Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 1 "Διπλωματική Ακαδημία - Διευθυντής"
1.  
  Ιδρύεται στο Υπουργείο Εξωτερικών Διπλωματική Ακαδημία, ως αυτοτελής οργανική μονάδα του Υπουργείου, υπαγόμενη στον Υπουργό Εξωτερικών
2.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία διευθύνεται από υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Στη Διπλωματική Ακαδημία υπηρετεί Διευθυντής Σπουδών, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄. Των τριών τμημάτων της Διπλωματικής Ακαδημίας, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος, προΐστανται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α΄ ή Β΄.
3.  
  Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Διπλωματική Ακαδημία συνεργάζεται με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 4.Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ενημερώνει τη Διπλωματική Ακαδημία για τις υπηρεσιακές ανάγκες, που σχετίζονται με τους σκοπούς της.
Άρθρο 2 "Σκοποί της Διπλωματικής Ακαδημίας"
1.  
  Η λειτουργία της Διπλωματικής Ακαδημίας εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς: α) Την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας. β) Την υπηρεσιακή επιμόρφωση και τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου και των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις των διαφόρων βαθμών και θέσεων. γ) Την οργάνωση και διενέργεια της δοκιμασίας, που προβλέπεται από το άρθρο 79 παρ. 1, εδ. δ΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.98). δ) Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για Έλληνες και αλλοδαπούς επί θεμάτων που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις.
Άρθρο 3 "Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 1.Στη Διπλωματική Ακαδημία συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών εννεαμελές Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο: α) γνωμοδοτεί για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, που σχετίζονται με τη λειτουργία τη [...]"
2.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται από: α)ένα καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ως πρόεδρό του και δύο καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ, με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τις αρμοδιότητες της Διπλωματικής Ακαδημίας,.
 1. τρείς διπλωματικούς υπαλλήλους με πρεσβευτικό βαθμό εκ των οποίων ο ένας είναι ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας,
 2. ένα πρόσωπο διεθνούς αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, η επιλογή του οποίου θα γίνεται με γνώμονα την πολύχρονη επιτυχή πορεία του στο χώρο αυτό σε συνδυασμό με την γενικότερη παρουσία και ενασχόλησή του με τη δημόσια ζωή. δ)έναν οικονομολόγο, με πείρα στην προώθηση των ελληνικών οικονομικών συμφερόντων διεθνώς και.
 3. έναν έγκριτο δημοσιογράφο, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, με πολυετή πείρα στην κάλυψη θεμάτων εξωτερικής και διεθνούς πολιτικής
3.  
  Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Χρέη εισηγητή του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου εκτελεί ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας.
Άρθρο 4 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό"
1.  
  Ως εκπαιδευτικό προσωπικό της Ακαδημίας ορίζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε εκπαιδευτικής σειράς, υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, πρέσβεις και πληρεξούσιοι υπουργοί επί τιμή, καθώς και μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ ή άλλα πρόσωπα που έχουν ειδική υπαλληλική ή επιστημονική εμπειρία ή ειδικούς τίτλους σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο των διδασκομένων στη Διπλωματική Ακαδημία μαθημάτων. Το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
2.  
  Οι αμοιβές των διδασκόντων στη Διπλωματική Ακαδημία, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης, καθορίζονται κατ αναλογία των προβλεπομένων στο άρθρο 22 παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.98).
Άρθρο 5 "Τμήματα Σπουδών"
1.  
  Στην Διπλωματική Ακαδημία λειτουργούν τα εξής τμήματα:
 1. Αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας
 2. Υπηρεσιακής επιμόρφωσης υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου
 3. Επιμόρφωσης υπαλλήλων των λοιπών κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών
2.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια για Έλληνες και αλλοδαπούς, καθώς επίσης και ημερίδες και διαλέξεις σχετικές με την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
Άρθρο 6
1.  
  Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού 1.Προκειμένου να εισαχθούν στην Διπλωματική Ακαδημία υποψήφιοι ακόλουθοι πρεσβείας για εκπαίδευση και ενημέρωση τους στα θέματα της Διπλωματικής Υπηρεσίας, προκηρύσσεται με Υπουργική απόφαση διαγωνισμός για την πλήρωση συγκεκριμένου αριθμού θέσεων. Ο διαγωνισμός αυτός διενεργείται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής προκήρυξης σε τέσσερις (4) πολιτικές εφημερίδες. 2.Η προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού ορίζει την ημέρα και την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, τον τόπο διεξαγωγής του και τον αριθμό των υποψηφίων ακολούθων του διπλωματικού κλάδου, οι οποίοι θα φοιτήσουν στη Διπλωματική Ακαδημία και, ακολούθως, θα διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις, μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από αυτήν. Εάν, για τεχνικούς λόγους, αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζει άλλον τόπο που γνωστοποιείται έγκαιρα στους υποψηφίους.
Άρθρο 7 "Επιτροπή εξετάσεων, διάρκεια και διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού"
1.  
  Τον εισαγωγικό διαγωνισμό διεξάγει τριμελής επιτροπή εξετάσεων, αποτελούμενη από υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται δύο (2) γραμματείς του διαγωνισμού, καθώς και οι επιτηρητές του διαγωνισμού.
2.  
  Ως πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων ορίζεται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον πληρεξουσίου υπουργού Β΄. Στο διαγωνισμό ορίζονται ως εξεταστές, χωρίς να αποτελούν μέλη της επιτροπής, πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα.
3.  
  Οι γραμματείς του διαγωνισμού είναι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών. Έργο των γραμματέων είναι η προετοιμασία του διαγωνισμού, η υποβοήθηση της επιτροπής εξετάσεων και των λοιπών εξεταστών και η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων του διαγωνισμού.
4.  
  Ο διαγωνισμός εισαγωγής υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας στην Διπλωματική Ακαδημία διενεργείται τουλάχιστον μία φορά κατ έτος
5.  
  Ο διαγωνισμός διενεργείται σε συνεχείς ημέρες, χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αργίας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων
6.  
  Εάν δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα που ορίσθηκε, ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών άλλη ημέρα έναρξής του. Η αναβολή αυτή δεν δίνει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους υποψηφίους εκτός από αυτούς που έγιναν ήδη δεκτοί.
