Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τα εργαστήρια: α) Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της γενικής φυσιολογίας ζωικών οργανισμών και μοριακής φυσιολογίας του ζωικού κυττάρου ιδίως δε της φυσιολογίας των συστημάτων: νευρικού, ενδοκρινικού, μυϊκού, πεπτικού, κυκλοφορικού, αναπνευστικού και απεκκριτικού σε διάφορους ζωικούς οργανισμούς, καθώς και της φυσιολογίας των παραπάνω συστημάτων σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο μελέτης, της εξειδίκευσης στη μελέτη των φυσιολογικών λειτουργιών με έμφαση στο κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, καθώς και στους μηχανισμούς ανάπτυξης, διαφοροποίησης και προσαρμογής, και β) Ιχθυολογίας - Υδροβιολογίας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της ιχθυολογίας και της υδροβιολογίας ιδίως δε σε θέματα συστηματικής, ανατομίας, φυσιολογίας, αναπαραγωγής, διατροφής, εκτροφής, γενετικής, μεταποίησης και παθολογίας των υδρόβιων ζωικών οργανισμών, οικολογίας και διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς και της αλιείας
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α)Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος καθώς και άλλων τμημάτων του Ιδρύματος, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1του παρόντος διατάγματος. β)Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ)Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ)Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε)Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.159/1984 9 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του Τμήματος που η ειδικότητά τους έχει άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/92 (Α’ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του ν.2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν.1268/82 και επί πλέον: συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου, καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του, μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των εσόδων του υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5
1.  
  Λειτουργία 1.Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3δ του ν.2083/1992 (Α΄ 159). 2.Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3.Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 4.Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 5.Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου (άρθρο 18 του ν.1268/82 και 5 του π.δ.407/80 (Α’ 112). 6.Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ .Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του ν. 2083/1992 (Α’ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για τους σκοπούς κάθε εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βαθμολόγιο φοιτητών, - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων - Βιβλίο μεταβολών προσωπικού, - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 8 "Εγκατάσταση"
1.  
  Κάθε εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου. Χώρος του εργαστηρίου είναι εκείνος στον οποίο εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώρος θεωρείται ακόμη το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος που διατίθεται ειδικά για τη λειτουργία του. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του ν.1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α’ 247). γ) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α’ 38)). δ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 48). ε) Της αριθ. 1107147/1239/066Α/4-10-1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 922).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (συνεδριάσεις 8η/27-5-1998 και 9η/30-6-1998) 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται συνολική δαπάνη η οποία κλιμακώνεται κατά οικονομικό έτος ως εξής: α) 1.000.000 δρχ. για το έτος 1999 β) 1.100.000 δρχ. για το έτος 2000 γ) 1.200.000 δρχ. για το έτος 2001 δ) 1.300.000 δρχ. για το έτος 2002 ε) 1.400.000 δρχ. για το έτος 2003 και στ) 1.500.000 δρχ. για το έτος 2004. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται κατά ένα μέρος από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΚΑΕ 4121) και κατά το υπόλοιπο αυτής από ιδίους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Την αριθμ. 113 /1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/066Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_066Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία