ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/184

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-08-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG S.Α.».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρείς (3) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG S.Α.». Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α~ 28), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του Νόμου 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α~ 282). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται ετήσια δαπάνη ποσού 30.000.000 (τριάντα εκατομμυρίων) δραχμών που βαρύνει τον προϋπολογισμό της εταιρείας.
  • Την υπ’ αριθμ. 87/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία