Ρύθμιση θεμάτων των υπαλλήλων που προβλέπεται να μεταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2612/1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Βαθμολογική και μισθολογική ένταξη - εξέλιξη"
1.  
  Οι υπάλληλοι, που προβλέπεται να μεταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις παρ.2 & 4 του άρθρου 3 του Ν. 2612/1998 (Α΄ 112), εφόσον έχουν μέχρι δέκα πέντε (15) χρόνια υπηρεσία στο Δημόσιο, εντάσσονται στην επετηρίδα των Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών. Οι έχοντες περισσότερο από δέκα πέντε (15) χρόνια πραγματική δημόσια υπηρεσία εντάσσονται στην επετηρίδα Αρχιπυροσβεστών μη παραγωγικής σχολής. Οι εν λόγω υπάλληλοι τοποθετούνται στην επετηρίδα στο τέλος των ομοιοβάθμων τους πυροσβεστικών υπαλλήλων με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και μεταξύ τους διατηρούν την αρχαιότητα που είχαν στον κλάδο τους πριν τη μετάταξή τους.
2.  
  Οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου εντάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια και λαμβάνουν μισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις όμοιες με αυτές που έχουν χορηγηθεί στους ομοιοβάθμούς τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Εάν μετά τη μισθολογική και βαθμολογική ένταξη οι τακτικές αποδοχές τους είναι μικρότερες από αυτές, που ελάμβαναν πριν τη μετάταξή τους, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή χορήγηση επιδομάτων.
Άρθρο 2 "Καθήκοντα - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις"
1.  
  Οι υπάλληλοι του προηγούμενου άρθρου:
 1. Έχουν τα ίδια καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις, που έχουν και οι λοιποί πυροσβεστικοί υπάλληλοι του βαθμού τους και εφαρμόζονται και γι΄ αυτούς, ,με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, όλες οι σχετικές με τα θέματα αυτά διατάξεις της νομοθεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος
 2. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που τοποθετούνται αρχικά, εκπαιδεύονται, για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και περιλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση στα πυροσβεστικά καθήκοντα.
 3. Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης και με σκοπό την πρακτική τους εξάσκηση ορίζονται σε υπηρεσίες που προβλέπεται για το βαθμό τους.
 4. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόλυσης μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών ως πυροσβεστικών υπαλλήλων από την ημερομηνία μετάταξής τους, άλλως δε γίνεται αυτή αποδεκτή από την Υπηρεσία
 5. Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που ισχύει για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με εξαίρεση όσους δεν έχουν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμη υπηρεσία, οι οποίοι αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα μετά τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής
2.  
  Για θέματα μετακινήσεων (μεταθέσεων - αποσπάσεων) οι θέσεις Αρχιπυροσβεστών (μη Παραγωγικής Σχολής) - Πυροσβεστών που κατέλαβαν οι μετατασσόμενοι κατά την παρ.2 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2612/1998 κατανέμονται σε Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, εντός του Νομού, όπου αρχικά τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του ως άνω νόμου κατά τον τρόπο που προβλέπεται από την παρ.1 του άρθρου 11 του Π.Δ.170/1996 (Α΄ 131) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 περ.1 του Π.Δ.33/1997 (Α΄ 60). Μεταθέσεις για υπηρεσιακούς λόγους επιτρέπονται γι αυτούς σε Υπηρεσίες του Νομού όπου αρχικά τοποθετήθηκαν. Για τις λοιπές περιπτώσεις μεταθέσεων, τις αποσπάσεις τους και τη διαδικασία εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες για τα θέματα αυτά διατάξεις που ισχύουν για τους υπαλλήλους της υπηρεσίας από την οποία μετατάσσονται με τη διαφορά ότι αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τις μετακινήσεις τους είναι το προβλεπόμενο για το βαθμό τους Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 3 "Ασφαλιστικό καθεστώς μετατασσομένων"
1.  
  Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με το Ν. 2612/1998 ασφαλίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης μετάταξής τους υποχρεωτικά στα Ταμεία που ασφαλίζονται και οι λοιποί πυροσβεστικοί υπάλληλοι.
2.  
  Ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2492/1953 (Α΄ 201) και της παρ. 4 του άρθρου 11 του Β.Δ. 483/1966 (Α΄ 120) για την επιστροφή των γενομένων μηνιαίων κρατήσεων στους μετόχους αντίστοιχα του Επικουρικού Ταμείου και του Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, δεν ισχύει γι΄ αυτούς στους οποίους επιστρέφονται οι κρατήσεις οποτεδήποτε εξέλθουν της Υπηρεσίας.
3.  
  Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλισης στα Ταμεία που ήταν ασφαλισμένοι πριν από τη μετάταξή τους έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
Άρθρο 4
1.  
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που πρόκειται να καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα Για το προβλεπόμενο από την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2612/1998 προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δασικών Υπηρεσιών, που πρόκειται να καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, πλην των μεταθέσεων, οι διατάξεις που ισχύουν για τους νεοκατατασσόμενους Πυροσβέστες Γενικών Υπηρεσιών. Για τα θέματα των μεταθέσεων ισχύουν γι αυτούς οι διατάξεις του οικείου Κανονισμού (Κεφ. Β΄ του Π.Δ. 170/1996 (Α΄ 131) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει).
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). β. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ. Του άρθρου 2 και 5 της ΔΙΔΚ/Φ.1/8211/8.3.1999 ΚΥΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη» (Φ.Ε.Κ. 198/Β΄). δ. Της αριθ. 1107147/1239/0006 Α΄/4.10.1996 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922). ε. Της αριθ. 1749/9.11.1998 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη» (Β΄ 1171).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το τρέχον οικονομικό έτος 1.742.705.414 δρχ και για κάθε ένα από τα επόμενα τέσσερα έτη, δαπάνη ύψους περίπου 2.000.000.000 δρχ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις, που θα εγγράφονται κατ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης υπό Ειδικό Φορέα 43-120 και ΚΑΕ της ομάδας 0400.
 • Τις 572/1998 και 173/1999 Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α΄ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α΄ 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/1749 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/1749 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/ΔΙΔΚ/Φ.1/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/ΔΙΔΚ_Φ_1_8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2492 1953
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/483 1966
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις θεμάτων πυροσβεστικού προσωπικού. 2004/259 2004