ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/171

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 228/1963 (Α~ 50), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 51/1965 (Α~ 11).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 4α
1.  
    Ειδικότερα η οργανική σύνθεση του πληρώματος των σπογγαλιευτικών και οστρακαλιευτικών σκαφών που αλιεύουν με το σύστημα «ΝΑΡΓΙΛΕ» εντός των Ελληνικών χωρικών υδάτων καθορίζεται ως εξής: ι) Σπογγαλιευτικά σκάφη που αλιεύουν σε βάθος θάλασσας μέχρι 18 μέτρα: Κυβερνήτης ένας (1) - Δύτες δύο (2) - Επιτηρητής ένας (1). Σύνολο τέσσερα(4) άτομα. ιι) Οστρακαλιευτικά σκάφη που αλιεύουν σε βάθος θάλασσας μέχρι 10 μέτρα: Κυβερνήτης ένας (1) - Δύτης ένας (1) - Επιτηρητής ένας (1). Σύνολο τρία (3) άτομα. Ο προβλεπόμενος στα πιο πάνω εδάφια Επιτηρητής μπορεί να παραλείπεται εφόσον ο Κυβερνήτης είναι κάτοχος και πτυχίου Επιτηρητού». ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α~ 261).
  • Το άρθρο 36 του Π.Δ. 259/1988 «Περί Οργανισμού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»(Α~ 117).
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α~ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 339/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την αριθμ. 123/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-08-06 Περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 228/1963 (Α~ 50), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 51/1965 (Α~ 11).
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/162
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών σκαφών. 2018/33 2018