Εσωτερικός κανονισμός Κλινικών Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Επιστημονικό αντικείμενο"
1.  
  Το επιστημονικό αντικείμενο δραστηριότητας των κατωτέρω αναφερομένων κλινικών της ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά των ειδικών μονάδων τους, ορίζεται ως ακολούθως: α) Η Α’ Παθολογική Κλινική (άρθρο 6 ν. 641/77 Α’ 200, άρθρο 70 παρ. 20 ν. 1566/85 Α’167 και Υ.Α. Β1/349/96 Β’792), έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, την πρόληψη, τη συντηρητική θεραπεία και αποκατάσταση παθήσεων των εσωτερικών οργάνων του σώματος. Στην Κλινική συγκροτείται και λειτουργεί ειδική μονάδα Αιμορραγικών και Θρομβωτικών Νόσων με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας τη συστηματικότερη αντιμετώπιση και την πληρέστερη προσέγγιση των Αιμορραγικών και Θρομβωτικών Νόσων σε κλινικό επίπεδο καθώς και την κατανόηση της μοριακής βάσης των καταστάσεων αυτών. β) Η Κλινική Αιματολογίας (π.δ. 459/87 - Α’ 215), έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση - πρόληψη αιματολογικών παθήσεων και τη νοσηλεία - θεραπεία ασθενών με αιματολογικά προβλήματα. Στην κλινική συγκροτούνται και λειτουργούν ειδικές μονάδες: (i) Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών, με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την πληρέστερη θεραπευτική αντιμετώπιση των αιματολογικών κακοηθειών και (ii) Μεσογειακής Αναιμίας με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παιδιών και των ενηλίκων με μεσογειακή αναιμία. γ) Η Κλινική Νεφρολογίας (π.δ. 459/1987 - Α’215) έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με νεφρικές ανεπάρκειες, τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία των νεφρών, καθώς και την υποστήριξη ασθενών με οξέα ή και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Στην κλινική συγκροτούνται και λειτουργούν οι ειδικές μονάδες (i) Τεχνητού Νεφρού, με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ουραιμικών εκδηλώσεων, των νεφρικών νοσημάτων, τη διενέργεια των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης (κλασσικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης, higl-flux κάθαρσης) καθώς και την εξυπηρέτηση των νεφρολογικών ασθενών με περιτοναϊκή κάθαρση και (ii) Περιτοναϊκής Κάθαρσης, με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αντιμετώπιση των ουραιμικών εκδηλώσεων των νεφρικών νοσημάτων που οδηγούν σε οξέα ή και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια καθώς και την εφαρμογή όλων των μεθόδων εξωνεφρικής ανεπάρκειας . δ) Η Κλινική Καρδιολογίας (π.δ. 459/1987 - Α’215) έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη διάγνωση, τη συντηρητική και επεμβατική μη χειρουργική θεραπεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση των παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος. Στην Κλινική συγκροτείται και λειτουργεί η ειδική μονάδα Αιμοδυναμικής - Στεφανιογραφιών και Επεμβατικής Καρδιολογίας με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αποτελεσματική αντιμετώπιση παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος με τη διενέργεια των εξής εξετάσεων και θεραπευτικών μεθόδων. Εκλεκτική στεφανιογραφία, Δεξιά και αριστερή κοιλιογραφία, Αορτογραφία, Ψηφιακή αγγειογραφία, Δεξιός και αριστερός καρδιακός καθετηριασμός για τη μελέτη συγγενών ή επίκτητων καρδιοπαθειών, μυοκαρδιοπαθειών και στεφανιαίας νόσου, Ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα, Πλήρης ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, Ενδοκαρδιακή βιοψία, Στεφανιαία αγγειοπλαστική και τοποθέτηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων (Stent), Διαθερμική βαλβιδοπλαστική, Τοποθέτηση βηματοδότη όλων των τύπων, Αντιμετώπιση αρρυθμιών με κατάλυση (abtatiοn), Τοποθέτηση ειδικών αντιθρομβωτικών συστημάτων (ομπρέλλες) στην κάτω κοινή φλέβα, Ενδοστεφανιαίες αθηρεκτομές και τοποθέτηση ενδοαορτικής αντλίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα δραστηριότητάς τους. β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και οι μονάδες της. γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ) Την παροχή τριτοβάθμιας περίθαλψης και νοσηλείας σε νεογνά και παιδιά με παθολογικά προβλήματα. ε) Την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της.
2.  
  Το έργο κάθε κλινικής με τις ειδικές μονάδες αυτής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό ερευνητικό και κλινικό εργαστηριακό: α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι φοιτητές παράλληλα, με την εκπαίδευση παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες της οικείας κλινικής και των μονάδων της. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση. β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραματικών εργασιών από μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές. Προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικής πειραματικής έρευνας στην περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών η χορήγηση αδείας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων για την καθιέρωση της οικείας κλινικής . γ) Το κλινικό έργο που περιλαμβάνει περίθαλψη ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, τη θεραπευτική αγωγή και τη φροντίδα τους μέχρι της εξόδου τους, από το νοσοκομείο.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στις κλινικές των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ.1 (δ) του ν.2083/1992 (Α’ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζεται στον οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, όπου λειτουργούν οι κλινικές σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε κλινική διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π. Θράκης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του ν.2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στις ειδικές μονάδες, στα αναλώσιμα υλικά και στον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των ειδικών μονάδων αφορούν κυρίως την επιστημονική δραστηριότητά τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ’ αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Οι κλινικές του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας Α3β/1708/86-Β’306 και Α3β/οικ. 7956/88 - Β’365.
2.  
  Ο διευθυντής της οικείας κλινικής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, και την παραμονή εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112).
Άρθρο 6 "‘Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε κλινικής προέρχονται από: α) την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β) την πώληση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ) τις πιστώσεις, που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του ν.2083/1992 (Α’ 159). δ) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της οικείας κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί κάθε κλινική είναι τα εξής:. Βαθμολόγιο φοιτητών. Αρχείο ασθενών. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. Βιβλίο μεταβολής προσωπικού. Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τις ανάγκες της Κλινικής. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του ν. 1268/1982 ‘’Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.’’ (Α’ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.1404/1983 ‘’Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.’’ (Α’ 173), β) του άρθρου 1 περ. ιι του π.δ. 55/1996 (Α’ 48). 2.Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδριάσεις 4η/28-11-96, 6η/6-5-98, 8η/23-6-98 και 2η /24-11-1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (29Α του ν.1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 - Α’ 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2(α) του ν.2469/1997 - Α’ 38) και
 • Την 98/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Β1/349 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Β1_349 1996
ΝΟΜΟΣ 1977/641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/641 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/459 1987
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία