Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 «Περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης» που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθμ. L. 280 της 29.10.1994.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός αυτού του Π.Δ. είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 «Περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης».
Άρθρο 2 "Όρισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α.) «Σύμβαση» κάθε σύμβαση ή ομάδα συμβάσεων, που αφορά άμεσα ή έμμεσα την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, και συνάπτεται τουλάχιστον για τρία έτη, με την οποία έναντι συνολικού τιμήματος άμεσα ή έμμεσα γεννάται ή μεταβιβάζεται ή αναλαμβάνεται η υποχρέωση να μεταβιβαστεί δικαίωμα χρησιμοποίησης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων, για καθορισμένη ή δυνάμενη να καθοριστεί περίοδο του έτους, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μία εβδομάδα.
 1. «Ακίνητο» κάθε ακίνητο που χαρακτηρίζεται ως τουριστικό κατάλυμα, εφόσον πληροί του όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και κάθε προοριζόμενο για διαμονή κτίριο ή μέρος κτιρίου, στο οποίο αφορά το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, το οποίο μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία του «τουριστικού καταλύματος
 2. «Πωλητής» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατά της συναλλαγές που καλύπτει το παρόν διάταγμα και στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας συνιστά, μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης
 3. «Αγοραστής» κάθε φυσικό πρόσωπό στο οποίο μεταβιβάζεται το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης ή υπέρ του οποίου γεννάται το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ενεργεί στα πλαίσια των συναλλαγών του παρόντος προεδρικού διατάγματος
2.  
  Η σύμβαση συντάσσεται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικά, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα και υποβάλλεται σε μεταγραφή. Η σύμβαση, καθώς και το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος, πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ επιλογή του αγοραστή είτε στην γλώσσα του Κράτους - Μέλους που κατοικεί, είτε στη γλώσσα του Κράτους - Μέλους που είναι υπήκοος. ο πωλητής οφείλει να παραδίδει στον αγοραστή πιστή μετάφραση της σύμβασης στην Ελληνική γλώσσα.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1652/86 αντικαθίσταται ως εξής: Η χρονομεριστική μίσθωση συνομολογείται για χρονικό διάστημα τριών (3) έως εξήντα (60) ετών. 4 Το.Πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1652/16 αντικαθίσταται ως εξής «Αν ο μισθωτής είναι μόνιμος κάτοικος ή έχει την έδρα του σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης, το μίσθωμα συμφωνείται σε συνάλλαγμα που εκχωρείται υποχρεωτικά από τον εκμισθωτή στην Τράπεζα της Ελλάδας μέσα σ’ ένα μήνα από την είσπραξη του .
5.  
  Η περίπτωση γ,) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1652/86 αντικαθίσταται ως εξής: « γ) ορίζονται πρόσθετοι όροι που πρέπει να περιέχονται στη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, υπομίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.
Άρθρο 3 "Υποχρέωση πωλητή για πληροφόρηση 1, Ο πωλητής υποχρεούται να παραδίδει σε κάθε πρόσωπο που ζητά πληροφορίες για το ακίνητο ή τα ακίνητα ένα έγγραφο, το οποίο, εκτός της γενικής περιγραφής του οικείου ακινήτου ή των ακινήτων, πρέπει να περιέχει σύντομ [...]"
2.  
  Όλες αυτές οι πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Μεταβολές των πληροφοριών αυτών μπορούν να επέρχονται μόνο για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του πωλητή, εκτός ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.
3.  
  Οι μεταβολές αυτές πρέπει να ανακοινώνονται στον αγοραστή πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Η σύμβαση πρέπει να αναφέρει ρητά αυτές τις μεταβολές.
4.  
  Κάθε διαφήμιση του οικείου ακινήτου περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη δυνατότητα απόκτησης του εγγράφου της παραγράφου 1 και τη διεύθυνση στην οποία είναι δυνατόν να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προς το σκοπό αυτό
Άρθρο 4 "Δικαίωμα υπαναχώρησης και καταγγελία"
1.  
  Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των γενικών διατάξεων περί ακυρότητας των συμβάσεων ο αγοραστής δικαιούται:
 1. Να υπαναχωρήσει, χωρίς μνεία λόγου, εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ή δεσμευτικού προσυμφώνου από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
 2. Εάν η δέκατη μέρα είναι αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επομένη πρώτη εργάσιμη ημέρα.
 3. Να καταγγείλει τη σύμβαση, αν αυτή δεν περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), δ1), δ2), η), θ), ια), ιβ), ιγ) του Παραρτήματος κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης ή δεσμευτικού προσυμφώνου από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. εντός, προθεσμίας, τριών (3) μηνών από τη στιγμή αυτή.
 4. Εάν, εντός της προθεσμίας των τριών μηνών παρασχεθούν οι εν λόγω πληροφορίες, ο αγοραστής θα διαθέτει από τη στιγμή αυτή την προθεσμία υπαναχώρησης που προβλέπεται στην περίπτωση (α).
 5. Να υπαναχωρήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη μέρα της λήξης της τρίμηνης προθεσμίας καταγγελίας, που προβλέπεται από τη δεύτερη (β) περίπτωση, εφόσον δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας και η σύμβαση δεν περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία α). β). γ), δ1), δ2), η), θ). ια), ιβ), ιγ) του Παραρτήματος.
2.  
  Εάν ο αγοραστής προτίθεται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στη παρ. 1, οφείλει να απευθύνει σχετική έγγραφη δήλωση βέβαιης χρονολογίας με συστημένη επιστολή ή άλλο μέσο πριν από τη λήξη της προθεσμίας προς το πρόσωπο που ορίζεται στη σύμβαση για το σκοπό αυτό, κατ εφαρμογή του στοιχείου ιβ) του παραρτήματος. Εάν το τίμημα καλύπτεται από πίστωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος, τότε η δήλωση βέβαιης χρονολογίας κοινοποιείται και προς τον τρίτο, ο οποίος παρέχει την πίστωση.
3.  
  Εάν ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα που προβλέπεται στην παρ. 1 εδάφιο. (α), θα καταβάλει μόνο τα έξοδα που προέκυψαν από τη σύναψη της σύμβασης ή του προσυμφώνου και την υπαναχώρηση εξ αυτών και τα οποία αντιστοιχούν σε πράξεις που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος της περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 1 εδάφιο. (α). Τα έξοδα αυτά πρέπει να τα αναφέρει ρητά η σύμβασηι σε καμιά δε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 3% του συμφωνηθέντος τιμήματος.
4.  
  Εάν ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας,που προβλέπεται στην παρ. 1, εδάφιο (β) του παρόντος δεν υποχρεούται σε καμία καταβολή.
Άρθρο 5 "Απαγόρευση προκαταβολής"
1.  
  Πριν από τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται από τα εδάφια (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 4, δεν επιτρέπεται μεταγραφή και απαγορεύεται κάθε πληρωμή προκαταβολής από τον αγοραστή, πλην των εξόδων της παρ. 3 του άρθρου 4.
Άρθρο 6
1.  
  Καταγγελία σε περίπτωση κάλυψης του τιμήματος από τον πωλητή ή τρίτον Στις περιπτώσεις που το τίμημα καλύπτεται από πίστωση εν όλω ή εν μέρει που χορηγείται στον αγοραστή είτε από τον πωλητή είτε από τρίτον, δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου και του πωλητή, τότε, εφ’ όσον ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας ή το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4. καταγγέλλεται αυτοδίκαια και η σύμβαση πίστωσης, χωρίς καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ.
Άρθρο 7 "Άκυρες ρήτρες"
1.  
  Ρήτρες με τις οποίες ο αγοραστής παραιτείται από την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρει το παρόν προεδρικό διάταγμα ή ο πωλητής απαλλάσσεται των ευθυνών που απορρέουν από το παρόν προεδρικό διάταγμα είναι άκυρες
Άρθρο 8 "Εφαρμογή διατάξεων του Αστικού Κώδικα"
1.  
  Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αναφέρονται στη μίσθωση πράγματος εφαρμόζονται και στη χρονομεριστική μίσθωση, για θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.1652/86 ή του παρόντος Π.Δ., επιφυλασσομένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.1652/86.
Άρθρο 9
1.  
  Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, το κατωτέρω παράρτημα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ Η ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΤΟ
Άρθρο 10 "Κυρώσεις"
1.  
  Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ, 3 του Ν 2251/94. Εάν συγχρόνως συντρέχει και παράβαση του Ν.1652/86, των κατ εξουσιοδότηση του εκδιδομένων πράξεων και γενικά της τουριστικής νομοθεσίας εφαρμόζονται παράλληλα και οι οικείες διατάξεις.
Άρθρο 11 "Εφαρμοστέο δίκαιο"
1.  
  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ. και αφορά σε ακίνητα που βρίσκονται στο έδαφος της Ελλάδος, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της τοποθεσίας του ακινήτου και εφαρμόζεται το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο.
Άρθρο 12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 5 του Ν. 1652/86.
Άρθρο 13 "Μεταβατική διάταξη"
1.  
  Συμβάσεις ή προσύμφωνα χρονομεριστικής μίσθωσης, περιλαμβανομένων αιτήσεων και προτάσεων αγοράς μεριδίων, όσον αφορά στα δικαιώματα υπαναχώρησης και καταγγελίας της σύμβασης των εδαφίων α), β), και γ) της παρ. 1 του άρθρου 4 καταλαμβάνονται από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα. εφόσον έχουν συναφθεί τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες πριν από τη δημοσίευσή του.
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο13. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο ΑΡΘΡΟ3 "ΣΥΜΒΑΣΗ α). Ταυτότητα και κατοικία των συμβαλλομένων, με ακριβή αναφορά της νομικής ιδιότητας που έχει ο πωλητής κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης καθώς και της ταυτότητας και της κατοικίας του ιδιοκτήτη. β)Ακριβής φύση του δικαιώματος το οποίο [...]"
1.  
  στάδιο αποπεράτωσης του ακινήτου
2.  
  αναμενόμενος χρόνος αποπεράτωσης του ακινήτου
3.  
  εάν πρόκειται για συγκεκριμένο ακίνητο, αριθμός αδείας οικοδομής και πλήρες όνομα και διεύθυνση της ή των αρμοδίων επί του θέματος αρχών
4.  
  στάδιο αποπεράτωσης των κοινόχρηστων υπηρεσιών που καθιστούν το κτίριο λειτουργικό ( συνδέσεις φωταερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού. τηλεφώνου).
5.  
  εγγυήσεις ορθής αποπεράτωσης του ακινήτου και σε περίπτωση μη αποπεράτωσης, εγγυήσεις επιστροφής των καταβληθέντων ποσών και ενδεχομένως λεπτομέρειες εφαρμογής των εγγυήσεων αυτών
 1. Κοινόχρηστες υπηρεσίες (φωτισμός. ύδρευση. καθαρισμός. αποκομιδή απορριμμάτων) στις οποίες έχει ή θα έχει. ενδεχομένως πρόσβαση και οι όροι της πρόσβασης αυτής.
 2. Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, όπως κολυμβητήριο, σάουνα κλπ. στις οποίες ο αγοραστής έχει ή θα έχει, ενδεχομένως πρόσβαση και οι όροι της πρόσβασης αυτής.
 3. Γενικοί κανόνες οργάνωσης του καθαρισμού και της συντήρησης του ακινήτου καθώς και της διοίκησης και διαχείρισής του
 4. Ακριβής δήλωση του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και, ενδεχομένως, διάρκεια του εφαρμοζομένου καθεστώτος.
 5. Ημερομηνία από την οποία ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. θ)Τίμημα το οποίο οφείλει να καταβάλει ο αγοραστής προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, εκτίμηση του ποσού που πρέπει να καταβάλει ο αγοραστής για τη χρήση των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων, βάση υπολογισμού του ποσού των επιβαρύνσεων που συνδέονται με τη χρήση του ακινήτου από τον αγοραστή, των υποχρεώσεων νομίμων επιβαρύνσεων (φόροι, τέλη), καθώς και των πρόσθετων δαπανών διοικητικής φύσεως (διαχείριση, καθαρισμός, συντήρηση).
 6. Ρήτρα ότι η απόκτηση δεν συνεπάγεται άλλη δαπάνη, επιβάρυνση ή υποχρέωση, επιπλέον όσων ορίζει η σύμβαση
 7. Δυνατότητα ή όχι συμμετοχής σε σύστημα ανταλλαγής ή και μεταπώλησης του δικαιώματος που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και ενδεχόμενο κόστος σε περίπτωση που το σύστημα ανταλλαγής ή και μεταπώλησης διοργανώνεται από τον πωλητή ή από τρίτο που αυτός ορίζεται στη σύμβαση
 8. Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση καθώς και μνεία του προσώπου στο οποίο πρέπει να κοινοποιηθεί η ενδεχόμενη καταγγελία ή υπαναχώρηση και προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο μπορεί να γίνει η κοινοποίηση.
 9. Ακριβής ένδειξη της φύσεως και του ύψους των εξόδων που οφείλει να καταβάλει ο αγοραστής σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος Π.Δ., εάν ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του.
 10. Ενδεχομένως, πληροφορίες περί του τρόπου καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης που συνδέεται με τη σύμβαση σε περίπτωση καταγγελίας της τελευταίας ή υπαναχώρησης από αυτήν.
 11. Ημερομηνία και τόπος υπογραφής της σύμβασης από καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου. 4 του Ν.1338/8 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα και του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α/261) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α101). β) Του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.......» (Α 136). γ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). δ) Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1994 για την χρονομεριστική μίσοωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. αριθμ. L 280 της 29.10.94, προς εναρμόνιση με την οποία εκδίδεται το παρόν διάταγμα.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό προϋπολογισμό.
 • Τη γνωμοδότηση 219/1999 του ΣτΕ, ύστερα από πρόταση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1652 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1652 1986
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προστασία των καταναλωτών. 1994/2251 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2008/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1338 2008
ΝΟΜΟΣ 2016/1652 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/1652 2016
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996