ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/172

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 468/78 περί «καθορισμού ειδικοτήτων γυναικών στρατευσίμων και εθελοντριών, των φορέων παρακολουθήσεως αυτών, της κατανομής κατά κλάδον των Ε.Δ., προκειμένου περί στρατευσίμων ως και της επιστρατεύσεως τούτων» (ΦΕΚ 97/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 των Π.Δ. 418/91 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄) και 150/92 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄) αντίστοιχα και ισχύει σήμερα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 468/78 (ΦΕΚ 97/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 των Π.Δ. 418/91 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄) και 150/92 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄) αντίστοιχα και ισχύει σήμερα αντικαθίσταται ως εξής: 2 Στο Πολεμικό Ναυτικό Σε όλες τις Υπηρεσίες και τα Πολεμικά Πλοία γενικώς
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 11 εδ. στ΄ του Ν. 705/77 περί «στρατεύσεως των Ελληνίδων» (ΦΕΚ 279/τ.Α΄).
  • Τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 εδ. ι του Ν. 2292/95 περί «Οργάνωσης και λειτουργίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/τ.Α΄).
  • Τις υπ’ αριθ. 28/27.8.98 και 46/17.12.98 αποφάσεις του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 29 Α΄ του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).
  • Τη γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 169/99 από 9.6.99 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/705 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/705 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/468 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/418 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία