ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/166

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183Α~/ 31.7.1998) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Π.Δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α~/31.7.1998) όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο δ~ της παραγράφου 18 του Π.Δ. 94/1999 (ΦΕΚ 100 Α~/22.5.1999) η φράση «που βαθμολογούνται τα γραπτά» διαγράφεται.
2.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του Π.Δ. 246/1998 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 20 του Π.Δ. 94/1999 και μετά τη φράση «οι προαγωγικές εξετάσεις στη Β~ τάξη» προστίθεται η φράση «των Ειδικών Ενιαίων Λυκείων». Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 1998 - 1999. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α~/23.9.97) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. ζ~, του άρθρου 8 παρ. 9 περ. στ και του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α~/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α~/31.7.1998) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/1999 (ΦΕΚ 100 Α~/22.5.1999).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α~).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ’ αριθμ. 8/24.3.1999 γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την υπ’ αριθμ. 225/1999 γνωμοδότηση του ΣτΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1998/246 1998
Τροποποίηση του 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31.7.98) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1999/94 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία