Ίδρυση τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατάργηση του Γενικού τμήματος Ξένων Πολιτισμών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση -Κατάργηση τμημάτων"
1.  
  Ιδρύεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα «Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας» το οποίο έχει ως αποστολή την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με την έρευνα και τη διδασκαλία, της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής
2.  
  Το Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών που ιδρύθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το π.δ. 386/1990 (Α΄ 153) καταργείται με τη λήξη τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 1998 - 1999.
3.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του νέου τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - φοίτηση - τίτλοι - διάρκεια σπουδών."
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και τα τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις (i) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και (ii) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τα μαθήματα κάθε κατεύθυνσης καθορίζονται με το πρόγραμμα σπουδών. Ζητήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία των κατευθύνσεων επιλύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
3.  
  Ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης, για τη λήψη του πτυχίου, ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Προσωπικό."
1.  
  Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού (ΕΔΤΠ), οι επιμελητές, βοηθοί, επιστημονικοί συνεργάτες και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό τμήμα Ξένων Πολιτισμών εντάσσεται αυτοδικαίως στο τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
2.  
  Οι θέσεις που κατέχει το προσωπικό της προηγουμένης παραγράφου, οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος όπως και οι κενές θέσεις ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΤΠ, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Άρθρο 4 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Μετά την κατά το άρθρο 3 του παρόντος αυτοδίκαιη ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούσαν στο καταργούμενο Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών, η πλήρωση των επί πλέον θέσεων Δ.Ε.Π. του συνιστωμένου Τμήματος μέχρι την κατά το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 2454/1997 αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστο αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα οριζόμενα από τη Σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην προσωρινή γενική συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του Τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή γενική συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/82, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του Τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, γίνεται, υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (Αποκλεισμός μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) του άρθρου 5 του Ν. 2517/97 (Α΄160), με πράξη του πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου του πανεπιστημίου υποδοχής.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ
Άρθρο 5 "Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος, αναστέλλεται η προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΤΠ στο Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών. Οι εκκρεμείς διαδικασίες προκήρυξης- πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ που δεν ολοκληρώνονται μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού έτος 1998-99, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στο τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τις ίδιες εισηγητικές επιτροπές και τα ίδια εκλεκτορικά σώματα. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στις εκκρεμείς προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΤΠ ή μονιμοποιήσεις των μελών των κατηγοριών αυτών.
2.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, που δεν ολοκληρώνονται στο Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών, μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, συνεχίζονται με τις ίδιες συμβουλευτικές ή εξεταστικές επιτροπές και ολοκληρώνονται στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
3.  
  Τα εργαστήρια, τα περιοδικά και το λοιπό έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης περιέρχονται, αυτοδικαίως στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ομοίως η Γραμματεία του Γενικού Τμήματος Ξένων Πολιτισμών και το πάσης φύσεως αρχείο της περιέρχονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η Γραμματεία παράλληλα συνεχίζει να παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών, μέχρι της καταργήσεώς του.
4.  
  Το πάσης φύσεως προσωπικό που εντάσσεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεχίζει μέχρι την καταργήσεως του Γενικού τμήματος Ξένων Πολιτισμών, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ αυτό. Ομοίως μέχρι της καταργήσεώς του Γενικού τμήματος Ξένων Πολιτισμών, η διοίκηση του συνεχίζει να ασκείται από την κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του π.δ. 386/1990 προσωρινή γενική συνέλευση.
5.  
  ΄Εως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας η διοίκησή του, ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το νέο τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του τμήματος ή στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος. Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον φοιτούν, οι οποίοι ορίζονται κατά τα ισχύοντα για την εκπροσώπηση των φοιτητών στη γενική συνέλευση Τμήματος. Η προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη γενική συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 Ν. 2083/1992), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος συμμετέχει στη Σύγκλητο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6.  
  Το πρόγραμμα σπουδών, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Τμήματος, καταρτίζεται από την προσωρινή γενική συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
7.  
  Η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας γίνεται ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης για μεν τις θέσεις Ε.Ε.Π., από τη Σύγκλητο, για δε τις θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. από το Πρυτανικό Συμβούλιο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επικούρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και επιστημόνων με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980 προσόντα, γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης και απόφαση της Συγκλήτου, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
8.  
  ΄Οπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή του Γενικού Τμήματος Ξένων Πολιτισμών στην λειτουργία διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στη θέση του τμήματος αυτού μετά την κατάργησή του, υπεισέρχεται το Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
9.  
  Για την ένταξη του προσωπικού, των θέσεων, των εργαστηρίων, περιοδικών και λοιπού υλικού της Βιβλιοθήκης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
10.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ.6 του Ν. 1268/1982 (Α΄87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρα 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και 28 παρ. 24 του Ν. 2083/92 (Α΄159) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 (α) του Ν. 2640/1995 (Α΄ 206), β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38), γ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 8211/1999 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη» (Β΄198). δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ.1107147/1239/006Α/1996 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 2.7.1998 και 4.2.1999 ).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο Β1/70/25.2.1999 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 267 /1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/2640 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2640 1995
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/386 1990