Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση - αποστολή."
1.  
  Ιδρύονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τα εξής τμήματα: α) «Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων», με έδρα την πόλη της Κοζάνης, β) «Βαλκανικών Σπουδών», με έδρα την πόλη της Φλώρινας και
 1. «Πολιτικών Επιστημών», το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Νομικών και Οικονομικών και Επιστημών
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των τμημάτων αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 για τα τμήματα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και Βαλκανικών Σπουδών και από το 2000 - 2001 για το τμήμα Πολιτικών Επιστημών
3.  
  Τα τμήματα έχουν ως αποστολή να καλλιεργούν και να προάγουν την οικεία επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη και να οργανώνουν μεταπτυχιακές σπουδές που θα προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της οικείας επιστήμης. Ειδικότερα τα τμήματα έχουν ως αποστολή:.
 1. το τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση που αφορά (ι) την παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων (ιι) τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης (ιιι) τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και στοιχεία που να διευκολύνουν τον ενεργειακό σχεδιασμό και τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 2. Το τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (ι) να καλλιεργεί και να προάγει την επιστημονική έρευνα και γνώση που αφορούν την ιστορία, το θρήσκευμα, τη γλώσσα και λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την παιδεία, την οικονομία, τις κοινωνικές και πολιτικές δομές και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών (ιι) να αναπτύσσει τις διαθρησκειακές και διαπολιτισμικές σχέσεις της χώρας μας και του Ελληνισμού με τους λαούς της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου κατά τρόπο που να ευνοούν την καλή γειτονία και την επικοινωνία (ιιι) να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που θα προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα βαλκανικού ενδιαφέροντος (ιν) να παρέχει στη δημόσια διοίκηση τεκμηριωμένες πληροφορίες και επιστημονικά στοιχεία που να διευκολύνουν τη συνεργασία της με τις όμορες βαλκανικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου
 3. Το τμήμα Πολιτικών Επιστημών (ι) να καλλιεργεί και να προάγει τον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών στις παραδοσιακές και σύγχρονες διαστάσεις του, με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα (ιι) να εκπαιδεύει τους φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενό του και να παρέχει την αναγκαία θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς που σχετίζονται με την λειτουργία των πολιτικών θεσμών
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - φοίτηση - τίτλοι σπουδών."
1.  
  3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών για το τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων και σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών για τα τμήματα Βαλκανικών Σπουδών και Πολιτικών Επιστημών.
2.  
  Τα τμήματα απονέμουν τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων."
1.  
  Σε κάθε τμήμα ιδρύονται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), ως εξής:.
 1. Στο τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων:
 2. Είκοσι μία (21) θέσεις ΔΕΠ και δώδεκα (12) θέσεις ΕΔΤΠ από τις οποίες επτά (7) ΠΕ κατηγορίας και η πέντε (5) ΤΕ κατηγορίας
 3. Στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών:
 4. Είκοσι μία (21) θέσεις ΔΕΠ, έξι (6) θέσεις ΕΕΠ και τέσσερις (4) θέσεις ΕΔΤΠ από τις οποίες μία (1) ΠΕ κατηγορίας και τρεις (3) ΑΡ κατηγορίας
 5. Στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών:
 6. Είκοσι μία (21) θέσεις ΔΕΠ, πέντε (5) θέσεις ΕΕΠ και δέκα (10) θέσεις ΕΔΤΠ από τις οποίες έξι (6) θέσεις ΑΤ κατηγορίας δύο (2) ΑΡ κατηγορίας και δύο (2) ΜΕ κατηγορίας
2.  
  Για τις ανάγκες των τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν διάταγμα και έχουν έδρα εκτός της έδρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνιστώνται θέσεις διοικητικού προσωπικού ως ακολούθως:
 1. Στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών:
 2. Πέντε (5) θέσεις, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις των κλάδων του άρθρου 14 του π.δ. 99/1993 (Α΄ 46) και κατανέμονται ως ακολούθως:
 3. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού:
 4. Μία (1) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 5. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού:
 6. Μία (1) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 7. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός :
 8. Μία (1) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 9. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας :
 10. Μία (1) βαθμού Ε΄ - Β΄.
 11. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων :
 12. Μία (1) βαθμού Ε΄ - Β΄.
 13. Στο τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων:
 14. Δέκα (10) θέσεις οι οποίες κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους.
 15. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός:
 16. Μία (1) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 17. Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός :
 18. Μία (1) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 19. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής :
 20. Τρεις (3) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 21. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων :
 22. Δύο (2) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 23. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός :
 24. Μία (1) βαθμού Δ΄ - Α΄.
