ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/16

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90) σύμφωνα με τις οδηγίες 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27.4.98 και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19.6.98 που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.6.1995.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 98/25 ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1998 (L/ 133/7.5.98) και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 1998 (L 184/27.6.98) που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19.6.1995 σχετικά με την επιβολή των διεθνών προτύπων, στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας κράτους - μέλους και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 88/1997 (Α΄ 90). Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της οδηγίας 98/25/ΕΚ) Το εδάφιο (η) της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/1997 αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής: «(η) Τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών και οι σχετικοί υποχρεωτικοί κώδικες, που ισχύουν κατά την 1η Ιουλίου 1998.»« 2«Μ. Σ.(Ρaris Μ.Ο.U.)»: Το μνημόνιο συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα (Μemοrandum οf understanding οn Ροrt StateCοntrοl), το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982, όπως έχει την 14 Ιανουαρίου 1998. » Άρθρο 3 (Άρθρο 2 της οδηγίας 98/25/ΕΚ) Στο Π.Δ. 88/1997 προστίθεται αμέσως μετά το άρθρο 9 αυτού νέο άρθρο , το οποίο αριθμείται σε άρθρο 9α και έχει ως εξής: «9ασε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικών Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΔΚΑΔ, ΙSΜ Cοde) 1Αν κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι επί πλοίου, εντός της κοινότητας, στο οποίο εφαρμόζεται ο ΔΚΑΔ κατά την ημερομηνία επιθεώρησης δεν υπάρχει αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης που εκδίδεται σύμφωνα με τον ΔΚΑΔ για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος η αρμόδια αρχή μεριμνά για την κράτηση του πλοίου. 2Παρά την έλλειψη των εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν από την επιθεώρηση δεν βρεθούν και άλλες ελλείψεις που να δικαιολογούν την κράτηση η αρμόδια αρχή μπορεί να άρει την κράτηση για να αποσυμφορήσει το λιμένα. Όταν λαμβάνεται τέτοια απόφαση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών. 3Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι στα πλοία στα οποία έχει επιτραπεί ο απόπλους από ελληνικό λιμένα υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, θα απαγορεύεται ο κατάπλους σε όλους τους λιμένες της κοινότητας, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6, μέχρις ότου ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του πλοίου αποδείξει στην αρμόδια ελληνική αρχή ότι το πλοίο διαθέτει έγκυρα πιστοποιητικά εκδοθέντα σύμφωνα με τον ΔΚΑΔ. Όταν διαπιστώνονται ελλείψεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 που δεν μπορούν να διορθωθούν στο λιμένα κράτησης, εφαρμόζονται επίσης οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 11. » Άρθρο 4 (Άρθρο 1 της οδηγίας 98/42/ΕΚ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 88/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «2Κατά την επιλογή των προς επιθεώρηση πλοίων , η αρμόδια αρχή δίνει προέχουσα προτεραιότητα στα πλοία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Ι. Κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας για την επιθεώρηση των λοιπών πλοίων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τον συνολικό παράγοντα εστίασης του πλοίου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι μέρος ΙΙ. » Άρθρο 5 (Άρθρο 1 της οδηγίας 94/42/ΕΚ) Τα προσαρτώμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 88/1997 παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, και VΙ τροποποιούνται ως εξής: (α) Το παράρτημα Ι αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΛΟΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ [που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2] Ι. Προέχοντες παράγοντες Ανεξάρτητα από την τιμή του παράγοντα εστίασης τα ακόλουθα πλοία θεωρείται ότι έχουν προέχουσα προτεραιότητα προς επιθεώρηση. 1Πλοία για τα οποία οι πλοηγοί ή οι φορείς εκμετάλλευσης λιμένα ανέφεραν ότι έχουν ελλείψεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν την ασφαλή πλεύση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/94 (Α 183) που τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 211/97 (Α΄ 166) και 174/98 (Α΄ 129) με το οποίο προσαρμόσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ και το άρθρο 13 του παρόντος διατάγματος. 2Πλοία τα οποία παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 346/94 (Α΄183) που τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 211/97 και 174/98. 3Πλοία τα οποία αποτέλεσαν το αντικείμενο έκθεσης ή κοινοποίησης από άλλο κράτος μέλος. 4Πλοία τα οποία απετέλεσαν το αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας του πλοιάρχου, μέλους του πληρώματος ή οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που έχει έννομο συμφέρον για την ασφαλή κίνηση του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου ή την πρόληψη της ρύπανσης εκτός εάν το ΥΕΝ κρίνει ότι η αναφορά ή η καταγγελία είναι προφανώς αδικαιολόγητες. Η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά ή την καταγγελία δεν αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή τον πλοιοκτήτη του συγκεκριμένου πλοίου. 5Πλοία τα οποία: i) συγκρούσθηκαν, προσάραξαν ή εξώκειλαν καθ οδόν προς τον λιμένα, ii) κατηγορήθηκαν βάσει ισχυρισμών για παράβαση των διατάξεων σχετικά με την απόρριψη επικίνδυνων ουσιών ή λυμάτων, iii) εκτέλεσαν ασταθείς και επισφαλείς ελιγμούς κατά τους οποίους δεν τηρήθηκαν τα μέτρα σχετικά με την πορεία που θεσπίστηκαν από τον ΙΜΟ ή οι πρακτικές και οι διαδικασίες ασφαλούς ναυσιπλοϊας ή iν) πραγματοποίησαν χειρισμούς με τρόπο ώστε να θέσουν σε κίνδυνο πρόσωπα, περιουσία ή το περιβάλλον. 6Πλοία τα οποία έχουν απωλέσει την κλάση τους για λόγους ασφαλείας κατά τους προηγούμενους έξη μήνες. ΙΙ. Συνολικός παράγοντας εστίασης Τα ακόλουθα πλοία θεωρείται ότι έχουν προτεραιότητα προς επιθεώρηση. Τιμή Παράγοντα εστίασης 1Πλοία που προσεγγίζουν σε λιμένα κράτους μέλους για πρώτη φορά ή ύστερα από απουσία δώδεκα μηνών τουλάχιστον. Όταν εφαρμόζονται τα κριτήρια αυτά οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους και τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από μέλη του ΜΣ. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία του SΙRΕΝΑC, και επιθεωρούν τα πλοία που δεν έχουν καταχωρηθεί στην ως άνω βάση δεδομένων του SΙRΕΝΑC, μετά την έναρξη ισχύος αυτής της βάσης δεδομένων την 1η Ιανουαρίου 1993. + 20 2Πλοία που δεν έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση από κανένα κράτος μέλος εντός των προηγούμενων έξι μηνών. + 10 3Πλοία των οποίων τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό τους, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις συμβάσεις, και τα πιστοποιητικά κατάταξης, έχουν εκδοθεί από οργανισμούς που δεν είναι αναγνωρισμένοι σύμφωνα με το π.δ. 32/97(Α΄35) με το οποίο προσαρμόσθηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών. + 5 4Πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους το οποίο περιλαμβάνεται στον πίνακα κυλιομένων μέσων όρων τριετίας, ο οποίος αναγράφει τα πλοία με συχνότητα απαγορεύσεων απόπλου και καθυστερήσεων άνω του μέσου όρου και ο οποίος δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΜΣ: (i) 0 - 3% άνω του μέσου όρου, + 3 (ii) 3,1 - 6% άνω του μέσου όρου, + 4 (iii) περισσότερο από 6% άνω του μέσου όρου, + 5 5Πλοία στα οποία επετράπη να αποπλεύσουν από λιμένα κράτους μέλους υπό ορισμένες προϋποθέσεις: (i) για κάθε ελάττωμα που έπρεπε να αποκατασταθεί πριν από τον απόπλου, + 1 (ii) για κάθε ελάττωμα που έπρεπε να αποκατασταθεί στον επόμενο λιμένα, + 1 (iii) για κάθε δύο ελαττώματα που έπρεπε να αποκατασταθούν εντός δύο ημερών, + 1 (iν) για κάθε δύο ελαττώματα για τα οποία ορίσθηκαν άλλοι όροι, + 1 (ν) εάν ελήφθησαν τα σχετικά μέτρα στο πλοίο και αποκαταστάθηκαν όλα τα ελαττώματα. - 2 6Πλοία για τα οποία κατεγράφησαν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης επιθεώρησης ανάλογα με τον αριθμό ελαττωμάτων (i) 0 - 15 (ii) 1 έως 5(iii) 6 έως 10 + 5 (iν) 11 έως 20 + 10 (ν) περισσότερα από 20 + 15 7Πλοία των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους σε προηγούμενο λιμένα. + 15 8Πλοία που φέρουν τη σημαία χώρας με λόγο ελαττωμάτων άνω του μέσου όρου. + 1 9Πλοία που φέρουν τη σημαία χώρας με λόγο ελαττωμάτων άνω του μέσου όρου. + 1 10Πλοία με ελάττωμα κλάσης άνω του μέσου όρου. + 1 11Πλοία που ανήκουν σε κατηγορία για την οποία έχει αποφασισθεί ενδελεχής επιθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος). + 5 12Λοιπά πλοία: (i) ηλικίας μεταξύ 13 και 20 ετών, + 1 (ii) ηλικίας μεταξύ 21 και 24 ετών, + 2 (iii) ηλικίας άνω των 25 ετών. + 3 Ως παράγοντας εστίασης νοείται η αριθμητική τιμή που δίδεται σε μεμονωμένο πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω παραρτήματος και εγγράφεται στο σύστημα πληροφοριών Sirenac. Κατά τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας των πλοίων που απαριθμούνται ανωτέρω, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τη σειρά που υποδεικνύεται από τον συνολικό παράγοντα εστίασης. Υψηλότερος παράγοντας εστίασης υποδηλώνει υψηλότερη προτεραιότητα. Ο παράγοντας εστίασης είναι το άθροισμα των ισχυουσών τιμών παράγοντα που αναφέρονται ανωτέρω. Οι παράγραφοι 5,6 και 7 εφαρμόζονται μόνο για επιθεωρήσεις που διεξάγονται κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες. Ό συνολικός παράγοντας εστίασης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το άθροισμα που δίνουν οι παράγραφοι 4,8,9,10,11 και12 » 1)Στο παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται η παράγραφος 13 και προστίθενται μετά την παράγραφο 14 νέοι παράγραφοι από 15 έως 28 ως εξής : «13Αντίγραφο του εγγράφου συμμόρφωσης και του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης που εκδίδονται σύμφωνα με το διεθνή κώδικα διαχείρισης για την ασφαλή ναυσιπλοΐα και την πρόληψη ρύπανσης (Sοlas κεφάλαιο ΙΧ). 15Βεβαίωση συμμόρφωσης με τις ειδικές διατάξεις για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. 16Πιστοποιητικό ασφάλειας ταχύπλοων σκαφών και άδεια λειτουργίας ταχύπλοου σκάφους. 17Ειδικός κατάλογος ή δηλωτικό επικίνδυνων εμπορευμάτων ή λεπτομερές σχέδιο στοιβασίας. 18Ημερολόγιο πλοίου όπου έχουν καταχωρηθεί τα γυμνάσια συναγερμού και οι επιθεωρήσεις και συντηρήσεις των συσκευών και των διατάξεων διάσωσης. 19Πιστοποιητικό ασφάλειας πλοίου για ειδικούς σκοπούς. 20Πιστοποιητικό ασφάλειας κινητής μονάδας γεωτρήσεων ανοικτής θαλάσσης. 21Για τα πετρελαιοφόρα, τα καταγραφικά στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου για το τελευταίο ταξίδι με έρμα. 22Πίνακας διαίρεσης πληρώματος, σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαϊάς και, για τα επιβατηγά πλοία σχέδιο ελέγχου βλαβών. 23Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ρύπανσης από πετρέλαιο. 24Αρχείο των εκθέσεων επιθεώρησης του προγράμματος Ε.S.Ρ. (για τα πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και τα πετρελαιοφόρα). 25Εκθέσεις επιθεώρησης οι οποίες συντάχθηκαν στο πλαίσιο προγενέστερων ελέγχων από το κράτος λιμένα. 26Για τα επιβατηγά πλοία Rο-Rο, πληροφορίες για τον λόγο Α/Α-max. 27΄Εγγραφη εξουσιοδότηση για τη μεταφορά σιτηρών. 28Εγχειρίδιο ασφάλισης φορτίου. » 1)Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΣΑΦΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ» ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3) 1Πλοία που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μέρος Ι και μέρος ΙΙ παράγραφοι ΙΙ-3, ΙΙ-4, ΙΙ-5β, ΙΙ-5γ, ΙΙ-8 και ΙΙ-11. 2Το βιβλίο πετρελαίου δεν τηρείται σωστά. 3Κατά την εξέταση των πιστοποιητικών και των λοιπών εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α και παράγραφος 2, διαπιστώθηκαν ανακρίβειες. 4Ενδείξεις ότι το πλήρωμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 210/96 «Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την οδηγία 94/58 ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης» (Α~ 165). 5Ενδείξεις ότι οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης και οι λοιπές εργασίες δεν εκτελούνται ασφαλώς, ή σύμφωνα με τις οδηγίες του Ι.Μ.Ο., π.χ., η περιεκτικότητα του βασικού δικτύου παροχής αδρανούς αερίου των δεξαμενών φορτίου σε οξυγόνο υπερβαίνει την οριζόμενη ανώτατη στάθμη. 6Παράλειψη εκ μέρους του πλοιάρχου ενός πετρελαιοφόρου να προσκομίσει τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου για το τελευταίο ταξίδι άνευ φορτίου. 7Απουσία ενημερωμένου πίνακα διαίρεσης πληρώματος ή άγνοια από τα μέλη του πληρώματος, των καθηκόντων τους σε περίπτωση πυρκαϊάς ή εγκαταλείψεως του πλοίου. 8Εκπομπή ψευδών σημάτων κινδύνου η οποία δεν ακολουθήθηκε από τις κατάλληλες διαδικασίες ακύρωσης. 9Απουσία κύριας σημασίας εξοπλισμού ή διατάξεων, απαιτούμενων από τις συμβάσεις. 10Εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες επί του πλοίου. 11Ενδείξεις από τη γενική εντύπωση και τις παρατηρήσεις του επιθεωρητή ότι το σκάφος ή η κατασκευή του πλοίου παρουσιάζουν σοβαρές φθορές ή ελλείψεις, οι οποίες ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιτότητα, τη στεγανότητα ή την αντοχή του πλοίου στις καιρικές συνθήκες. 12Πληροφορίες ή στοιχεία ότι ο πλοίαρχος ή το πλήρωμα δεν είναι εξοικειωμένοι με βασικούς χειρισμούς επί του πλοίου, οι οποίοι αφορούν στην ασφάλεια του σκάφους ή την πρόληψη της ρύπανσης ή ότι οι εν λόγω χειρισμοί δεν έχουν εκτελεσθεί. » 1)Το παράρτημα ΙV αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4) 1Αρχές ασφαλούς επάνδρωσης [απόφαση Ι.Μ.Ο. Α.481 (ΧΙΙ)] και παραρτήματα που περιλαμβάνονται στο έγγραφο για τον ελάχιστο αριθμό ασφαλούς επάνδρωσης (παράρτημα 1) και οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών ασφαλούς επάνδρωσης (παράρτημα 2). 2Διατάξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών. 3Το έγγραφο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) «Επιθεώρηση των Συνθηκών Εργασίας στα πλοία-Οδηγίες για Διαδικασία » 4.Το παράρτημα Ι «Διαδικασίες ελέγχου του κράτους λιμένα του ΜΣ του Παρισιού.» 1)Το Παράρτημα VΙ τροποποιείται ως εξής: (1) Στην εισαγωγή , προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «Οι τυχαίες βλάβες που προέκυψαν όταν το πλοίο βρισκόταν καθ οδόν προς τον λιμένα δεν αποτελούν αιτιολογία για να απαγορευθεί ο απόπλους του, εφόσον : 1.έχουν ληφθεί καταλλήλως υπόψη οι διατάξεις που περιέχονται στον κανονισμό Ι/11γ της Σύμβασης Sοlas 74 σχετικά με την κοινοποίηση στις αρχές του κράτους της σημαίας, στον οριζόμενο επιθεωρητή ή στον αναγνωρισμένο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με την έκδοση του κατάλληλου πιστοποιητικού, 2.πριν από τον κατάπλου του σε λιμένα, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης υπέβαλαν στην αρμόδια αρχή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες του συμβάντος και τις βλάβες που υπέστη το πλοίο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη κοινοποίηση στις αρχές του κράτους της σημαίας, 3.έχουν ληφθεί από το πλοίο τα κατάλληλα μέτρα επιδιόρθωσης τα οποία ικανοποιούν την αρμόδια αρχή και 4.η αρχή έχει βεβαιωθεί, αφού ενημερώθηκε για την περάτωση των επιδιορθώσεων, ότι τα ελαττώματα που σαφώς αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή το περιβάλλον επιδιορθώθηκαν.» (2) Στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: «Ωστόσο τα ελαττώματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης SΤCW 78 και απαριθμούνται στην κατωτέρω παράγραφο, 3.8 είναι, δυνάμει της σύμβασης αυτής, τα μόνα που αιτιολογούν απαγόρευση του απόπλου.» (3) Στην παράγραφο 3.2 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις 13 και 14:« 13.Σοβαρές ανωμαλίες σε θέματα απαιτήσεων λειτουργίας, όπως περιγράφονται στο τμήμα 5.5 του παραρτήματος Ι του Μ.Σ. 14.Ο αριθμός η σύνθεση ή τα πιστοποιητικά του πληρώματος δεν αντιστοιχούν προς το έγγραφο ασφαλούς επάνδρωσης.» (4) Η παράγραφος 3.8 αντικαθίσταται ως εξής: «3.8 Τομείς που υπάγονται στην σύμβαση SΤCW 1Οι ναυτικοί δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού , ή του κατάλληλου πιστοποιητικού ή ισχύουσας απαλλαγής ή δεν προσκομίζουν δικαιολογητικό το οποίο να αποδεικνύει ότι έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης θεώρησης στις αρχές της χώρας της σημαίας. 2Μη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις των αρχών του κράτους της σημαίας όσον αφορά την ασφαλή επάνδρωση. 3Μη συμμόρφωση του τρόπου τήρησης φυλακών στη γέφυρα ή στο μηχανοστάσιο με τις απαιτήσεις που έχουν προβλεφθεί για το πλοίο από τις αρχές του κράτους της σημαίας. 4Απουσία κατά την τήρηση φυλακής ατόμου διαθέτοντας τα προσόντα για το χειρισμό του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την ασφάλεια της πλοήγησης, τη ραδιοεπικοινωνία για την επικοινωνία ασφαλείας ή την πρόληψη της ρύπανσης. 5Οι ναυτικοί δεν προσκομίζουν δικαιολογητικό επαγγελματικής επάρκειας για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου ή την πρόληψη της ρύπανσης. 6Αδυναμία εξεύρεσης ατόμων επαρκώς αναπαυμένων και σε κατάλληλη από κάθε άλλη άποψη φυσική κατάσταση τα οποία να αναλάβουν την τήρηση των φυλακών στην αρχή του ταξιδίου και στις μετέπειτα αλλαγές φυλακής. » Άρθρο 6 Χρόνος έναρξης ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α΄ 34), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄101) και με τα άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α~ 70) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α~ 261).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α~ 117).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α~ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α~ του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 337/22.9.98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την 621/3.2.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988