Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Α~ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Η ιδρυθείσα κατά τις διατάξεις του από 31.3.1942 Κ.Δ. (Α~ 77) Κλινική Α~ Προπαιδευτικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που έχει κατανεμηθεί στον Τομέα Χειρουργικής με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/832/1985 (Β~ 597), εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα γενικής χειρουργικής, αγγειακής χειρουργικής, τραύματος και ενδοσκοπικής χειρουργικής.
2.  
  Η Κλινική περιλαμβάνει εκτός της κυρίως κλινικής και τις ειδικές μονάδες α) Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού Συστήματος, β) Χειρουργικής Ήπατος- Χοληφόρων Οδών - Παγκρέατος, γ) Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, δ) Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, ε) Χειρουργικής Μαστού, στ) Λαπαροσκοπικής και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής, ζ) Χειρουργικής Αιματολογικών Νόσων, η) Αγειοχειρουργικής (περιφερικών αγγείων), θ) Βραχείας νοσηλείας Ασθενών, ι) Χειρουργικής Εντατικής Θεραπείας Τραύματος, ια) Αιμοδυναμικής Μελέτης Περιφερικών Αγγείων, και το ομώνυμο εσωτερικό εργαστήριο Χειρουργικής Έρευνας
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική μετά των ειδικών μονάδων της, έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών στα αντικείμενα δραστηριότητάς της
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και μονάδες αυτές
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος
 5. Την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της παθοφυσιολογίας των χειρουργικών παθήσεων και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής
 8. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών των νοσοκομείων αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
2.  
  Το έργο της κλινικής και των μονάδων αυτής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό ερευνητικό και κλινικό
3.  
  Το εκπαιδευτικό έργο της κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας
 1. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό της κλινικής, με τη συνδρομή άλλων πανεπιστημιακών κλινικών εφ’ όσον κρίνεται αναγκαίο.
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Παράλληλα με την εκπαίδευση οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της κλινικής, και των μονάδων αυτής.
 4. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική.
 5. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στην διαγνωστική, και θεραπευτική αγωγή.
 6. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση.
 7. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχής τους στο κλινικό έργο.
4.  
  Το ερευνητικό έργο διεξάγεται κυρίως υπό του εργαστηρίου χειρουργικής έρευνας και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραματικών και κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της παθοφυσιολογίας των χειρουργικών παθήσεων και την αναζήτηση νέων εγχειρητικών τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
5.  
  Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην κλινική και στις μονάδες της. Οι υπηρεσίες της κλινικής είναι διαγνωστικές, χειρουργικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων συνίσταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την προεγχειρητική προετοιμασία της χειρουργικής αντιμετώπισης καθώς και την άμεση ή απώτερη μετεγχειρητική φροντίδα εφόσον το απαιτεί η νόσος. Επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση ειδικών κατηγοριών ασθενών, όπως καρκινοπαθείς, ασθενείς με αγγειακά νοσήματα, και την παροχή νοσηλείας σε πολυτραυματίες υψηλού κινδύνου.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η κλινική μετά των ειδικών μονάδων αυτής, στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή και στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η κλινική μετά των ειδικών μονάδων της. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από τον διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, του οποίου το έργο καθορίζεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού γίνεται με την διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 (Α~ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με την διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του οργανισμού του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η κλινική.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η κλινική διευθύνεται από τον διευθυντή της που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Χειρουργικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή του κλινικού - νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση της κλινικής και των ειδικών μονάδων αυτής, την οικονομική διαχείριση των εσόδων, την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση για τον ορισμό των υπευθύνων για τις ειδικές μονάδες, τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να συγκροτούνται επί μέρους επιτροπές από μέλη του προσωπικού της κλινικής και των μονάδων αυτής καθώς και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για την μελέτη επί μέρους ειδικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της κλινικής και των μονάδων αυτής.
3.  
  Κριτήρια για την επιλογή των υπευθύνων των ειδικών μονάδων, είναι η αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση του αντικειμένου, η εξειδίκευσή τους σ’ αυτό και η μακρόχρονη εμπειρία τους
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Η κλινική με τις ειδικές μονάδες αυτής εγκαθίσταται και λειτουργεί στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπου διατίθενται οι αναγκαίοι χώροι
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής και των μονάδων αυτής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών, την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α~ 112).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της κλινικής και των μονάδων αυτής, προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη πώληση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή, με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(ε) του Ν. 2083/1992 (Α~ 159). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μέσω του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική είναι τα εξής: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Αρχείο ασθενών. - Βιβλίο πρακτικών χειρουργείου. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο προβλέπεται από επί μέρους ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για την κλινική ή τις μονάδες αυτής.
Άρθρο 8 "Σφραγίδα - Τίτλος"
1.  
  Η κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της στην σφραγίδα της Ιατρικής Σχολής με την προσθήκη του Τίτλου της κλινικής ήτοι «Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ»
2.  
  Στους χώρους όπου εγκαθίσταται και ασκεί τις δραστηριότητες η κλινική υπάρχουν πινακίδες με τον ακριβή τίτλο και τα στοιχεία του διευθυντή. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.» (Α 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.» (Α~ 173), β) του άρθρου 1 περ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α~ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 10η/23.6.1998).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (29Α του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 (α) του Ν. 2469/1997 - Α~ 38).
 • Την αριθ. 626/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία