Ίδρυση εργαστηρίων στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα εργαστήρια: α) Δυναμικής και Κατασκευών, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της δυναμικής και κατασκευών και ειδικότερα σε θέματα CΑD - CΑΜ - CΑΕ, της δυναμικής μηχανολογικών κατασκευών, της ακουστικής, των μετρήσεων, του ποιοτικού ελέγχου κατασκευών και του σχεδιασμού ελαφρών κατασκευών, β) Θερμικών Διεργασιών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των συσκευών και εγκαταστάσεων θερμικών διεργασιών όπως πύργων απορροφήσεως, πύργων ψύξεως, ξηραντηρίων, στηλών διαχωρισμού υγρών μειγμάτων, συμπηκνωτήρων μειγμάτων και λοιπών συσκευών και εγαταστάσεων θερμικών διεργασιών και γ) Αυτομάτου Ελέγχου και Ρυθμίσεων Μηχανών και Εγκαταστάσεων, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του αυτομάτου ελέγχου και ρυθμίσεως μηχανών και εγκαταστάσεων
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α)Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1του παρόντος διατάγματος. β)Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου. γ)Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. δ)Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε)Την συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες, και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας. στ)Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, που η ειδικότητά τους έχει άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από λοιπούς επιστήμονες που τοποθετούνται στο εργαστήριο.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν.2083/1992 (Α’ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των υπευθύνων των αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Ο διευθυντής είναι γενικά υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112).
6.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ερευνητή και εισήγηση του διευθυντή του εργαστηρίου. Στην αίτηση αναφέρονται: Ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ .Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του ν. 2083/1992 . ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βαθμολόγιο φοιτητών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων -.Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8 "Χώρος εγκατάστασης και εξοπλισμός"
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε εργαστηρίου είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του έργου του και ειδικότερα ο χώρος των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του ν.1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α’ 247). γ) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/ 1997 (Α’ 38)). δ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α’ 48). ε)Της αριθ. 1107147/1239/006Α/4-10-1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 922). 2.Τη γνώμη της Γενικής συνέλευσης του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 1-6-1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος αυτού προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 5.000.000 δρχ η οποία για το οικονομικό έτος 1999 περιορίζεται στα 2.500.000 δρχ. και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κ.Α.Ε. 4121) Για την προσεχή πενταετία η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται κατά ένα μέρος από πιστώσεις του ανωτέρου προϋπολογισμού, κατά δε το υπόλοιπο αυτής, από τα έσοδα του εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 6, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
 • Την αριθμ. 114/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία