ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/192

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από το σχολικό έτος 1999-2000 αυξάνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων της αυτής εκπαίδευσης ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 312 β) Νηπιαγωγών κατά 143
Άρθρο 2
1.  
  Από το σχολικό έτος 1999-2000 μειώνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καταργήσεων, υποβιβασμών και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων της αυτής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατά 316 β) Νηπιαγωγών κατά 98 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 6 και 8) και 4 (παρ. 8 και 10) του Ν. 1566/85 ‘’Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ. 167 τ.Α΄/85).
 • Την αριθμ. ΣΤ5/33/9-10-1996 (ΦΕΚ. 937 τ.Β΄14-10-96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ‘’Αρμοδιότητες Υφυπουργού του ΥΠ.Ε.Π.Θ.’’
 • Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 (ΦΕΚ 922/τ.Β΄/7-10-1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών’’.
 • Τις αριθμ. Δ4/531/16-8-99 (ΦΕΚ 1680/27.8.99 τ.Β), Δ4/532/16-8-99 (ΦΕΚ1680/27.8.99 τ.Β), Δ4/533/16-8-99 (ΦΕΚ1680 τ.Β), και Δ4/534/16-8-99 (ΦΕΚ1680/27.8.99 τ.Β) αποφάσεις των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμό και συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων και νηπιαγωγείων.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 68.000.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 190.150.000 δρχ. για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ. δρχ. 68.000.000 δαπάνη έτους 1999 θα αντιμετωπισθεί από το κρατικό αποθεματικό, ΚΑΕ 5111 του Ειδικού Φορέα 23-200 του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκ δρχ. 190.150.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη για εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στους Κ.Α.Ε.: 0211, 0223, 0224, 0227, 0242, 0238, 0252 του Ε.Φ. 19-210 στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επόμενων ετών.
 • Την αριθμ. 51/99 ΠΥΣ για την έγκριση μεταφοράς ποσού 9.199.573.000 στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Την αριθμ. 339/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΠΡΑΞΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1999/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/51 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Δ4/531 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Δ4_531 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Δ4/532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Δ4_532 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Δ4/533 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Δ4_533 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/Δ4/534 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/Δ4_534 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία