ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/199

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του από 2.8.58 Β.Δ. «Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών» (Α΄ 124).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Δημόσιο - Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο 200 Α΄ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΜαθήματα ΑΟΘ.
 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται με την ακόλουθη:«
 2. «8Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται, κατ΄ εξαίρεση, η χειμερινή περίοδος να αρχίζει σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2, με ανάλογη αναπροσαρμογή χρόνου έναρξης και πέρατος των λοιπών περιόδων»
 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 αντικαθίσταται με την ακόλουθη:«
2.  
  Για να θεωρηθεί επιτυχών κατά την χειμερινή περίοδος ΔΣΛ πρέπει: Το ΓΕΝ επιφέρει σ’ αυτόν τις κατά κρίση του αναγκαίες μεταβολές, τον θέτει υπόψη του ΥΕΝ και προκαλεί κοινή εγκριτική απόφαση Α/ΓΕΝ και Α/ΛΣ. Το ένα αντίτυπο του Κανονονισμού εκπαιδεύσεως που εγκρίθηκε παραμένει στο ΓΕΝ, το δεύτερο διαβιβάζεται στο ΥΕΝ και το τρίτο επιστρέφεται στη Σχολή. Στη ΔΝΕ, με μέριμνα της Σχολής, υποβάλλεται αντίγραφο του κανονισμού». η, Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 14 αντικαθίστανται με τις ακόλουθες:«.
 1. Δημόσιο-Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο
 2. Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο της θάλασσας
 3. Βασικές Συνταγματικές Διατάξεις - Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας (Σ.Π.Κ.).
 4. Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία
 5. Γενική Αστυνομία
 6. Λιμενική Αστυνομία
 7. Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος
 8. Ασφάλεια Ναυσιπλοίας
 9. Ναυτιλία - Ναυτικοί Υπολογισμοί
 10. Ναυτιλιακή Οικονομία
 11. Ναυτική Τέχνη
3.  
  Όποιος δεν παρουσιάζεται για κατάταξη την ημέρα που ορίζεται ή το αργότερο μέσα στις 10 επόμενες ημέρες λόγω υπάρξεως ανωτέρας βίας, η οποία βεβαιώνεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Δημόσιας Αρχής θεωρείται ότι δεν κατετάγη και διαγράφεται με κοινή απόφαση του Διοικητού»
 1. Απέτυχε σε δύο το πολύ μαθήματα χειμερινής περιόδου παραπάνω παραγράφου 1Α, μπορεί να επανεξετασθεί σ’ αυτά.
 2. Η επανεξέταση γινεται όπως προβλέπεται από τον οικείο Κανονισμό Εκπαιδεύσεως των ΔΣΛ στην ύλη και των δύο τετραμήνων.
 3. ΔΣΛ θεωρείται επιτυχών κατά την χειμερινή περίοδο μετά από επανεξέταση, εφόσον λάβει βαθμολογία στα μαθήματα που επανεξετάζεται 50% και άνω του ΑΟΒ.
 4. Η βαθμολογία της έπανεξετάσεως η οποία θεωρείται τελική των μαθημάτων για την χειμερινή περίοδο, αντικαθιστά τις βαθμολογίες και των δύο τετραμήνων και υπολογιζεται ίση με το 50% του ΑΟΒ των μαθημάτων ανεξάρτητα από το ύψος αυτής.
 5. Αποτυγχάνει κατά την επανεξέταση να λάβει το 50% του ΑΟΒ έστω και σε ένα μάθημα, θεωρείται αποτυχών
 6. Απέτυχε κατά την χειμερινή περίοδο σε περισσότερα από δύο μαθήματα, θεωρείται αποτυχών
4.  
  Η επανεξέταση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στον Οργανισμό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για τις εξετάσεις, (άρθρο 49 Ο/ΣΝΔ) και πριν από την έναρξη του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλοίου σε ημερομηνίες που καθορίζονται με διαταγή Διοικητού ΣΝΔ και από επιτροπή που αποτελείται από τους:
 1. Διευθυντή Σπουδών ως πρόεδρο.
 2. Σε περίπτωση κωλύματος αυτός αντικαθίσταται από άλλον ανώτερο Αξιωματικό της Σχολής.
 3. Επίσης όταν ο ΔΣ ειναι ο καθηγητής του μαθήματος, τότε η επιτροπή συμπληρώνεται από έναν Αξιωματικό του Επιτελείου της Σχολής που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή.
 4. Τον καθηγητή που δίδαξε το μάθημα
 5. Τον Αξιωματικό επιτηρητή της τάξεως.
 6. Σε περίπτωση που αυτός είναι ο καθηγητής του μαθήματος ή νομίμως κωλύεται, αντικαθίσταται από άλλον Αξιωματικό της Σχολής που ορίζεται από τον Διοικητή».
 7. Οι υποπαράγραφοι 1β και 1δ του άρθρου 18 αντικαθίστανται με τις ακόλουθες«
 8. Να έχει επιτύχει κατά την θερινή περίοδο (άρθρο 14 παρ.5).
 9. Να έχει επιτύχει κατά την περίοδο της Συμπληρωματικής εκπαιδεύσεως (άρθρο14 παρ. 6)».
 10. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 αντικαθίστανται με τις ακόλουθες:«
5.  
  Γενική Αστυνομία 200
6.  
  Λιμενική Αστυνομία 200
7.  
  Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος 200
8.  
  Ασφάλεια Ναυσιπλοίας 200
9.  
  Ναυτιλία - Ναυτικοί Υπολογισμοί 200
10.  
  Ναυτιλιακή Οικονομία 200
11.  
  Αγγλικά 200
12.  
  Ναυτική Τέχνη 160
13.  
  Ναυτικές Μηχανές 160
14.  
  Ναυπηγία 160
15.  
  Ναυτική Μετεωρολογία 160
16.  
  Πληροφορική 160
17.  
  Πεζικές Ασκήσεις 120
18.  
  Σωματική Αγωγή 120 Τα παραπάνω μαθήματα της χειμερινής περιόδου διακρινονται σε τρεις (3) κατηγοριες όσον αφορά την βαθμολογία τους:
 1. Θεωρητικά Βασικά (ΑΟΒ 200)
 2. Θεωρητικά μη Βασικά (ΑΟΒ 160)
 3. Πρακτικά (ΑΟΒ 120) Β΄ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσιευσή του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός των τροποποιήσεων των παραγράφων 1Α, 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του Ο/ΣΔΣΛ οι οποίες ισχύουν από το Ακαδημαϊκό έτος 1999 - 2000. Στους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
Άρθρο 21 "Απονομή Διπλώματος - Ξίφους"
1.  
  Στους ΔΣΛ που αποφοιτούν από την Σχολή απονέμεται Δίπλωμα στο οποιο αναγράφεται η γενική επίδοση του αποφοίτου, σύμφωνα με όσα ισχύουν στο άρθρο 59 του οργανισμού ΣΝΔ. Επίσης στους αποφοίτους απονέμεται ξίφος».
 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 αντικαθίστατα με την ακόλουθη:«
2.  
  Όταν για την έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως απαιτειται γνωμοδότηση Ανακριτικού Συμβουλίου, τούτο συγκροτείται και ακολουθεί την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2109/92 και του ΠΔ 269/93, με την συμμετοχή στη συγκρότηση των ανακριτικών συμβούλων δύο Αξιωματικών ΛΣ ως μελών, που υποδεικνύονται από το ΥΕΝ, κατόπιν αιτήσεως ΣΝΔ».
 1. Τα άρθρα 23 και 24 καταργούνται και τα άρθρα 25 έως 29 αναριθμούνται σε 23 έως 27 αντίστοιχα
 2. Στο άρθρο 25 που αναριθμήθηκε σε 23 η φράση «με απόφαση ΥΕΘΑ» αντικαθίσταται από τη φράση» με κοινή απόφαση Α/ΓΕΝ και Α/ΛΣ»
 • Τα άρθρα 1 και 2 του Ν.Δ. 3596/1956 «Περί αρμοδιοτήτων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης επί θεμάτων αφορώντων στην συμβολήν του Λιμενικού Σώματος εις την Εθνικήν Άμυναν και Ασφάλειαν της χώρας» (Α΄ 240)
 • Τα άρθρα 1, 2 και 4 του Α.Ν. 428/1937 «Περί της εν τω Ναυτικώ εκπαιδεύσεως» (Α΄ 15)
 • Το Ν. 1014/1949 «Περί κατατάξεως Λιμενικών Δοκίμων και Κανονισμού της αρκαιότητός των ως Αξιωματικών» όπως τροποποιήθηκε αργότερα και ισχύει σήμερα (Α΄ 159)
 • Την παρ. 4ε του άρθρου 14 και την παρ. 1ι του άρθρου 17 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργειου Εθνικής Άμυνας» (Α΄ 35)
 • Την γνώμη του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου (Πρακτικό με αριθμό 1 από 8.1.99.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85(Α΄ 137), οπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92(Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38)
 • Την γνωμοδότηση υπ’ αριθμ.135 από 12.5.99 του Συμβουλίου της Επικρατειας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας, απόφασίζουμε:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1949/1014 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1014 1949
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3596 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3596 1956
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1937/428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/428 1937
Ανακριτικά Συμβούλια Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. 1993/269 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Στολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 2007/9 2007