Ίδρυση εργαστηρίου Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εργαστήριο Νευροψυχολογίας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ανάγκες υγείας στο γνωστικό αντικείμενο της νευροψυχολογίας ιδίως δε του παιδιού. Το αντικείμενο δραστηριότητας αφορά ειδικότερα στα εξής γνωστικά πεδία: Ανάπτυξη της νευροψυχολογίας, ανάπτυξη του εγκεφάλου, πλαστικότητα και αναδιοργάνωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, προέλευση της προτίμησης του χεριού, της εγκεφαλικής κυριαρχίας και πλευρίωσης, αριστεροχειρία, αξιολόγηση - διάγνωση στη νευροψυχολογία του παιδιού, εγκεφαλικές δομές και λειτουργίες, αξιολόγηση της συμπεριφοράς, διαταραχές γνωστικών λειτουργιών, γνωστική ανάπτυξη, νοητική καθυστέρηση. αισθητηριακοκινητική λειτουργία και διαταραχές της σωματο-αισθητηριακής αντίληψης, γλώσσα και διαταραχές της γλωσσικής λειτουργίας, γλωσσική ανάπτυξη, ανάπτυξη των γλωσσικών διαταραχών, δυσαρθρίες, επίκτητες αφασίες, ακαδημαϊκές διαταραχές παιδιών σχολικής ηλικίας, αναπτυξιακή δυσλεξία, άτυπες αναγνωστικές δυσκολίες, αναπτυξιακή δυσαριθμησία, δυσγραφίες, μη γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες κ.τ.λ., μνήμη και διαταραχές της ψυχολογίας του ατόμου, προσοχή και διαταραχές της, διάθεση συμπεριφορά και διαταραχές τους, παιδική ψύχωση και σύνδρομα, επιληψίες, πρόωρος τοκετός, διαταραχές εγρήγορσης και ύπνου, κώμα κ.τ.λ. , εγκεφαλικοί τραυματισμοί και επιπτώσεις στη συμπεριφορά, παιδική άνοια και εγκεφαλοπάθειες, μεταβολικές - χρωμοσωμικές διαταραχές και επιπτώσεις στην γνωστική και συμπεριφορική ανάπτυξη του παιδιού, νευροσυμπεριφορικές διαταραχές μετά από εγκεφαλικούς όγκους, ΑΙDS/ΗΙV-1 και διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά. Στα πλαίσια παροχής νευροψυχολογικών υπηρεσιών γίνονται διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις σε διαταραχές όπως: κινητικού συστήματος (μονοπληγίες, διπληγίες, τετραπληγίες, παραλύσεις, σπαστικότητα, αθέτωση, απραξίες), αισθητηριακού συστήματος (απτικό, ακουστικό, οπτικό, αγνωσίες, αντιληπτικές δυσλειτουργίες), ομιλίας και γλώσσας (δυσφωνία, αφασία, τραυλισμός, δυσφασία), μνήμης, μάθησης - διαταραχών μάθησης (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία), κοινωνικοσυγκινησιακές μη γλωσσικές διαταραχές της συμπεριφοράς, προσοχής και υπερκινητικότητας, συνδρόμων εγκεφαλικού τραυματισμού, ανώτατων εκτελεστικών λειτουργιών (δημιουργικότητα, πρωτοτυπία, φαντασία). Στο εργαστήριο συγκροτούνται και λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικές μονάδες: α. Μονάδα Παιδότοπου, η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο της νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας για τις γνωστικές περιοχές της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες της εξοικείωσης του παιδικού πληθυσμού με τη διαφορετικότητα και της αποδοχής της διαφορετικότητας του άλλου. β. Μονάδα Κέντρου Ημέρας, η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο χώρο της παιδικής και πρώτης εφηβικής ηλικίας για τις γνωστικές περιοχές της κατάρτισης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικών και εξατομικευμένων για παιδιά σχολικής ηλικίας που εξαιτίας της διαταραχής ή μειονεξίας τους αδυνατούν να φοιτήσουν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γ.Μονάδα Τμήματος Εφήβων, η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στις γνωστικές περιοχές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικίας έως και 18 ετών, που αδυνατούν να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και βιώνουν μια μορφή άτυπου εγκλεισμού σε οικογενειακό πλάισιο.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1του παρόντος διατάγματος. β) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου. γ) Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε) Την συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες, και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της Χώρας. στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ.159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ειδικής Αγωγής που η ειδικότητά τους έχει άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) καθώς και από λοιπούς επιστήμονες που τοποθετούνται στο εργαστήριο, με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α’ 159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ειδικής Αγωγής και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του ν.2083/1992 (Α’ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.1268/82 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τις ειδικές μονάδες, τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση"
1.  
  Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους χώρους όπου εγκαθίσταται το εργαστήριο και ασκεί τις δραστηριότητές του υπάρχουν πινακίδες με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του διευθυντή.
Άρθρο 6 "Λειτουργία"
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας είναι αυτό που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας για κάθε κατηγορία προσωπικού. 2.Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3.Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες. 4.Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 5.Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112). 6.Στο εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος άδεια ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ερευνητή και εισήγηση του διευθυντή του εργαστηρίου. Στην αίτηση αναφέρονται: Ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ .Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 . ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βαθμολόγιο φοιτητών - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, και - κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ.1 και 7 παρ.5 του ν.1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του ν.1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α’ 247). γ) Του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α’ 38)). δ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α’ 48). ε)Της αριθ. 1107147/1239/006Α/4-10-1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β’ 922). 2.Τη γνώμη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 1/30-11-1998), η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του π.δ. 177/1993 (Α΄ 65).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη που κλιμακώνεται κατά οικονομικό έτος ως εξής: α) 850.000 δρχ. για το έτος 1999, β) 1.200.000 δρχ για το έτος 2000, γ) 1.400.000 δρχ. για το έτος 2001 δ) 1.700.000 δρχ. για το έτος 2002 και ε) 1.800.000 δρχ. για το έτος 2003. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΚΑΕ 4121) και από τα έσοδα του εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το σκοπό αυτό.
 • Την αριθμ. 115/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία