Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2. παράγ. στ΄ του Νόμου 2642/1998 κατατάσσονται σε τέσσερις Κατηγορίες, (Κατηγορία, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) οι οποίες καθορίζονται κατά Κατηγορία ως εξής: Α. Στην Κατηγορία Ι υπάγονται οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις εφόσον πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια :.
 1. Έχει παραχωρηθεί σ αυτές νομίμως, με ή χωρίς αντάλλαγμα, πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου επιτρεπόμενου θαλάσσιου χώρου επί μετώπου τουλάχιστον 50 μέτρων
 2. Έχουν μόνιμη πρόσβαση σε αιγιαλό που έχει παραχωρηθεί σ αυτές νομίμως και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου επί μετώπου τουλάχιστον 30 μέτρων, υπό τον όρο ότι ο παραχωρούμενος αιγιαλός θα βρίσκεται εντός των ορίων της τοπικής αρμοδιότητας της ιδίας υπηρεσίας Μητρώου στην οποία βρίσκονται και οι ανωτέρω υπό κριτήριο α εγκαταστάσεις της επιχείρησης
 3. Απασχολούν μονίμως τουλάχιστον 50 εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης εργασίας
 4. Διαθέτουν εστεγασμένα Γραφεία
 5. Έχουν εγκατεστημένη ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού άνω των 3000 ΚW
 6. Έχουν εγκατεστημένο εγκεκριμένο σύστημα πυρόσβεσης.
 7. Γ. Στην Κατηγορία ΙΙΙ υπάγονται οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια :.
 8. Έχουν εγκατεστημένο εγκεκριμένο σύστημα πυρόσβεσης.
 9. Β Στην Κατηγορία ΙΙ υπάγονται οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις εφόσον πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια :.
 10. Έχουν εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ ικανότητας τουλάχιστον 50 ΚW
2.  
  Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων και κριτηρίων οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις για να υπαχθούν σε μία από τις ανωτέρω Κατηγορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
 1. Έχουν εφοδιασθεί με:
 2. i.
 3. Άδεια λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας Βιομηχανίας. ii.
 4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. iii.
 5. Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 6. Έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία που προηγείται του έτους εγγραφής στο Μητρώο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών που προέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες ύψους ανωτέρου των κατωτέρω αναφερομένων ορίων κατά περίπτωση Κατηγορίας κατάταξης εκάστης επιχείρησης :
 7. 1) Για την Κατηγορία Ι το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δραχμών.
 8. 2) Για την Κατηγορία ΙΙ το ποσό των 400 εκατομμυρίων δραχμών.
 9. 3) Για την Κατηγορία ΙΙΙ το ποσό των 50 εκατομμυρίων δραχμών.
 10. 4) Για την Κατηγορία ΙV το ποσό των 600 εκατομμυρίων δραχμών.
 11. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν για την πρώτη τριετία από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος.
 12. Με Π.Δ. των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδίδεται ανά τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα ποσά αυτά θα αναπροσαρμόζονται για κάθε επόμενη τριετία σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του ετήσιου δείκτου της αξίας του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές συντελεστών παραγωγής του κλάδου των μεταφορικών μέσων.
 13. Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει τριετή χρόνο λειτουργίας κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο το κριτήριο του κύκλου εργασιών θα υπολογίζεται βάσει των στοιχείων που θα υποβάλλονται από την επιχείρηση μετά την παρέλευση τριετούς λειτουργίας της.
 14. Στον κύκλο εργασιών των ανωτέρω επιχειρήσεων υπολογίζονται και οι εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, συντήρησης και επισκευής πλοίων που δεν πραγματοποιούνται άμεσα υπό των ιδίων συνεργείων και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεών τους, αλλά εκτελούνται με υπεργολαβική ανάθεση των εργασιών αυτών από την επιχείρηση προς στις Ειδικές Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ/τος, έστω και αν αυτές εκτελούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες ή δεξαμενές και νομίμως λειτουργούντες χώρους, εκτός της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης.
 15. Επίσης στον κύκλο εργασιών υπολογίζονται και οι παραπάνω εργασίες που εκτελούνται από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή ή συντήρηση πλοίων ολικού μήκους κάτω των 24 μέτρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 2642/1998.
Άρθρο 2
1.  
  Οι Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγ. η του Νόμου 2642/1998 κατατάσσονται στις ακόλουθες δύο Κατηγορίες (Κατηγορία Ι και ΙΙ) οι οποίες καθορίζονται κατά Κατηγορία ως εξής : Α. Στην Κατηγορία Ι υπάγονται οι Ειδικές Επιχειρήσεις που εκτελούν επί μέρους εργασίες σε ένα ή περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων εφόσον πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις και κριτήρια : α Διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις εστεγασμένου χώρου παραγωγικής λειτουργίας εμβαδού τουλάχιστον 1000 τ. μ.
 1. Διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό συνολικής ισχύος τουλάχιστον 300 ΚW
 2. Υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν εργασίες συντήρησης, επισκευής. μετατροπής και κατασκευής σωληνουργικών εγκαταστάσεων (δίκτυα υδραυλικά, πυρόσβεσης, ερίων. ατμού κ.λπ.), επί πλοίου ή σε ιδιόκτητο συνεργείο ή και σε νομίμως παραχωρούμενους χώρους, εφόσον, i.
 3. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 4. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό :
 5. - Τόρνο 2 μέτρων. - Ένα δράπανο. - Ένα δισκοπρίονο. - Δύο ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος 400 Α και 250 Α εκάστη. - Ένα ηλεκτρικό ή μηχανικό διαμορφωτή σωλήνων (κουρμπαδόρο). - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 6. 1. iii Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 4 ατόμων και άνω. με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 7. Απασχολούν μονίμως τουλάχιστον 30 εργαζομένους με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 8. Β. Στην Κατηγορία ΙΙ η οποία υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες ΙΙα έως και ΙΙι, υπάγονται οι Ειδικές Επιχειρήσεις που εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων εφόσον πληρούν συνολικά, κατά περίπτωση δραστηριότητας, ανάλογα με το είδος των εργασιών που αναλαμβάνουν, τις κατωτέρω αντίστοιχες προϋποθέσεις και κριτήρια :.
 9. i.
 10. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 11. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό :
 12. - Δύο τόρνους 4 και 2 μέτρων. - Μία πλάνη. - Ένα φρεζοδράπανο. - Ένα δισκοπρίονο. - Ένα Radial. - Ένα παλινδρομικό πριόνι μετάλλων. - Δύο ηλεκτροσυγκολλήσεις εκ των οποίων ή μία 400 Α. - Μία υδραυλική πρέσσα 50 τόννων. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 13. 1. iii.
 14. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 4 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 15. Δραστηριότητα ελασματουργικών - λεβητοποιητικών εργασιών.
 16. Υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν ελασματουργικές ή / και λεβητοποιητικές εργασίες (όπως διαμόρφωση, κοπή και αντικατάσταση και συναρμολόγηση ελασμάτων ή και ολόκληρων τμημάτων πλοίου, κατασκευή ή επισκευή ή συντήρηση των διαφόρων τύπων λεβήτων πλοίου) που εκτελούνται επί πλοίου ή και σε νομίμως παραχωρούμενους χώρους. εφόσον :
 17. i.
 18. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 19. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό :
 20. - Μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης ελασμάτων συνολικής ισχύος τουλάχιστον 30 ΗΡ. - Ένα δράπανο. - Τέσσερις ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος 400 Α εκάστη. - Τέσσερις συσκευές κοπής ελασμάτων δι αερίων. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 21. 1. iii.
 22. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 4 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 23. Δραστηριότητα εργασιών θέρμανσης, ψυκτικών και κλιματισμού.
 24. Υπάγονται οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συντήρησης, επισκευής, μετατροπής ή κατασκευής συστημάτων ψύξης και κλιματισμού πλοίων με δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών επί του πλοίου ή σε ιδιόκτητο συνεργείο ή σε νομίμως παραχωρούμενους χώρους, εφόσον; i.
 25. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη, ii.
 26. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό:
 27. - Ένα δράπανο. - Ένα τροχό. - Ένα κουρμπαδόρο. - Όργανο μέτρησης ηλεκτρικού ρεύματος - πιέσεων. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 28. 1. iii.
 29. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 2 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 30. Δραστηριότητα ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών εργασιών.
 31. Υπάγονται οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης. επισκευής και μετατροπής ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων και συστημάτων πλοίων με δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών επί του πλοίου ή σε ιδιόκτητο συνεργείο ή σε νομίμως παραχωρούμένους χώρους, εφόσον :
 32. i.
 33. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 34. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό :
 35. - Ενα δράπανο. - Ένα τροχό. - Ένα κουρμπαδόρο. - Μία ηλεκτροσυγκόλληση -250 Α. - Ένα μετασχηματιστή διαφόρων τάσεων. - Ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ΑC/CD τουλάχιστον 20 ΚVΑ. - Όργανα μέτρησης χαρακτηριστικών ηλεκτρικού ρεύματος. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 ν. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 36. 1. iii.
 37. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 3 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 38. Δραστηριότητα διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων (ξυλουργικές και λοιπές συναφείς εργασίες).
 39. Υπάγονται οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συντήρησης, κατασκευής και μετατροπής ξυλίνων και εκ λοιπών υλικών διαχωριστικών και επενδύσεων πλευρών και οροφών, επίπλων κ.λπ. με δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών επί του πλοίου ή σε ιδιόκτητο συνεργείο ή σε νομίμως παραχωρούμενους χώρους, εφόσον :
 40. i.
 41. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 42. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό :
 43. - Μηχανήματα κοπής και επεξεργασίας ξύλου συνολικής ισχύος τουλάχιστον 30 ΗΡ. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 44. 1. iii.
 45. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 3 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 46. Δραστηριότητα εργασιών αμμοβολών - χρωματισμών - καθαρισμών Υπάγονται οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες προστασίας μεταλλικών επιφανειών και καθαρισμού χώρων και επιφανειών πλοίου, εφόσον :
 47. i.
 48. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 49. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο μηχανολογικό εξοπλισμό συνολικής ισχύος τουλάχιστον 30 ΗΡ :
 50. - Δύο αεροσυμπιεστές. - Δύο μηχανήματα εξαερισμού. - Μία συσκευή υδροβολής. - Δύο συσκευές χρωματισμού - Πέντε εργαλεία μηχανικής αποσκωρίωσης ελασμάτων (αερόσφυρα). - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 51. 1. iii.
 52. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 3 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 53. Δραστηριότητα εργασιών φανοποιού.
 54. Υπάγονται σι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συντήρησης, επισκευής, κατασκευής και μετατροπής μεταλλικών λεπτών ελασμάτων με δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών επί του πλοίου ή και σε ιδιόκτητο συνεργείο, εφόσον :
 55. i.
 56. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 57. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό:
 58. - Μηχανήματα κοπής και διαμόρφωσης ελασμάτων συνολικής ισχύος τουλάχιστον 30 ΗΡ. - Ένα δράπανο. - Τέσσερις ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος 400 Α εκάστη. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42ν. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 59. 1. iii.
 60. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 3 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 61. Δραστηριότητα εργασιών ικριωμάτων.
 62. Υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες δύνανται να εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης ικριωμάτων επί πλοίου, εφόσον:
 63. i.
 64. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 65. Διαθέτουν τον ακόλουθο απαιτούμενο ελάχιστο εξοπλισμό:
 66. - Εξοπλισμό ικριωμάτων για εργασίες επί κάθετων επιφανειών κάλυψης τουλάχιστον 3 00 τ.μ. τα οποία καλύπτονται από βεβαιώσεις εξέτασης τύπου, όπου απαιτείται. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 67. 1. iii.
 68. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 3 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
 69. Δραστηριότητα μονωτικών εργασιών.
 70. Υπάγονται οι επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες μονώσεως επιφανειών και ειδικών συστημάτων επί πλοίου, εφόσον :
 71. i.
 72. Διαθέτουν επαγγελματική στέγη. ii.
 73. Διαθέτουν τον ακόλουθο ελάχιστο εξοπλισμό. - Ένα μετασχηματιστή μείωσης της τάσης στα 42 V. - Ένα μετασχηματιστή απομόνωσης 1 :
 74. 1. iii.
 75. Απασχολούν μονίμως τεχνικό προσωπικό 3 ατόμων και άνω με σχέση εξηρτημένης εργασίας.
2.  
  Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων και κριτηρίων οι Ειδικές Επιχειρήσεις για να υπαχθούν σε μία από τις ανωτέρω Κατηγορίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
 1. Έχουν εφοδιασθεί με:
 2. i.
 3. Άδεια λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας Βιομηχανίας. ii.
 4. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. iii.
 5. Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 6. Έχουν πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία, που προηγείται του έτους εγγραφής στο Μητρώο μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, που προέρχονται από ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, ύψους ανωτέρου των κατωτέρω αναφερομένων ορίων κατά περίπτωση Κατηγορίας και Δραστηριότητος κατάταξης εκάστης επιχείρησης:
 7. 1) Για την κατηγορία Ι το ποσό των 300 εκατομμυρίων δραχμών 2) Για την Κατηγορία ΙΙ κατά δραστηριότητα ως εξής :
 8. Για τη δραστηριότητα των μηχανουργικών εργασιών το ποσό των 40 εκατομμυρίων δραχμών
 9. Για τη δραστηριότητα των εργασιών θέρμανσης, ψυκτικών και κλιματισμού το ποσό των 20 εκατομμυρίων δραχμών
 10. Για τη δραστηριότητα των ηλεκτρολογικών - ηλεκτρονικών εργασιών το ποσό των 30 εκατομμυρίων δραχμών
 11. Για τη δραστηριότητα διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων (ξυλουργικές και λοιπές συναφείς εργασίες) το ποσό των 40 εκατομμυρίων δραχμών
 12. Για τη δραστηριότητα των εργασιών αμμοβολών-χρωματισμών -καθαρισμών το ποσό των 60 εκατομμυρίων δραχμών
 13. Για τη δραστηριότητα των εργασιών φανοποιού το ποσό των 20 εκατομμυρίων δραχμών
 14. Για τη δραστηριότητα των εργασιών ικριωμάτων το ποσό των 20 εκατομμυρίων δραχμών
 15. Για την δραστηριότητα των μονωτικών εργασιών το ποσό των 20 εκατομμυρίων δραχμών.
 16. Τα ανωτέρω ποσά ισχύουν για την πρώτη τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 17. Με Π.Δ των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και.
 18. Εμπορικής Ναυτιλίας που εκδίδεται ανά τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα ανωτέρω ποσά θα αναπροσαρμόζονται για κάθε επόμενη τριετία σύμφωνα με το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτου της αξίας του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές συντελεστών παραγωγής του κλάδου δραστηριότητος που υπάγεται αντίστοιχα κάθε μία από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.
 19. Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει τριετή χρόνο λειτουργίας κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο το κριτήριο του κύκλου εργασιών θα υπολογίζεται βάσει των στοιχείων που θα υποβάλλονται από την επιχείρηση μετά την παρέλευση τριετούς λειτουργίας της.
3.  
  Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός (εκτός των ατομικών μέσων προστασίας) που χρησιμοποιείται από τις ειδικές επιχειρήσεις σε εργασίες επί πλοίων και εντός των χώρων εκτέλεσης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών πρέπει να φέρει σημάνσεις με την επωνυμία των ανωτέρω επιχειρήσεων
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσιεύση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 6 παράγ. 1 του Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/98) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα όπως ισχύει.
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ/19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
 • Την με αριθμό 3574/5.7.1999 (ΦΕΚ 1373/Β/1999) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Ζαφειρόπουλο
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 192/99 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/3574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/3574 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996