η παροχή διαφανούς χωρητικότητας μετάδοσης μεταξύ τερματικών σημείων δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και τα οποία δεν περιλαμβάνουν κατ αίτηση μεταγωγή (λειτουργίες μεταγωγής, που μπορεί να ελέγχει ο χρήστης ως μέρος της παροχής μισθωμένης γραμμής). Επιτροπή ΟΝΡ: Η επιτροπή που αναφέρεται στην παράγραφο 3, του άρθρου δευτέρου του Π.Δ. 40/96. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.): Η επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο δεύτερο, παράγρ. 3 του Ν. 22/46/94 και στα άρθρα 2, παράγρ. 2, εδ. Τέταρτο και 8 της Οδηγίας 92/44/Ε.Ο.Κ.
2.  
  Στο άρθρο 2, του Π.Δ. 40/96, προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως ακολούθως: 10. - Οργανισμοί κατέχοντες σημαντική θέση στην σχετική αγορά των μισθωμένων γραμμών είναι οι Οργανισμοί, οι οποίοι : - κατέχουν μερίδιο 25% ή περισσότερο στη σχετική αγορά των μισθωμένων γραμμών ή κατ εξαίρεση. - κατέχουν μερίδιο χαμηλότερο του 25% της εν λόγω αγοράς. Οργανισμοί οι οποίοι κατέχουν μερίδιο 25% ή περισσότερο της αγοράς αυτής δύναται να θεωρηθούν ως μη έχοντες σημαντική θέση στη σχετική αγορά. Η σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών εκτιμάται βάσει του ή των τύπων μισθωμένων γραμμών που παρέχονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η οποία μπορεί να καλύπτει το σύνολο ή τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Για τον καθορισμό των οργανισμών, ως κατεχόντων σημαντική θέση στη σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών, λαμβάνονται υπόψη η ικανότητά τους να επηρεάζουν τις συνθήκες της αγοράς μισθωμένων γραμμών, ο κύκλος των εργασιών τους σε συνάρτηση με το μέγεθος της σχετικής αγοράς, η πρόσβασή τους σε οικονομικούς πόρους και η πείρα τους στην παροχή προϊόντων και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην αγορά.
Άρθρο 8 "Κοινοποιημένοι Οργανισμοί (Άρθρο 2, παραγρ. 1, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.) Στο Προεδρικό Διάταγμα 40/96, προστίθεται άρθρο 2 α, το οποίο έχει ως ακολούθως: Άρθρο 2 α : Κοινοποιημένοι Οργανισμοί:"
1.  
  Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται η φράση οργανισμός τηλεπικοινωνιών αντικαθίσταται από τη φράση κοινοποιημένος οργανισμός
2.  
  Κοινοποιημένος οργανισμός είναι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.).
3.  
  Οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλονται και στους οργανισμούς που κατέχουν σημαντική θέση στην σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών
Άρθρο 9 "Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις παροχής πρόσβασης και χρήσης - Βασικές απαιτήσεις (Άρθρο 2, παραγρ. 5, 6, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Στην παράγρ. 4, του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 μετά τη φράση Π.Δ. 424/95 Α 243 προστίθεται η φράση ή Π.Δ. 122/98 (Α 103).
2.  
  Το εδάφιο 1, της παραγρ. 3, του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Προκειμένου όμως να εξασφαλίσει την τήρηση των ουσιωδών (βασικών) απαιτήσεων, που είναι: - η ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου - η διατήρηση της ακεραιότητας του δικτύου και σε αιτιολογημένες περιπτώσεις η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών - η προστασία των δεδομένων - η προστασία του περιβάλλοντος - οι πολεοδομικοί και χωροταξικοί στόχοι - η αποτελεσματική χρήση του φάσματος - η αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών μεταξύ συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων Στην προστασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, η εμπιστευτικότητα των μεταδιδομένων ή αποθηκευμένων πληροφοριών, καθώς και η προστασία της ιδιωτικής ζωής, δύναται να επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση και χρήση των μισθωμένων γραμμών.
3.  
  Το εδάφιο 4, της παραγρ. 3, του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεωρούνται, εν προκειμένω, η εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως κακοκαιρία υπερβολικού βαθμού, σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός ή πυρκαγιά.
Άρθρο 10 "Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.- Υποχρεώσεις του κοινοποιημένου οργανισμού (Άρθρο 2, παραγρ. 7,8, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Στην παράγρ. 6, του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως: Επίσης ενθαρρύνει την παροχή των συμπληρωματικών κατηγοριών μισθωμένων γραμμών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Διατάγματος, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση της αγοράς και την πρόοδο των εργασιών τυποποίησης.
2.  
  Στην παράγρ. 5, του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96, προστίθεται εδάφιο το οποίο έχει ως ακολούθως: Λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση της αγοράς και την πρόοδο των εργασιών τυποποίησης, δύναται να παρέχει και τις συμπληρωματικές κατηγορίες μισθωμένων γραμμών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Διατάγματος.
3.  
  Η παράγρ. 9 του άρθρου 2 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 9. - Η Ε.Ε.Τ.Τ. μεριμνά για την τήρηση της αρχής της αποφυγής διακρίσεων από τον κοινοποιημένο οργανισμό στην περίπτωση παροχής μισθωμένων γραμμών. Ο εν λόγω οργανισμός εφαρμόζει ανάλογους όρους σε ανάλογες περιπτώσεις σε οργανισμούς που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Επίσης παρέχει μισθωμένες γραμμές σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς με τους ίδιους όρους και με το ίδιο επίπεδο ποιότητας με αυτές, που παρέχει και στις δικές του τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή ανάλογα με την περίπτωση, για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες θυγατρικών του εταιρειών ή για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εταίρων του.
Άρθρο 11 "Τιμολόγια μισθωμένων γραμμών (Άρθρο 2, παράγρ. 10 α,β,γ, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.)"
1.  
  Το στοιχ. 1, του εδαφίου α, της παραγρ. 8, του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Τα τιμολόγια των μισθωμένων γραμμών καθορίζονται με βάση την αρχή του προσανατολισμού στο κόστος και τους κανόνες της διαφάνειας. Με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της αποφυγής διακρίσεων, εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. από τον κοινοποιημένο οργανισμό, τα τιμολόγια των μισθωμένων γραμμών είναι ανεξάρτητα από τον τύπο εφαρμογής, που χρησιμοποιούν οι χρήστες των μισθωμένων γραμμών και περιλαμβάνουν υπό κανονικές συνθήκες:.
2.  
  Η περίπτωση ΙΙΙ, του στοιχ. ΙΙ, του εδαφίου β, της παραγρ. 8, του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Όταν δεν είναι δυνατόν να βρεθούν ούτε άμεσοι, ούτε έμμεσοι δείκτες για τον καταλογισμό του κόστους, η κατηγορία κόστους προσδιορίζεται βάσει ενός γενικού δείκτη, ο οποίος υπολογίζεται με τη χρήση του λόγου μεταξύ όλων των δαπανών, που αφορούν άμεσα ή καταλογίζονται, αφ ενός στις μισθωμένες γραμμές και αφετέρου στις άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
3.  
  Στο άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 προστίθεται παρ. 12 α, η οποία έχει ως ακολούθως: Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εξασφαλίζει την τήρηση των αρχών τιμολόγησης και κοστολόγησης όταν ένας οργανισμός δεν κατέχει σημαντική θέση στην σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών σε συγκεκριμένη γεωγραφική θέση. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επίσης δύναται να αποφασίζει για την μη εφαρμογή των αρχών τιμολόγησης και κοστολόγησης σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όταν έχει εξακριβώσει ότι υφίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός στη σχετική αγορά των μισθωμένων γραμμών, βάσει των εφαρμοζομένων τιμολογίων.
Άρθρο 12
1.  
  Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. (Άρθρο 2, παραγρ. 11 β,γ, Οδηγίας 97/51/Ε.Κ.) Στην παράγραφο 15, του άρθρου 3, του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 διαγράφεται η πρόταση: ειδικότερα λόγω πιθανών παραβάσεων των ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων. Επίσης προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως ακολούθως: Η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακοινώνει στην Επιτροπή τους οργανισμούς, που κατέχουν σημαντική θέση στην σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών, καθώς και τις κατηγορίες των μισθωμένων γραμμών, που υποχρεούται να παρέχει κάθε οργανισμός σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή προκειμένου να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της παραγρ. 12α του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 13 "Τροποποίηση Παραρτημάτων (Άρθρο 2 παράγρ. 13 και 14, Οδηγίας 97/51/ΕΚ)"
1.  
  Η παράγρ. 1, του άρθρου 6, του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως:.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
1.  
Παραρτήματα (Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ Οδηγίας 97/51/ΕΚ) Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Διατάγματος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ τα οποία έχουν ως ακολούθως: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του ν. 2246/94 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) Πλαίσιο αναφοράς για την εφαρμογή των προϋποθέσεων παροχής ανοιχτού δικτύου. Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες της συνθήκης: 1.Εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των διεπαφών ή/και λειτουργιών δικτύου. Κατά την κατάρτιση των προϋποθέσεων παροχής ανοικτού δικτύου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ακόλουθο σύστημα για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τις τεχνικές διεπαφές ή/και τις λειτουργίες δικτύου: - για τις υφιστάμενες υπηρεσίες και δίκτυα,πρέπει να εφαρμόζονται οι υφιστάμενες προδιαγραφές διεπαφών, - για εντελώς νέες υπηρεσίες ή για τη βελτίωση υφισταμένων υπηρεσιών,πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται, κατά το δυνατόν, οι υφιστάμενες προδιαγραφές διεπαφών. Εάν οι υφιστάμενες διεπαφές δεν είναι κατάλληλες, πρέπει να καθορίζονται βελτιώσεις ή/και νέες προδιαγραφές επαφών. - για τα δίκτυα τα οποία δεν έχουν ακόμη εισαχθεί αλλά για τα οποία έχει ήδη αρχίσει πρόγραμμα τυποποίησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κατά την ανάπτυξη νέων προδιαγραφών για τις διεπαφές και τις υπηρεσίες δικτύου, οι απαιτήσεις παροχής ανοικτού δικτύου. Κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, οι προτάσεις για την παροχή ανοικτού δικτύου πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις διεξαγόμενες εργασίες των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, ιδίως δε του ΕΤSΙ, και να λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τις εργασίες των διεθνών οργανισμών τυποποίησης, όπως της ΙΤU-Τ. 2.Εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής και χρήσης. Εάν απαιτείται, οι προϋποθέσεις παροχής και χρήσης πρέπει να καθορίζουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και παροχής υπηρεσιών. 1)οι προϋποθέσεις παροχής αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπηρεσίες παρέχονται στους χρήστες, μπορούν δε να περιλαμβάνουν: - τη χαρακτηριστική προθεσμία παροχής, - τη χαρακτηριστική προθεσμία επισκευής, - την ποιότητα των υπηρεσιών, ιδίως τη δυνατότητα διάθεσης και την ποιότητα της μετάδοσης, - τη συντήρηση και τη διαχείριση του δικτύου, 2)οι προϋποθέσεις χρήσης που αφορούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους χρήστες, όπως: - οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο δίκτυο, - οι προϋποθέσεις από κοινού χρήσης, - οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών στοιχείων και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επικοινωνιών, όταν αυτό είναι αναγκαίο. 3.Εναρμονισμένες αρχές τιμολόγησης. Οι αρχές τιμολόγησης πρέπει να συμβιβάζονται με τις εξής αρχές: - πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, - πρέπει να είναι διαφανείς και να δημοσιεύονται με το κατάλληλο τρόπο, - πρέπει να εξασφαλίζουν την ισότητα πρόσβασης και να μη δημιουργούν διακρίσεις, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Συγκεκριμένα οι παραπάνω αρχές συνεπάγονται ότι: - τα τιμολόγια πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και, έως ότου, βάσει του ανταγωνισμού, μειωθούν οι τιμές για τους χρήστες να ορίζονται κατ αρχήν βάσει του κόστους, υπό την προϋπόθεση ότι οι πραγματικές τιμές εξακολουθούν να καθορίζονται βάσει της εθνικής νομοθεσίας και δεν εξαρτώνται από τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου. Εάν ένας οργανισμός δεν κατέχει πλέον σημαντική θέση στη συγκεκριμένη αγορά, η αρμόδια εθνική κανονιστική αρχή μπορεί να αγνοεί την υποχρέωση καθορισμού της τιμής βάσει του κόστους. Ένας από τους στόχους πρέπει να είναι ο καθορισμός αποτελεσματικών αρχών τιμολόγησης σε όλη την Κοινότητα, με την παράλληλη εξασφάλιση της παροχής γενικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού. - τα τιμολόγια να είναι διαφανή και να δημοσιεύονται δεόντως. - προκειμένου να προσφέρεται στους χρήστες η επιλογή μεταξύ των διαφόρων επιμέρους χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας, και στο βαθμό που το επιτρέπει η τεχνολογία, η τιμολόγηση πρέπει να είναι αρκετά αναλυτική, σύμφωνα με τους περί ανταγωνισμού κανόνες της Συνθήκης. Συγκεκριμένα, τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που εισάγονται προκειμένου να παρασχεθούν ορισμένες συμπληρωματικές ειδικές υπηρεσίες πρέπει, κατά κανόνα, να τιμολογούνται χωριστά και ανεξάρτητα από τα συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά και τη μεταφορά καθεαυτή, - η τιμολόγηση πρέπει να είναι αμερόληπτη και να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση, εξαιρουμένων των περιορισμών που είναι συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο. Όλα τα τέλη για την πρόσβαση στις δυνατότητες ή υπηρεσίες του δικτύου πρέπει να τηρούν τις προαναφερόμενες αρχές καθώς και τους περί ανταγωνισμού κανόνες της Συνθήκης. Επίσης, στα εν λόγω τέλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ισότιμης συμμετοχής στο συνολικό κόστος των χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων και η ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων, και όπου είναι δυνατό, η χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με την Οδηγία 97/33/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L199/32) σχετικά με τη διασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η καθολική υπηρεσία και η διαλειτουργικότητα δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών με την εφαρμογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου. Επιτρέπεται να υπάρχουν διαφορετικές τιμές, προκειμένου ιδίως να λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον κίνηση κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και η έλλειψη κίνησης κατά τη διάρκεια νεκρών περιόδων, με την προϋπόθεση ότι οι διαφορετικές αυτές τιμές δικαιολογούνται εμπορικά και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αρχές. 4.Εναρμονισμένη προσέγγιση για την αριθμοδότηση/διευθυνσιοδότηση/απόδοση ονομασίας. Η αριθμοδότηση/διευθυνσιοδότηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόδοση ονομασίας προσφέρει την επιλογή του περιορισμού ή των περιορισμών, ή την επιλογή μιας υπηρεσίας, ενός φορέα υπηρεσιών ή ενός φορέα δικτύου. Συνεπώς, η τήρηση μιας εναρμονισμένης προσέγγισης για την αριθμοδότηση /διευθυνσιοδότηση και, όπου είναι απαραίτητο, την απόδοση ονομασίας αποτελεί βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της πανευρωπαϊκής διασύνδεσης από άκρο σε άκρο των χρηστών και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών. Επιπλέον, η αριθμοδότηση /διευθυνσιοδότηση /απόδοση ονομασίας πρέπει να πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό, αναλογικό και συνεπή προς τις απαιτήσεις της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση. Προς το σκοπό αυτό είναι ανάγκη να: - εξασφαλίζεται η παροχή, βάσει εναρμονισμένων αρχών, κατάλληλου φάσματος αριθμών και διευθύνσεων, προθεμάτων και συντόμων κωδικών και ανάλογα με την περίπτωση, κατάλληλων ονομασιών, για όλες τις δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, - εξασφαλίζεται ο συντονισμός των εθνικών θέσεων στους διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπου λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την αριθμοδότηση/διευθυνσιοδότηση /απόδοση ονομασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές πιθανές εξελίξεις στους τομείς αυτούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, - εξασφαλίζεται ότι τα σχετικά εθνικά προγράμματα αριθμοδότησης /διευθυνσιοδότησης/απόδοσης ονομασίας παρακολουθούνται από την εθνική κανονιστική αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους από τους οργανισμούς παροχής δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή προσιτών στο κοινό τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, - εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της φορητότητας αριθμού προκειμένου να αρθούν τυχόν εμπόδια για τους χρήστες κατά την επιλογή των προμηθευτών τους, - εξασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες χορήγησης ατομικών αριθμών /διευθύνσεων /ονομασιών, προθεμάτων και συντόμων κωδικών, ή/και φάσματος αριθμών /διευθύνσεων είναι διαφανείς αμερόληπτες και έγκαιρες, και ότι η εν λόγω χορήγηση πραγματοποιείται με αντικειμενικότητα, διαφάνεια και αμεροληψία, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, - χορηγείται στις εθνικές κανονιστικές αρχές η δυνατότητα να καθορίζουν προϋποθέσεις για τη χρήση, στα προγράμματα αριθμοδότησης /διευθυνσιοδότησης, ορισμένων προθεμάτων ή συντόμων κωδικών, ιδίως όταν τα προθέματα ή οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται κατά την παροχή υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό (π.χ. υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, υπηρεσίες κλήσης έκτακτης ανάγκης), ή για να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση. 5.Πρόσβαση στις συχνότητες. Τα Κράτη - Μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται συχνότητες στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Η πρόσβαση στις συχνότητες που χορηγούνται μέσω αδειών ή άλλων εγκρίσεων πρέπει να τηρεί το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1992, για την εφαρμογή στην Κοινότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (Ε.Ε. αριθ. C 318 της 4.12.1992, σελ. 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Οι πληροφορίες, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, - τις προϋποθέσεις παροχής και τις απαιτήσεις για τη χορήγηση Αδειών, Δηλώσεων και Εγκρίσεων Παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν ως ακολούθως : Α. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μισθωμένων γραμμών είναι τα κατωτέρω : • Αναλογικές γραμμές : n Ευρείας ζώνης συνήθους ποσότητας. Με Διεπαφή Δισύρματη ή Τετρασύρματη και Ποσότητα Μ 1020 κατά CCΙΤΤ. n Ευρείας ζώνης ειδικής ποσότητας. Με Διεπαφή Δισύρματη ή Τετρασύρματη και Ποσότητα Μ 1020/Μ 1025 κατά CCΙΤΤ. • Ψηφιακές γραμμές : n Διεπαφή V.24/V.28 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι V.24 και τα ηλεκτρικά είναι V.28 κατά CCΙΤΤ. n Διεπαφή Χ.21 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι Χ.24 και τα ηλεκτρικά είναι V.11 κατά CCΙΤΤ. n Διεπαφή V.36 όπου τα λειτουργικά χαρακτηριστικά είναι Χ.21 bis και τα ηλεκτρικά είναι V.11 κατά CCΙΤΤ. Β. Τα Τιμολόγια Καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και περιλαμβάνουν το τέλος και τους τυχόν όρους της αρχικής σύνδεσης, το μηνιαίο (πάγιο) τέλος και τα τυχόν πρόσθετα τέλη εφόσον δικαιολογείται η εφαρμογή τους. Όταν τα τιμολόγια είναι διαφοροποιημένα όπως π.χ. για λόγους διαφορετικού επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών ή του πλήθους των μισθωμένων γραμμών σ ένα χρήστη πρέπει να υπάρχει σχετική ένδειξη. Γ. Τις προϋποθέσεις παροχής : Οι προϋποθέσεις παροχής αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Διατάγματος. Δ. Απαιτήσεις για τη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως. 1.Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 τους παρόντος Διατάγματος 2.Εκτός από τις προϋποθέσεις χορηγήσεως Γενικών ή Ειδικών Αδειών οι χρήστες μισθωμένων γραμμών υπόκεινται επίσης στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ε. Προϋποθέσεις για την προσάρτηση τερματικού εξοπλισμού. Οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις προσάρτησης (σύνδεσης) περιλαμβάνουν πλήρη αναφορά των απαιτήσεων που πρέπει να πληροί ο τερματικός εξοπλισμός ο οποίος προσαρτάται στη μισθωμένη γραμμή, σύμφωνα με τους αντίστοιχους τεχνικούς κανονισμούς (CΤR), που αναφέρονται στο Π.Δ 424/95 (Α 243) ή στο Π.Δ. 122/98 (Α΄103). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ορισμός ελάχιστης δέσμης μισθωμένων γραμμών με εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 Κατηγορίαμισθωμένης γραμμής Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων Αναλογική, εύρος ζώνης δισύρματη (1) -ΕΤS 300 448 (3) δισύρματη -ΕΤS 300 448 (3) φωνής συνήθους ή τετρασύρματη-ΕΤS 300 451 (4) ποιότητας τετρασύρματη (2) -ΕΤS 300 451 (4) Αναλογική, εύρος ζώνης δισύρματη (1) -ΕΤS 300 449 (5) δισύρματη-ΕΤS 300 449 (5) φωνής ειδικής ποιότητας ή τετρασύρματη -ΕΤS 300 452 (6) τετρασύρματη (2) -ΕΤS 300 452 (6) Ψηφιακή, 64 kbits/s(7) ΕΤS 300 288 ΕΤS 300 288/Α1(8) ΕΤS 300 289 Ψηφιακή αδόμητη, ΕΤS 300 418 ΕΤS 300 247 2.048 kbits/s (9) ΕΤS 300 247/Α1 Ψηφιακή αδόμητη, ΕΤS 300 418(11) ΕΤS 300 419(12) 2.048 kbits/s (10) (1) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 15 (CΤR 15). (2) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 17 (CΤR 17). (3) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1040 της ΙΤU-Τ (πρώην CCΙΤΤ), (έκδοση 1988), αντί του ΕΤS 300 448. (4) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1040 της ΙΤU-Τ (πρώην CCΙΤΤ), (έκδοση 1988), αντί του ΕΤS 300 451. (5) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1020/Μ.1025 της ΙΤU-Τ (πρώην CCΙΤΤ), (έκδοση 1988), αντί του ΕΤS 300 449. (6) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τη σύσταση Μ. 1020/Μ.1025 της ΙΤU-Τ (πρώην CCΙΤΤ), (έκδοση 1988), αντί του ΕΤS 300 452. (7) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 14 (CΤR 14). (8) Προσωρινά, για χρονική περίοδο μετά την 31η Δεκεμβρίου 1997, δύνανται οι εν λόγω μισθωμένες γραμμές να παρέχονται με χρήση άλλων διεπαφών, βασισμένων Χ.21 ή Χ.21 bis, αντί του ΕΤS 300 288. (9) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 12 (CΤR 12). (10) Οι απαιτήσεις προσάρτησης για τερματικό εξοπλισμό που πρόκειται να συνδεθεί με τις εν λόγω μισθωμένες γραμμές περιγράφονται στον κοινό τεχνικό κανονισμό 13 (CΤR 13). (11) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με τις συστάσεις της ΙΤU-Τ (πρώην CCΙΤΤ) G.703Έ G.704 (εξαιρουμένου του τμήματος 5) και G.706 (κυκλικός έλεγχος πλεονασμού), (έκδοση 1988), αντί του ΕΤS 300 418. (12) Που έχει προηγουμένως υποβληθεί να παρέχονται σύμφωνα με την συναφή σειρά G.800 των συστάσεων της ΙΤU-Τ (πρώην CCΙΤΤ), (έκδοση 1988), αντί του ΕΤSΙ 300 419. Οι προδιαγραφές που αναφέρονται στους παραπάνω απαριθμούμενους τύπους μισθωμένων γραμμών καθορίζουν επίσης τα σημεία απόληξης του δικτύου (ΝΤΡ), σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 90/387/ΕΟΚ.
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν.1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α΄101), β) του άρθρου 4 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α 70), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.2367/1995 Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις (Α 261)
 • Τις διατάξεις του δεύτερου Άρθρου του Ν.2077/1992 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη (Α136).
 • Τις διατάξεις του Άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προστέθηκε με το Άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2246/1994 (Α172) περί οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Α27) για την παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την Οδηγία 92/44/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 94/439/Ε.Ε.
 • Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθ. 625/11-11-98 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ΦΕΚ 1179/Β/1998.
 • Την υπ αριθμ 247/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/625 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/625 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1980/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/98 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
ΝΟΜΟΣ 1994/22/46 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/22_46 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σχετικά με τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ. 1995/424 1995
Παροχή ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές σε προσαρμογή προς την οδηγία 92/44/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 94/439/Ε.Ε. 1996/40 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/122 1998