Άρθρο 8 "Προσόντα υποψηφίων"
1.  
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται, εκτός των γενικών προσόντων του άρθρου 53 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.98) και πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αρχές ισότιμου της αλλοδαπής, καθώς και γνώση χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Άρθρο 9 "Εξεταζόμενα μαθήματα Στα εξεταζόμενα μαθήματα αξιολογείται η αναλυτική και κριτική ικανότητα των υποψηφίων."
1.  
  Πρωτεύοντα μαθήματα:
 1. Ελληνική γλώσσα
 2. Γαλλική γλώσσα
 3. Αγγλική γλώσσα
 4. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία:
 5. α) από το 1815 μέχρι το1945 και β) από το 1945 μέχρι σήμερα
 6. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 7. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
2.  
  Δευτερεύοντα μαθήματα:
 1. Στοιχεία Διεθνών Σχέσεων
 2. Ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 3. Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, κλασσικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού
 4. Παγκόσμια Γεωγραφία
 5. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
 6. Ναυτικό Δίκαιο
 7. Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3.  
  Προφορική Δοκιμασία - Συνέντευξη
4.  
  Προαιρετικά μαθήματα: Οι γλώσσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην αγγλικής και γαλλικής), καθώς και η αραβική, κινεζική, ιαπωνική, ρωσική, αλβανική, σερβοκροατική, βουλγαρική, ρουμανική και τουρκική
Άρθρο 10 "Γραπτή και προφορική δοκιμασία"
1.  
  Έννοια του πλοίου και του πλωτού ναυπηγήματος και σημασία αυτής - ελληνική εθνικότητα πλοίων - εμπράγματο καθεστώς του πλοίου (ιδίως κυριότητα και υποθήκη) - ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας. Η οργάνωση της Εκκλησίας. Οι αιρέσεις).
 1. Όπως και στην ελληνική γλώσσα
 2. i) Γραπτή δοκιμασία:
 3. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα γενικού περιεχομένου.
 4. Για την δοκιμασία αυτή παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία:
 5. Οι υποψήφιοι κρίνονται στην ικανότητα χειρισμού της ελληνικής γλώσσας σε ένα θέμα.
 6. Γαλλική γλώσσα :
 7. i) Γραπτή δοκιμασία:
 8. Ανάγνωση γαλλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στη γαλλική γλώσσα.
 9. Γενικές αρχές του δικαίου - επικουρικές πηγές (στοιχεία)
 10. Αγγλική γλώσσα Όπως και στη γαλλική γλώσσα
 11. Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία:
 12. α) από το 1815 μέχρι το 1945 και β) από το 1945 μέχρι σήμερα (γραπτή και προφορική δοκιμασία). i) Γραπτή δοκιμασία:
 13. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν δύο θέματα (ένα από την α΄ ενότητα και ένα από την β΄ ενότητα).Για την εξέταση αυτή παραχωρείται χρόνος τεσσάρων (4) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία:
 14. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν δύο θέματα (ένα ανά ενότητα) που τους υποβάλλονται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.
  • Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι το 1945:
2.  
  Αποικιοκρατία και ιμπεριαλισμός Η Κρητική Σχολή ζωγραφικής. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος).
 1. Από την πολιτική οικονομία:
 2. Εθνικά και άλλα συμφέροντα). ii) Εξωτερική Πολιτική και διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 3. Διπλωματία iii) Ο Πόλεμος και τα αίτιά του ( είδη πολέμων ,έλεγχος των εξοπλισμών). iν) Σύστημα ισορροπίας ισχύος.
 4. Ελληνική οικονομία:
 5. (εθνικό προϊόν και εθνικό εισόδημα, απασχόληση, πληθωρισμός, ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου).
 6. Από την Δημόσια Οικονομία:
 7. i) Από το σχέδιο Μάρσαλ στην ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ii) Από την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έως την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. iii) Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη - Μάαστριχτ - Άμστερνταμ.
 8. Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).
 9. Συνεργασία στους τομείς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
 10. Η Συνθήκη Schengen.
 11. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και οι νέες πολιτικές. νi) Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 12. Οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις χώρες της Μεσογείου και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ).
 13. Προοπτικές για την νέα διεύρυνση με την Κύπρο και τις ΧΚΑΕ.
 14. Προβλήματα, συνέπειες. νii) Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Ευρωπαϊκή Ένωση.
 15. Προβλήματα, συνέπειες, προοπτικές.
 16. Από τις Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις:
 17. Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας:
 18. α) Η GΑΤΤ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η ελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου και οι αρχές της, το σύστημα επίλυσης διαφορών , β) η προβληματική της διεθνούς ανάπτυξης, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, η αναπτυξιακή βοήθεια.
 19. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, το πρόβλημα της υπερχρέωσης, γ) διακίνηση κεφαλαίων και άμεσες επενδύσεις, πολυεθνικές επιχειρήσεις, (χαρακτηριστικά τους και σύγχρονος ρόλος), πρόσφατες τάσεις ελευθέρωσης και προστασίας των επενδύσεων, δ) τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η διεθνής αντιμετώπισή τους.
 20. Στοιχεία αρχαίου ελληνικού, βυζαντινού και νεοελληνικού πολιτισμού.
 21. Α. ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
3.  
  Ασφάλεια πλοίων και ναυσιπλοίας (νομοθετικές πηγές (εσωτερικές και διεθνείς) - επιθεωρήσεις πλοίων - νηογνώμονες - εξουσίες κράτους σημαίας και παρακτίου κράτους) Αυτή συνίσταται σε προφορικές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου (διπλωματικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερα πνευματικού) που τίθενται από τα μέλη της επιτροπής προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του διπλωματικού υπαλλήλου (ο βαθμός της αντιλήψεώς του, η κρίση, η ευστροφία, η οξύνοια, η αυτοκυριαρχία, η εκφραστική του ικανότητα, καθώς και η εν γένει παρουσία του). Η δοκιμασία - συνέντευξη διενεργείται από την επιτροπή εξετάσεων και από δύο μη υπηρεσιακούς εξεταστές, οι οποίοι ορίζονται με την ίδια Υπουργική απόφαση που καθορίζει τη λειτουργία και σύνθεση της επιτροπής εξετάσεων. Οι εξεταστές αυτοί επιλέγονται από τον γενικότερο ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, με γνώμονα σε κάθε περίπτωση την επιστημονική κατάρτιση και την πείρα τους, εχέγγυα που διασφαλίζουν την ορθή εκτίμηση των απαιτουμένων στην προηγούμενη παράγραφο προσόντων των υποψηφίων.
 1. Γραμματεία-Τέχνες (φιλόσοφοι, ιστοριογράφοι, ρήτορες, τραγικοί ποιητές.
 2. Μνημεία αρχιτεκτονικής, γλυπτική, ζωγραφική).
 3. Πόλις-πολιτεύματα.
 4. Κοινοί δεσμοί Ελλήνων. (Αμφικτυονίες, μαντεία, αθλητικοί αγώνες, γλυπτά, θρησκεία).
4.  
  Ανεξαρτησία κρατών στην Ευρώπη (και στην Βαλκανική) και στην Λατινική Αμερική Γ. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η δοκιμασία στις γλώσσες αυτές γίνεται όπως ορίζεται για την εξέταση στη γαλλική και αγγλική γλώσσα.
5.  
  Ίδρυση, συγκρότηση και εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους πολιτική των δυνάμεων απέναντι στην Ελλάδα Αναγνώριση κράτους, αναγνώριση κυβερνήσεων, αναγνώριση εμπολέμων. Επιδράσεις της ελληνικής σκέψης στους Άραβες). Β. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
 1. Γραπτή δοκιμασία i) Για τη γραπτή δοκιμασία, ο πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων ή ο αναπληρωτής του και ο εξεταστής ή οι εξεταστές (κατά περίπτωση) για καθένα από τα πρωτεύοντα μαθήματα επιλέγουν την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος πέντε τουλάχιστον θέματα ή φακέλλους (για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο) ή κείμενα για μετάφραση στις ξένες γλώσσες.
 2. Η τελική επιλογή του ενός εκ των πέντε θεμάτων γίνεται την ημέρα του διαγωνισμού με κλήρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής εξετάσεων.
 3. Ειδικότερα, για το μάθημα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας:
 4. α) από το 1815 μέχρι το 1945 και β) από το 1945 μέχρι σήμερα επιλέγονται δέκα θέματα (πέντε από την α΄ ενότητα και πέντε από την β΄ ενότητα).
 5. Η τελική επιλογή των δύο θεμάτων, ένα από κάθε μία των δύο ενοτήτων, γίνεται με κλήρωση.
 6. Κατά τον ίδιο τρόπο, για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων επιλέγονται δέκα θέματα (πέντε από τις Διεθνείς Οικονομικές σχέσεις και πέντε από την Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομία).
 7. Η τελική επιλογή των δύο θεμάτων, ένα από κάθε μία των δύο ενοτήτων, γίνεται με κλήρωση. ii) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται με την επίβλεψη του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής ή του αναπληρωτή του, του εξεταστή του οικείου μαθήματος και ενός τουλάχιστον γραμματέως.
 8. Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων ή σημειώσεων, με ποινή αποβολής τους από τον διαγωνισμό.
 9. Σε περίπτωση αποβολής διαγωνιζομένου για το λόγο αυτό, ο ένας από τους δύο γραμματείς συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και τον εξεταστή του οικείου μαθήματος.
 10. Εάν υποψήφιος δεν εμφανισθεί κατά την εξέταση (γραπτή ή προφορική) του μαθήματος, αποκλείεται από την υπόλοιπη εξέταση. iii) Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
 11. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που καλύπτονται με σκούρο χαρτί.
 12. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος, ευθύς αμέσως, τα διορθώνει επί τόπου και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. iν) Η ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή εξακριβώνεται με δοκιμασία που συνίσταται στην επεξεργασία κειμένου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 13. Προφορική δοκιμασία:
 14. i) Η προφορική δοκιμασία στα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μαθήματα γίνεται δημόσια και παρευρίσκονται σ αυτήν τουλάχιστον ο πρόεδρος της επιτροπής εξετάσεων ή ο αναπληρωτής του, ο εξεταστής ή οι εξεταστές (κατά περίπτωση) του μαθήματος και ένας από τους γραμματείς.
 15. Ο εξεταστής ή οι εξεταστές εκάστου μαθήματος προετοιμάζουν αριθμό ερωτήσεων, αναφερομένων σε γενικότερα αντικείμενα της εξεταστέας ύλης κάθε μαθήματος, που γράφονται σε κλήρους διπλάσιους από το συνολικό αριθμό υποψηφίων.
 16. Ειδικότερα, οι ερωτήσεις του μαθήματος της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας:
 17. α) από το 1815 μέχρι το 1945 και β) από το 1945 έως σήμερα, πρέπει να αποτελούνται από δύο σκέλη (ένα από την α) ενότητα και ένα από την β) ενότητα τα οποία εξετάζοντα από τον ίδιο εξεταστή.
 18. Το αυτό ισχύει και για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του οποίου οι ερωτήσεις πρέπει να αποτελούνται από δύο σκέλη (ένα από την Διεθνή Πολιτική Οικονομία και ένα από την Πολιτική Οικονομία και Εφαρμοσμένη Οικονομία), τα οποία εξετάζονται από δύο διαφορετικούς εξεταστές.
 19. Κατά την εξέταση αυτή ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων μπορούν να υποβάλλουν κατά την κρίση τους ερωτήσεις στον εξεταζόμενο.
 20. Η σειρά εξέτασης κάθε διαγωνιζόμενου καθορίζεται με κλήρο κατά την έναρξη της εξέτασης του οικείου μαθήματος.
 21. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή, προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει από την κληρωτίδα δύο (2) ερωτήσεις - κλήρους.
 22. Από τους κλήρους αυτούς ο διαγωνιζόμενος επιλέγει εκείνον που περιέχει την ερώτηση στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόμενο επιστέφεται μη περαιτέρω χρησιμοποιούμενος.
 23. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζόμενου δεν επιτρέπεται.
 24. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο που το υπογράφει.
 25. Τα δελτία αυτά τοποθετούνται σ΄ ένα σφραγισμένο κουτί. ii) Για την προφορική δοκιμασία στην ελληνική και στις ξένες γλώσσες, ο διαγωνιζόμενος παίρνει για κάθε ειδική εξέταση μία από τις ερωτήσεις - κλήρους που έχουν προετοιμαστεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο για ανάγνωση κείμενο.
6.  
  Διπλωματικές και προξενικές σχέσεις. (Η Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις διπλωματικές σχέσεις και η Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις).
 1. Η παγκόσμια γεωγραφία Φυσική, πολιτική, και οικονομική παγκόσμια γεωγραφία και ιδιαίτερα της Ελλάδος, των βαλκανικών χωρών, της Μεσογείου και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου:
 3. Ιθαγένεια, δημόσια τάξη, κατάσταση αλλοδαπών.
 4. Η κατοικία και η διαμονή ως συνδετικά στοιχεία και ειδικότερα ως προς το δίκαιο που πρέπει να εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων.
 5. Ναυτικό δίκαιο
7.  
  Ένοπλες συρράξεις στην Κορέα, Βιετνάμ, Αφγανιστάν
8.  
  Η εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α., Γαλλίας Βρετανίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ρωσίας.
9.  
  Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (θεσμική οργάνωση - λειτουργία - αρμοδιότητες - κύριες δραστηριότητες). Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών (στοιχεία).
10.  
  Διπλωματικές εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία Μικρασιατική εκστρατεία.
 1. Η διεθνής και η περιφερειακή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 2. Πρόσφυγες - μειονότητες
 3. Τα άτομα ως φορείς υποχρεώσεων (πειρατεία - δουλεμπόριο - τρομοκρατία διακίνηση ναρκωτικών) - Η διεθνής ευθύνη των ατόμων (εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - εγκλήματα κατά της ειρήνης - εγκλήματα πολέμου).
 4. Ο θεσμός της έκδοσης (στοιχεία).
11.  
  Εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΣΣΔ και των Ευρωπαϊκών δυνάμεων μετά το 1945 Η Κοινωνία των Εθνών. Η διάταξη και η Απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου). Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο του αέρα (Σύμβαση Σικάγου 1944, ρυθμίσεις Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ), εθνικός εναέριος χώρος, FΙR (στοιχεία).
12.  
  Εντάσεις και συγκρούσεις στον κομμουνιστικό συνασπισμό. Διεθνής ευθύνη από πράξεις ιδιωτών - Οι συνέπειες της διεθνούς ευθύνης. - Η κωδικοποιητική προσπάθεια της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου των Η.Ε.).
13.  
  Άνοδος του φασισμού και του ναζισμού - η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και των δυνάμεων Βρετανίας, Γαλλίας, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ
 1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (γραπτή και προφορική δοκιμασία):
 2. i) Γραπτή δοκιμασία:
 3. Η γραπτή δοκιμασία στο μάθημα αυτό συνίσταται σε επεξεργασία από τους υποψηφίους φακέλλου σχετικού με το δημόσιο διεθνές δίκαιο.
 4. Ο φάκελλος αποτελείται από ένα ή περισσότερα κείμενα (ιδίως έγγραφα, αποφάσεις, διεθνείς συμβάσεις) και έναν αριθμό ερωτήσεων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
 5. Για την δοκιμασία αυτή παραχωρείται χρόνος τεσσάρων (4) ωρών. ii) Προφορική δοκιμασία:
 6. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα που τους υποβάλλεται υπό μορφή ερωτήσεων από τον εξεταστή του μαθήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11 του παρόντος.
14.  
  Η απαγόρευση χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις. Εξέλιξη των πολεμικών επιχειρήσεων και σχεδιασμός μεταπολεμικού κόσμου. Η Ελλάδα στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.
15.  
  Το διεθνές δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων Συνδιασκέψεις και συνθήκες ειρήνης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
 1. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (στοιχεία)
 2. Ο θεσμός της ουδετερότητας στο δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων
16.  
  Εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας. Πρόσβαση των διαδίκων).
 1. Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις i) Γραπτή δοκιμασία:
 2. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα πολιτικής οικονομίας ή δημόσιας οικονομίας και ένα θέμα διεθνών οικονομικών σχέσεων. ii) Προφορική δοκιμασία:
 3. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν.
Άρθρο 11 "Βαθμολογία"
1.  
  Η αξία καθενός από τα μαθήματα του διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 9 του διατάγματος αυτού προσδιορίζεται από συντελεστή που είναι ο αριθμός οκτώ (8) για τα πρωτεύοντα μαθήματα και τη προφορική δοκιμασία - συνέντευξη. Για τα στοιχεία Διεθνών Σχέσεων, την ιστορική, θεσμική και πολιτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για τα στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού ο συντελεστής είναι ο αριθμός επτά (7). Για τα υπόλοιπα μαθήματα (δευτερεύοντα και προαιρετικά) ο συντελεστής είναι ο αριθμός πέντε (5).
Άρθρο 12 "Διεξαγωγή διαγωνισμού - Αποτελέσματα"
1.  
  Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0 - 10 σε ακέραιους αριθμούς
2.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της ελληνικής γλώσσας εξάγεται ως εξής:
 1. Ένας βαθμός δίνεται για τη γραπτή δοκιμασία στην ελληνική γλώσσα
 2. Δεύτερος βαθμός δίνεται στην προφορική δοκιμασία του μαθήματος αυτού
 3. Οι δύο αυτοί χωριστοί βαθμοί προστίθενται, το ημιάθροισμα δε είναι ο βαθμός στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
 4. Όσοι δεν πάρουν το βαθμό τουλάχιστον έξι (6) στη δοκιμασία στην ελληνική γλώσσα, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
3.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας εξάγεται ως εξής: Προστίθενται οι βαθμοί που δόθηκαν:
 1. Στη γραπτή δοκιμασία σε θέμα γενικού περιεχομένου
 2. Στις γραπτές μεταφράσεις (για τις μεταφράσεις προστίθενται οι δύο βαθμοί που δόθηκαν χωριστά και το ημιάθροισμα δίνει τον βαθμό των μεταφράσεων)
 3. Στην προφορική δοκιμασία Το άθροισμα τους διαιρείται με τον αριθμό τρία (3).
 4. Όσοι δεν πέτυχαν βαθμό τουλάχιστον έξι (6) σε κάθε μία χωριστά από τις γλώσσες αγγλικά και γαλλικά αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
4.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας: α) από το 1815 μέχρι το 1945 και β) από το 1945 μέχρι σήμερα εξάγεται ως εξής:
 1. Ένας βαθμός δίνεται για τη γραπτή ανάπτυξη θέματος της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1815 μέχρι το 1945 και δεύτερος βαθμός δίνεται για την γραπτή ανάπτυξη θέματος Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας από το 1945 μέχρι σήμερα από τον ίδιο εξεταστή.
 2. Το ημιάθροισμα των δύο αυτών χωριστών βαθμών αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας στο μάθημα αυτό.
 3. Με τον ίδιο τρόπο δύο χωριστοί βαθμοί δίνονται από τον ίδιο εξεταστή και στην προφορική δοκιμασία.
 4. Το ημιάθροισμα τους αποτελεί τον βαθμό της προφορικής δοκιμασίας.
 5. Οι βαθμοί της γραπτής και της προφορικής δοκιμασίας προστίθενται, το ημιάθροισμα δε είναι ο βαθμός στο μάθημα της Ελληνικής και Παγκόσμιας Διπλωματικής Ιστορίας:
 6. α) από το 1815 μέχρι το 1945 και β) από το 1945 μέχρι σήμερα.
 7. Όσοι δεν πάρουν τον βαθμό τουλάχιστον έξι (6), αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
5.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίνεται στην γραπτή εξέταση (φάκελλος) και ένας βαθμός στην προφορική εξέταση. Το ημιάθροισμα των δύο αυτών εξετάσεων δίδει τον τελικό βαθμό στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Όσοι δεν συγκεντρώσουν τον βαθμό τουλάχιστον έξι (6) αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
6.  
  Η βαθμολογία στα μαθήματα της Πολιτικής Οικονομίας, της Δημόσιας Οικονομίας και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εξάγεται ως εξής:
 1. Ένας βαθμός δίνεται για την γραπτή ανάπτυξη θέματος των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων από έναν εξεταστή.
 2. Δεύτερος βαθμός δίδεται για την γραπτή ανάπτυξη θέματος της Πολιτικής Οικονομίας και της Δημόσιας Οικονομίας από άλλο εξεταστή.
 3. Το ημιάθροισμα των δύο αυτών χωριστών βαθμών δίνει τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας του μαθήματος.
 4. Με τον ίδιο τρόπο, δύο χωριστοί βαθμοί δίνονται από τους δύο εξεταστές και στην προφορική δοκιμασία.
 5. Το ημιάθροισμα των δύο αυτών βαθμών αποτελεί τον βαθμό της προφορικής δοκιμασίας του μαθήματος.
 6. Προστίθενται οι βαθμοί της γραπτής και προφορικής δοκιμασίας.
 7. Το ημιάθροισμα δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, Δημόσιας Οικονομίας και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 8. Όσοι δεν συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολογίας τον βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
7.  
  Για την Προφορική Δοκιμασία-Συνέντευξη του άρθρου 9 παρ. 3 του παρόντος Διατάγματος δίνεται ιδιαίτερος βαθμός που εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίνεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων που υποβάλλονται από κάθε μέλος της επιτροπής εξετάσεων και τους δύο μη υπηρεσιακούς εξεταστές. Τόσο τα μέλη της επιτροπής, όσο και οι εξεταστές οφείλουν να υποβάλουν στους υποψηφίους από μία τουλάχιστον ερώτηση. Το σύνολο των βαθμών διαιρείται δια του αριθμού των μελών της Επιτροπής και των εξεταστών και το πηλίκον αυτού είναι ο βαθμός στην Δοκιμασία-Συνέντευξη. Όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώνουν τον βαθμό τουλάχιστον έξι (6) θεωρούνται αποτυχόντες στις εξετάσεις.
8.  
  Θεωρούνται ότι πέτυχαν στις εξετάσεις εκείνοι των οποίων το σύνολο της βαθμολογίας των πρωτευόντων μαθημάτων, των δευτερευόντων μαθημάτων και της προφορικής δοκιμασίας-συνέντευξης όταν διαιρεθεί δια του αριθμού των μαθημάτων (13) δίνει βαθμό τουλάχιστον έξι (6)
Άρθρο 13 "Προαιρετικές εξετάσεις στις ξένες γλώσσες - Λήξη του εισαγωγικού διαγωνισμού"
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των προαιρετικών γλωσσών έχουν εκείνοι, οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 του παρόντος και καταλαμβάνουν τις θέσεις για τις οποίες έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.
2.  
  Ο διαγωνισμός θεωρείται ότι έληξε, εάν από όσους πέτυχαν, κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου, δεν έχει δηλώσει κανείς ότι επιθυμεί να εξεταστεί σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες
3.  
  Μετά τη δοκιμασία στις προαιρετικές ξένες γλώσσες, όσοι βαθμοί είναι κατώτεροι από το έξι (6) διαγράφονται και οι διαγωνιζόμενοι θεωρούνται ότι δεν υπέστησαν τη δοκιμασία αυτή
Άρθρο 14 "Σειρά επιτυχίας"
1.  
  Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε βαθμός επιτυχίας στα πρωτεύοντα, στα δευτερεύοντα και προαιρετικά μαθήματα υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή που εκφράζει την αξία κάθε μαθήματος (8, 7 και 5), σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Διατάγματος. Τα ανωτέρω γινόμενα καταχωρούνται σε πίνακα βαθμολογίας και το άθροισμά τους καθορίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.
2.  
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων, όλοι οι εξεταστές και ο γραμματέας ή οι γραμματείς. Σ αυτό επισυνάπτεται και ο πίνακας βαθμολογίας, αφού τον υπογράψουν όσοι υπογράφουν και το πρακτικό.
Άρθρο 15 "Πρακτικό αποτελεσμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού - Δημοσίευση"
1.  
  Το πρακτικό αποτελεσμάτων που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2, καθώς και οι πίνακες βαθμολογίας των επιτυχόντων ανακοινώνονται δημόσια στους διαγωνιζόμενους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
Άρθρο 16 "Διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων ακολούθων πρεσβείας."
1.  
  Η διάρκεια της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι δωδεκάμηνη
2.  
  Μετά παρέλευση εννεαμήνου, από την έναρξη της αρχικής εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι Ακόλουθοι Πρεσβείας ασκούνται σε Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και, στη συνέχεια, πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια και ενημερωτικές επισκέψεις σε άλλες Αρχές και Υπηρεσίες και συμμετέχουν σε διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα
Άρθρο 17 "Διδασκόμενα μαθήματα"
1.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα κατά την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας είναι τα ακόλουθα:
 1. Διάρθρωση και λειτουργίες του Υπουργείου Εξωτερικών.
 2. Εφαρμογές πληροφορικής.
 3. Θέματα Δημόσιας Διοίκησης
 4. Διπλωματική Πρακτική
 5. Τεχνικές Διαπραγματεύσεων
 6. Εθιμοτυπία
 7. Προξενική Πρακτική
 8. Θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής
 9. Ευρωπαϊκή Ένωση
 10. Διεθνές Δίκαιο
 11. Διεθνείς Σχέσεις, λήψη αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων
 12. Οικονομική Πολιτική και Διπλωματία
 13. Πολιτιστική Διπλωματία
 14. Επικοινωνιακή Διπλωματία
2.  
  Κατά τη διδασκαλία των παραπάνω μαθημάτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική διάσταση και στην άσκηση της πολιτικής
3.  
  Για καθένα από τα παραπάνω μαθήματα ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών υπεύθυνος μαθήματος από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο οποίος, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση της Διπλωματικής Ακαδημίας και τους διδάσκοντες, φροντίζει για την διδασκαλία
Άρθρο 18 "Εξετάσεις"
1.  
  Κατά τη διάρκεια των σπουδών γίνονται από τους διδάσκοντες περιοδικές εξετάσεις, ανάλογα με τη φύση, το σκοπό και τη χρονική διάρκεια του κάθε μαθήματος, σε συνεννόηση με το Διευθυντή Σπουδών
2.  
  Οι εξιτήριες εξετάσεις διενεργούνται μετά τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου, από τριμελή επιτροπή εξετάσεων, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδίδεται τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ως μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου. Ο πρόεδρος της επιτροπής πρέπει να έχει το βαθμό τουλάχιστον του Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄. Ορίζονται επίσης ως εξεταστές και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτοί να είναι οι διδάξαντες και εξετάσαντες κατά τις περιοδικές εξετάσεις.
3.  
  Οι εξιτήριες εξετάσεις γίνονται γραπτά ή προφορικά ή και με τους δύο τρόπους, κατά την κρίση της Επιτροπής Εξετάσεων
Άρθρο 19 "Βαθμολογία 1.Για την εκτίμηση της επίδοσης των σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνονται υπ όψη τα κατωτέρω τέσσερα στοιχεία, με ξεχωριστό για καθένα από αυτά συντελεστή. α) Περιοδικές εξετάσεις: Συντελεστής 9 β) Τελικές εξετάσεις :Συντελεστή [...]"
2.  
  Η βαθμολογία κλιμακώνεται από 0 - 10, σε ακέραιους αριθμούς
3.  
  Στην περίπτωση που οι καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν και βαθμολογούν ένα μάθημα είναι περισσότεροι από ένας, ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο μέσος όρος που προκύπτει
4.  
  Ο τελικός βαθμός των περιοδικών εξετάσεων εκάστου μαθήματος είναι ο μέσος όρος όλων των βαθμών, που έλαβε ο σπουδαστής στο μάθημα αυτό κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Θεωρείται επιτυχών εκείνος ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον το βαθμό έξι (6) σε κάθε μάθημα του άρθρου 17 παρ 1 του παρόντος.
5.  
  Ο τελικός βαθμός της ενεργού συμμετοχής σε κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος των βαθμών ενεργού συμμετοχής που έλαβε ο υποψήφιος από τους διδάσκοντες και βαθμολογούντες το μάθημα αυτό
6.  
  Κατά την τελική εξέταση εκάστου μαθήματος θεωρείται επιτυχών εκείνος ο οποίος συγκέντρωσε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6) σε κάθε μάθημα του άρθρου 17 παρ1 του παρόντος
7.  
  Ο βαθμός των προσόντων της παρ. 1δ, του παρόντος άρθρου δίνεται από τον Διευθυντή της Ακαδημίας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών, με βάση τη γενική απόδοση του υποψηφίου Ακολούθου, κατά τη διάρκεια του χρόνου φοίτησης. Θεωρείται επιτυχών εκείνος, ο οποίος έλαβε τουλάχιστον τον βαθμό έξι (6). Οι διαδοχικές σημειώσεις που καταχωρούν οι καθηγητές στο ατομικό φύλλο των εκπαιδευομένων λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη από το Διευθυντή της Ακαδημίας κατά την βαθμολογία.
8.  
  Οι παραπάνω βαθμοί των περιοδικών εξετάσεων, εξιτηρίων εξετάσεων και ενεργού συμμετοχής σε κάθε μάθημα πολλαπλασιάζονται με τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου συντελεστές
9.  
  Στα παραπάνω γινόμενα προστίθεται το σύνολο των μορίων που είχε λάβει ο σπουδαστής κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Ακαδημία. Το άθροισμα που προκύπτει καθορίζει την τελική σειρά αποφοίτησής του, η οποία καθορίζει την κατάταξή του στον εισαγωγικό βαθμό της υπηρεσιακής επετηρίδας.
10.  
  Στην περίπτωση ισοψηφίας σπουδαστών στην τελική βαθμολογία, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων
11.  
  Οι αποτυγχάνοντες να αποφοιτήσουν από την Διπλωματική Ακαδημία, κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω στις παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, μπορούν να επαναλάβουν την εκπαίδευση με την αμέσως επομένη εκπαιδευτική σειρά. Εάν αποτύχουν και πάλι θεωρούνται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού τους ως Ακολούθων Πρεσβείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 20 "Προαγωγική δοκιμασία"
1.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία οργανώνει και διενεργεί τη δοκιμασία, η οποία προβλέπεται από τα άρθρα 14 παρ. 6, εδ. δ΄ και 79 παρ. 1, εδ. δ΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Νόμου 2594/1998, για την προαγωγή υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου από το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄.
Άρθρο 21 "Προθεσμία διενέργειας της προαγωγικής δοκιμασίας - Προκήρυξη"
1.  
  Η δοκιμασία του προηγουμένου άρθρου διενεργείται, όταν πρόκειται να γίνουν σχετικές κρίσεις από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εφόσον υπάρχουν κενές προς πλήρωση θέσεις στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β΄ και υπάλληλοι που έχουν το τυπικό προσόν συμπλήρωσης τριετίας στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄
2.  
  Η ως άνω προαγωγική δοκιμασία ανακοινώνεται από τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας το αργότερο σαράντα (40) ημέρες πρίν από τη διεξαγωγή της. Η ανακοίνωση πρέπει να ορίζει τον τόπο και το χρόνο της προαγωγικής δοκιμασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη σχετική με την εξέταση διαδικασία.
Άρθρο 22 "Επιτροπή Εξετάσεων"
1.  
  Την προαγωγική δοκιμασία διεξάγει πενταμελής Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα, ως Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων, τον Β΄ και τον Γ΄ Γενικό Διευθυντή και ένα Καθηγητή Α.Ε.Ι., αρμοδιότητος συναφούς με τα αντικείμενα της δοκιμασίας, με τον αναπληρωτή του, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος ενός μέλους της επιτροπής εξετάσεων, τούτο αντικαθιστά ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας. Καθήκοντα γραμματέως ασκεί, υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας.
2.  
  Η επιτροπή εξετάσεων προετοιμάζει την δοκιμασία, είναι υπεύθυνη για τη πραγματοποίησή της και βαθμολογεί τους εξεταζόμενους
Άρθρο 23 "Προετοιμασία φακέλλων"
1.  
  Μετά από πρόσκληση του Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας, ο οποίος παρέχει και κάθε σχετική οδηγία, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών καταρτίζουν σχέδια υπηρεσιακών φακέλλων, επί των οποίων οι υποψήφιοι θα εξεταστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία της προαγωγικής δοκιμασίας. Η επιτροπή εξετάσεων προβαίνει στην οριστική κατάρτιση των υπηρεσιακών φακέλλων. Οι εξεταζόμενοι καλούνται να επιλέξουν, με κλήρωση, τον υπηρεσιακό φάκελλο, επί του οποίου θα εξεταστούν.
Άρθρο 24 "Προαγωγική δοκιμασία Η προαγωγική δοκιμασία συνίσταται:"
1.  
  Στην προφορική παρουσίαση και υποστήριξη, ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων, της μελέτης που έκαστος υποψήφιος έχει συντάξει. Η μελέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρείς χιλιάδες λέξεις, επί θέματος που απασχολεί την ελληνική εξωτερική πολιτική. Το θέμα επιλέγεται σε συνεννόηση με τον Διευθυντή της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνοντας υπ΄ όψη και την προϋπηρεσία του εξεταζομένου. Κατά την παρουσίαση και υποστήριξη της μελέτης αυτής, οι εξεταζόμενοι είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν όποιο βοήθημα θέλουν.
2.  
 1. στην σύνταξη, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, το οποίο ορίζεται από την εξεταστική επιτροπή, σημειώματος που περιέχει:
 2. i) περίληψη υπηρεσιακού φακέλλου που δίδεται επιτόπου στους εξεταζομένους, ii) εντοπισμό και ανάλυση προβλήματος που να προκύπτει από τον φάκελλο αυτό, iii) εναλλακτικές λύσεις ως προς τις διπλωματικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος και αιτιολογημένη εισήγηση περί της προσφορότερης ενέργειας,
 3. στην καθ΄ όμοιο τρόπο σύνταξη i) κειμένου γραπτού διαβήματος (ρηματικής διακοίνωσης ή υπομνήματος), στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα, για το εν λόγω πρόβλημα ii) κειμένου σύντομης παρέμβασης (ομιλίας), για το ίδιο πρόβλημα, σε διεθνή οργανισμό, στην ξένη γλώσσα (αγγλική ή γαλλική) που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη σύνταξη του κειμένου γραπτού διαβήματος
 4. στην παρουσίαση της παρέμβασης αυτής, με τη βοήθεια διαγράμματος, στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα και στη συμμετοχή σε σχετική συζήτηση, στην αγγλική και γαλλική, υπό συνθήκες προσομοίωσης συνεδρίασης διεθνούς οργανισμού
 5. i) Η γραπτή δοκιμασία, γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.
 6. Στην επάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του εξεταζομένου, που καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί.
 7. Μετά το πέρας της εξέτασης, τα γραπτά παραδίδονται στην επιτροπή εξετάσεων, η οποία, ευθύς αμέσως, τα εξετάζει και τα βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. ii) Οι εξεταζόμενοι είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε βοήθημα θέλουν.
Άρθρο 25 "Βαθμολογία"
1.  
  Η βαθμολόγηση των επιδόσεων των εξεταζομένων γίνεται με βάση βαθμολογική κλίμακα από το 0 έως το 10. Καθένα από τα πέντε μέλη της επιτροπής εξετάσεων δίνει ένα βαθμό:.
 1. στο περιεχόμενο και στην παρουσίαση - υποστήριξη μελέτης επί θέματος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
 2. στο σημείωμα,
 3. στα κείμενα γραπτού διαβήματος και παρέμβασης και
 4. στην παρουσίαση παρέμβασης και στη συμμετοχή σε συζήτηση.
 5. Για κάθε μία από τις παραπάνω εξετάσεις ο βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των πέντε αυτών βαθμών.
 6. Ο μέσος όρος των βαθμών για την παρουσίαση και υποστήριξη της μελέτης προκύπτει από το μέσο όρο των πέντε αυτών βαθμών.
 7. Ο τελικός βαθμός εκάστου εξεταζομένου είναι ο μέσος όρος των τεσσάρων βαθμών που έλαβε.
2.  
  Το πρακτικό της επιτροπής εξετάσεων για την αναλυτική βαθμολογία του κάθε εξεταζομένου καταχωρείται στον υπηρεσιακό του φάκελλο
Άρθρο 26 "Επιτυχόντες - δυνατότητα επανάληψης 1.Θεωρούνται επιτυχόντες, με την έννοια του άρθρου 79 παρ. 1, εδ. δ΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.98), όσοι έλαβαν τελικό βαθμό [...]"
2.  
  Οι αποτυχόντες κατά την προαγωγική δοκιμασία δύνανται να την επαναλάβουν άλλες δύο φορές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Άρθρο 27
1.  
  Η επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου, Εξωτερικών στοχεύει στη διαρκή και συστηματική αναβάθμιση των ικανοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της Υπηρεσίας και, ειδικότερα, των θέσεων όπου υπηρετούν και να αυξάνουν συνεχώς την υπηρεσιακή τους απόδοση και αποτελεσματικότητα
Άρθρο 28
1.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης και, κατά περίπτωση, άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και, όταν χρειάζεται, με άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες ή και ιδιωτικούς φορείς, οργανώνει την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να πραγματοποιούνται τα προγράμματα που αναφέρονται στα αμέσως επόμενα άρθρα
Άρθρο 29
1.  
  Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, εντός του πρώτου εξαμήνου από το διορισμό τους, παρακολουθούν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης. Οι διδασκόμενες ενότητες μαθημάτων, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος, είναι οι ακόλουθες: α) Οργανισμός και Οργάνωση Υπουργείου Εξωτερικών. β) Εκπαίδευση στα καθήκοντα διοικητικής, προξενικής και γραμματειακής φύσης, που ανάγονται στη λειτουργία της κεντρικής και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, των Διπλωματικών και των Προξενικών Αρχών. γ) Εκπαίδευση στα καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης των ανωτέρω Αρχών. δ) Χρήση και Αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Άρθρο 30
1.  
  Οι υπάλληλοι του Κλάδου Επικοινωνιών-Πληροφορικής, εντός του πρώτου εξαμήνου από το διορισμό τους, παρακολουθούν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης. Οι διδασκόμενες ενότητες μαθημάτων είναι οι ακόλουθες: α) Οργανισμός και Οργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. β) Εκπαίδευση στα καθήκοντα του ανωτέρω κλάδου, όπως αυτά ασκούνται στην κεντρική και τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και στις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές. γ) Εκπαίδευση στα καθήκοντα αρχειοθέτησης και διεκπεραίωσης, όπως αυτά ασκούνται στις ανωτέρω Αρχές του εξωτερικού.
Άρθρο 31
1.  
  Για την απόδοση εκάστου υπαλλήλου των Κλάδων Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης και Επικοινωνιών- Πληροφορικής, κατά τη συμμετοχή του στα ανωτέρω προγράμματα επιμόρφωσης, ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας συντάσσει έκθεση, η οποία τίθεται στον υπηρεσιακό φάκελλο του υπαλλήλου αυτού και συνεκτιμάται κατά την υπηρεσιακή του εξέλιξη
Άρθρο 32
1.  
  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών παρακολουθούν περιοδικώς επιμορφωτικά σεμινάρια, για να ενημερώνονται επί θεμάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ή να βελτιώνουν βασικές δεξιότητές τους, όπως η χρήση της αγγλικής, της γαλλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή η εφαρμογή μεθόδων διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης
Άρθρο 33
1.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία μεριμνά κατά το δυνατόν ώστε κάθε υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, πριν από την ανάληψη καθηκόντων σε Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, σε περιφερειακή Υπηρεσία ή σε Αρχή του εξωτερικού, καθώς και πριν από τη συμμετοχή του σε ειδική αποστολή, να αποκτήσει, αν δεν έχει ήδη, γνώση στοιχείων της ξένης γλώσσας που η θέση αυτή απαιτεί
Άρθρο 34
1.  
  Για την απόδοση εκάστου υπαλλήλου κατά τη συμμετοχή του στα ανωτέρω προγράμματα, ο Διευθυντής της Διπλωματικής Ακαδημίας συντάσσει έκθεση η οποία τίθεται στον υπηρεσιακό φάκελλο του υπαλλήλου αυτού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 35
1.  
  Η Διπλωματική Ακαδημία στο πλαίσιο των σκοπών της, όπως περιγράφονται στον παρόν Διάταγμα και στο άρθρο 14 παρ.2 εδ. δ΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.98), χορηγεί βεβαιώσεις εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, καθώς και πιστοποιητικά παρακολούθησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36
1.  
  Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών μεριμνά, ώστε οι Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, που θα μετάσχουν, για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, στην προαγωγική δοκιμασία, των άρθρων 21 επ. του παρόντος, να έχουν, πριν από την προκήρυξη της δοκιμασίας., συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια χρήσης επεξεργαστή κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνει η Διπλωματική Ακαδημία σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών.
2.  
  Αναφορικά με την τρέχουσα Ζ΄ Εκπαιδευτική Σειρά ισχύουν οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 101/97 (ΦΕΚ Α΄95)
Άρθρο 37
1.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αντικαθιστά όλες τις σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 101/97 (ΦΕΚ Α΄ 95), οι οποίες ρύθμιζαν τα αυτά θέματα. Επίσης, καταργούνται όλες οι διατάξεις Προεδρικών Διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων κανονιστικών πράξεων, των οποίων το περιεχόμενο είναι αντίθετο με τις διατάξεις του παρόντος. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Το άρθρο 14 παρ. 6 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.98).
 • Την υπ αριθ. 1 Γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας κατά το άρθρο 14 παρ. 4 εδ. α΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/24.3.98).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/1985), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/1992) και το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α΄ του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/1997) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθ. 623/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. 1997/101 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επιθεώρηση αρχών της εξωτερικής υπηρεσίας, εκπαίδευση και αξιολόγηση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2002/3072 2002
Προαγωγική δοκιμασία Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2001/132 2001
Τροποποίηση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 17/1999 (ΦΕΚ Α΄ 10/1999) περί Οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών 2001/69 2001
Τροποποίηση των διατάξεων περί Προαγωγικής Δοκιμασίας των Γραμματέων Πρεσβείας Α΄. 2003/121 2003
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2005/60 2005
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2006/126 2006
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2009/40 2009
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2012/129 2012
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. 2016/2 2016
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». 2017/23 2017