ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α~ 6).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α~ 6), τροποποιούνται και συμπληρώνονται κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2 "Λειτουργία Γραφείων στις Δ.Ο.Υ."
1.  
  Στην υποπερίπτωση α~ της περίπτωσης Α~ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ως άνω Π.Δ/τος, προστίθεται περίπτωση αδ~, που έχει ως εξής: αδ) Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των φόρων και Λοιπών Εσόδων μετά από έλεγχο
2.  
  Στην υποπερίπτωση η~ της περίπτωσης Α~ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ως άνω Διατάγματος, προστίθεται περίπτωση ηγ~, που έχει ως εξής: ηγ) Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών
3.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ως άνω Διατάγματος, προστίθενται περιπτώσεις θ~ και ι~, που έχουν ως εξής: 1 Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των φόρων και Λοιπών Εσόδων μετά από έλεγχο. 2 Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών .
Άρθρο 3 "Συγκρότηση φακέλου της προς έλεγχο υπόθεσης"
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ως άνω Διατάγματος, αντικαθίσταται ως εξής: 4 Συγκρότηση του φακέλου της υπόθεσης που θε ελεγχθεί Το συνεργείο ελέγχου ή ο ελεγκτής οφείλει, πριν αρχίσει το έργο του, να συγκροτήσει τον φάκελλο της υπόθεσης που πρόκειται να ελεγχθεί Για τον σκοπό αυτό, προκειμένου για επιτηδευματία, συγκεντρώνει τα διαθέσιμα στοιχεία από όλα τα φορολογικά αντικείμενα (δηλαδή δελτία πληροφοριακά, δηλώσεις, πράξεις παραβάσεων Κ.Β.Σ., καταστάσεις συναλλαγών, στοιχεία για το ύψος και το είδος των ληξιπροθέσμων και μη οφειλών του ελεγχόμενου, συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον) και μελετάει όλα αυτά, καθώς και κάθε άλλο χρήσιμο για τον έλεγχο στοιχείο, σε συνδυασμό με τα οριστικά στοιχεία των προηγούμενων οικονομικών ετών Αφήνει σε κάθε φάκελλο από τον οποίο παραλαμβάνει στοιχεία, σημείωμα με τα στοιχεία του, την ημερομηνία και το είδος του στοιχείου που παίρνει, απ’ αυτόν Εφόσον στη Δ.Ο.Υ. λειτουργεί πλήρες μηχανογραφικό σύστημα, ενημερώνεται για την εικόνα (prοfile) του φορολογούμενου από το σύστημα αυτό .
Άρθρο 4 "Ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων"
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ως άνω διατάγματος περοστίθεται περίπτωση ια~ που έχει ως εξής:«
 1. Το ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων του ελεγχομένου, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, με γενικές πληροφορίες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πληροφορίες περιουσιακών στοιχείων ανά είδος περιουσίας, καθώς και προσωπική εκτίμηση του ελεγκτή ή του συνεργείου ελεγκτών για την οικονομική πορεία της επιχείρησης»
2.  
  Στο άρθρο 21 του Π.Δ. 16/1989 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής, αναριθμούμενης της υφιστάμενης παραγράφου 5 σε 6: 5 Πορεία του ειδικού εντύπου περιουσιακών στοιχείων Το ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων είναι συνημμένο στην έκθεση ελέγχου και ακολουθεί την πορεία αυτής Κατ’ εξαίρεση, το ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων συμπληρώνεται, υπογράφεται και παραδίδεται από τον ελεγκτή ή το συνεργείο ελεγκτών στον Επόπτη ελέγχου, σε πέντε (5) ημέρες από την έναρξη του ελέγχου, όταν η υπό έλεγχο υπόθεση βαρύνεται με ληξιπρόθεσμα χρέη Το ειδικό έντυπο περιουσιακών στοιχείων υπογράφεται από τον Επόπτη και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και αποστέλλεται άμεσα στο Δικαστικό Τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειες .
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες του επόπτη φορολογικού ελέγχου"
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ως άνω Διατάγματος προστίθενται περιπτώσεις ιγ~ και ιδ~, που έχουν ως εξής: ιγ Ελέγχει και προσυπογράφει τους τίτλους είσπραξης (χρηματικούς καταλόγους), τους οποίους συντάσσει το ``Γραφείο Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων’’, μετά από έλεγχο. ιδ Ελέγχει και προσυπογράφει τα ατομικά φύλλα έκπτωσης, τα οποία συντάσσει το ίδιο γραφείο .
Άρθρο 6
1.  
  Αρμοδιότητες Γραφείου Εκκαθάρισης και Βεβαίωσης των Φόρων και Λοιπών Εσόδων, μετά από έλεγχο Μετά το άρθρο 22 του ως άνω Διατάγματος, προστίθεται άρθρο 22α με υπέρτιιτλο «ΓΡΑΦΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ», που έχει ως εξής:
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες Τμήματος Φορολογίας Κεφαλαίου και Γραφείου Φ.Π.Α."
1.  
  Οι περιπτώσεις δ~ και ε~ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ως άνω Διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Στη συγκέντρωση και ταξινόμηση των στοιχείων και πληροφοριών που στέλνονται από άλλες Υπηρεσίες, για τους δηλώσαντες και μη δηλώσαντες. 2 Στην εκκαθάριση του φόρου των υποθέσεων, που προκύπτει ύστερα από την περαίωση της υπόθεσης με τον προσδιορισμό της προσωρινής αγοραίας αξίας (προεκτίμησης) .
2.  
  Η περίπτωση α~ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ως άνω διατάγματος, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Παρακολουθεί την εφαρμογή των ουσιαστικών και διαδικαστικών διατάξεων του Φ.Π.Α. προβαίνοντας κάθε φορά στις απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες, όπως έκδοση αποφάσεων επιστορφής Φ.Π.Α. χωρίς έλεγχο, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, υποδείξεις εντολών ελέγχου, απαντήσεις σε γραπτά ή προφορικά ερωτήματα φορολογουμένων .
Άρθρο 8 "Ατομικές ειδοποιήσεις οφειλετών"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 67 του ως άνω Διατάγματος προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6 Οι ατομικές ειδοποιήσεις οφειλετών αποστέλλονται 1 Η αρχική ατομική ειδοποίηση γνωστοποίησης οφειλής, η οποία είναι μηχανογραφημένη, είτε από Γραφείο Βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ., είτε από την Κεντρική Βάση του ΚΕΠΥΟ και 2 Η ατομική ειδοποίηση γνωστοποίησης του ληξιπροθέσμου χρέους, καθώς και οι επόμενες ειδοποιήσεις των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης, από το Γραφείο Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών .
Άρθρο 9
1.  
  Μετά το άρθρο 142 του ως άνω Διατάγματος, προστίθεται άρθρο 142α με υπέρτιτλο «ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ», που έχει ως εξής: 142α Το Γραφείο Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών και ειδικότερα 1 Τη συγκέντρωση των υποθέσεων των οφειλετών, με εκτύπωση σχετικών καταστάσεων από τον Η/Υ. 2 Το διαχωρισμό των υποθέσεων, με βάση κριτήρια όπως το ύψος ποσού, το είδος φόρου (παρακρατούμενοι, εισόδημα, κεφάλαιο) την ιδιαιτερότητα (βαθμό δυσκολίας, παλαιότητα), τα παραγραφόμενα χρέη. 3 Την έρευνα για συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, που αφορούν τον φορολογούμενο, όπως αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), διεύθυνση, τηλέφωνο, περιουσιακά στοιχεία, ευθύνη εκπροσώπων των νομικών προσώπων και αναζήτηση συνυποχρέων προσώπων, καθώς και επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών. 4 Τη συνεργασία με το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. για πληροφόρηση σχετικά με τον οφειλέτη (ειδικό έντυπο επισυναπτόμενο στην έκθεση ελέγχου). 5 Την άμεση επικοινωνία με τον φορολογούμενο (προφορικά, τηλεφωνικά και εγγράφως) και την πρόσκληση προσέλευσής του στη Δ.Ο.Υ. σε συγκεκριμένη προθεσμία, ανάλογα με το είδος φόρου και την ιδιαιτερότητα του φορολογουμένου φυσικού ή νομικού προσώπου. 6 Την αποστολή επιστολής ή σχετικών ειδοποιήσεων γνωστοποίησης της οφειλής στον φορολογούμενο, καθώς και ειδοποιήσεις των ενεργειών για αναγκαστική είσπραξη και διασφάλιση του χρέους. 7 Την έκδοση παραγγελιών σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου προς κατάσχεση κινητών, απαιτήσεων και ακινήτων. 8 Τη λήψη αναγκαστικών μέτρων. 9 Τη χορήγηση διευκολύνσεων για τμηματική καταβολή και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορολογουμένου. 10 Την παρακολούθηση της οφειλής και τη συνεχή όχληση του οφειλέτη μέχρι την εξόφληση αυτής. 11 Τη δημιουργία φακέλων - αρχείου .
Άρθρο 10 "Τελικές και καταργούμενες διατάξεις Καταργούνται οι εξής διατάξεις του Π.Δ. 16/1989: α) Της περίπτωσης γ~ της παραγράφου 2 του άρθρου 27. β) Των παραγράφων 4, 14, 15, 20 και 21 του άρθρου 64. γ) Της περίπτωσης ζ~ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ζ [...]"
142.  
  Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
Άρθρο 22α "Αρμοδιότητες Το γραφείο αυτό έχει την ευθύνη και την επιμέλεια της εκκαθάρισης και της βεβαίωσης των φόρων και λοιπών εσόδων μετά από έλεγχο και ειδικότερα:"
1.  
  Την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου της Δ.Ο.Υ., καθώς και των εκθέσεων άλλων Δ.Ο.Υ., των Ελεγκτικών Κέντρων και του ΣΔΟΕ.
2.  
  Την επιμέλεια της έκδοσης των φύλλων ελέγχου, των πράξεων καταλογισμού φόρων, των πράξεων επιβολής προστίμου και της καταχώρησής τους στα οικείο κατά περίπτωση βιβλία. Την φροντίδα για την κοινοποίηση στους υπόχρεους των σχετικών πράξεων, ταυτόχρονα για όλα τα φορολογικά αντικείμενα και την τήρηση των νομίμων προθεσμιών.
4.  
  Την καταχώρηση των πρακτικών της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (συμβιβασμού) στα οικεία βιβλία και την ενημέρωση με αυτά των βιβλίων ανειλικρινών φύλλων ελέγχου ή πράξεων
5.  
  Την εκκαθάριση του φόρου των υποθέσεων που προκύπτει:
 1. με διοικητική επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμό)
 2. με οριστικοποίηση της πράξης, λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής
 3. μετά από άσκηση προσφυγής για την βεβαίωση του ποσοστού του αμφισβητούμενου φόρου και
 4. μετά από έκδοση αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων,
6.  
  Την σύνταξη τίτλων είσπραξης (χρηματικών καταλόγων) με τα προκύπτοντα από την εκκαθάριση ποσά ή την εισαγωγή αυτών στον Η/Υ
7.  
  Την σύνταξη ατομικών φύλλων έκπτωσης, μετά την έκδοση φύλλων ελέγχου ή απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου
8.  
  Την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης, στις περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (συμβιβασμού)
9.  
  Την αρχειοθέτηση όλων των φακέλων των υποθέσεων που περαιώνονται κατά λεξικογραφική σειρά»
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ.1 του άρθρου 49 του Ν. 1591/86 «Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπιση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α~ 50). β) Του άρθρου 67 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α~ 247). γ) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α~ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 622/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1591 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία