ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/188

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. Π.Δ. 246/1998 Π.Δ. «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι τρεις (3) τελευταίες περίοδοι της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Π.Δ. 246/1998(ΦΕΚ 183 Α/31-7-1998), αντικαθίστανται ως ακολούθως: Η κάθε Δ/νση Δ.Ε. ορίζει, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, ένα τουλάχιστον λύκειο του νομού, στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές αυτοί με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα που καθορίζει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Τα γραπτά των μαθητών αυτών διορθώνονται με τη διαδικασία που περιγράφηκε στο άρθρο 25 σε δύο τουλάχιστον βαθμολογικά κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Με την ίδια απόφαση ορίζονται η έδρα των βαθμολογικών αυτών κέντρων, οι πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών τους, καθώς και τα γραπτά των περιοχών που θα βαθμολογηθούν σε κάθε ένα από αυτά Με απόφαση του προέδρου του βαθμολογικού κέντρου, ορίζονται οι αναγκαίοι βαθμολογητές κατά ειδικότητα, από τους οποίους ορίζεται ένας συντονιστής για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και το αναγκαίο τεχνικό, διοικητικό και επικουρικό προσωπικό για την λειτουργία του βαθμολογικού κέντρου Για την συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής, των Νομαρχιακών και Λυκειακών Επιτροπών που θα διενεργήσουν τις εξετάσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ. 94/1999 (ΦΕΚ 100 Α /22-5-1999) εκτός αυτών της δεύτερης και τρίτης περιόδου του εδαφίου η (πρώην θ) της παραγράφου 1.
2.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου του 1999. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α~/239-97) Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. ζ, του άρθρου 8 παρ. 9 περ. στ και του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α~/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α~/31-7-1998) Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/1999 (ΦΕΚ 100 Α~/22-5-1999),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α~), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997(ΦΕΚ 38 Α~).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ αριθμ. 17/29-7-1999 γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την υπ αριθμ. 333/1999 γνωμοδότηση του ΣτΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1998/246 1998
Τροποποίηση του 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183/Α/31.7.98) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 1999/94 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία