ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/214

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 10 Επίλυση Διαφορών 1.Οι τυχόν διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Φορέα ΒΕΠΕ σε σχέση με την υλοποίηση των Υποδομών ΒΕΠΕ επιλύονται φιλικά, σύμφωνα με τη διαδικασία Συνδιαλλαγής των επόμενων παραγράφων. 2.Κάθε συμβαλλόμενος για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας, δύναται κατ’ αρχάς να προσφύγει στη διαδικασία Συνδιαλλαγής, η οποία, διεξάγεται ενώπιον τριών (3) μεσολαβητών, δύο εκ των οποίων διορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο δε τρίτος με συμφωνία των δύο μεσολαβητών. Εάν οι δυο μεσολαβητές δεν συμφωνήσουν στον ορισμό του τρίτου, τεκμαίρεται ότι η συνδιαλλαγή απέτυχε. 3.Η διαδικασία Συνδιαλλαγής αρχίζει με την επίδοση από δικαστικό επιμελητή έγγραφης πρόσκλησης του επισπεύδοντα, με την οποία γνωστοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο το αντικείμενο της διαφωνίας και ορίζεται ο μεσολαβητής του επισπεύδοντος. 4.Ο λήπτης της πρόσκλησης υποχρεούται, εφόσον αποδέχεται την πρόταση Συνδιαλλαγής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο μέρος την πρόθεσή του αυτή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών ορίζοντας τον μεσολαβητή του, άλλως τεκμαίρεται ότι την αρνείται. 5.Λοιπά θέματα που αφορούν τη διαδικασία Συνδιαλλαγής συμφωνούνται από τα μέρη. Η διαδικασία διέπεται από την αρχή της καλής πίστης και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύο (2) μήνες από τον ορισμό του τρίτου μεσολαβητή. Εφόσον η Συνδιαλλαγή καταλήξει σε έκδοση ομόφωνης απόφασης, αυτή είναι υποχρεωτική για τα μέρη. Διαφορετικά συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο διαφωνίας, στο οποίο περιέχονται οι απόψεις των τριών μεσολαβητών ή όσων εξ’ αυτών το επιθυμούν. 6.Εάν η παραπάνω διαδικασία συνδιαλλαγής δεν τελεσφορήσει για οποιοδήποτε λόγο, η διαφωνία επιλύεται με προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ~ Μελέτες ΒΕΠΕ Άρθρο 11 Ανάθεση Μελετών ΒΕΠΕ 1.Ο Φορέας ΒΕΠΕ υποχρεούται να εκπονήσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση της Επένδυσης. Για το σκοπό αυτό αναθέτει σε κατάλληλους μελετητές τη σύνταξή τους και μέσω της Τ.Υ.Φ.Β. παρακολουθεί και ελέγχει την όλη διαδικασία για την εμπρόθεσμη και άρτια ολοκλήρωσή τους. 2.Η ανάθεση των μελετών γίνεται από το Φορέα ΒΕΠΕ, σε μελετητές που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την ανάληψη κάθε επιμέρους μελέτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις για τις μελέτες δημοσίων έργων. Η επιλογή καθώς και η εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων ικανότητας του κάθε μελετητή αιτιολογείται και πιστοποιείται στην Έκθεση Προσόντων του Μελετητή και Τεκμηρίωσης της Επιλογής του, η οποία συντάσσεται από το Φορέα ΒΕΠΕ και κοινοποιείται στην επιβλέπουσα Αρχή. 3.Σε περίπτωση που οι υπό ανάθεση μελέτες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/50/Ε.Ε., για την ανάθεσή τους ο Φορέας ΒΕΠΕ μεριμνά για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην Οδηγία διαδικασιών ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η έγκριση από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για: - τη νομιμότητα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, και - το αποτέλεσμα αυτής. Άρθρο 12 Υποχρεώσεις των Μελετητών 1.Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει τη Μελέτη με οικονομοτεχνικά άρτιο τρόπο, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις για τις προδιαγραφές των μελετών και με τις Ε.Α. Μελέτης ΒΕΠΕ. 2.Ο Μελετητής ορίζει επικεφαλής της ομάδας που ασχολείται με την εκπόνηση της Μελέτης (Συντονιστής), ειδικό επιστήμονα αναλόγου εμπειρίας και εξειδίκευσης. Ο Συντονιστής είναι και αντίκλητος του Μελετητή. 3.Η Μελέτη ΒΕΠΕ πρέπει να εξασφαλίζει για το τμήμα του έργου στο οποίο αφορά: 1)Τη δυνατότητα έκδοσης όλων των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή και λειτουργία των Υποδομών ΒΕΠΕ. 2)Τη δυνατότητα σύνδεσης της ΒΕΠΕ με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω). 3)Την ικανοποίηση των Ε.Α. ΒΕΠΕ 4.Η Μελέτη ΒΕΠΕ κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει: 1)Πλήρεις υπολογισμούς για κάθε στοιχείο του Έργου, με αναφορά στους ακολουθούμενους κανονισμούς. 2)Γενικά, ειδικά και λεπτομερειακά σχέδια ώστε κάθε στοιχείο του Έργου να αποτυπώνεται επακριβώς καθ’ όλη τη διαδικασία κατασκευής του. 3)Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές Εργασιών και Υλικών, οι οποίες συμπληρώνουν τα Σχέδια και από τις οποίες προκύπτει η ικανοποίηση των ΕΑ ΒΕΠΕ. Στις Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές περιγράφονται το μέγεθος, η ποιότητα, η μορφή, η γενική διάταξη και ο τρόπος λειτουργίας των στοιχείων του Έργου ΒΕΠΕ και προσδιορίζονται οι τεχνικές ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις. Για κάθε υλικό, εργασία ή μηχάνημα αναφέρονται οι προδιαγραφές κάθε άλλη απαιτούμενη πιστοποίηση και ο τρόπος ελέγχου και δοκιμών των ενσωματούμενων υλικών, μηχανημάτων ή συσκευών. 4)Περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών 5)Περιγραφή του αντικειμένου και της μεθοδολογίας εκπαίδευσης του προσωπικού στη λειτουργία και συντήρηση του Έργου ΒΕΠΕ καθώς και περιγραφή των διαδικασιών συντήρησης και λειτουργίας. 6)Αναλυτικές Προμετρήσεις Ποσοτήτων Εργασιών. Άρθρο 13 Εκχώρηση Μελέτης 1.Απαγορεύεται η εκχώρηση της εκπόνησης της Μελέτης ολικά ή μερικά από το Μελετητή σε τρίτα πρόσωπα, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, ο Μελετητής, παραμένει αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον εκδοχέα έναντι του Φορέα ΒΕΠΕ και τρίτων. Η παραβίαση των προϋποθέσεων της παραγράφου αυτής, συνεπάγεται την έκπτωση του Μελετητή με απόφαση του Φορέα ΒΕΠΕ. 2.Στο Μελετητή επιτρέπεται η συνεργασία με ειδικούς υπεργολάβους για τη μελέτη συγκεκριμένων εργασιών και υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο υποψήφιος υπεργολάβος όσο και οι βασικοί όροι της σύμβασης υπεργολαβίας, υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της Τ.Υ.Φ.Β.. Ο Μελετητής παραμένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος για τα τμήματα της μελέτης που αναθέτει υπεργολαβικά. Η Τ.Υ.Φ.Β. μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε αιτιολογημένα, την απομάκρυνση οποιουδήποτε υπεργολάβου και ο Μελετητής υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή του. 3.Η σύμβαση υπεργολαβίας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ακόλουθους βασικούς όρους: - Τη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του υπεργολάβου όλων των όρων των Ε.Α. Μελέτης ΒΕΠΕ - Την ανάληψη αντίστοιχων ευθυνών με εκείνες του Μελετητή για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση του τμήματος Μελέτης που του ανατίθεται υπεργολαβικά. - Την έκδοση από τον εκδοχέα υπέρ του Μελετητή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί της αμοιβής της σύμβασης υπεργολαβίας. Άρθρο 14 : Χρονικός Προγραμματισμός Η προθεσμία περάτωσης της Μελέτης ΒΕΠΕ προκύπτει από το άθροισμα των προθεσμιών των επί μέρους Σταδίων της Μελέτης ΒΕΠΕ και των αντίστοιχων περιόδων ελέγχου κάθε σταδίου, λαμβανομένων υπόψη και των προθεσμιών που προβλέπονται στο Ν. 2545/97. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες για κάθε στάδιο Μελέτης εμφανίζονται στο «Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών Μελέτης”, που συντάσσεται από το Μελετητή, εγκρίνεται από τη Τ.Υ.Φ.Β. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Μελέτης ΒΕΠΕ, βάσει του οποίου εκτιμάται η χρονική πρόοδος εκπόνησής της. Στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών Μελέτης, κάθε Στάδιο Μελέτης και κάθε περίοδος ελέγχου αποτελούν αυτοτελείς δραστηριότητες. Το Διάγραμμα συντάσσεται με οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και παρουσιάζεται σε γραμμικό διάγραμμα (GΑΝΤ). Άρθρο 15 Εγγυήσεις 1.Για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μελετητή από τη σύμβαση ανάθεσης Μελέτης, ο τελευταίος εκδίδει μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της Μελέτης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, υπέρ του Φορέα ΒΕΠΕ. Η εγγυητική επιστολή, ύψους 10% της εκτιμώμενης αμοιβής δύναται να εκδίδεται από το ΤΣΜΕΔΕ είτε από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε. Σε κάθε αύξηση του αντικειμένου της σύμβασης Μελέτης εκδίδεται αντίστοιχη συμπληρωματική εγγύηση. Η εγγυητική επιστολή, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μελετητή, θα καταπίπτει σε «πρώτη ζήτηση» και εντός πέντε (5) ημερών, χωρίς όρους ή αιρέσεις και χωρίς ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής να δύνανται να αντιτάξουν οποιαδήποτε ένσταση. Η εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται μετά την έγκριση του Τελικού Λογαριασμού της Μελέτης. 2.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις εγγύησης που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον Μελετητή. Οι κρατήσεις εγγύησης ορίζονται σε 5% επί του ποσού κάθε πιστοποίησης και μπορεί ν’ αντικαθίστανται κατ΄ επιλογήν του Μελετητή με ισόποσες εγγυητικές επιστολές. Το συνολικό ποσόν από τις κρατήσεις εγγύησης επιστρέφεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Άρθρο 16 Αμοιβές - Πληρωμές 1.Ο προσδιορισμός της αμοιβής για την εκπόνηση κάθε Μελέτης ΒΕΠΕ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και εκάστοτε ισχύει, «Περί αμοιβών μηχανικών και των σχετικών προδιαγραφών μελετών”, και σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αμοιβή για οποιαδήποτε μελέτη, αυτή συμφωνείται μεταξύ Φορέα ΒΕΠΕ και Μελετητή. 2.Στο Μελετητή, δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή έως ποσοστού 20% επί της αμοιβής της Μελέτης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά σε κάθε πληρωμή προς το Μελετητή και σε ποσοστό που συμφωνείται από τα μέρη. Αντίστοιχα αποδεσμεύεται σταδιακά και η εγγυητική επιστολή. 3.Για την πραγματοποίηση οιασδήποτε πληρωμής προς τον Μελετητή συντάσσεται από αυτόν λογαριασμός ο οποίος συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα έγγραφα που κάθε φορά υποβάλλονται σε πέντε αντίγραφα: 1)Νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο κλπ) 2)Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 3)Έκθεση τήρησης των προθεσμιών εκπόνησης της Μελέτης Ο λογαριασμός αφού εγκριθεί από τη Τ.Υ.Φ.Β. αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του Μελετητή. 4.Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ο Μελετητής υποβάλλει αντίστοιχα τελικό Λογαριασμό με τον οποίο γίνεται εκκαθάριση κάθε οικονομικής εκκρεμότητας των συμβαλλομένων. Μετά την εξόφληση του λογαριασμού αυτού, ο Μελετητής δεν διατηρεί πλέον άλλες αξιώσεις από τη Σύμβαση Μελέτης. Άρθρο 17 Περάτωση - Παραλαβή Μελετών ΒΕΠΕ 1.Για τη διαδικασία των εγκρίσεων των Σταδίων Μελέτης ΒΕΠΕ και τη διενέργεια των παραλαβών κάθε Μελέτης, ο Φορέας ΒΕΠΕ ορίζει Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής. Η Επιτροπή είναι τριμελής και σε αυτή συμμετέχουν δύο προτεινόμενοι εκπρόσωποι από την Επιβλέπουσα Αρχή και ένας από το Φορέα ΒΕΠΕ. 2.Με την ολοκλήρωση κάθε Σταδίου Μελέτης, ο Μελετητής υποβάλλει τα παραδοτέα του σταδίου αυτού στη Τ.Υ.Φ.Β. για έλεγχο. Η Τ.Υ.Φ.Β. είτε προωθεί τα υποβληθέντα στοιχεία της Μελέτης στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Περάτωσης, είτε κοινοποιεί στο Μελετητή τυχόν παρατηρήσεις για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της Μελέτης. Η Επιτροπή αντίστοιχα είτε εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης του Σταδίου Μελέτης, είτε κοινοποιεί στο Μελετητή τυχόν παρατηρήσεις για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της Μελέτης. Ο Μελετητής συμπληρώνει ή τροποποιεί τη Μελέτη σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Τ.Υ.Φ.Β. ή της Επιτροπής αντίστοιχα και την επανυποβάλει. 3.Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει τη Μελέτη ποιοτικά και ποσοτικά. Η Επιτροπή ελέγχει οπωσδήποτε εάν τα επιμέρους στοιχεία της παραλαμβανομένης Μελέτης ανταποκρίνονται προς το περιεχόμενο των ΕΑ Μελέτης ΒΕΠΕ. 4.Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης του τελευταίου σταδίου κάθε Μελέτης και μετά από σχετικό αίτημα του Μελετητή, η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής αρχίζει τη διαδικασία για την Προσωρινή Παραλαβή της. 5.Για την Προσωρινή Παραλαβή συντάσσεται «Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής» που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, και από το Μελετητή. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής καλείται να παραστεί ο Μελετητής. 6.Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων ή ελαττωμάτων στη Μελέτη ΒΕΠΕ δύναται να διακόψει την Προσωρινή Παραλαβή της Μελέτης έως ότου ο Μελετητής αποκαταστήσει τις ελλείψεις ή τα ελαττώματα, αναγράφοντας τις παρατηρήσεις της σε σχετικό πρακτικό το οποίο του κοινοποιεί. 7.Η Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει το Μελετητή οιωνδήποτε ευθυνών του που απορρέουν από τη σύμβαση και τις Ε.Α. Μελέτης ΒΕΠΕ, ούτε αποστερεί από το Φορέα ΒΕΠΕ το δικαίωμα να αξιώσει επανόρθωση χωρίς πρόσθετη πληρωμή οποιουδήποτε στοιχείου ή τμήματος της Μελέτης που μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει ελλείψεις ή ελαττώματα έως την Οριστική Παραλαβή της Μελέτης. 8.Μετά την παρέλευση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την Προσωρινή Παραλαβή της Μελέτης ή δεκαπέντε ημερών από την Προσωρινή Παραλαβή των Έργων ΒΕΠΕ τα οποία αφορά - όποιο από τα δύο χρονικά σημεία επέλθει νωρίτερα - αρχίζει η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες της Προσωρινής Παραλαβής, ύστερα από σχετική αίτηση του Μελετητή. 9.Η Οριστική Παραλαβή προβλέπεται να διενεργηθεί, καταρχήν, μέσα σε έξι (6) μήνες από την παραπάνω ημερομηνία. Εάν η Προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Οριστική Παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. Τότε ακολουθείται όλη η διαδικασία τόσο της Προσωρινής όσο και της Οριστικής Παραλαβής. Αν η παραλαβή δε διενεργηθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, συντελείται αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον Μελετητή σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 10.Κατά την Οριστική Παραλαβή η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί εάν ο Μελετητής εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, και αποφαίνεται ειδικά και αιτιολογημένα επί αυτού στο σχετικό Πρωτόκολλο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ Συμβάσεις και εκτέλεση Έργων ΒΕΠΕ Άρθρο 18 Ανάθεση Έργων ΒΕΠΕ 1.Ο Φορέας ΒΕΠΕ υποχρεούται να εκτελέσει όλα τα απαιτούμενα έργα για την υλοποίηση της Επένδυσης. Για το σκοπό αυτό αναθέτει σε Εργολήπτες την εκτέλεσή τους και μέσω της Τ.Υ.Φ.Β. παρακολουθεί, ελέγχει την όλη διαδικασία για την εμπρόθεσμη και άρτια ολοκλήρωσή τους. 2.Η ανάθεση των έργων ΒΕΠΕ γίνεται από το Φορέα ΒΕΠΕ, σε τεχνικές εταιρίες κάθε τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης αντίστοιχου ύψους δημοσίων έργων της αυτής κατηγορίας. Εταιρίες που δύνανται να αναλαμβάνουν δημόσια έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού από τα συγκεκριμένα έργα, δύνανται επίσης να είναι ανάδοχοι εκτέλεσης των έργων αυτών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού τους. Η επιλογή και η εκπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων ικανότητας του κάθε Εργολήπτη αιτιολογείται και πιστοποιείται στην Έκθεση Προσόντων του Εργολήπτη και Τεκμηρίωσης της Επιλογής του, η οποία συντάσσεται από το Φορέα ΒΕΠΕ και κοινοποιείται στην Επιβλέπουσα Αρχή. 3.Σε περίπτωση που τα υπό ανάθεση έργα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 23/93 ή της οδηγίας 93/37/Ε.Ε., για την ανάθεσή τους ο Φορέας ΒΕΠΕ μεριμνά για την εφαρμογή των εκεί προβλεπόμενων διαδικασιών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η έγκριση από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης: - για τη νομιμότητα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, και - για το αποτέλεσμα αυτής. Άρθρο 19 Υποχρεώσεις των Αναδόχων (Εργοληπτών) 1.Ο ανάδοχος Έργου ΒΕΠΕ (Εργολήπτης) κατασκευάζει το έργο σύμφωνα με τις Ε.Α. Έργου ΒΕΠΕ, για την υλοποίηση των οποίων είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις έγγραφες εντολές της Τ.Υ.Φ.Β.. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του προς αυτές, η Τ.Υ.Φ.Β. δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε μέτρο για την συνέχιση των εργασιών, με δαπάνη του Εργολήπτη. 2.Ο κίνδυνος του έργου ανήκει στον Εργολήπτη μέχρι την οριστική παραλαβή. Ο τελευταίος ευθύνεται για κάθε ζημία στο έργο εκτός από εκείνες που προκαλούνται από αποκλειστική υπαιτιότητα του Φορέα ΒΕΠΕ ή τρίτων ή από γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, όπως π.χ. γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Εργολήπτης οφείλει να μεριμνά με δαπάνες του για την ασφάλεια, τη συντήρηση και άριστη λειτουργία του εργοταξίου και να επιτρέπει την είσοδο μόνο με άδεια, που χορηγείται με συμφωνία της Τ.Υ.Φ.Β., σε όσους εργάζονται σε αυτό ή έχουν αρμοδιότητα να το επισκέπτονται. 3.Ο Εργολήπτης ορίζει επικεφαλής του εργοταξίου (Εργοταξιάρχη), Μηχανικό ανάλογης εμπειρίας και εξειδίκευσης στην εκτέλεση των συγκεκριμένων Έργων. Ο Εργοταξιάρχης εγκρίνεται από τη Τ.Υ.Φ.Β. με την υπογραφή της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ, η οποία πάντοτε δικαιούται με αιτιολογημένη της πρόταση να ζητήσει την αντικατάστασή του. Ο Εργοταξιάρχης εκπροσωπεί τον Εργολήπτη έναντι του Φορέα ΒΕΠΕ και κάθε τρίτου και είναι Αντίκλητος του Εργολήπτη για τις ανάγκες εκτέλεσης του Έργου. 4.Ο Εργολήπτης οφείλει να μεριμνά για την αυστηρή τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων με την ασφάλεια και υγιεινή του εργοταξίου και να διατηρεί τις απαιτούμενες σχετικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που ο Εργολήπτης καλείται από οποιαδήποτε Αρχή να προβεί σε ενέργεια σχετική με το Έργο ΒΕΠΕ, θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών να ενημερώνει το Φορέα ΒΕΠΕ και την Επιβλέπουσα Αρχή. Άρθρο 20 Εκχώρηση του Έργου - Υπεργολαβίες 1.Η υποκατάσταση του Εργολήπτη σε μέρος ή στο σύνολο του Έργου (εκχώρηση του Έργου) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Φορέα ΒΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση ο Εργολήπτης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον υποκατάστατο για όλες τις υποχρεώσεις από την κατασκευή του Έργου. Τυχόν παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιφέρει την αυτοδίκαιη έκπτωση του Εργολήπτη. Ομοίως, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Τ.Υ.Φ.Β. απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος σε τρίτους. 2.Δε συνιστά υποκατάσταση η ανάθεση σε ειδικούς επιμέρους Υπεργολάβους της εκτέλεσης τμημάτων του Έργου, που προβλέπονται ρητά στη Σύμβαση Έργου ΒΕΠΕ, μετά από προηγούμενη έγκριση της Τ.Υ.Φ.Β. εις ότι αφορά στους βασικούς όρους της σύμβασης Υπεργολαβίας που συνάπτεται μεταξύ του Αναδόχου της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ και του Υπεργολάβου, αλλά και στο πρόσωπο του Υπεργολάβου. Η Τ.Υ.Φ.Β. δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση οποιουδήποτε Υπεργολάβου, τον οποίο κρίνει αιτιολογημένα ακατάλληλο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 3.Η σύμβαση Υπεργολαβίας πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους ακόλουθους βασικούς όρους: 1)Την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Υπεργολάβο όλων των όρων των Ε.Α. Έργου ΒΕΠΕ. 2)Την ανάληψη ευθύνης και τη συνομολόγηση αντίστοιχων ρητρών με εκείνες της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ σχετικά με τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 3)Την έκδοση από τον Υπεργολάβο υπέρ του Εργολήπτη, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 10% του Εργολαβικού Ανταλλάγματος της Υπεργολαβικής Σύμβασης. Άρθρο 21 Χρονικός Προγραμματισμός 1.Η διάρκεια εκτέλεσης των Έργων ΒΕΠΕ από τον Εργολήπτη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη συνολική και τις τμηματικές χρονικές υποχρεώσεις του Φορέα ΒΕΠΕ. Ο Εργολήπτης δικαιούται παράταση προθεσμιών μόνο για καθυστερήσεις, που οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του Φορέα ΒΕΠΕ ή σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, όπως π.χ. γεγονότα ανωτέρας βίας. Εάν σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χορηγηθεί παράταση, ο Εργολήπτης επιταχύνει τις εργασίες με τυχόν επιφύλαξη των δικαιωμάτων του για πρόσθετη αμοιβή. 2.Ο Εργολήπτης τηρεί τόσο τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, όσο και τις τμηματικές προθεσμίες που εμφαίνονται στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών Έργου, που συντάσσεται από τον Εργολήπτη, εγκρίνεται από τη Τ.Υ.Φ.Β. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ. Στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών προβλέπονται τα χρονικά όρια για την περάτωση των εργασιών, την εκτέλεση δοκιμών, την προθεσμία εκπαίδευσης του προσωπικού και την προθεσμία δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης. Το Διάγραμμα συντάσσεται με οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και απεικονίζεται σε γραμμικό διάγραμμα (GΑΝΤ). 3.Ο Εργολήπτης, αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ και αφού λάβει υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προηγούμενες παραγράφους και τις Ε.Α. Έργου ΒΕΠΕ, συντάσσει Αναλυτικό Πρόγραμμα Πραγματοποίησης του Έργου στο οποίο αποτυπώνεται η ροή εκτέλεσης των επιμέρους εργασιών ώστε αυτές να ολοκληρώνονται στα διαστήματα που προβλέπονται στο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα υποβάλλεται στη Τ.Υ.Φ.Β. και από αυτή στην Επιβλέπουσα Αρχή. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα συντάσσεται με οποιαδήποτε επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο και παρουσιάζεται κατάλληλα σε γραμμικό διάγραμμα (GΑΝΤ). 4.Η πρόοδος του Έργου καταγράφεται καθημερινά στο Ημερολόγιο του Έργου που υπογράφεται από τον Εργοταξιάρχη και τη Τ.Υ.Φ.Β.. Άρθρο 22 Εξοπλισμός 1.Ο Εργολήπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί άριστης ποιότητας υλικά και μηχανήματα που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, τα οποία ανταποκρίνονται στις Ε.Α. Έργου ΒΕΠΕ. 2.Κατά την εκτέλεση των εργασιών, ο Εργολήπτης προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες από τους σχετικούς Κανονισμούς, Πρότυπα, Οδηγίες και Τεχνικές Προδιαγραφές, που προδιαγράφονται στις Ε.Α. Έργου Β.Ε.Π.Ε., δοκιμές και ελέγχους των υλικών, και μηχανημάτων για την ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η διενέργεια των ελέγχων και η καλή λειτουργία του εξοπλισμού, παραμένει αποκλειστική ευθύνη του. Άρθρο 23 Εγγυήσεις 1.Για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εργολήπτη από τη Σύμβαση Έργου ΒΕΠΕ, ο τελευταίος εκδίδει μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ, από το ΤΣΜΕΔΕ είτε από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε., εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Φορέα ΒΕΠΕ. Η εγγυητική επιστολή θα είναι ύψους 10% του Εργολαβικού Ανταλλάγματος. Για κάθε ενδεχόμενη αύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ θα εκδίδεται αντίστοιχη συμπληρωματική εγγύηση. Η εγγυητική επιστολή, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Εργολήπτη, θα καταπίπτει σε «πρώτη ζήτηση» και εντός πέντε (5) ημερών, χωρίς όρους ή αιρέσεις και χωρίς ο πρωτοφειλέτης ή ο εγγυητής να δύνανται να αντιτάξουν οποιαδήποτε ένσταση. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης επιστρέφονται μετά την έγκριση του Τελικού Λογαριασμού του Έργου. 2.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με τις κρατήσεις εγγύησης που γίνονται σε κάθε πληρωμή προς τον Εργολήπτη. Οι κρατήσεις εγγύησης ορίζονται σε 5% επί του ποσού κάθε πιστοποίησης και αντικαθίστανται, κατ΄ επιλογήν του Εργολήπτη, με ισόποσες εγγυητικές επιστολές. Το συνολικό ποσόν από τις κρατήσεις εγγύησης επιστρέφεται μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Άρθρο 24 Εργολαβικό Αντάλλαγμα - Πληρωμές 1.Το Εργολαβικό Αντάλλαγμα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Εργολήπτη για την εκτέλεση του έργου, την πλήρη αποπεράτωση, τη λειτουργία του και την οριστική παραλαβή του. 2.Στον Εργολήπτη δύναται να χορηγείται έντοκα προκαταβολή ύψους μέχρι 15% του Εργολαβικού Ανταλλάγματος για πρώτα έξοδα εγκατάστασης και παραγγελία υλικών και μηχανημάτων έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Το ποσοστό των επιτοκίων είναι το εκάστοτε ισχύον για την χορήγηση προκαταβολής δημοσίων έργων. Η απόσβεση της προκαταβολής και η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής γίνονται τμηματικά σε κάθε πιστοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Έργου ΒΕΠΕ. Η προκαταβολή δεν δύναται να διατεθεί για δαπάνες διάφορες από τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο. 3.Για την πραγματοποίηση οιασδήποτε πληρωμής προς τον Εργολήπτη συντάσσεται από αυτόν λογαριασμός σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα του διμήνου και όχι μικρότερα του μηνός, ο οποίος συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα έγγραφα που υποβάλλει στη Τ.Υ.Φ.Β.: 1)Νόμιμα παραστατικά 2)Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 3)Έκθεση τήρησης των προθεσμιών εκτέλεσης του Έργου 4)Δελτία ποιοτικού ελέγχου και δοκιμότητας των εξοπλισμών και υλικών που πιστοποιούνται στο λογαριασμό. Οι λογαριασμοί είναι πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και αφού εγκριθούν από τη Τ.Υ.Φ.Β. αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή του Εργολήπτη για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί. 4.Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής ο Εργολήπτης υποβάλλει Τελικό Λογαριασμό με τον οποίο γίνεται εκκαθάριση κάθε οικονομικής εκκρεμότητας των συμβαλλομένων. Μετά την εξόφληση του λογαριασμού αυτού, ο Κατασκευαστής δεν διατηρεί πλέον άλλες αξιώσεις από τη Σύμβαση Έργου ΒΕΠΕ, εκτός από τις τυχόν εκκρεμείς. Άρθρο 25 Συντήρηση - Δοκιμαστική Λειτουργία 1.Η περίοδος Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης από την Τ.Υ.Φ.Β. της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών του Έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος, και διαρκεί τουλάχιστον είκοσι (20) μήνες. Η ακριβής διάρκεια ορίζεται στη Σύμβαση Έργου ΒΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Εργολήπτης επιθεωρεί ανελλιπώς όλα τα στοιχεία του έργου (εγκαταστάσεις, μηχανήματα, οικοδομικές κατασκευές) και προβαίνει σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές μέχρι την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Εφόσον παρουσιαστούν ελλείψεις ή ελαττώματα, ο Εργολήπτης τα αποκαθιστά με δικές του δαπάνες, εφόσον από την Τ.Υ.Φ.Β. διαπιστωθεί ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση του Φορέα ΒΕΠΕ ή τρίτων. 2.Ο Εργολήπτης στο ίδιο διάστημα εκπαιδεύει με δικές του δαπάνες το προσωπικό του Φορέα ΒΕΠΕ σχετικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια του Έργου και χορηγεί, μέσω της Τ.Υ.Φ.Β., στο Φορέα ΒΕΠΕ όλα τα απαιτούμενα προς τούτο στοιχεία με τις οδηγίες λειτουργίας για κάθε μηχάνημα ή εγκατάσταση. Άρθρο 26 Περάτωση - Προσωρινή Παραλαβή Με το πέρας των συμβατικών προθεσμιών ή την ενωρίτερη αποπεράτωση των εργασιών του Έργου ΒΕΠΕ, ο Εργολήπτης υποβάλλει στη Τ.Υ.Φ.Β. αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του παρόντος στοιχεία του Αρχείου Έργου ΒΕΠΕ. Μετά την αίτηση η Τ.Υ.Φ.Β. προβαίνει: (α) είτε στην έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών αναφέροντας ταυτόχρονα πιθανές επουσιώδεις ελλείψεις του Έργου ΒΕΠΕ ή των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία αυτού και δεν δημιουργούν εμπόδια για την έναρξη της περιόδου Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου, τις οποίες ο Εργολήπτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει μέχρι την έναρξη της διαδικασίας Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, (β) είτε στην έγγραφη γνωστοποίηση στον Εργολήπτη των λόγων για τους οποίους δεν είναι δυνατή η έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης. Στην περίπτωση αυτή ο Εργολήπτης πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες του Έργου ΒΕΠΕ και να αποκαταστήσει τις ελλείψεις ώστε να μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση για την χορήγησή της. 2.Κατόπιν αιτήσεως του Εργολήπτη, γνώμης της Τ.Υ.Φ.Β. επί της αιτήσεως και εγκρίσεως του Φορέα ΒΕΠΕ είναι δυνατόν να εξαιρεθούν επιμέρους χώροι του Έργου ΒΕΠΕ από τη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώροι του εργοταξίου μέχρι την περάτωση των υπολοίπων εργασιών. 3.Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης, ο Φορέας ΒΕΠΕ έχει το δικαίωμα να διενεργήσει Παραλαβή για Χρήση λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση κατά την περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας - Συντήρησης. Για την Παραλαβή για Χρήση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Ο Φορέας ΒΕΠΕ οφείλει να χρησιμοποιεί το Έργο ΒΕΠΕ κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζει τη συντήρηση και τις ενδεχόμενες εργασίες που εκτελεί ο Εργολήπτης την περίοδο αυτή. 4.Μετά από: 1)την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών του Έργου ΒΕΠΕ 2)την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών σε οριακές συνθήκες των κατασκευών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του έργου που προβλέπονται στις Ε.Α. Έργου ΒΕΠΕ 3)την υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης των εργασιών από τον Εργολήπτη στη Τ.Υ.Φ.Β. που πραγματοποιείται εντός διμήνου από την ημέρα έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης των Εργασιών, ο Εργολήπτης δύναται να υποβάλει στη Τ.Υ.Φ.Β. αίτηση Προσωρινής Παραλαβής του Έργου, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 27 του παρόντος, στοιχεία του Αρχείου Έργου ΒΕΠΕ. Η Τ.Υ.Φ.Β. διαβιβάζει την Αίτηση και τα στοιχεία Αρχείου Έργου ΒΕΠΕ στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου ΒΕΠΕ. 5.Για τη διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής ο Φορέας ΒΕΠΕ ορίζει για κάθε έργο ΒΕΠΕ την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής αμέσως μετά την υποβολή εκ μέρους του Κατασκευαστή της αίτησης για τη χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης μέρους ή του συνόλου των εργασιών του Έργου. Η Επιτροπή είναι τριμελής, είναι η ίδια είτε πρόκειται για την παραλαβή μέρους είτε πρόκειται για την παραλαβή του συνόλου των εργασιών του έργου, και σε αυτή συμμετέχουν δύο προτεινόμενοι εκπρόσωποι από την Επιβλέπουσα Αρχή και ένας από το Φορέα ΒΕΠΕ. 6.Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής παραλαμβάνει το Έργο ποσοτικά και ποιοτικά. Ειδικότερα, ελέγχει οπωσδήποτε εάν τα επί μέρους τμήματα του παραλαμβανόμενου Έργου ΒΕΠΕ ανταποκρίνονται ποσοτικά και ποιοτικά προς το περιεχόμενο των Ε.Α. Έργου ΒΕΠΕ. 7.Για την ολοκλήρωση της Προσωρινής Παραλαβής συντάσσεται «Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής» που υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής, από την Τ.Υ.Φ.Β. και από τον Εργολήπτη που παραδίδει το Έργο ΒΕΠΕ. Στην Παραλαβή καλείται να παραστεί ο Εργολήπτης. Η Παραλαβή γίνεται και χωρίς την παρουσία του Εργολήπτη, εφόσον αυτός κληθεί να παραστεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ή στην περίπτωση που ο Εργολήπτης αρνηθεί την υπογραφή του Πρωτοκόλλου, του κοινοποιείται το Πρωτόκολλο. 8.Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων ή ελαττωμάτων στο Έργο ΒΕΠΕ ή στα στοιχεία του Αρχείου Έργου ΒΕΠΕ που υπέβαλε ο Εργολήπτης με την Αίτησή του, δύναται να διακόψει την Προσωρινή Παραλαβή του Έργου έως ότου ο Εργολήπτης αποκαταστήσει εντός τακτής προθεσμίας τις κακοτεχνίες, αναγράφοντας τις παρατηρήσεις της σε σχετικό πρακτικό διακοπής της παραλαβής το οποίο του κοινοποιεί. Επίσης, η Επιτροπή δικαιούται να ενεργήσει όποιες πρόσθετες εργοταξιακές και εργαστηριακές δοκιμές κρίνει απαραίτητες για τον ποιοτικό έλεγχο του Έργου με μέριμνα και δαπάνη του Εργολήπτη. 9.Εάν ο Εργολήπτης υπογράψει το Πρωτόκολλο με επιφυλάξεις ή το Πρωτόκολλο κοινοποιηθεί σε αυτόν νομίμως σύμφωνα με τα παραπάνω, έχει δικαίωμα να υποβάλει τις αντιρρήσεις του εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από τη με επιφύλαξη υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή, εάν αρνηθεί να υπογράψει τούτο, από την ημερομηνία που διαπιστωθεί ότι το παρέλαβε. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι αποδέχθηκε το Πρωτόκολλο ανεπιφύλακτα. 10.Η Προσωρινή Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Εργολήπτη οιωνδήποτε ευθυνών του που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις Ε.Α. Έργου ΒΕΠΕ, ούτε αποστερεί το Φορέα ΒΕΠΕ το δικαίωμα να αξιώσει επανόρθωση, χωρίς πρόσθετη πληρωμή, οποιασδήποτε εργασίας που μπορεί να παρουσιασθεί ως ελαττωματική ή ελλιπής μετά την Προσωρινή Παραλαβή από την Επιτροπή. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συντάσσεται σε πέντε αντίτυπα λαμβάνει δε, ένα από τα πρωτότυπα ο Εργολήπτης και τα λοιπά τέσσερα υποβάλλονται στο Φορέα ΒΕΠΕ. 11.Μετά τη συντέλεση της προσωρινής παραλαβής του συνόλου των έργων ΒΕΠΕ, η επιβλέπουσα αρχή κοινοποιεί σχετική ειδοποίηση και πρόσκληση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να διενεργηθεί η, προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2545/97, αυτοψία και να εκδοθεί η απόφαση διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων υποδομής και η δυνατότητα λειτουργίας της ΒΕΠΕ. Την πρόσκληση συνοδεύει απαραιτήτως και ειδική έκθεση που συντάσσει η Επιβλέπουσα Αρχή με τη συνδρομή της Τ.Υ.Φ.Β., όπου τεκμηριώνεται αναλυτικά η ολοκλήρωση του αντικειμένου του έργου και τυχόν προβλήματα που ακόμα υφίστανται. 12.Οι παραπάνω διαδικασίες μπορεί να έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις περιπτώσεις Προσωρινής Παραλαβής τμημάτων του Έργου ΒΕΠΕ που περατώθηκαν και μπορεί να έχουν αυτοτελή λειτουργία και χρήση, εάν το προβλέπει η Σύμβαση Έργου ΒΕΠΕ. Άρθρο 27 Οριστική Παραλαβή 1.Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης του Έργου ΒΕΠΕ, αρχίζει η διαδικασία της Οριστικής Παραλαβής για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την Προσωρινή Παραλαβή. Προς τούτο απαιτείται σχετική αίτηση του Εργολήπτη προς την Τ.Υ.Φ.Β. η οποία συνοδεύεται από στοιχεία του Αρχείου Έργου ΒΕΠΕ όπως προβλέπονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Η Τ.Υ.Φ.Β. διαβιβάζει την αίτηση και τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή. 2.Η Οριστική Παραλαβή προβλέπεται να διενεργηθεί, καταρχήν, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας και συντήρησης. Εάν η Προσωρινή Παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Οριστική Παραλαβή, διενεργείται ταυτόχρονα Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή. Τότε ακολουθείται όλη η διαδικασία τόσο της Προσωρινής όσο και της Οριστικής Παραλαβής. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, συντελείται αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής αίτησης για τη διενέργειά της, χωρίς ο Εργολήπτης να απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του αφορούν στον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Έργου ΒΕΠΕ. 3.Κατά την Οριστική Παραλαβή η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει και πιστοποιεί εάν ο Εργολήπτης εκπλήρωσε στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του, και αποφαίνεται ειδικά και αιτιολογημένα επί αυτού στο σχετικό Πρωτόκολλο. Επίσης, παραλαμβάνει οριστικά και όσες τυχόν εργασίες έγιναν με ειδικές έγγραφες εντολές της Τ.Υ.Φ.Β., κατά την Περίοδο Δοκιμαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου, κατά το οποίο η Σύμβαση παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Οι εργασίες αυτές παραλαμβάνονται οριστικώς, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, με ειδικό Κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Άρθρο 28 Αρχείο Έργου ΒΕΠΕ Το Αρχείο Έργου ΒΕΠΕ δημιουργείται και τηρείται στην έδρα του Φορέα ΒΕΠΕ, προκειμένου να παρέχει στοιχεία και οδηγίες για τη συντήρηση και εξασφάλιση γενικά της εύρυθμης λειτουργίας της ΒΕΠΕ. Προς τούτο ο Εργολήπτης μεριμνά και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, που απεικονίζουν το Έργο όπως τούτο έχει κατασκευασθεί, τα οποία αποτελούν τα στοιχεία του Αρχείου. Ειδικότερα, ο Εργολήπτης κάθε φορά παραδίδει στην Τ.Υ.Φ.Β., σε τέσσερα (4) αντίγραφα τα παρακάτω στοιχεία ως ακολούθως: 1.Στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση για Βεβαίωση Περάτωσης του Έργου: - Φάκελος Μελετών Έργου ΒΕΠΕ «όπως κατασκευάσθηκε» που περιλαμβάνει όλες τις Μελέτες βάσει των οποίων εκτελέστηκε το Έργο ΒΕΠΕ, στην τελική τους μορφή με τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις τους. - Πίνακας Μηχανημάτων που έχει εγκατασταθεί, ο οποίος περιλαμβάνει: 1)Τον τύπο των μηχανημάτων. 2)Πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού και λειτουργίας. 3)Το έτος κατασκευής του μηχανήματος 4)Οδηγίες περιοδικής συντήρησης με πίνακα ανταλλακτικών του μηχανήματος που απαιτούνται για χρονική περίοδο δύο ετών. - Έκθεση που περιγράφει με ακρίβεια και πληρότητα το Έργο ΒΕΠΕ, τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά την κατασκευή και τον τρόπο που αντιμετωπίσθηκαν. - Το Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών του Έργου, σε όλες τις εγκεκριμένες του μορφές. - Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Πραγματοποίησης του Έργου, σε όλες τις εγκεκριμένες του μορφές. - Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Πραγματοποίησης του Έργου, όπως αυτό κατασκευάστηκε από τον Εργολήπτη. - Έκθεση στην οποία να συσχετίζεται ο πραγματικός χρόνος Περάτωσης των εργασιών κάθε Προθεσμίας με εκείνον που προβλεπόταν στο αρχικά και στο τυχόν τελικό εγκεκριμένο Ειδικό Διάγραμμα Προθεσμιών. - Έκθεση στην οποία να συσχετίζεται ο πραγματικός χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών με εκείνον που προβλεπόταν στο αρχικά και στο τυχόν τελικό εγκεκριμένο Πρόγραμμα. - Τεύχος με Φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις της κατασκευής του Έργου ΒΕΠΕ, αρχής γενομένης από την υπάρχουσα κατάσταση προ της έναρξης των εργασιών, κατάλληλα υποτιτλισμένες. 2.Στοιχεία που υποβάλλονται μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης του Έργου - Η Βεβαίωση Περάτωσης του Έργου 3.Στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση για Προσωρινή Παραλαβή του Έργου: - Φάκελος που θα περιλαμβάνει τα Πρωτόκολλα Ελέγχων και Δοκιμών του συνόλου των υλικών, εργασιών κατασκευών, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που πραγματοποιήθηκαν. - Περιγραφή του Προγράμματος Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φορέα ΒΕΠΕ στη λειτουργία και συντήρηση του Έργου και των Εγκαταστάσεών του. 4.Στοιχεία που υποβάλλονται μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου: - Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου 5.Στοιχεία που υποβάλλονται με την αίτηση για Οριστική Παραλαβή του Έργου: - Πλήρες Πρόγραμμα Συντήρησης του Έργου ΒΕΠΕ και των Εγκαταστάσεών του - Υπεύθυνη Δήλωση του Κατασκευαστή ότι εκπαίδευσε επαρκές Προσωπικό του Φορέα ΒΕΠΕ σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με ονομαστική κατάσταση του προσωπικού αυτού και ότι θεωρεί το Προσωπικό αυτό ικανό να λειτουργήσει και συντηρήσει το Έργο ΒΕΠΕ και τις εγκαταστάσεις του. - Πλήρη τεχνικά έντυπα εγκατάστασης, συντήρησης και ανταλλακτικών όλων των στοιχείων του Έργου, των μηχανημάτων, συσκευών και λοιπού εξοπλισμού. - Πίνακας των προμηθευτών υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του Έργου με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης αυτών. - Πλήρης πίνακας των εγκατασταθέντων μηχανημάτων και συσκευών με τον τύπο, την σειρά και τον γενικό και ειδικό αριθμό κατασκευής. - Φάκελος Μελετών Έργου ΒΕΠΕ «ως τελικά κατασκευάσθηκε» συμπληρωμένος και αναθεωρημένος με τις αλλαγές, προσθήκες, συμπληρώσεις του Έργου που πραγματοποιήθηκαν μετά τη Βεβαίωση Περάτωσης. - Φάκελος που θα περιλαμβάνει τα Πρωτόκολλα Ελέγχων και Δοκιμών, οι οποίοι λόγω εποχιακών μεταβολών των καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν πριν την Προσωρινή Παραλαβή και ολοκληρώθηκαν στη συνέχεια υπό πραγματικές συνθήκες. 6.Στοιχεία που υποβάλλονται μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου: - Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου Άρθρο 29 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεσή του.
  • Τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/97) «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές» και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 8.
  • Το Π. Δ/γμα 27/29.1.96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96) .
  • Την με αριθμό Δ17α/03/99/Φ2.2.1/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Χρίστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/96).
  • Την με αριθμό 3574/5.7.99 (ΦΕΚ 1373/Β/99) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Ζαφειρόπουλο.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).
  • Το γεγονός ότι το παρόν Π. Δ/γμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την με αρ. 228/99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-09-13 Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/183
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Δ17Α/03/99/Φ2.2.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ17Α_03_99_Φ2_2_1 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/3574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/3574 1999
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 1997/2545 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996