Ίδρυση τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση - αποστολή."
1.  
  Ιδρύονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τα εξής τμήματα :
 1. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με έδρα την πόλη της Ξάνθης, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή
 2. Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Κομοτηνής
 3. Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, με έδρα την πόλη της Αλεξανδρούπολης
 4. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, με έδρα την πόλη της Ορεστιάδας και
 5. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Ορεστιάδας
2.  
  Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των τμημάτων και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών ορίζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999 - 2000 για τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης και από το 2000 - 2001 για το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
3.  
  Τα τμήματα έχουν ως αποστολή να καλλιεργούν και να προάγουν την οικεία επιστήμη με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και αναζήτηση και να παρέχουν στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Ειδικότερα τα τμήματα έχουν ως αποστολή: α) Το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ι) την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης του αρχιτέκτονα μηχανικού ιδίως στους τομείς της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της οικοδομικής τεχνολογίας, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού και της λειτουργικής και αισθητικής διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων και κτιρίων και (ιι) την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να μελετούν και να ερευνούν τα θέματα που αφορούν τους παραπάνω τομείς. β) Το τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Ι) την καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης με προσανατολισμό την μελέτη διδασκαλία και έρευνα των διεθνών οικονομικών σχέσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις ευρωπαϊκές και διαβαλκανικές σχέσεις και τις σχέσεις με τις παρευξείνιες χώρες και (ιι) την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στους παραπάνω αναφερόμενους τομείς γ) Το τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ι) την καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπιστημών και (ιι) την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παράγουν βασική έρευνα στις βιοεπιστήμες να εφαρμόζουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην ιατρική έρευνα και εφαρμογή να διδάσκουν τις βιοεπιστήμες στην εκπαίδευση και να συμμετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας. δ) Το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ι) την καλλιέργεια και προαγωγή της δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την (ιι) κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος και ε) Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης τη συστηματική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήμης με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη αυτή, τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών.
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - φοίτηση - τίτλοι σπουδών."
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων του σε κάθε τμήμα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κείμενες διατάξεις
2.  
  Κάθε τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών για τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης και σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών για τα λοιπά τμήματα
Άρθρο 3
1.  
  Ίδρυση θέσεων. Σε κάθε τμήμα ιδρύονται θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Διοικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), ως ακολούθως: ΘΕ Σ Ε ΙΣΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΠ ΕΕΠ ΕΔΤΠ ΑΤ ΑΡ ΜΕ α) τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 21 7 14 12β) τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 21 4 10 6γ) τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 21 5 5 10δ) τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 21 5 10 5ε) τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 21 5 10 5Σ Υ Ν Ο Λ Ο 105 26 49 43 23.
Άρθρο 4
1.  
  Γραμματεία τμημάτων. Σε κάθε τμήμα που ιδρύεται με το παρόν διάταγμα, συνιστάται γραμματεία, ως διοικητική μονάδα, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του τμήματος. Η γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
Άρθρο 5 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού κάθε τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση της συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ που τυχόν υπηρετούν στο οικείο τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη ΔΕΠ είναι λιγότερα από ένδεκα (11) το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστο αριθμό μελών ΔΕΠ που ορίζει η ίδια, από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση, η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα άλλα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Τα οριζόμενα από τη σύγκλητο μέλη πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του ίδιου γνωστικού αντικειμένου σε ομοειδή ή συγγενή τμήματα του ίδιου ή άλλων ΑΕΙ και να ανήκουν στις βαθμίδες του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του οικείου τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση ΔΕΠ ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην προσωρινή γενική συνέλευση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, σε κοινή συνεδρίαση, η προσωρινή γενική συνέλευση και το σώμα των εκλεκτόρων. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
2.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση γίνεται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από πρόταση της προσωρινής γενικής συνέλευσης, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/82, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση της συγκλήτου ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του καθηγητή του ιδίου γνωστικού αντικειμένου που ορίζει η ίδια από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η προσωρινή γενική συνέλευση η οποία ταυτόχρονα αναφέρει και όσα μέλη ΔΕΠ μπορούν κατά την κρίση της να περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης του τμήματος, ο οποίος μπορεί να είναι και εκλέκτορας. Για την πλήρωση θέσης ΔΕΠ με μετάκληση ή για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του πρύτανη, αντίγραφο της οποίας μαζί με τα σχετικά πρακτικά κοινοποιούνται, χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ από άλλο τμήμα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, γίνεται με πράξη του πρύτανη ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της γενικής συνέλευσης του τμήματος προέλευσης και της συγκλήτου του πανεπιστημίου υποδοχής. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση θέσεων ΔΕΠ με μετακίνηση μέλους ΔΕΠ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2517/1997 (Α 160).
4.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ
Άρθρο 6 "Λοιπές ρυθμίσεις."
1.  
  ΄Εως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε τμήματος, η διοίκησή του, ασκείται από προσωρινή γενική συνέλευση που ορίζεται, με πράξη του πρύτανη, ύστερα από απόφαση της συγκλήτου. Η προσωρινή γενική συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., κατά προτίμηση δε εκείνα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζεται ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ του οικείου ΑΕΙ της βαθμίδας του καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του οικείου τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος, στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί. Στην προσωρινή γενική συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφόσον φοιτούν. Η προσωρινή γενική συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη γενική συνέλευση τμήματος (άρθρο 4 Ν. 2083/1992), εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν διάταγμα. Ο πρόεδρος της προσωρινής γενικής συνέλευσης ή ο αναπληρωτής του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος, συμμετέχει στην Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την προσωρινή γενική συνέλευση και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο
3.  
  ΄Εως την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε τμήματος η προκήρυξη και πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. γίνεται ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης για μεν τις θέσεις Ε.Ε.Π. από τη σύγκλητο, για δε τις θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. από το πρυτανικό συμβούλιο, με εφαρμογή ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων. Ομοίως η πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επικούρων καθηγητών, ειδικών επιστημόνων και διδασκόντων με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/1980 προσόντα, γίνεται με πράξη του πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της προσωρινής γενικής συνέλευσης και απόφαση της συγκλήτου, εφαρμοζομένων ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσληψης των οικείων κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
4.  
  Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο συμπληρώθηκε με τα άρθρα 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α΄173), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 (α) του Ν. 2640/1998 (Α΄ 206), β) του άρθρου 79 παρ. 5 (δ) και 6 (ιδ) του Ν. 1566/85 (Α167), σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α΄107), γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) σε συνδυασμό με την παρ. 4 του τελευταίου τούτου άρθρου (1 Ν. 2469/97). δ) της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 8211/8-3-99 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη». (Β΄198). ε) της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/006Α/1996 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 922).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης(συνεδριάσεις 541η/29.10.98 και 544η/ 28.1.1999).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το έγγραφο Β1/70/25.2.1999 και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται : α) εφάπαξ συνολική δαπάνη ύψους 10.560 εκατ. δρχ. περίπου για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία των ιδρυομένων τμημάτων ύψους 1.595 εκατ. δρχ. περίπου από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 4,5 εκατ. δρχ. περίπου από την καταβολή επιδομάτων θέσης, 720 εκατ. δρχ. περίπου για την σίτιση των φοιτητών και την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των ιδρυομένων τμημάτων και 279 εκατ. δρχ. περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω εφάπαξ δαπάνη καθώς και οι λοιπές δαπάνες των οικονομικών ετών 1999 και 2000, πλην της δαπάνης για επιδόματα θέσης, καλύπτονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.). Η δαπάνη για επιδόματα θέσης, η οποία για το 1999 περιορίζεται στο ποσό των 1.200.000 δρχ. θα καλυφθεί από πίστωση του ΚΑΕ 5173 του φορέα 19.110, ενώ για το 2000 η επί πλέον δαπάνη 3.900.000 δρχ. θα καλυφθεί από πιστώσεις της ομάδας του ΚΑΕ 0200 του ειδικού φορέα 19.250, όπου θα γίνει σχετική πρόβλεψη. Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού, από το οικονομικό έτος 2001 και μετά μέχρι και το οικονομικό έτος 2005, θα καλύπτεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΠΕΑΕΚ του Γ΄ Κ.Π.Σ.) και από το οικονομικό έτος 2006 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον τακτικό προϋπολογισμό (Ειδ. Φορ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Από το οικονομικό έτος 2001 και μετά μέχρι και το οικονομικό έτος 2005 η δαπάνη για επιδόματα θέσης και ποσοστό 80% της δαπάνης για την προμήθεια συγγραμμάτων θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους, στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φ. 19-250 ΚΑΕ Ομάδας 0200 και 1123). Οι δαπάνες των ανωτέρω ετών για σίτιση των φοιτητών, ποσοστό 20% της δαπάνης για την προμήθεια συγγραμμάτων καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των ιδρυομένων τμημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και θα καλύπτονται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φ. 19-250 ΚΑΕ 2421, 2425).
 • Την αριθ. 258 /1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-09-06 Ίδρυση τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/179
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία