Αύξηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.1566/85 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 239/92 αυξάνονται κατά κλάδο από 1-9-99 ως ακολούθως:"
1.  
  Του κλάδου ΠΕ1 Θεολόγων κατά σαράντα τρεις 43
2.  
  Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων κατά διακόσιες δέκα τέσσερις 214
3.  
  Του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών κατά εκατόν σαράντα οκτώ 148
4.  
  Του κλάδου ΠΕ4 Φυσικών κατά εκατόν σαράντα τέσσερις 144
5.  
  Του κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας κατά εξήντα εννιά 69
6.  
  Του κλάδου ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας κατά διακόσιες ογδόντα 280
7.  
  Του κλάδου ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας κατά ενενήντα οκτώ 98
8.  
  Του κλάδου ΠΕ8 Καλλιτεχνικών κατά σαράντα 40
9.  
  Του κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων κατά εκατόν δέκα εννιά 119 10.Του κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων κατά σαράντα 40 11.Του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κατά διακόσιες δέκα οκτώ 218 12.Του κλάδου ΠΕ13 πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών κατά εξήντα 60 13.Του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας κατά δέκα 10 14.Του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής κατά πενήντα 50 15.Του κλάδου ΠΕ19- 20 Πληροφορικής(ΑΕΙ -ΤΕΙ) κατά τετρακόσιες εξήντα εφτά 467 ΣΥΝΟΛΟ 2000 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Την αριθ. 341/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 4, 8 παρ. 1 και 14 παρ. 6 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) και του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.2009/92 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18).
 • Την αριθ. Δ4/520/5-8-1999 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Ίδρυση ημερησίων και εσπερινών Ενιαίων Λυκείων, Πειραματικού Λυκείου, Μουσικού Λυκείου και Γυμνασίων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Β΄1611).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38)
 • Τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γ2/6953/97 «Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των α΄ και β΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου» (Β΄ 1057) και Γ2/2055/98 «πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων α΄ και β΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου» (Β΄ 327).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.1735/87 «Προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 195).
 • Την αριθ. 8211/8-3-1999 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη» (Β΄ 198). 7 Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922). 8 Την ΣΤ5/33/9-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αρμοδιότητες Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ» (Β΄ 937).
 • Την αριθ. 51/99 ΠΥΣ για την έγκριση μεταφοράς ποσού δρχ 9.199.573.000 στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
 • Το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.999.454.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 9.331.635.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 2.999.454.000 δαπάνη του έτους 1999 θα αντιμετωπιστεί από το κρατικό αποθεματικό ΚΑΕ 5111 του Ειδ. Φορέα 23-200 του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκ δρχ. 9.331.635.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή της πίστωσης αυτής στους ΚΑΕ 0211, 0223, 0224, 0227, 0238, 0242, 0252 του Ε.Φ.19-220 στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε επομένων οικονομικών ετών.
Title Ref.Number Date
ΠΡΑΞΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1999/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/51 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2005/Δ420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/Δ420 2005
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label