Χορήγηση Γενικών και Ειδικών Αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η συμπλήρωση και τροποποίηση του Ν.2246/1994 Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών (Α 172), όπως ισχύει, προκειμένου να προσαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/13/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - L 117/15 της 7.5.97) σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης αδειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τους όρους που συνοδεύουν τις άδειες αυτές, περιλαμβανομένων των αδειών εγκατάστασης ή/ και λειτουργίας ή/ και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων που απαιτούνται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Στην παράγραφο 3, του άρθρου πρώτου του Ν. 2246/94 προστίθεται στοιχ. Γ΄, το οποίο έχει ως ακολούθως: Γ Ο παρών νόμος δεν θίγει τις διατάξεις, που διέπουν τη διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών. Άρθρο 3 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Ορισμοί1.Το στοιχείο ΚΑ, της παραγράφου 2, του άρθρου πρώτου του ν. 2246/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως : ΚΑ. Άδεια: εξουσιοδότηση, βάσει της οποίας θεμελιώνονται δικαιώματα και υποχρεώσεις, που άπτονται των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, και με βάση την οποία οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και, ενδεχομένως, να εγκαθιστούν ή/και να λειτουργούν ή/και να εκμεταλλεύονται τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Η εξουσιοδότηση αυτή έχει τη μορφή είτε γενικής είτε ειδικής άδειας κατά τα οριζόμενα κατωτέρω : - Γενική Άδεια: κάθε άδεια, ανεξαρτήτως εάν διέπεται από ρυθμίσεις άδειας κατά κατηγορίες ή από γενική νομοθετική ρύθμιση και ανεξαρτήτως εάν οι ρυθμίσεις αυτές απαιτούν εγγραφή σε μητρώο, η οποία δεν επιβάλλει στην ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση την υποχρέωση να προκαλέσει ατομική πράξη της Εθνικής Κανονιστικής Αρχής, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την άδεια. - Ειδική Άδεια : Ατομική διοικητική πράξη που εκδίδεται για τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση και με την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματα ή επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις, που συμπληρώνουν την γενική άδεια, χωρίς η επιχείρηση να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν της χορηγηθεί η υπόψη άδεια. Οπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρεται γενικός ο όρος άδεια, νοείται ειδική άδεια. 2.Το στοιχείο ΚΒ, της παρ. 2, του άρθρου πρώτου του Ν.2246/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΚΒα. Δήλωση Καταχώρησης: Η ανακοίνωση την οποία υποχρεούνται οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να παράσχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπό καθεστώς γενικής άδειας. ΚΒβ. Οπου στις διατάξεις του Ν. 2246/94, όπως ισχύει αναφέρονται οι όροι Δήλωση ή υποβολή Δήλωσης ή αποδοχή Δήλωσης νοείται εφεξής Γενική Αδεια. 3.Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του Ν.2246 προστίθεται στοιχείο ΛΕ ως ακολούθως: ΛΕ. Μονοαπευθυντική Διαδικασία : Συντονισμένη διαδικασία που διευκολύνει τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, ν απευθύνονται σε ένα και μόνο τόπο για τη χορήγηση ειδικών αδειών από πλείονες εθνικές κανονιστικές αρχές, ή για τη Δήλωση Καταχώρησης προς αυτές στην περίπτωση των γενικών αδειών. Άρθρο 4 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Αρχές που διέπουν τις Άδειες - Όροι Αδειών 1.Το στοιχείο Ε΄ της παραγράφου 4, του άρθρου πρώτου του Ν.2246/1994 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Ε. Για την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων των στοιχείων Βα και Ββ της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούμενη Γενική Άδεια ή Ειδική Άδεια και σε ορισμένες περιπτώσεις Έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 4, 5 και 6 του άρθρου τρίτου του παρόντος Νόμου όπως ισχύει. Οι όροι χορηγήσεως των αδειών (Γενικών και Ειδικών) πρέπει να είναι αντικειμενικά δικαιολογημένοι ως προς τη σχετική υπηρεσία, να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, διαφανείς και σύμφωνοι με τους κανόνες ανταγωνισμού. 2.Στο άρθρο τρίτο του Ν.2246/94 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως ακολούθως: 10.Όροι Γενικών και Ειδικών Αδειών Α. Όροι που μπορεί να περιλαμβάνονται σε όλες τις άδειες Με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας και όπου αυτό είναι δικαιολογημένο, μπορεί να συνοδεύουν όλες τις άδειες, οι παρακάτω όροι: 1)Όροι που διασφαλίζουν την τήρηση των συναφών ουσιωδών απαιτήσεων. 2)Όροι που διασφαλίζουν την παροχή ευλόγως απαιτουμένων πληροφοριών, με σκοπό τη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς τις υποχρεώσεις τους και για στατιστικούς λόγους. 3)Όροι για την αποτροπή αθέμιτης ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις αγορές τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξασφάλιση αμερόληπτης τιμολόγησης και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. 4)Όροι σχετικά με την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των δυνατοτήτων αριθμοδότησης. Β. Όροι που μπορεί να περιλαμβάνονται στις γενικές άδειες Με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας και όπου αυτό είναι δικαιολογημένο, οι παρακάτω ειδικοί όροι μπορεί να περιλαμβάνονται στις γενικές άδειες για την παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και για την εγκατάσταση ή/ και λειτουργία ή/ και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που απαιτούνται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 1)Όροι σχετικά με την προστασία των χρηστών και των συνδρομητών, ιδίως ως προς : * την προηγούμενη έγκριση από την ΕΕΤΤ της τυποποιημένης σύμβασης με το συνδρομητή, * τη λεπτομερή και επακριβή χρέωση, * την πρόβλεψη διαδικασίας επίλυσης των διαφορών, * τη δημοσίευση οποιασδήποτε αλλαγής των συνθηκών πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων, ποιότητας και διαθεσιμότητας υπηρεσιών και τη σχετική προειδοποίηση. 2)Χρηματοδοτική συμμετοχή στην παροχή καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 3)Ανακοίνωση των πληροφοριών βάσης δεδομένων πελατών που είναι απαραίτητες για την παροχή πληροφοριών καθολικού καταλόγου. 4)Παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. 9)Ειδικοί διακανονισμοί για άτομα με ειδικές ανάγκες. 10)Όροι σχετικά με τη διασύνδεση των δικτύων και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Γ. Όροι που μπορεί να περιλαμβάνονται στις ειδικές άδειες Με την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας και όπου αυτό είναι δικαιολογημένο, οι παρακάτω ειδικοί όροι μπορεί να περιλαμβάνονται στις ειδικές άδειες, ιδίως λόγω υποχρεώσεων που έχουν σχέση με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας ή και τον έλεγχο σημαντικής ισχύος στην αγορά για να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που αντιστοιχούν σε προσφορές που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. 1)Όροι που συνδέονται με την κατανομή δικαιωμάτων αριθμοδότησης (συμμόρφωση με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης). 2)Όροι που συνδέονται με την ουσιαστική χρήση και την αποτελεσματική διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων. 3)Ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και απαιτήσεις πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, μεταξύ των οποίων όροι πρόσβασης σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις και όροι συστέγασης και από κοινού χρήσεως των διευκολύνσεων. 4)Μέγιστη διάρκεια, η οποία δεν πρέπει να είναι υπερβολικά σύντομη, ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών ή η παροχή πρόσβασης σε δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικής με την ανάκληση ή την αναστολή ειδικών αδειών. 9)Υποχρεώσεις παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 10)Όροι που ισχύουν για τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντική θέση στην αγορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την εξασφάλιση διασύνδεσης ή τον έλεγχο της σημαντικής ισχύος στην αγορά. 17)Όροι σχετικά με την κυριότητα και τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων χωρών, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 18)Απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα, διαθεσιμότητα και μονιμότητα των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/ και των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και τη χρηματοοικονομική, διαχειριστική και τεχνική ικανότητα του αιτούντος και όροι που καθορίζουν ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας, και περιλαμβάνουν, εάν ενδείκνυται και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υποχρεωτική παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/ και δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 19)Όροι που αφορούν στην παροχή μισθωμένων γραμμών σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, σχετικά με την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου στις μισθωμένες γραμμές. Δ. Οι όροι, που αναφέρονται στα στοιχεία Α, Β και Γ της παρούσας παραγράφου μπορεί να συμπληρώνονται με τυχόν άλλους όρους, που δεν αφορούν ειδικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και με όρους που αφορούν στη λήψη μέτρων περί απαιτήσεων του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 56 της Συνθήκης και συγκεκριμένα σχετικά με τη δημόσια ηθική, τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης εγκληματικών δραστηριοτήτων και τη δημόσια τάξη. Άρθρο 5 (Άρθρο 4, 5 και 19 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Όροι και Διαδικασίες Γενικών Αδειών 1.Το στοιχείο Ε΄, της παραγράφου 2, του άρθρου τρίτου του Ν.2246/94 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Ε. Όλες οι άλλες περιπτώσεις παροχής απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπάγονται στο καθεστώς των γενικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 2.Η περίπτωση 1.δ, του στοιχείου Α, της παραγράφου 4, του άρθρου δεύτερου, τροποποιείται ως εξής: δ. Εκδίδει τις γενικές άδειες που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου και τηρεί ειδικά μητρώα , στα οποία καταγράφονται όλες οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με γενική άδεια, σύμφωνα με τις Δηλώσεις Καταχώρησης που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία των γενικών αδειών, που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή. 3.Η παράγραφος 5, του άρθρου τρίτου, του Ν. 2246/ 1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5. Γενικές Άδειες - Δήλωση Καταχώρησης -Όροι και προϋποθέσεις Α. Όλες οι περιπτώσεις, πλην των ρητώς αναφερομένων στην παράγραφο 1 και στα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ, της παραγράφου 2 και του στοιχείου Θβ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου όπως ισχύει, υπάγονται σε καθεστώς Γενικών Αδειών. Οι Γενικές Άδειες εκδίδονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ). Β. (α) Η Γενική Άδεια περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ή να εγκαθιστούν ή/ και λειτουργούν ή/ και εκμεταλλεύονται τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σε όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος. Οι όροι που μπορεί να περιλαμβάνονται στις Γενικές Άδειες αναφέρονται στα στοιχεία Α, Β και Δ της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. 1)Η ΕΕΤΤ μεριμνά για τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της έκδοσης των όρων κάθε Γενικής Άδειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2)Η ΕΕΤΤ, μπορεί να τροποποιεί τους όρους κάθε Γενικής Άδειας σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατ αναλογικό τρόπο. Κατά την διαδικασία της τροποποίησης η ΕΕΤΤ γνωστοποιεί καταλλήλως τη σχετική πρόθεσή της και παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους επί των προτεινομένων τροποποιήσεων. Γ. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, που εγκαθιστούν ή/ και λειτουργούν ή/ και εκμεταλλεύονται τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/ και παρέχουν απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε όσες περιπτώσεις δεν απαιτείται χορήγηση ειδικής άδειας και υπάγονται στο καθεστώς των γενικών αδειών οφείλουν να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ Δήλωση Καταχώρησης, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία, και πληροφορίες, που απαιτούνται, προκειμένου αφενός να εξακριβωθεί η συμμόρφωση προς τους όρους της Γενικής Άδειας και αφετέρου για στατιστικούς λόγους. Δ. Η ΕΕΤΤ μπορεί να απαιτήσει από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις να αναμείνουν, μέχρι τέσσερις (4) εβδομάδες από την παραλαβή όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών, προκειμένου να τους επιτρέψει ν ασκήσουν τις προβλεπόμενες από τη σχετική Γενική Άδεια τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. Ε. Σε περίπτωση, που τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση η οποία ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, δεν πληροί όρο, που περιλαμβάνεται στην υπόψη Γενική Άδεια, η ΕΕΤΤ μπορεί ή να την ενημερώσει ότι δε δικαιούται να κάνει χρήση της Γενικής Άδειας, ή/ και με αιτιολογημένη απόφασή της, να της επιβάλλει τα προβλεπόμενα μέτρα για την συμμόρφωσή της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Πριν από την επιβολή των μέτρων, η ΕΕΤΤ παρέχει τη δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να επανορθώσει εντός μηνός από την απόφασή της, παρέχοντάς της ταυτόχρονα την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της όσον αφορά στην εφαρμογή του εν λόγω όρου της Γενικής Αδείας. Εάν η τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση επανορθώσει, η ΕΕΤΤ εντός δύο μηνών από την αρχική παρέμβασή της, προβαίνει με αιτιολογημένη απόφασή της στην ακύρωση ή τροποποίηση της αποφάσεώς της. Στην περίπτωση που η εν λόγω τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν επανορθώσει, η ΕΕΤΤ εντός δύο μηνών από την αρχική παρέμβασή της, οριστικοποιεί την αιτιολογημένη απόφασή της και την κοινοποιεί στην υπόψη επιχείρηση εντός εβδομάδος από την έκδοσή της. ΣΤ. Σε περίπτωση παροχής νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/ και εγκατάστασης ή /και λειτουργίας ή/ και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όταν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή/ και των δικτύων δεν υπάγεται σε καθεστώς ειδικής άδειας ή δεν καλύπτεται ακόμη από γενική άδεια με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ εντός έξι (6) εβδομάδων από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, είτε τίθενται προσωρινοί όροι παροχής και επιτρέπεται στην επιχείρηση να αρχίσει να παρέχει την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ή/ και το τηλεπ/κό δίκτυο, είτε απορρίπτεται η αίτησή της και ενημερώνεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση για τους λόγους της απόρριψης. Εν συνεχεία, το συντομότερο δυνατό, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ είτε καθορίζονται οι οριστικοί όροι, ή αιτιολογείται η ενδεχόμενη άρνηση σε τέτοια συναίνεση. Ζ. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης των Γενικών Αδειών, της θέσπισης προσωρινών όρων Γενικών Αδειών, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και τα τέλη που εισπράττονται σύμφωνα με την παράγραφο 8, του Άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ. Άρθρο 6 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Ειδικές Άδειες 1.Το στοιχείο Ε, της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του Ν.2246/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως : Ε. Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μέσω των οποίων παρέχονται απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι: 1)τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που εγκαθίσταται από τους φορείς παροχής απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 2)τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που παρέχονται από τρίτους, 3)τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κοινής χρήσης καθώς και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, που χρησιμοποιούν λοιπές εγκαταστάσεις ή/και κτίρια τρίτων. 2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του Ν.2246/1994, όπως ισχύει, προστίθενται στοιχεία ΣΤ και Ζ, ως ακολούθως : ΣΤ. Για την εγκατάσταση, ή/ και λειτουργία ή/ και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων μέσω των οποίων παρέχονται: 1)κινητές και προσωπικές υπηρεσίες, 2)άλλες απελευθερωμένες υπηρεσίες, όταν η εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου εκτείνεται πέραν μιας ιδιοκτησίας, χορηγείται ειδική άδεια η οποία διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει. Ζ. Ειδική άδεια χορηγείται επίσης για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ραδιοηλεκτρικών δικτύων, επίγειων και διαστημικών σταθμών υποδομής δορυφορικών δικτύων, καθώς και τηλεπικοινωνιακών δικτύων που απαιτούν τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης. Η ειδική άδεια των δικτύων αυτών δεν υποκαθιστά τις λοιπές αναγκαίες άδειες, όπως στην άδεια εγκατάστασης κεραίας σε κάθε σταθμό του δικτύου σε εφαρμογή του διατηρούμενου άρθρου 24α του Ν. 2975/92 για την οποία αποτελεί προϋπόθεση η αντίστοιχη Ειδική άδεια δικτύου 3.Το στοιχείο Δ, της παραγράφου 2, του άρθρου τρίτου του Ν.2246/94 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Δ. Χορηγείται ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ., στις εξής περιπτώσεις παροχής απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: 1)Όταν για την παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαιτείται η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. 2)Όταν παραχωρούνται στον παρέχοντα την υπηρεσία ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα. 4.Το στοιχείο Α, της παραγράφου 4, του άρθρου τρίτου του Ν.2246/1994 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως : Α. Με την επιφύλαξη των στοιχείων Α και Ε της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει, για την εγκατάσταση ή/ και λειτουργία ή/ και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των στοιχείων Ε, ΣΤ και Ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και στις περιπτώσεις του στοιχείου Δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου όπως ισχύει, απαιτείται ειδική άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με βάση τις προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζονται με τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ. Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Άρθρο 7 (Άρθρα 9 και 10 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Όροι και Διαδικασίες Χορηγήσεως Ειδικών Αδειών 1.2.Το στοιχείο Β΄ της παραγράφου 4, του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Β.α. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χορήγηση ή άρνηση χορήγησης ειδικής άδειας ανακοινώνεται στον αιτούντα εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία αυτή επιμηκύνεται σε τέσσερις μήνες όταν απαιτείται χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, η πρόκειται να χορηγηθούν ειδικά δικαιώματα διέλευσης ή πρόσβασης. Σε περίπτωση που η χορήγηση ειδικής άδειας προϋποθέτει διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η ανωτέρω προθεσμία επιμηκύνεται στους οκτώ (8) συνολικά μήνες. Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων διεθνών συμφωνιών ή κανονισμών που προβλέπουν διεθνή συντονισμό συχνοτήτων για γήινα ή δορυφορικά δίκτυα. 1)Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου γ) της παρούσας παραγράφου κάθε τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση η οποία πληροί τους όρους χορήγησης ειδικών αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 4 Γ του παρόντος διατάγματος δικαιούται ειδικής αδείας. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως της ΕΕΤΤ, δικαιούται να αρνηθεί την έκδοση ειδικής αδείας, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ΕΕΤΤ από τις οποίες αποδεικνύεται ότι πληροί τους όρους που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου. 2)Ο αριθμός των ειδικών αδειών μπορεί να περιορισθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από γνωμοδότηση της ΕΕΤΤ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο περιορισμός του αριθμού των αδειών μπορεί να γίνει μόνο στο βαθμό που απαιτείται για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να εξασφαλιστεί η παροχή επαρκών αριθμών. 3)Πριν από τη λήψη απόφασης περιορισμού των ειδικών αδειών παρέχεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, και τα κριτήρια για τη χορήγηση των αδειών αυτών καθώς και ο χρόνος επανεξετάσεως του περιορισμού του αριθμού τους. 4)Για τον περιορισμό του αριθμού των ειδικών αδειών λαμβάνονται υπόψη η μεγιστοποίηση του οφέλους των χρηστών και η διευκόλυνση της ανάπτυξης του ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη της ανάγκης να εξασφαλιστεί ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός δεν επιτρέπεται ο περιορισμός του συνδυασμού αδειών συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωνίας ή ο περιορισμός της προσφοράς διαφορετικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν διακεκριμένες συχνότητες, για τις οποίες διατίθενται πολυπρότυπες συσκευές. 5)Όταν διαπιστωθεί ότι είναι δυνατό να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικών αδειών, τροποποιείται αναλόγως η απόφαση περιορισμού του αριθμού των ειδικών αδειών του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και ορίζονται οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη χορήγηση των νέων ειδικών αδειών. 2. Στο στοιχείο Γ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/94, διαγράφονται τα εδάφια ε, στ, ζ, η και θ. 3.Το εδάφιο ι του στοιχείου Γ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: ι. Η υποχρέωση διασφάλισης ισότιμης μεταχείρισης των χρηστών και αποκλεισμού του αθέμιτου ανταγωνισμού. 4.Το εδάφιο κ του στοιχείου Γ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως: κ. Οι όροι που παρατίθενται στα στοιχεία Α, Β, Γ και Δ της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. 5.Το στοιχείο ΣΤ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν.2246/94, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: ΣΤ. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσω ανοικτών, αμερόληπτων και διαφανών διαδικασιών. Στην περίπτωση περιορισμού του αριθμού των αδειών τα κριτήρια επιλογής πρέπει να είναι αντικειμενικά, αμερόληπτα, λεπτομερή, διαφανή και ανάλογα. Για τη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών, λαμβάνονται υπόψη και τα κατωτέρω κριτήρια: 1)Η γενικότερη κατάσταση της εθνικής οικονομίας. 2)Οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού. 3)Η συμβολή στην ανάπτυξη κα ολοκλήρωση της εθνικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 4)Το ύψος, η προέλευση και ο τρόπος κάλυψης της απαιτούμενης επένδυσης. 5)Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της υποψήφιας για την άδεια τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, των μετόχων και των μελών της διοίκησής της, καθώς και η προηγούμενη συμμετοχή και εμπειρία της σε παρόμοιες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. 6.Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του Ν. 2246/94 προστίθενται τα στοιχεία ΙΓ, ΙΔ και ΙΕ ως ακολούθως : ΙΓ.α. Αν τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση που δεν τηρεί όρο της ειδικής άδειάς της, η ΕΕΤΤ μπορεί να της επιβάλλει τα προβλεπόμενα μέτρα για την συμμόρφωσή της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την αποκατάσταση της νομιμότητας. Πριν από την επιβολή των μέτρων, η ΕΕΤΤ δίνει τη δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να επανορθώσει εντός μηνός από την απόφασή της, παρέχοντάς της ταυτόχρονα την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις της όσον αφορά στην εφαρμογή του εν λόγω όρου της αδείας. Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων από την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, η ΕΕΤΤ μπορεί να παίρνει άμεσα τα προσήκοντα μέτρα. 1)Εάν η επιχείρηση συμμορφωθεί, τότε η ΕΕΤΤ, εντός δύο μηνών από την αρχική παρέμβασή της, ακυρώνει ή τροποποιεί τη σχετική απόφασή της εκθέτοντας τις απόψεις της. Εάν η επιχείρηση δε συμμορφωθεί, τότε η ΕΕΤΤ, εντός δύο μηνών από την αρχική παρέμβασή της οριστικοποιεί την απόφασή της και την κοινοποιεί στη επιχείρηση εντός εβδομάδος από την έκδοσή της. 2)Σε περίπτωση παρεμβολής μεταξύ ενός αδειοδοτημένου τηλεπικοινωνιακού δικτύου που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες και άλλων τεχνικών συστημάτων, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να λάβει άμεσα διορθωτικά μέτρα, παρέχοντας τη δυνατότητα στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση να εκφράσει την άποψή της και να προτείνει λύση για την ανεπιθύμητη παρεμβολή. 3)Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων η ΕΕΤΤ μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών την αναστολή ισχύος της ειδικής άδειας, την ανάκληση ή την τροποποίησή της. ΙΔ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί, κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ, να τροποποιεί τους όρους, που συνοδεύουν τις ειδικές άδειες, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση κοινοποιεί δεόντως την πρόθεσή του και δίνει στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Άρθρο 8 (Άρθρα 6 και 11 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) Τέλη και Επιβαρύνσεις Διαδικασιών των Γενικών και Ειδικών Αδειών 1.Το στοιχείο Α΄ της παραγράφου 8, του άρθρου δεύτερου του Ν.2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : Α. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για τη συνεισφορά στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας, οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής ή Ειδικής Αδείας υποχρεούνται στην καταβολή τελών για την κάλυψη αποκλειστικά των διοικητικών δαπανών, που αφορούν στη χορήγηση, στη διαχείριση, και την επίβλεψη των αδειών καθώς και την επιβολή του συστήματος αδειοδότησης τα τέλη των αδειών είναι λεπτομερή και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα τέλη των ειδικών αδειών είναι ανάλογα προς τις σχετικές εργασίες. 2.Το στοιχείο Β΄ της παραγράφου 8, του άρθρου δεύτερου του Ν.2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως : Β. Για τον καθορισμό των τελών των Ειδικών Αδειών, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πόροι εν ανεπαρκεία, μπορεί να επιβληθούν πρόσθετα τέλη που αντανακλούν την ανάγκη βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. Τα πρόσθετα αυτά τέλη δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, ενώ πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Άρθρο 9 (Άρθρα 13 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) 1.Στο άρθρο τρίτο του Ν.2246/94 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής: 11. Μονοαπευθυντική διαδικασία Η ΕΕΤΤ μεριμνά για την εφαρμογή και χρήση στην Ελλάδα της μονοαπευθυντικής διαδικασίας κατά τη χορήγηση ειδικών αδειών καθώς και της διαδικασίας της γνωστοποίησης κατά τη χορήγηση γενικών αδειών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι όροι εφαρμογής της μονοαπευθυντικής διαδικασίας είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 13, παρ. 2, της Οδηγίας 97/13/ΕΚ L.11/15 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Άρθρο 10 (Άρθρο 20 της Οδηγίας 97/13/ΕΚ) 1.Στην παράγραφο 7 του άρθρου δεύτερου του Ν.2246/94 προστίθεται στοιχείο Ε1, ως εξής: Ε1. (α) Η ΕΕΤ δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία καλυπτόμενη από το επαγγελματικό απόρρητο, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. 1)Η ανωτέρω υποχρέωση της ΕΕΤΤ, δεν θίγει το δικαίωμά της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να είναι αναλογική και να συνεκτιμά τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου τους. Επίσης η ΕΕΤ δύναται να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης αδειών, οι οποίες δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις 1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι Δηλώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από την ΕΕΤΤ, εντάσσονται στο καθεστώς των Γενικών Αδειών. Οι αποφάσεις αποδοχής των Δηλώσεων αυτών παραμένουν σε ισχύ μέχρι του καθορισμού των όρων της αντίστοιχης κατά περίπτωση Γενικής Άδειας. 2.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, μέσω της οποίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης ή την αποδοχή της Δήλωσης προς παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αντικαθίστανται από τις διατάξεις περί Γενικών Αδειών. 3.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, μέσω της οποίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την χορήγηση άδειας προς παροχή απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή την εγκατάσταση , ή /και λειτουργία ή/ και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων αντικαθίσταται από τις διατάξεις περί Ειδικών Αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Στις διατάξεις αυτές δεν εμπίπτουν οι ειδικές άδειες του στοιχείου Θα της παραγράφου 4, του άρθρου τρίτου του ν. 2246/94, όπως ισχύει, το οποίο διατηρείται σε ισχύ. Άρθρο 12 ΙσχύςΗ ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
  • Τις διατάξεις α) του άρθρου 3 του ν.1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α΄101), β) του άρθρου 4 του αυτού ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (Α 70), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.2367/1995 Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις (Α 261)
  • Τις διατάξεις του δευτέρου άρθρου του Ν.2077/92 Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και Δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη (Α/136/92).
  • Τις διατάξεις του Ν.2246/1994 Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών όπως ισχύει.
  • Την Οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό πλαίσιο Γενικών και Ειδικών Αδειών στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2081/1992 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 29 Α στο Ν.1558/1985 (Α 137) και το οποίο αντικατεστάθη με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α 38).
  • Τη με αριθμ. 625/11-11-1998 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ΦΕΚ1179/Β/1998.
  • Ότι από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 249/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1998/625 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/625 1998
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997