 25. Κλάδος ΥΕ Φύλακας :
 26. Μία (1) βαθμού Ε΄ - Β΄.
 27. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας :
 28. Μία (1) βαθμού Ε΄ - Β΄.
Άρθρο 4
1.  
  Γραμματεία τμημάτων. Σε κάθε τμήμα που ιδρύεται με το παρόν διάταγμα, συνιστάται γραμματεία, ως διοικητική μονάδα, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του τμήματος. Η γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
Άρθρο 5 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού κάθε τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο οικείο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστο αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα οριζόμενα από τη σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του οικείου τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην προσωρινή γενική συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή γενική συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση γίνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/82, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της Συκγλητου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς (Αποκλεισμός μετακίνησης μελών ΔΕΠ προς τα Πανεπιστήμια, Αττικής και Θεσσαλονίκης) άρθρο 5 του Ν. 2517 (Α΄160), με πράξη του πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου του πανεπιστημίου υποδοχής.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ
Άρθρο 6 "Λοιπές ρυθμίσεις."
1.  
  ΄Εως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε τμήματος, η διοίκησή του, ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται, με πράξη του πρύτανη, ύστερα από απόφαση της συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του οικείου ΑΕΙ της βαθμίδας του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του οικείου τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον φοιτούν. Η προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη γενική συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 Ν. 2083/ 1992), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, συμμετέχει στην σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την προσωρινή γενική συνέλευση και εγκρίνεται από τη σύγκλητο
3.  
  ΄Εως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε τμήματος η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. γίνεται ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης για μεν τις θέσεις Ε.Ε.Π. από τη σύγκλητο, για δε τις θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. από το πρυτανικό συμβούλιο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επικούρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και διδασκόντων με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980 προσόντα, γίνεται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης και απόφαση της συγκλήτου, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 24 παρ. 2,50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα άρθρα 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α΄173), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 (α) του Ν. 2640/1998 (Α΄ 206), β) του άρθρου 79 παρ. 5 (δ) και 6 (ιδ) του Ν. 1566/85 (Α167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α΄107) και 79 του Ν. 2683/1999 (Α΄19), γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1586/1985 (Α΄ 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38), σε συνδυασμό με την παρ. 4 του τελευταίου τούτου άρθρου (1 Ν. 2469/97). δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 8211/1998, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη» (Β΄ 198). ε) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/006Α/1996 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις 2695/15-7-98, 2700/25.11.98 και 2704/17-2-99).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο Β1/70/25-2-1999 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται : α) εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 7.680 εκατ. δρχ. περίπου για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία των ιδρυομένων τμημάτων ύψους 817 εκατ. δρχ. περίπου από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 2,7 εκατ. δρχ. περίπου από την καταβολή επιδομάτων θέσης, 384 εκατ. δρχ. περίπου για την σίτιση των φοιτητών και την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των ιδρυομένων τμημάτων και 216 εκατ. δρχ. περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω εφάπαξ δαπάνη καθώς και οι λοιπές δαπάνες των οικονομικών ετών 1999 και 2000, πλην της δαπάνης για επιδόματα θέσεων, καλύπτονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) Η δαπάνη για επιδόματα θέσης η οποία για το 1999 περιορίζεται στο ποσό των 600.000 δρχ. θα καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 5173 του φορέα 19-110, ενώ η δαπάνη 2.100.000 δρχ. για το 2000 θα καλυφθεί από πιστώσεις της ομάδας του ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 19-250 όπου θα γίνει σχετική πρόβλεψη. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού, από το οικονομικό έτος 2001 και μετά μέχρι και το οικονομικό έτος 2005, θα καλύπτεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ του Γ΄ Κ.Π.Σ.) και από το οικονομικό έτος 2006 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον τακτικό προϋπολογισμό (Ειδ. Φορ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Από το οικονομικό έτος 2001 και μετά μέχρι και το οικονομικό έτος 2005 η δαπάνη για επιδόματα θέσης και ποσοστό 80% της δαπάνης για την προμήθεια συγγραμμάτων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδας 0200 και 1123). Οι δαπάνες των ανωτέρω ετών για σίτιση των φοιτητών, ποσοστό 20% της δαπάνης για την προμήθεια συγγραμμάτων καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των ιδρυομένων τμημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250 ΚΑΕ 2421, 2425).
 • Την αριθμ.260/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-09-06 Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/179
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1586 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα. 1993/99 1993