ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/175

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων στην κλίμακα των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από τις οργανικές θέσεις που συστάθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με το άρθρο 3 του Ν.2612/1998 (Α΄ 112), χίλιες εκατό (1.100) θέσεις κατανέμονται στην κλίμακα των ακόλουθων βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών ως εξής: Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος μία (1) Αρχιπύραρχοι τέσσερις (4) Πύραρχοι δέκα (10) Αντιπύραρχοι είκοσι (20) Υποπυραγοί - Ανθυποπυραγοί (παραγωγικής σχολής) διακόσιες εξήντα πέντε (265) Αρχιπυροσβέστες (παραγωγικής σχολής) οκτακόσιες (800).
2.  
    Η προβλεπόμενη από την προηγούμενη παράγραφο θέση Υποστρατήγου του Πυροσβεστικού Σώματος είναι θέση δεύτερου Υπαρχηγού. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄49).
  • Της παρ.8 του άρθρου 3 του Ν.2612/1998 Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).
  • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
  • Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1998 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 α του Ν.2649/1997 (Α΄ 38).
  • Της 1107147/1239/006Α/4-10-1996 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, Ανάθεση αρμοδιότητας Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 922). 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για μεν το τρέχον οικονομικό έτος 7.000.000 δρχ, για δε τα έτη 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 θα προκληθεί αντίστοιχα δαπάνη ύψους 50.000.000, 150.000.000, 260.000.000, 400.000.000 και 565.000.000 δρχ. Η δαπάνη για το έτος 1999 θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό Υ.Δ.Τ./Α.Π.Σ. υπό ΚΑΕ 1731 του Ειδικού Φορέα 43-120 ενώ για τα λοιπά έτη θα αντιμετωπισθεί με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού εκάστου έτους. 3.Την 239/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΝΟΜΟΣ 1997/2649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2649 1997
ΝΟΜΟΣ 1998/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2081 1998
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ.210/1992 Α΄ 99). 1999/247 1999