΄Ιδρυση Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού»

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αντικείμενο"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Αρχαιομετρίας το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Αρχαιομετρίας σε σχέση με τις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες (π.χ. φυσική, γεωφυσική, αρχαιολογία, παλαιοανθρωπολογία, περιβάλλον και άνθρωπος), συμβάλλοντας με κατάλληλη μεθοδολογία, τεχνικές και όργανα στην χρονολόγηση, ανάλυση, προέλευση, εντοπισμό αρχαιολογικών υλικών και μνημείων, αλλά και μέσω αυτών στη μελέτη φυσικών γεωφυσικών και γενικά περιβαλλοντολογικών φαινομένων στην ύπαιθρο ή το εργαστήριο, με απώτερο σκοπό την ακριβέστερη μελέτη της ανθρώπινης εξέλιξης και των πολιτισμών.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Αποστολή του εργαστηρίου είναι: α) Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε γενικά και ειδικά θέματα που αφορούν τη μελέτη των αρχαίων πολιτισμών, της ιστορίας και ιστορίας τέχνης καθώς και την εξέλιξη του ανθρώπου και την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο, κυρίως, στο χώρο της Μεσογείου. β) Η κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας και έρευνας κοινών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος ΕRΑSΜUS και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ) Η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου. δ) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών προγραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επιστημονικοτεχνική ανάπτυξη των σχετικών πεδίων ιδίως στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ε) Ο συντονισμός σχετικών προγραμμάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και η λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική και διοικητική άποψη. στ) Η συνεργασία κάθε μορφής, επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή άλλη, με όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικοτεχνικούς και λοιπούς φορείς εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου μέσα στο πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης και συλλογικής δουλειάς. ζ) Η δημιουργία θεωρητικής επιστημονικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής και η γενικότερη συμβολή για την αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. η) Η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, όπως και των συγγενών γνωστικών αντικειμένων άλλων Τμημάτων και διατμηματικών κύκλων σπουδών.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη ΕΔΤΠ καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α΄159).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Το εργαστήριο διευθύνεται από το διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.22 του ν. 2083/92 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του ν.1268/1982 (Α 87) μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του, η εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πανεπιστημίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου τις προτεραιτότητες στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, την χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, και την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους του
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων των εργαστηρίων, επιτρέπεται στο προσωπικό ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών, εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου (άρθρο 18 του ν. 1268/82 και 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄112).
Άρθρο 6 "Εγκατάσταση"
1.  
  Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπιστημίου. Χώροι του εργαστηρίου είναι εκείνοι στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία του. Στους χώρους εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του π.δ. 159/1984(Α 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε΄ του ν. 2083/1992 (Α 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, πρωτόκολλο και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδική διάταξη ή κρίνεται απαραίτητο, ύστερα από απόφαση του Διευθυντή
Άρθρο 9 "Έναρξη λειτουργίας"
1.  
  Η εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του Εργαστηρίου, αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48, παρ. 2 του ν. 1404/83 (Α΄ 173). β) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) γ) του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π.δ. 55/1996 (Α΄ 48) δ) του άρθρου 9 του π.δ. 316/97 (Α΄ 223) ε) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922). στ) του άρθρου 29 Α του ν.1558/85-Α΄ 137, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 Α΄ 38).
 • Τη γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (συνεδρίαση 4η/2-5-1998) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση 12/19-5-98).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 1.000.000 δρχ. η οποία κατά το οικονομικό έτος 1999 περιορίζεται στο ποσό των 333.000 δρχ. και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται κατά ένα μέρος από τα έσοδα του εργαστηρίου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο αυτής από πιστώσεις του ανωτέρω προϋπολογισμού (ΚΑΕ 4121), χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Την αρ. 116/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/316 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία