ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/158

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α΄231) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998 η οποία τροποποίησε την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1998 που αφορά στον εξοπλισμό των πλοίων
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της οδηγίας)"
1.  
  Το εδάφιο γ του άρθρου 2 του π.δ 347/1998 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: γ) Ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισμός : ο εξοπλισμός που απαιτείται από το κεφάλαιο ΙV της SΟLΑS 1974, όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1999 καθώς και αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗF σωστικού εξοπλισμού που απαιτεί ο κανονισμός ΙΙΙ/6.2.1 της ίδιας σύμβασης.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 1 της οδηγίας)"
1.  
  Στα εδάφια (δ) και (ιδ) του άρθρου 2 του π.δ. 347/1998 η ημερομηνία 20-12-1996 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 1η Ιανουαρίου 1999.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 1 της οδηγίας)"
1.  
  Το παράρτημα Α του άρθρου 19 του π.δ. 347/1998 αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 5
1.  
Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Παράρτημα Α.1: Εξοπλισμός µε αναλυτικά πρότυπα δοκιμής που υπάρχουν ήδη στους διεθνείς κανονισμούς (*) ΕΚΤΟΣ Τ?Ν ΕΙ?ΙΚ?Σ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝ?Ν ΠΡΟΤΥΠ?Ν ?ΟΚΙΜΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ?Ν ?ΙΕΘΝ?Ν ΣΥΜΒΑΣΕ?Ν ΚΑΙ Τ?Ν ΣΧΕΤΙΚ?Ν ΑΠΟΦΑΣΕ?Ν ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙ?Ν ΤΟΥ ΙΜΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ?ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ) ΟΠ?Σ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1.Σωστικά µμέσα ΑριθμόςΠεριγραφή είδους Κανονισμός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου ” Εφαρμοστέοι κανονισμοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιμής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/1.1Κυκλικά σωσίβια Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/7.1 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.2 Φώτα θέσεως για σωστικά µέσα Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/7.1.3, ΙΙΙ/22.3.1, ΙΙΙ/32.2.2 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.3 Αυτόµατες καπνογόνες συσκευές κυκλικών σωσιβίων Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/7.1 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.4 Σωσίβιες ζώνες (ατοµικά σωσίβια) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/7.2 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66),ΕΝ 394, ΕΝ396+Α1,ΕΝ 399+Α 1 ? ? ? Α.1/1.5 Στολές εµβάπτισης και προστατευτικές στολές Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/7.3 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.6 Στολές εµβάπτισης και προστατευτικές στολές ταξινοµηµένες ως σωσίβιες ζώνες (ατοµικά σωσίβια) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/7.3 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.7 Θερµικές προστατευτικές ενδυµασίες Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/22.4, ΙΙΙ/32.3 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? (*) Όταν στην έκτη στήλη σηµειώνεται η ενότητα Η, νοείται η ενότητα Η µαζί µε το πιστοποιητικό αξιολόγησης σχεδιασµού. Αριθµός Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/1.8Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου (πυροτεχνήµατα) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/6.3 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.9Βεγγαλικά χειρός (πυροτεχνήµατα) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.10Επιπλέοντα καπνογόνα (πυροτεχνήµατα) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.11Ορµιδοβόλος συσκευή (πυροτεχνήµατα) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/18 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.12Πνευστές σωσίβιες σχεδίες Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/21, ΙΙΙ/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α. 689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66)? Α.1/1.13Άκαµπτες σωσίβιες σχεδίες Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/21, ΙΙΙ/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? Α.1/1.14 Αυτόµατα αυτοανορθούµενες σωσίβιες σχεδίες Κανονισµός ΙΙΙ/4 και ΙΙΙ/26.2.4 Κανονισµός ΙΙΙ/26.2 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)ΙΜΟ εγκύκλιος ΜSC/809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66),και το παράρτηµα της εγκυκλίου ΜSC/809 (3) ? Α.1/1.15 Καλυµµένες αναστρεφόµενες σωσίβιες σχεδίες Κανονισµός ΙΙΙ/4 και ΙΙΙ/26.2.4 Κανονισµός ΙΙΙ/26.2 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)εγκύκλιος ΙΜΟ ΜSC 809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66)και το παράρτηµα της εγκυκλίου ΜSC/809 (3) ? Α.1/1.16 ?ιατάξεις επίπλευσης σωσίβιων σχεδιων (υδροστατικοί µηχανισµοί ελευθέρωσης) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/13.4 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)ΙΜΟ εγκύκλιος ΜSC/811 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Αριθµός Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφά-σεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/1.17Σωσίβιες λέµβοι Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/21, ΙΙΙ/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.18Άκαµπτες λέµβοι έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/21, ΙΙΙ/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.19Πνευστές λέµβοι έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/21, ΙΙΙ/31 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.20Ταχείες λέµβοι έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 και ΙΙΙ/26.3.1 Κανονισµός ΙΙΙ/26.3 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)ΙΜΟ εγκόκλιος ΜSC/809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66)και το παράρτηµα της εγκυκλίου ΜSC/809 (3) ? ? Α.1/1.21Μέσα καθαίρεσης µε αγόµενα και βίντσια (επωτίδες) Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/23, ΙΙΙ/33 και ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? ? Α.1/1.22Μέσα καθαίρεσης τόπου προαγωγής σε σωστικά µέσα Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.23 Μέσα καθαίρεσης τόπου βαρότητας σε σωσίβιες λέµβους Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? Α.1/1.24 Μέσα καθαίρεσης σε σωσίβιες σχεδίες Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? ? Α.1/1.25Μέσα καθαίρεσης σε ταχείες λέµβους έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 και ΙΙΙ/26.3.2 Κανονισµός ΙΙΙ/26.3 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66)ΙΜΟ εγκόκλιος ΜSC/809 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66)και το παράρτηµα της εγκυκλίου ΜSC/809 (3) ? ? ? Αριθµός Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφά-σεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/1.26Μηχανισµοί ελευθέ-ρωσης σε σωσίβιες λέµβους λέµβους έκτακτης ανάγκης και σωσίβιες σχεδίες που καθαίρονται µε αγόµενο ή αγόµενα Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.27 Συστήµατα εκκένωσης πλοίου Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? Α.1/1.28Μέσα διάσωσης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/26.4 και ΙΙΙ/34,απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66),ΙΜΟ εγκύκλιος ΜSC/810 Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) εγκύκλιος ΜSC/810 (παράγραφος 3) ? Α.1/1.29 Κλίµακες επιβίβασης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.30 Οπισθανακλαστικά υλικά Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.658 (16) παράρτηµα 2 ? ? ? Α.1/1.31 Αµφίδροµες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗF σωστικού εξοπλισµού Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/6.2.1, απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.809 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΕΤS 300 162, ΕΤS 300 225, ΕΝ 300 828, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-12, ΙΕC 60945 ? ? ? ? Α.1/1.32Αναµεταδότες SΑR 9 GΗz (SΑRΤ) Κανονισµός ΙΙΙ/4, ΙV/14 και Χ/3 Κανονισµός ΙΙΙ/6.2.2, ΙV/7.1.3, Χ/3 απόφαση ΙΜΟ Α.530 (13), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.802 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ΙΤU-RΜ.628-2 ΕΝ 61097-1, ΕΝ 60945-3· ΙΕC 61 097-1, ΙΕC 60945 ? ? ? ? Α.1/1.33Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες λέµβους και λέµβους έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.384(Χ), ΕΝ 8729· ΙSΟ 8729 ? ? ? ? Α.1/1.34Πυξίδα σε σωσίβιες λέµβους και λέµβους έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) ΙSΟ 613, ΙSΟ 10316 ? ? ? ? Αριθµός Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφά-σεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/1.35Φορητός εξοπλισµός πυρόσβεσης σε σωσίβιες λέµβους και λέµβους έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66),απόφαση ΙΜΟ Α.602(15) ΕΝ 3-1/Α1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 ? ? ? Α.1/1.36 Κινητήρας πρόωσης σωσίβιας λέµβου Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? Α.1/1.37 Κινητήρας πρόωσης λέµβου έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4 Κανονισµός ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48(66) Απόφαση ΙΜΟ Α.689 (17) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC.54(66) ? ? ? (1) Οι συστάσεις ΙΤU είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συµβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ. (2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρµόζονται µόνον τα πρότυπα δοκιµής που περιέχονται στα οικεία µέρη των παραρτηµάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. (3) Η τροποποίηση από το παράρτηµα της εγκυκλίου ΜSC 809 ισχύει µόνον εάν ο εξοπλισµός πρόκειται να τοποθετηθεί σε επιβατικά πλοία RΟ-RΟ. 2.Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Β + C Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Μarpοl 73/78, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέος κανονισµός Μarpοl 73/78 όπως τροποποιήθηκε, και οι σχετικές αποφά-σεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ Πρότυπα δοκιµής (1) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας Β + Ε Β + F Β + D Η Α.1/2.1 Εξοπλισµός φίλτρου ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο µέχρι και 15 ppm) Παράρτηµα Ι, κανονισµός 16 (4), (5) και (7) Παράρτηµα Ι, κανονισµός 16(1) και (2) ΜΕΡC60(33)? ? ? Α.1/2.2Ανιχνευτές διεπιφάνειας όδατος/ελαίου Παράρτηµα Ι, κανονισµός 15 (3) (b) Παράρτηµα Ι, κανονισµός 15 (3) (b) ΜΕΡC 5 (ΧΙΙΙ) ? ? ? Α.1/2.3 Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου Παράρτηµα Ι, κανονισµός 16 (5) Παράρτηµα Ι, κανονισµός 16 (2) ΜΕΡC60(33)? ? ? Α.1/2.4Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστά-µενο εξοπλισµό διαχωρισµού όδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο µέχρι και 15 ppm) Παράρτηµα Ι, κανονισµός 16 (5) Παράρτηµα Ι, κανονισµός 16 (5) Απόφαση ΙΜΟ Α.444 (ΧΙ) ΜΕΡC60(33) ? ? ? Α.1/2.5 Σύστηµα παρακολού-θησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρο Παράρτηµα Ι, κανονισµός 15 (3) Παράρτηµα Ι, κανονισµός 15 (3) Απόφαση ΙΜΟ Α.586 (14) ? ? ? Β + C Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Μarpοl 73/78, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέος κανονισµός Μarpοl 73/78 όπως τροποποιήθηκε, και οι σχετικές αποφά-σεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ Πρότυπα δοκιµής (1) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας Β + Ε Β + F Β + D Η Α.1/2.6 Μονάδες επεξεργασίας λυµάτων Παράρτηµα ΙV, κανονισµός 8 (b) Παράρτηµα ΙV, κανονισµός 8 (b) ΜΕΡC 2 (VΙ) ? ? ? ? Α.1/2.7Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους Παράρτηµα VΙ, κανονισµός 16 (2) Παράρτηµα VΙ, κανονισµός 16 (2) ΜΕΡC76(40)? ? ? ? (1) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρµόζονται µόνον τα πρότυπα δοκιµής που περιέχονται στα οικεία µέρη των παραρτηµάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. 3.ΠυρασφάλειαΑριθµός Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ Πρότυπα δοκιµής (1) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/3.1Αρχικές επικαλύψεις καταστρωµάτων Κανονισµός ΙΙ-2/34.8, ΙΙ-2/49.3 Κανονισµός ΙΙ-2/34.8, ΙΙ-2/49.3 Απόφαση ΙΜΟ Α.687 (17),ΙΜΟ εγκύκλιος ΜSC 549, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 61(67)παράρτηµα 1, τµήµατα 2 και 6 και παράρτηµα 2 ? Α.1/3.2 Φορητοί πυροσβεστήρες Κανονισµός ΙΙ-2/6.1 Κανονισµός ΙΙ-2/6, απόφαση ΙΜΟ Α.602 (15) ΕΝ 3-1/Α1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 ? ? ? Α.1/3.3 Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτικήενδυµασία Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.1 Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.1 ΕΝ 366, ΕΝ 469 ή ΕΝ 531, ΕΝ 532, ΕΝ 20811 ? Α.1/3.4 Εξάρτυση πυροσβέστη: µπότες Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.2 Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.2 ΕΝ 344, ΕΝ 344-2, ΕΝ 345, ΕΝ 345-2 ? Α.1/3.5 Εξάρτυση πυροσβέστη: γάντια Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.2 Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.2 ΕΝ 659 ? Α.1/3.6 Εξάρτυση πυροσβέστη: κράνος Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.3 Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.3 ΕΝ 443 ? Α.1/3.7 Αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώµατος που λειτουργεί µε πεπιεσµένο αέρα Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.2 Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.2.2 ΕΝ 137 ? Α.1/3.8 Αναπνευστική συσκευή µε παροχή αέρα για χρήση µε µάσκα καπνού ή διηθητική µάσκα Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.2 Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.2.1 ΕΝ 138, ΕΝ 139 ? Α.1/3.9 Συστήµατα ραντιστήρια ισοδύναµα µε αυτά που αναφέρονται στον κανονισµό Sοlas ΙΙ-2/12 Κανονισµός ΙΙ-2/36.1.2, ΙΙ-2/36.2, ΙΙ-2/41-2.5 Κανονισµός ΙΙ-2/12, ΙΙ-2/36.1.2, ΙΙ-2/36.2, ΙΙ-2/41-2.5 Απόφαση ΙΜΟ Α.800 (19) ? ? Α.1/3.10Ακροσωλήνια µόνιµων συστηµάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς µε ραντισµό νερού υπό πίεση στους χώρους µηχανών Κανονισµός ΙΙ-2/10.1 Κανονισµός ΙΙ-2/10.1 ΙΜΟ Εγκύκλιος ΜSC/668 όπως τροποποιήθηκε από τον ΙΜΟ εγκύκλιο ΜSC/728 ???ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ Πρότυπα δοκιµής (1) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/3.11Πυροστεγανότητα τµηµάτων κλάσεως “ Α ” και “ Β ”, Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/3.4.4 Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/16.11, ΙΙ-2/3.4.4 Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 3 και παράρτηµα 2 ???Α.1/3.12 Μηχανισµοί για την πρόληψη της µετάδοσης της φλόγας σε δεξαµενές φορτίου πετρελαιοφόρων Κανονισµός ΙΙ-2/59.1.5, ΙΙ-2/59.1.4, ΙΙ-2/59.2 Κανονισµός ΙΙ-2/59.1.5, ΙΙ-2/59.1.4, ΙΙ-2/59.2 Εγκύκλιος ΙΜΟ ΜSC/450/αναθ. 1 ΙΜΟ εγκύκλιος ΜSC/677 ???Α.1/3.13 Άκαυστα υλικά που χρησιµοποιούνται σε τµήµατα κλάσεως “ Α ”, “Β”και“C” Κανονισµός ΙΙ-2/3.1, ΙΙ-2/3.3.4, ΙΙ-2/3.4.3, ΙΙ-2/3.5 Κανονισµός ΙΙ-2/3.1, ΙΙ-2/3.3.4, ΙΙ-2/3.4.3, ΙΙ-2/3.5 Απόφαση ΙΜΟ Α 799 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 1 και παράρτηµα 2 ???Α.1/3.14 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες που διαπερνούν τµήµατα κλάσεως “ Α ” ή “ Β ” Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/3.4.4, ΙΙ-2/18.2.1 Κανονισµός ΙΙ-2/18.2.1 Απόφαση ΙΜΟ Α 753 (18),απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 3 ???Α.1/3.15 Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες µεταφοράς πετρελαίου ή µαζούτ Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/18.2.2 Κανονισµός ΙΙ-2/18.2.2 Απόφαση ΙΜΟ Α 753 (18) ???Α.1/3.16 Πυρίµαχες πόρτες Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/3.4.4, ΙΙ-2/30.2, ΙΙ-2/31.1, ΙΙ-2/47 Κανονισµός ΙΙ-2/30.2, ΙΙ-2/31.1, ΙΙ-2/47 Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 3 ???Α.1/3.17 Συστήµατα ελέγχου πυρίµαχων πορτών Κανονισµός ΙΙ-2/30.4.15 Κανονισµός ΙΙ-2/30.4.15 Απόφαση ΙΜΟ Α 754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 4 ???Α.1/3.18 Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων που εµποδίζουν τη διάδοση της φλόγας Κανονισµός ΙΙ-2/3.8, ΙΙ-2/34.7, ΙΙ-2/49.2 Κανονισµός ΙΙ-2/3.8, ΙΙ-2/3.23.4, ΙΙ-2/3.23.5, ΙΙ-2/16.1.1, ΙΙ-2/32.1.4.3.1, ΙΙ-2/34.2, ΙΙ-2/34.3, ΙΙ-2/49.1, ΙΙ-2/50.3.1 Απόφαση ΙΜΟ Α 653 (16),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµατα 2 και 5 και παράρτηµα 2 ΙSΟ 1716 (2) ???ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ Πρότυπα δοκιµής (1) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/3.19Υφάσµατα, κουρτίνες και άλλα αιωρούµενα κλωστοϋφαντουργικά υλικά και φιλµ Κανονισµός ΙΙ-2/3.23.3 Κανονισµός ΙΙ-2/3.23.3 Απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 7 ???Α.1/3.20 Ταπετσαρισµένα έπιπλα Κανονισµός ΙΙ-2/3.23.6 Κανονισµός ΙΙ-2/3.23.6, ΙΙ-2/34 Απόφαση ΙΜΟ Α 652 (16),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 8 ???Α.1/3.21 Στοιχεία κλινοστρωµνής Κανονισµός ΙΙ-2/3.23.7 Κανονισµός ΙΙ-2/3.23.7, ΙΙ-2/34 Απόφαση ΙΜΟ Α 688 (17),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 9 ???Α.1/3.22 Κλαπέτα αποµονώσεως πυρός Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/16.11 Κανονισµός ΙΙ-2/16, ΙΙ-2/32, ΙΙ-2/48 Απόφαση ΙΜΟ Α.754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 3 και παράρτηµα 2 ???Α.1/3.23 ?ιεισδύσεις άκαυστων αγωγών σε τµήµατα της κλάσεως “ Α ” Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/16.11, ΙΙ-2/18.1.1 Κανονισµός ΙΙ-2/16, ΙΙ-2/32, ΙΙ-2/48 Απόφαση ΙΜΟ Α.754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 3 και παράρτηµα 2 ???Α.1/3.24 ?ιαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων σε τµήµατα της κλάσεως “ Α ” Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/18.1.1, ΙΙ-2/18.1.2 Κανονισµός ΙΙ-2/18.1.1, ΙΙ-2/18.1.2 Απόφαση ΙΜΟ Α.754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 3 και παράρτηµα 2 ???Α.1/3.25 Παράθυρα και παράπλευρα φινιστρίνια Κανονισµός ΙΙ-2/3.3.5, ΙΙ-2/33 Κανονισµός ΙΙ-2/33 Απόφαση ΙΜΟ Α.754 (18),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.61 (67)παράρτηµα 1 τµήµα 3 και παράρτηµα 2 εγκύκλιος ΜSC/727 ???(1) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρµόζονται µόνον τα πρότυπα δοκιµής που περιέχονται στα οικεία µέρη των παραρτηµάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. (2) Στις περιπτώσεις που τα υλικά επικάλυψης επιφανειών απαιτείται να έχουν µία συγκεκριµένη µέγιστη θερµαντική ικανότητα, αυτή θα µετράται σύµφωνα µε το πρότυπο ΙSΟ 1716. 4.Εξοπλισµός ναυσιπλοΐας ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/4.1Μαγνητική πυξίδα Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (b), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.382 (Χ), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17) ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945, ΙSΟ 449, ΙSΟ 613, ΙSΟ 694, ΙSΟ 1069, ΙSΟ 2269, ΙSΟ 10316 ????Α.1/4.2Ηλεκτροµαγνητική πυξίδα Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (b), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙSΟ 11606, ΙΕC 60945 ????Α.1/4.3Γυροσκόπιο Κανονισµός V/12 (r) Κανονισµός V/12 (d), απόφαση ΙΜΟ Α.424 (ΧΙ),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945, ΕΝ 8728· ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945, ΙSΟ 8728 ????Α.1/4.4Ραντάρ Κανονισµός V/12 (r) Κανονισµός V/12 (g), Κανονισµός V/12 (h), απόφαση ΙΜΟ Α.477 (ΧΙΙ),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 64(67) παράρτηµα 4 ΕΝ 60936, ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1 ΙΕC 60936, ΙΕC 60945. ΙΕC 61162-1 ????Α.1/4.5Βοηθήµατα αυτόµατης υποτόπωσης ραντάρ (ΑRΡΑ) Κανονισµός V/12 (r) Κανονισµός V/12 (j), απόφαση ΙΜΟ Α. 422 (ΧΙ),απόφαση ΙΜΟ Α. 694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α. 813 (19),απόφαση ΙΜΟ Α. 823 (19)ΕΝ 60872, ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1· ΙΕC 60872, ΙΕC 60945, ΙΕC 61162-1 ????Α.1/4.6Ηχοβολιστική συσκευή Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (k), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.224 (VΙΙ),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC74(69) παράρτηµα 4 ΕΝ 9875, ΕΝ 61162-1 ΕΝ 60945· ΙSΟ 9875, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/4.7Μηχανισµός ένδειξης ταχύτητας και απόστασης (?ροµόµετρο) Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (l), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.478 (ΧΙΙ),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.824 (19) ΕΝ 61023, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61023, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????Α.1/4.8Γωνία πηδαλίου, στροφές ανά λεπτό (rpm), ενδεί-κτηςπρονευστασµοό Κανονισµός V/12 (r) Κανονισµός V/12 (m), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),ΕΝ 60945· ΙΕC 60945 ????Α.1/4.9Ενδείκτης στροφής Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (n), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.526 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????Α.1/4.10Ραδιογωνιόµετρο Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (p), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.665 (16),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΕΝ 60945· ΙΕC 60945 ????Α.1/4.11Lοran-C Κανονισµός V/12(r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (p), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.818 (19) ΕΝ 61075, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61075, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????Α.1/4.12Chayka Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (p), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.818 (19) ΕΝ 61075, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61075, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/4.13Εξοπλισµός ναυσιπλοΐας Decca Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (p), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.816 (19) ΕΝ 61135, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61135, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????Α.1/4.14GΡS Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (p), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.819 (19) ΕΝ 61108-1, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61108-1, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????Α.1/4.15GLΟΝΑSS Κανονισµός V/12 (r), κανονισµός Χ/3 Κανονισµός V/12 (p), κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.529 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC.53 (66)ΕΝ 61108-1, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61108-1, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 ????Α.1/4.16Αυτόµατος πιλότος (σύστηµα ελέγχου πορείας) Κανονισµός V/19 Κανονισµός V/19, απόφαση ΙΜΟ Α.342(ΙΧ), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΙΜΟ ΜSC64(67) παράρτηµα 3, απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΙSΟ/ΤR 11674, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙSΟ/ΤR 11674, ΙΕC 61162-1, ΙΕS 60945 ????Α.1/4.17Μηχανικός ανυψωτικός φορτωτής Κανονισµός V/17 (b) Κανονισµός V/17 (b), απόφαση ΙΜΟ Α.426(ΧΙ), ΙΜΟ εγκύκλιος ΜSC/568/Αναθ.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.667(16), ΙSΟ 799 (1) Οι συστάσεις UΙΤ είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συµβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ. (2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρµόζονται µόνον τα πρότυπα δοκιµής που περιέχονται στα οικεία µέρη των παραρτηµάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. 5.Εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνίας ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74 , όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/5.1Ραδιοεγκατάσταση VΗF για εκποµπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.1.1, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.524 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.803 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 68(68) παράρτηµα 1, ΙΤU-R493,ΙΤU-R541ΕΤS 300 162-2, ΕΤS 300 338, ΕΝ 300 828, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-3, ΙΕC 61097-7, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.2?έκτης φυλακής ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης VΗF Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.1.2, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.609 (15),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.803 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 68(68) παράρτηµα 1, ΙΤU-R493,ΙΤU-R541ΕΤS 300 162-2, ΕΤS 300 338, ΕΤS 300 828, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-3, ΙΕC 61097-8, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.3?έκτης ΝΑVΤΕΧ Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.1.4, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.525 (13),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),ΙΤU-R540,ΙΤU-R625 ΕΤS 300 065 +Α 1, ΕΝ 301 011, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-6, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.4?έκτης ΕGC Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.1.5, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14),απόφαση ΙΜΟ Α.664 (16),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΕΤS 300 460 +Α 1, ΕΝ 301 011, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-4, ΙΕC 60945 ????ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74 , όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗ Α.1/5.5Εξοπλισµός υψηλής συχνότητας για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας (ΜSΙ) (δέκτης ΝΒDΡ) Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.1.5, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.700 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.806 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),ΙΤU-R491, ΙΤU-R492, ΙΤU-R625,ΙΤU-R688ΕΤS 300 067 +Α 1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-11, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.6Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα 406 ΜΗz(ΕΡΙRΒ406ΜΗz CΟSΡΑS-SΑRSΑΤ) Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.1.6, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 56 (66),απόφαση ΙΜΟ Α.662 (16),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.696 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.763 (18),απόφαση ΙΜΟ Α.810 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),ΙΤU-R633 ΕΤS 300 066-2, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-2, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.7Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου (ΕΡΙRΒ) στη ζώνη L (ΙΝΜΑRSΑΤ) Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.1.6 κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.661 (16),απόφαση ΙΜΟ Α.662 (16),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.812 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),ΙΤU-R 632-3 ΕΤS 300 372, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-5, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.8?έκτης φυλακής ραδιοτηλεφωνικής συχνότητας στα 2 182 kΗz Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.2, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α 383 (Χ), απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),ΙΤU-RΜ219,ΙΤU-R693 ΕΤS 300 441, ΕΝ 301090, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-15, ΙΕC 60945 ????ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74 , όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗΑ.1/5.9Γεννήτρια ραδιοτηλεφωνικών σηµάτων συναγερµού δύο ακουστικών τόνων Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.3, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.421 (ΧΙ),απόφαση ΙΜΟ Α.571 (14),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),ΙΤU-RΜ219 ΕΤS 300 373+ Α 1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-9, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.10Ραδιοεγκατάσταση ΜF για εκποµπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ραδιοτηλεφωνία Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/9.1.1, κανονισµός ΙV/10.1.2, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.334 (ΙΧ)απόφαση ΙΜΟ Α.610 (15),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.804 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 68 (68) παράρτηµα 2, ΙΤU-RΜ219,ΙΤU-RΜΙΤU-RΜ541ΕΤS300 338,ΕΤS 300 373 + Α 1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-3, ΙΕC 61097-9, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.11Ραδιοτηλεφωνικός δέκτης φυλακής ΜF ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/9.1.2, κανονισµός ΙV/10.1.3, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α. 610 (15),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.804 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.806 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 68 (68) παράρτηµα 2, ΙΤU-RR493,ΙΤU-R541ΕΤS300 338,ΕΤS 300 373, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945 ΙΕC 61097-3, ΙΕC 61097-8, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.12Επίγειος σταθµός πλοίου Ιnmarsat-Β Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/10.1.1, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.698 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.808 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) ΙΕC 61097-10, ΙΕC 60945 ????ΑριθµόςΠεριγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74 , όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Εφαρµοστέοι κανονισµοί της Sοlas 74 όπως τροποποιήθηκαν, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ (1) Πρότυπα δοκιµής (2) Ενότητες για την αξιολόγηση της πιστότητας είδουςΒ+C Β+DΒ+Ε Β+FΗΑ.1/5.13Επίγειος σταθµός πλοίου Ιnmarsat-C Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV /10.1.1, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.570 (14),απόφαση ΙΜΟ Α.663 (16),απόφαση ΙΜΟ Α.664 (16),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.807 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 68 (68) παράρτηµα 4 ΕΤS 300 460 +Α 1, ΕΝ 300 829, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-4, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.14Ραδιοεγκατάσταση ΜF/ΗF για εκποµπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC),ΝΒDΡ και ραδιοτηλεφωνία Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/10.2.1, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.613 (15),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.806 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 68 (68) παράρτηµα 3, ΙΤU-R476,ΙΤU-R492,ΙΤU-R493,ΙΤU-R541, ΙΤU-R625ΕΤS300 338,ΕΤS 300 373+Α.1, ΕΤS 300 067+Α 1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-3, ΙΕC 61097-9, ΙΕC 61097-11, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.15Ραδιοτηλεφωνικός δέκτης φυλακής ΜF/ΗF ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/10.2.2, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.613 (15),απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17),απόφαση ΙΜΟ Α.806 (19),απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19),απόφαση ΙΜΟ ΜSC 68 (68) παράρτηµα 3, ΙΤU-R493ΕΤS300 338,ΕΤS 300 373, ΕΝ 301 033, ΕΝ 60945· ΙΕC 61097-3, ΙΕC 61097-8, ΙΕC 60945 ????Α.1/5.16Αµφίδροµες αεροναυτικές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗF Κανονισµός ΙV/14, κανονισµός Χ/3 Κανονισµός ΙV/7.5, κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19) σύµβαση ΙCΑΟ παράρτηµα 10 Κανονισµός ΤS 101 089, ΕΝ 60945· ΙΕC 60945 ????(1) Οι συστάσεις ΙΤU είναι εκείνες που αναφέρονται στις διεθνείς συµβάσεις και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΙΜΟ. (2) Όταν αναφέρονται οι αποφάσεις ΙΜΟ, εφαρµόζονται µόνον τα πρότυπα δοκιµής που περιέχονται στα οικεία µέρη των παραρτηµάτων των αποφάσεων και αποκλείονται οι διατάξεις των ίδιων των αποφάσεων. Παράρτηµα Α.2: Εξοπλισµός για τον οποίο δεν υπάρχουν ακόµη αναλυτικά πρότυπα δοκιµής στους διεθνείς κανονισµούς 1.Σωστικά µέσα Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/1.1Ανακλαστήρας ραντάρ σε σωσίβιες σχεδίες Κανονισµός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.48 (66) Α.2/1.2Προβολέας σωσίβιων λέµβων και λέµβων έκτακτης ανάγκης Κανονισµός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC 48 (66) Α.2/1.3Υλικά στολών εµβάπτισης Κανονισµός ΙΙΙ/4, ΙΙΙ/34, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.48 (66) 2.Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης Ρ.Μ. 3.Πυρασφάλεια2.Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/3.1Μη φορητοί και µεταφερτοί πυροσβεστήρες Κανονισµός ΙΙ-2/6.1, ΙΙ-2/7.1.3, ΙΙ-2/7.2.3, ΙΙ-2/7.3.1 Α.2/3.2Συστήµατα ραντιστήρα (µόνον όσον αφορά τις κεφαλές ραντιστήρα και τη µέθοδο αυτόµατου ραντισµοό και συναγερµού) Κανονισµός ΙΙ-2/12.3, ΙΙ-2/36.1.2, ΙΙ-2/36.2, ΙΙ-2/41-2.5, ΙΙ-2/52.2 ΙSΟ 6182 Α.2/3.3Ακροσωλήνια µόνιµων συστηµάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς µε ράντισµα νερού υπό πίεση σε χώρους ειδικής κατηγορίας Κανονισµός ΙΙ-2/37.1.3 Απόφαση ΙΜΟ Α 123(V) Α.2/3.4Εξοπλισµός εκκίνησης ηλεκτρογεννητριών υπό συνθήκες ψύχους (µηχανισµοί εκκίνησης) Κανονισµός ΙΙ-1/44.2 Α.2/3.5Εύκαµπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες Κανονισµός ΙΙ-2/4.7.1 ΕΝ 1924-4 (σχέδιο) Α.2/3.6Ακροσωλήνια διπλής χρήσεως (τύπου ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα) Κανονισµός ΙΙ-2/4.8.4, κανονισµός ΙΙ-2/41-2.1.5 Α.2/3.7Μόνιµα συστήµατα πυρανίχνευσης και συναγερµού πυρκαγιάς σε χώρους µηχανών που περιοδικά δεν φυλάσσονται Κανονισµός ΙΙ-2/14.1 ΕΝ 54-2 Α.2/3.8Ανιχνευτές καπνού Κανονισµός ΙΙ-2/13.3.2 ΕΝ 54-7 Α.2/3.9Ανιχνευτές θερµότητας Κανονισµός ΙΙ-2/13.3.3 ΕΝ 54-5 Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/3.10Ηλεκτρικός φανός ασφαλείας Κανονισµός ΙΙ-2/17.1.1.4 Α.2/3.11Προστατευτική ενδυµασία για τυχόν επαφή µε χηµικά Κανονισµός ΙΙ-2/54.2.6.1 ΕΝ 368, ΕΝ 369 Α.2/3.12Εξοπλισµός ανάλυσης οξυγόνου και ανίχνευσης αερίου Κανονισµός VΙ/3.1 Α.2/3.13Συστήµατα φωτισµού χαµηλής τοποθέτησης Κανονισµός ΙΙ-2/28.1.10, ΙΙ-2/28.1.11, ΙΙ-2/41-2.4.7 Απόφαση ΙΜΟ Α.752 (18), ΙSΟ/CD 15370 4.Εξοπλισµός ναυσιπλοΐας Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/4.1Γυροσκόπιο σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟΑ.813(19) απόφαση ΙΜΟΑ.821(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1· ΙΕC 60945, ΙΕC 61162-1 Α.2/4.2Ραντάρ σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟΑ.813(19) απόφαση ΙΜΟ Α.820(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1· ΙΕC 60945, ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 60936-2 Α.2/4.3Αυτόµατος πιλότος (σύστηµα ελέγχου πορείας) σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) απόφαση ΙΜΟ Α.822(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1· ΙΕC 60945, ΙΕC 61162-1 Α.2/4.4Ηλεκτροµαγνητική πυξίδα σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισµός V/12(r) κανονισµός Χ/3 Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1· ΙΕC 60945, ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙSΟ 11606 Α.2/4.5Φανός σηµάτων ηµέρας σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ Α.813(19) ΕΝ 60945· ΙΕC 60945 Α.2/4.6Προβολέας σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟ,Α.813(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1· ΙΕC 60945, ΙΕC 61162-1 Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/4.7Εξοπλισµός νυχτερινής όρασης σε ταχύπλοο σκάφος Κανονισµός Χ/3, απόφαση ΙΜΟ ΜSC.36(63) Απόφαση ΙΜΟ Α.694(17) απόφαση ΙΜΟΑ.813(19) ΕΝ 60945, ΕΝ 61162-1· ΙΕC 60945, ΙΕC 61162-1 Α.2/4.8Σύστηµα ελέγχου ποντοπλοΐας Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 74(69) παράρτηµα 2, ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 62065, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 62065, ΙΕC 60945 Α.2/4.9Βοηθήµατα αυτόµατου εντοπισµού (ΑΤΑ) Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 64(67) παράρτηµα 4, ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 60872-2, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 60872-2, ΙΕC 60945 Α.2/4.10Βοηθήµατα ηλεκτρονικής υποτύπωσης (ΕΡΑ) Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 64(67) παράρτηµα 4, ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 60872-3, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 60872-3, ΙΕC 60945 Α.2/4.11Σύστηµα πληροφοριών και θαλάσσιας ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (ΕCDΙS) Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ Α.817 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜCS 64(67) παράρτηµα 5, ΕΝ 61174, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61174, ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 Α.2/4.12Χάρτης ραντάρ - Εφεδρεία συστήµατος πληροφοριών και θαλάσσιας ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (ΕCDΙS) Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 64(67) παράρτηµα 5, ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 60936-4, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 60936-4, ΙΕC 60945 Α.2/4.13Σύστηµα θαλάσσιας χαρτογραφίας σε ράστερ (RCDS) Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.813 (19), ΕΝ 61162-1, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, ΙΕC 60945 Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/4.14GΡS/GLΟΝΑSS Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟΑ.529 (13), απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 74(69) παράρτηµα 1, ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 61108-3, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 61108-3, ΙΕC 60945 Α.2/4.15DGΡS, DGLΟΝΑSS Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟΑ.529 (13), απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 64(67) παράρτηµα 2, ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 61108-4, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 61108-4, ΙΕC 60945 Α.2/4.16Εξοπλισµός ΑΙS γενικής χρήσεως Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 74(69) παράρτηµα 3, ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 61993-2, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 61993-2, ΙΕC 60945 Α.2/4.17Καταγραφέας δεδοµένων ταξιδιου Σχέδιο κανονισµού V/19.1, V/22 Απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), απόφαση ΙΜΟΑ.861 (20), ΕΝ 61162-1, µελλοντικά ΕΝ 61996, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, µελλοντικά ΙΕC 61996, ΙΕC 60945 Α.2/4.18Ολοκληρωµένο σύστηµα πλοήγησης Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), απόφαση ΙΜΟ Α... (...) υπό προετοιµασία από τη ΝΑV, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 61924, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, ΙΕC 61924, ΙΕC 60945 Α.2/4.19Ολοκληρωµένο σύστηµα γέφυρας Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), απόφαση ΙΜΟ ΜSC 64(67) παράρτηµα 1, ΕΝ 61162-1, ΕΝ 61209, ΕΝ 60945· ΙΕC 61162-1, ΙΕC 61209, ΙΕC 60945 Α.2/4.20Ενισχυτής στόχων ραδιοεντοπισµού Σχέδιο κανονισµού V/19.1 Απόφαση ΙΜΟ Α.615 (15), απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), ΙΤU-R1176, ΕΝ 60945· ΙΕC 60945 5.Εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνίας Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/5.1Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου στα VΗF Κανονισµός ΙV/14 κανονισµός Χ/3 Απόφαση ΙΜΟΑ.612 (15), απόφαση ΙΜΟΑ.662 (16), απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟ Α.805 (19), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), ΙΤU-R 693 ΕΝ 60945· ΙΕC 60945 Α.2/5.2Εφεδρική ενέργεια ασυρµάτου Κανονισµός ΙV/14 Μελλοντικά ΕΝ 61097-14, ΕΝ 60945· µελλοντικά ΙΕC 61097-14, ΙΕC 60945 6.Εξοπλισµός που απαιτείται βάσει του CΟLRΕG 72 Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός CΟLRΕG 72 , όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/6.1Φώτα ναυσιπλοΐας Παράρτηµα Ι/14 Απόφαση ΙΜΟΑ.694 (17), απόφαση ΙΜΟΑ.813 (19), ΕΝ 60945· ΙΕC 60945 Α.2/6.2Συσκευές ηχητικών σηµάτων Παράρτηµα ΙΙΙ/3 7.Σωστικός εξοπλισµός πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην Αριθµός είδους Περιγραφή είδους Κανονισµός Sοlas 74, όπως τροποποιήθηκε, όπου απαιτείται “έγκριση τύπου” Πρότυπα δοκιµής Α.2/7.1Μέσο φόρτωσης Κανονισµός ΧΙΙ/11, 1997 διάσκεψη Sοlas απόφαση 5 ΙΑCS σύσταση αριθ. 48 σχετικά µε τα µέσα φόρτωσης (διάσκεψη/Sοlas 4/7)» Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1338/1983 Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α 101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α 70) και 19 του ν. 2367/1995 (Α 261).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 32 παράγραφος 2 και 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 187/1973 (Α 261).
 • Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ 2α του ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 339/15-3-1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 133/12.5.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 . 1998/347 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (Α 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001. 2002/137 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 2003/294 2003
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. 2009/194 2009
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. 2010/39 2010
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009[...]" 2011/128 2011
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20[...]" 2012/121 2012
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...]" 2013/156 2013
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2015/33 2015
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2015/81 2015
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ([...]" 2016/52 2016