ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/193

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-08-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του π.δ./τος 394/1994 (ΦΕΚ Α’219) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ./γμα 216/1997 ( ΦΕΚ Α’167).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 394/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 435/1995 (Α’248) και αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 216/1997 (Α’167)ι αντικαθίσταται ως ακολούθως :"
1.  
  «Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής μεγάλων έργων Δυτικής Ελλάδας» (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ) και με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των κατωτέρω μεγάλων έργων της Δυτικής Ελλάδας
 1. Ζεύξη Ακτίου -Πρέβεζας και οδικός άξονας σύνδεσής της με το Δυτικό Αξονα Βορρά Νότου καθώς και η οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τους άξονες αυτούς
 2. Λιμένας Ηγουμενίτσας και οδικά έργα σύνδεσής του με το Εθνικό Επαρχιακό και Δημοτικό δίκτυο της περιοχής
 3. Δυτικός οδικός άξονας Βορρά - Νότου ( ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) Καλαμάτα , Πύργος Πάτρα - Αντίρριο - Παράκαμψη Αγρινίου- Αμφιλοχία - παράκαμψη Άρτας - Ιωάννινα - Κακαβιά
 4. Νέος κάθετος οδικός άξονας ( Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα- Μεθοριακός Σταθμός Μαυροματίου).σύνδεσης Λιμένα Ηγουμενίτσας και Εγνατίας Οδού με τον Μεθοριακό Σταθμό Μαυροματίου (Ελληνοαλβανικά Σύνορα)».
Άρθρο 2
1.  
  Οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα σε άλλες υπηρεσίες και αφορούν την ανάθεση και εκπόνηση μελετών ή και την κατασκευή οδικών έργων για :
 1. Την οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα Βορρά -Νότου και της οδικής σύνδεσής του με την Ζεύξη Ακτίου -Πρέβεζας
 2. Το Δυτικό οδικό άξονα Βορρά- Νότου (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) στο τμήμα Καλαμάτα - Πύργος - Πάτρα πλήν της ήδη ανατεθείσης μελέτης «Μελέτη σκοπιμότητας και προκαταρκτικές μελέτες του άξονα Ηγουμενίτσα - Πάτρα - Πύργος - Καλαμάτα» στο τμήμα Πάτρα Πύργος - Καλαμάτα
 3. Τον νέο κάθετο οδικό άξονα (Ηγουμενίτσα- Σαγιάδα - Μ.Σ. Μαυροματίου) σύνδεσης Λιμένα Ηγουμενίτσας και Εγνατίας Οδού με τον Μεθοριακό Σταθμό Μαυροματίου ( Ελληνοαλβανικά Σύνορα), ασκούνται από την ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ και τα τμήματά της.
Άρθρο 3
1.  
  Η διάρκεια λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΜΕΔΕ), όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 394/1994 παρατείνεται μέχρι 31.12.2003. ‘Αρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει ένα μήνα από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 679/1977 (Α’245) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παραγρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1418/1984 (Α’23 ).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α’ του Ν. 1558/1985 (Α’137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγρ. 2 α του ν. 2469/1997/(Α’38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (Α’138).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 128/1999 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας. 1994/394 1994