Διενέργεια Βασικής Έρευνας Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Γενική Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας) το έτος 1999 - 2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος θα διενεργηθεί το έτος 1999/2000 Βασική Ερευνα Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Γενική Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας), κατά την οποία θα ερευνηθούν όλες οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
Άρθρο 2
1.  
  Σκοπός της Βασικής Έρευνας είναι η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη Διάρθρωση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων και την απασχόληση του πληθυσμού σε αυτές. Τα στοιχεία αυτά θα δώσουν τη δυνατότητα, πέραν των κλασικών πινακοποιήσεων των αποτελεσμάτων, να καταρτιστούν πίνακες τυπολογικοί οι οποίοι θα εμφανίζουν το οικονομικό μέγεθος και την παραγωγική κατεύθυνση των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Μονάδα της Βασικής Έρευνας είναι η γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, όπως ορίζεται στο Στατιστικό Μητρώο Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο αποτελεί πλαίσιο της εν λόγω έρευνας
Άρθρο 4
1.  
  Κατά την διενέργεια της Βασικής Έρευνας είναι δυνατή με τη μέθοδο της δειγματοληψίας, η συγκέντρωση ορισμένων στατιστικών στοιχείων
Άρθρο 5
1.  
  Με τη λήξη της διενέργειας της Βασικής Έρευνας είναι δυνατή η διεξαγωγή έρευνας κάλυψης για τον προσδιορισμό του βαθμού επιτυχίας αυτής. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν.Δ. 3627/1956 «Περί οργανώσεως της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2392/96 (άρθρο 9 παρ. 1) «Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε Διοικητικές Πηγές κ.λπ.» (ΦΕΚ 60/9.4.96 τ. Α’)~, καθώς και του Ν. 1338/83 (άρθρο 1, παρ. 1) όπως τροποιήθηκε με το Ν. 1440/84 (άρθρο 6).
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985 τ. Α~), του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10~.9.92 τ. Α~) και του Ν. 2469/1997 (άρθρο 1 παρ. 2α) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α~).
 • Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 571/88 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό αριθ. 2467/96 του Συμβουλίου των Ε.Κ. για τη διοργάνωση Κοινοτικών Ερευνών σχετικά με τη διάρθρωση των Γεωργικών και Κτηνοστροφικών Εκμεταλεύσεων και μετά το1997, κατά την περίοδο1998 έως 2007.
 • Την απόφαση αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών»
 • Την 8211/8.3.99 (ΦΕΚ 198/8.3.99 τ. Β~) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Π.Δ. προκαλείται δαπάνη ύψους 3.751.500.000 δρχ. η οποία θα βαρύνει τα οικονομικά έτη 1999 - 2001, ως εξής: 1999 με ποσό 2.663.000.000 δρχ. 2000 με ποσό 700.000.000 δρχ. 2001 με ποσό 388.500.000 δρχ. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ήτοι δρχ. 1.800.000.000 από το ΣΑΕ 019/2 έργο 9519304, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι δρχ. 1.000.000.000 (250.000.000 δρχ. για το 1999, δρχ. 361.500.000 για το 2000 και 388.500.000 για το 2001) και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ήτοι 951.500.000 δρχ. (613.000.000 για το 1999 και 338.500.000 για το 2.000) υπό τον ειδικό φορέα 13-610 και ΚΑΕ 5193.
 • Την 194/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/571 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Πρόσβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε.) σε διοικητικές πηγές και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστικών εργασιών, καθώς και θεμάτων τ[...]" 1996/2392 1996
ΝΟΜΟΣ 1996/2467 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/2467 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3627 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3627 1956
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία