Ίδρυση τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατάργηση του Γενικού τμήματος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση-κατάργηση τμημάτων."
1.  
  Ιδρύεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) «Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών», το οποίο έχει ως αποστολή.
 1. Να καλλιεργεί και να προάγει, με την διδασκαλία, την έρευνα και τις εφαρμογές, τα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στις επιστήμες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Μηχανικής και των Ανθρωπιστικών Σπουδών και να διδάσκει τα μαθήματα που ανήκουν στις επιστημονικές αυτές περιοχές, στα λοιπά τμήματα του ΕΜΠ και
 2. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εφόδια για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την επιστημονική προσέγγιση θεμάτων που απασχολούν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, την οργάνωση της παραγωγής και την λήψη αποφάσεων με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς.
 3. Παράλληλα παρέχει το επιστημονικό υπόβαθρο το απαραίτητο για την απασχόλησή τους σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε θέματα μαθηματικών, φυσικής και μηχανικής.
2.  
  Το Γενικό Τμήμα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που ιδρύθηκε με την Υ.Α.Β 1/789/1982 (Β΄ 1057) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986 (Α΄203) καταργείται με τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
3.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του νέου Τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - φοίτηση - τίτλοι - διάρκεια σπουδών."
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στο τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις (i) μαθηματικού εφαρμογών και (ii) φυσικού εφαρμογών. Η λειτουργία κάθε κατεύθυνσης αρχίζει από το 5ο εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της οικείας κατεύθυνσης γίνεται με δήλωσή τους στη Γραμματεία του τμήματος. Ζητήματα που τυχόν ανακύπτουν επιλύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση, για τη λήψη του πτυχίου, ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Προσωπικό."
1.  
  Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ), οι επιμελητές, βοηθοί, επιστημονικοί συνεργάτες και το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Γενικό Τμήμα, εντάσσεται αυτοδικαίως στο τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
2.  
  Οι θέσεις που κατέχει το προσωπικό της προηγουμένως παραγράφου, οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος όπως και οι κενές θέσεις ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΤΠ, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο ιδρυόμενο τμήμα
Άρθρο 4 "Μεταβατικές διατάξεις."
1.  
  Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος, αναστέλλεται η προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΤΠ στο Γενικό τμήμα. Οι εκκρεμείς διαδικασίες προκήρυξης- πλήρωσης θέσεων ΔΕΠ που δεν ολοκληρώνονται μέχρι της λήξεως του ακαδημαϊκού έτος 1998-99, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με τις ίδιες εισηγητικές επιτροπές και τα ίδια εκλεκτορικά σώματα. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στις εκκρεμείς προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΤΠ ή μονιμοποιήσεις των μελών των κατηγοριών αυτών.
2.  
  Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, που δεν ολοκληρώνονται στο Γενικό Τμήμα, μέχρι της καταργήσεώς του, συνεχίζονται με τις ίδιες συμβουλευτικές ή εξεταστικές επιτροπές και ολοκληρώνονται στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
3.  
  Τα εργαστήρια, τα περιοδικά και το λοιπό έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης περιέρχονται, αυτοδικαίως στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Ομοίως η Γραμματεία του Γενικού Τμήματος και το αρχείο περιέρχονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Η Γραμματεία μέχρι της λήξεως του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους συνεχίζει να παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο Γενικό Τμήμα.
4.  
  Το πάσης φύσεως προσωπικό που εντάσσεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, συνεχίζει μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Γενικό Τμήμα. Ομοίως συνεχίζουν να λειτουργούν τα όργανα διοίκησης (Γενική Συνέλευση, ΔΣ και Πρόεδρος) του Γενικού Τμήματος και να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και τα μέσα που σήμερα έχει στη διάθεσή του.
5.  
  ΄Εως ότου αναδειχθούν τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η διοίκησή του, ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση αποτελείται κατ ανώτατο αριθμό από 30 μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το τμήμα. Με την πράξη του Πρύτανη ορίζεται ο πρόεδρος του Τμήματος και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή ή του αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα της προσωρινής γενικής συνέλευσης ασκεί ο γραμματέας του τμήματος. Η προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης τμήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 4 Ν. 2083/92), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση κωλύματος συμμετέχει στη Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6.  
  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το οποίο προβλέπεται από την Υ.Α. Β7/360/98 (Β΄ 1002), μετά την κατάργησή του Γενικού Τμήματος, υπάγεται στο τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, όπου και συνεχίζεται η λειτουργία του. ΄Οπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται συμμετοχή στην λειτουργία διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη θέση του Τμήματος αυτού μετά την κατάργησή του υπεισέρχεται το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
7.  
  Για την ένταξη του προσωπικού και τη μεταφορά των θέσεων, εργαστηρίων, περιοδικών και λοιπού υλικού της Βιβλιοθήκης και των πάσης φύσεως προγραμμάτων σύμφωνα με παρόν διάταγμα, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Ε.Μ.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ.6 του Ν. 1268/1982 (Α΄87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 (α) του Ν. 2640/1998 (Α΄ 206), β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) σε συνδυασμό με την παρ.4 του τελευταίου τούτου άρθρου (1 Ν. 2469/1997). γ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 8211/1999 « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Λεωνίδα Τζαννή και Γεώργιο Φλωρίδη» (Β΄198). δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ.1107147/1239/006Α/1996 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Ε.Μ. Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις 23.10.1998 και 29.1.1999 ).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του, με το έγγραφο Β1/70/25-2-99 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη μόνο για προμήθεια διδακτικού υλικού και υλικού μηχανοργάνωσης η οποία ανέρχεται στα πενήντα (50) εκατ. δραχμές, καλύπτεται κατά τα έτη 1999 και 2000 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΚ) του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.).
 • Την αριθμ.266/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Β7/360 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Β7_360 1998
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1674 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1674 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία