Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1996 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 47(66), 49(66), και 57(67) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
1.Στη Διεθνή Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 (ΠΑΑΖΕΘ 74) που κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 (Α 95) και τροποποιήθηκε με το Ν. 1159/1981 (Α 143), το Π.Δ. 541/1984 (Α 198), το Π.Δ. 126/1987 (Α 70), το Π.Δ. 441/1989 (Α 191), το Π.Δ 131/1990 (Α52), το Π.Δ. 474/1991 (Α 175), το Ν.2013/1992 (Α 28), το Π.Δ. 418/1993 (Α 177), το Π.Δ. 419/93 (Α 178), το Π.Δ. 41/1994 (Α31),το Ν.2208/1994 (Α71),το Π.Δ. 323/94 (Α 173),το Π.Δ. 136/1995 (Α 84),το Π.Δ. 74/1996 (Α 58), το Π.Δ.192/1996 (Α 157) και το Π.Δ. 160/97(Α 141), κυρώνονται οι τροποποιήσεις έτους 1996 που υιοθετήθηκαν στην 66η και 67η σύνοδο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.) την 04-06-1996 και την 05-12-1996 αντίστοιχα. 2.Το κείμενο των τροποποιήσεων αυτών της Διεθνούς Σύμβασης περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλασσή, 1974 (ΠΑΑΖΕΘ 74) σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, παρατίθεται ως ΜΕΡΟΣ Α και ΜΕΡΟΣ Β αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 3.Σε περίπτωση σύγκρουσης του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώνονται με το διάταγμα αυτό, κατισχύει το Αγγλικό. ΜΕΡΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΣ Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΜSC 47(66) (υιοθετηθείσα την 4η Ιουλίου 1996 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Λ1ΕΘΝΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28 (β) της Σύμβασης για τον ΛιεΟνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΨΗ το άρθρο VΙΙΙ (β) της Δ.Σ, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ) 1974, που στο εξής θα αναφέρεται ως «η Σύμβαση», σχετικά με τις διαδικασίες για την τροποποίηση του παραρτήματος της Σύμβασης εκτός από τις διατάξεις του Κεφαλαίου 1 αυτής, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην 66η σύνοδο τροποποιήσεις στην Σύμβαση που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (ι) αυτής. 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (iν) της Σύμβασης, τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (νi) (2) (ββ) της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρηθούν ότι έγιναν αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 1998, εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή περισσότερα του ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Κρατών στη σύμβαση ή Συμβαλλόμενα Κράτη οι στόλοι των οποίων αποτελούν συνολικά όχι λιγότερο από το 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκοσμίου εμπορικού στόλου, γνωστοποιήσουν τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη να λάβουν υπόψη τους ότι σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (νii) (2) της Σύμβασης οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998 εφόσον γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με την πιο πάνω παρ 2.. 4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β ) (ν)της Σύμβασης, να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο παράρτημα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην Σύμβαση. 5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τον Γ. Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης και του παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ-1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Ο υπάρχον τίτλος του κεφαλαίου 11-1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΟΜΗ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 2. Μεταξύ των μερών Α και Β καταχωρείται το ακόλουθο νέο μέρος Α1: «ΜΕΡΟΣ Α-1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Κανονισμός 3-1 Κατασκευαστικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές απαιτήσεις για πλοία Επιπρόσθετα προς τις απαιτήσεις που περιέχονται οπουδήποτε αλλού στους παρόντες κανονισμούς, τα πλοία θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και συντηρημένα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές απαιτήσεις ενός Νηογνώμονα αναγνωρισμένου από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού ΧΙ/1, ή με τους εθνικούς κανονισμούς της Αρχής οι οποίοι παρέχουν ισοδύναμα επίπεδα ασφαλείας. Κανονισμός 3-2 Πρόληψη διάβρωσης των δεξαμενών θαλασσίου έρματος Ι. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται στα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια και στα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύμα φορτίων τα οποία ναυπηγήθηκαν την ή μετά την Ι Ιουλίου 1998. 2. Όλες δεξαμενές που προορίζονται γι α παραλαβή θαλασσίου έρματος θα διαθέτουν ένα επαρκές σύστημα πρόληψης διάβρωσης, όπως υψηλής προστασίας επικάλυψη ή ισοδύναμο. Οι επικαλύψεις (επιστρώσεις) θα είναι κατά προτίμηση ανοικτού χρώματος. Η σχεδίαση για την επιλογή, την εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος θα εγκρίνεται από την Αρχή, και θα βασίζεται στις οδηγίες που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό*. Επίσης όπου θεωρείται αναγκαίο θα χρησιμοποιούνται ανόδια. * Γίνεται μνεία των οδηγιών για την επιλογή, εφαρμογή και συντήρηση των συστημάτων πρόληψης διάβρωσης των δεξαμενών που προορίζονται για θαλάσσιο ερματισμό, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α. 798(19). Κανονισμός 8 - Ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων σε περίπτωση βλάβης 3 Στο τέλος της παραγράφου 2.3.1 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Το εύρος αυτό μπορεί να μειωθεί μέχρι της τιμής των 10° κατ ελάχιστο, στην περίπτωση που η επιφάνεια κάτω από την καμπύλη του μοχλοβραχίονα επαναφοράς είναι η καθοριζόμενη στην παράγραφο 2.3.2 αυξημένη κατά το λόγοεύρος όπου το εύρος εκφράζεται σε μοίρες» 4 Στην παράγραφο 2.3.3 οι λέξεις «εύρος που καθορίζεται στην παράγραφο 2.3.1» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εύρος θετικής ευστάθειας». Κανονισμός 25-1 - Εφαρμογή 5 Στο τέλος της υπάρχουσας παραγράφου 1 προστίθεται η ακόλουθη φράση: « Οι απαιτήσεις αυτού του μέρους θα εφαρμόζονται επίσης στα φορτηγά πλοία 80 m. μήκους LS και άνω αλλά δεν υπερβαίνουν τα 100 m μήκους LS και που ναυπηγήθηκαν την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998.» Κανονισμός 25-3 - Απαιτούμενος δείκτης πίνακα R 6 Η υπάρχουσα παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : «2 Ο βαθμός υποδιαίρεσης, που θα αποδίδεται, θα προσδιορίζεται από τον απαιτούμενο δείκτη υποδιαίρεσης R, ως εξής: . 1 για πλοία άνω των 100m μήκους Ls, 1/3 R = (0.002 +0.0009 Ls) όπου Ls σε μέτρα, και . 2 για πλοία μήκους Ls 80 m. και άνω αλλά μη υπερβαίνοντα τα 100 m μήκους Ls, Ls Rο R= i-[i/(i+---- .---)], 100 1-Rο όπου Rο είναι η τιμή R όπως αυτή υπολογίσθηκε σύμφωνα με τον τύπο της υποπαραγράφου . 1» Κανονισμός 45 - Προφυλάξεις για ηλεκτροπληξία , πυρκαϊά και λοιπούς κινδύνους ηλεκτρικής προέλευσης 7 Οι λέξεις «55 V» στην παράγραφο 1.1.1 αντικαθίστανται από τις «50 V». 8. Το υπάρχον κείμενο του Κεφ. ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο : ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α - ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 Εφαρμογή1. Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, το κεφάλαιο αυτό θα εφαρμόζεται σε πλοία που οι τρόπιδες τους τοποθετήθηκαν ή που βρίσκονται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998. 2. Για τον σκοπό του κεφαλαίου αυτού ο όρος Παρεμφερές στάδιο κατασκευής σημαίνει το στάδιο κατά το οποίο: . 1. αρχίζει η κατασκευή που χαρακτηρίζει συγκεκριμένο πλοίο , και .2. η συναρμολόγηση του πλοίου αυτού έχει αρχίσει περιλαμβάνοντας τουλάχιστο 50 τόνους ή 1% της προβλεπόμενης μάζας όλων των κατασκευαστικών υλικών, οποιοδήποτε είναι μικρότερο. 3. Για το σκοπό του κεφαλαίου αυτού: .1 ο όρος πλοία που έχουν κατασκευασθεί σημαίνει πλοία που οι τρόπιδες τους τοποθετήθηκαν ή που βρίσκονται σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής, .2 ο όρος όλα τα πλοία σημαίνει πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν, την ή μετά την 1η Ιουλίου 1998. Οι όροι όλα τα επιβατηγά πλοία και «όλα τα φορτηγά πλοία» θα ερμηνεύονται ανάλογα, .3 φορτηγό πλοίο, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ναυπήγησης του, που μετασκευάζεται σε επιβατηγό πλοίο, θα θεωρείται ως επιβατηγό πλοίο που έχει κατασκευασθεί την ημερομηνία που αρχίζει η μετασκευή αυτή. 4. Για πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1998 η Αρχή θα : . 1 εξασφαλίζει ότι με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.2 πληρούνται οι απαιτήσεις που έχουν εφαρμογή σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα 1974 και ισχύουν πριν από την 1 η Ιουλίου 1998 για τα νέα ή υπάρχοντα πλοία όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο εκείνο, και .2 εξασφαλίζει ότι, όταν σε τέτοια πλοία γίνεται αντικατάσταση των σωστικών μέσων ή διατάξεων ή εκτελούνται επισκευές, μετασκευές ή μετατροπές ευρείας έκτασης που συνεπάγονται αντικατάσταση των υπαρχόντων σωστικών μέσων ή διατάξεων, η οποιαδήποτε προσθήκη σ αυτά, τα σωστικά αυτά μέσα ή διατάξεις, θα πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου αυτού όσο είναι λογικό και πρακτικό. Ωστόσο, εάν αντικατασταθεί ένα σωστικό σκάφος εκτός από πνευστή σωσίβια σχεδία, χωρίς να αντικατασταθεί η συσκευή καθαίρεσης του ή αντιθέτως, το σωστικό σκάφος ή η συσκευή καθαίρεσης μπορεί να είναι ιδίου τύπου με αυτό που αντικαταστάθηκε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 Εξαιρέσεις1. Η Αρχή μπορεί, αν κρίνει ότι η προασπισμένη φύση και οι συνθήκες του ταξιδιού είναι τέτοιες που να καθιστούν την εφαρμογή οποιωνδήποτε συγκεκριμένων απαιτήσεων του Κεφαλαίου αυτού μη λογική ή μη αναγκαία ,να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις αυτές συγκεκριμένα πλοία ή κατηγορίες πλοίων τα οποία κατά την πορεία του ταξιδιού τους, δεν απομακρύνονται περισσότερο από 20 μίλια από την πλησιέστερη ξηρά. 2. Στην περίπτωση επιβατηγών πλοίων που χρησιμοποιούνται σε ειδικά ταξίδια για τη μεταφορά μεγάλου αριθμού επιβατών ειδικών μεταφορών, όπως οι μεταφορές προσκυνητών, η Αρχή αν κρίνει ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό να επιβάλει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου αυτού, μπορεί να εξαιρέσει τέτοια πλοία από εκείνες τις απαιτήσεις , υπό την προϋπόθεση ότι τα πλοία αυτά συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις: . 1 των κανονισμών που επισυνάπτονται στη Συμφωνία Επιβατηγών Πλοίων Ειδικών Μεταφορών, 1971 και .2 των κανονισμών που επισυνάπτονται στο Πρωτόκολλο περί Απαιτήσεων Χώρων για Επιβατηγά Πλοία Ειδικών Μεταφορών, 1973. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 Ορισμοί Για τον σκοπό του Κεφαλαίου αυτού, εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά: 1. «Προστατευτική ενδυμασία» είναι μια προστατευτική ενδυμασία σχεδιασμένη για χρήση των πληρωμάτων των λέμβων διάσωσης και των μελών του ναυτικού τύπου συστήματος εγκατάλειψης. 2. «Πτυχιούχο άτομο» είναι το άτομο που κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας για σωστικό σκάφος που έχει εκδοθεί υπό την εξουσιοδότηση της Αρχής ή αναγνωρίζεται ως έγκυρο από την αρχή σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών που ισχύει, ή το άτομο που κατέχει πιστοποιητικό που εκδόθηκε ή αναγνωρίζεται από την Αρχή Κράτους που δεν είναι μέλος της Σύμβασης εκείνης για τον ίδιο σκοπό όπως το πιστοποιητικό της Σύμβασης. 3. «Ανίχνευση» είναι ο προσδιορισμός της θέσης επιζώντων ή σωστικού σκάφους. 4. «Κλίμακα επιβίβασης» είναι η κλίμακα που προβλέπεται στους σταθμούς επιβίβασης στα σωστικά σκάφη για να επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στο σωστικό σκάφος μετά την καθαίρεση. 5. «Καθαίρεση ελεύθερης πλεύσης» είναι η μέθοδος καθαίρεσης σωστικού σκάφους κατά την οποία το σκάφος απελευθερώνεται αυτόματα από το πλοίο που βυθίζεται και είναι έτοιμο για χρήση. 6. «Καθαίρεση ελεύθερης πτώσης» είναι η μέθοδος καθαίρεσης σωστικού σκάφους κατά την οποία το σκάφος με το φορτίο του σε άτομα και εξοπλισμό απελευθερώνεται και αφήνεται να πέσει στη θάλασσα χωρίς κανένα μηχανισμό συγκράτησης. 7. «Στολή εμβάπτισης» είναι προστατευτική ενδυμασία που ελαττώνει την απώλεια θερμότητας του σώματος ατόμου που τη φοράει σε ψυχρό νερό. 8. «Πνευστή συσκευή» είναι συσκευή της οποίας η πλευστότητα εξαρτάται από αεροθαλάμους εύκαμπτους και γεμάτους με αέριο και η οποία κανονικά παραμένει ξεφούσκωτη μέχρι να χρησιμοποιηθεί. 9. «Φουσκωμένη συσκευή» είναι η συσκευή της οποίας η πλευστότητα εξαρτάται από αεροθαλάμους εύκαμπτους και γεμάτους με αέριο και η οποία παραμένει φουσκωμένη και έτοιμη για χρήση σε κάθε στιγμή. 10. «Διεθνής Κώδικας Σωστικών Μέσων» (LSΑ Cοde), (ο οποίος αναφέρεται σ αυτό το Κεφάλαιο ως Ο Κώδικας), σημαίνει τον Διεθνή Κώδικα Σωστικών Μέσων που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού με την απόφαση ΜSC 48 (66) ,όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, εξασφαλίζοντας ότι τέτοιες τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙ1 της παρούσας Σύμβασης που αφορούν τις διαδικασίες τροποποιήσεων που εφαρμόζονται στο παράρτημα εκτός του ΚΕΦ. Ι. 11. «Συσκευή ή διάταξη καθαίρεσης» είναι το μέσο ασφαλούς μεταφοράς του σωστικού σκάφους ή της λέμβου διάσωσης από τη θέση στοιβασίας στο νερό. 12. «Μήκος» είναι το 96% του ολικού μήκους που μετριέται στην ίσαλο γραμμή στο 85% του ελάχιστου πλευρικού ύψους που μετριέται από την άνω όψη της τρόπιδας, ή το μήκος από την πρωραία πλευρά της στείρας μέχρι τον άξονα του κορμού του πηδαλίου στην ίδια ίσαλο γραμμή, αν αυτό είναι μεγαλύτερο. Σε πλοία σχεδιασμένα με κεκλιμένη τρόπιδα, η ίσαλος γραμμή στην οποία μετριέται το μήκος θα είναι παράλληλη προς την ίσαλο γραμμή που έχει σχεδιασθεί. 13. «Πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης» είναι η έμφορτη κατάσταση με το πλοίο ισοβύθιστο , χωρίς φορτίο ενώ απομένει το 10% των προμηθειών και των καυσίμων και στην περίπτωση επιβατηγού πλοίου με πλήρη αριθμό επιβατών και πληρωμάτων μαζί με τις αποσκευές τους. 14. «Ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης» είναι ένας εξοπλισμός για την άμεση μεταφορά ατόμων από το κατάστρωμα επιβίβασης του πλοίου σε ένα σωστικό σκάφος που επιπλέει. 15. «Πλευρικό ύψος» ( κοίλο ). . 1 Το πλευρικό ύψος είναι η κατακόρυφη απόσταση που μετριέται από την άνω όψη της τρόπιδας μέχρι την άνω όψη του ζυγού του καταστρώματος εξάλων στην πλευρά. Σε ξύλινα και μικτής κατασκευής πλοία η απόσταση μετριέται από την κατώτερη ακμή του αύλακα της τρόπιδας. Όπου το κατώτερο τμήμα της μέσης τομής έχει κοίλη μορφή ή όπου έχουν τοποθετηθεί επιστρόφια μεγάλου πάχους, η απόσταση μετριέται από το σημείο όπου η γραμμή του επιπέδου τμήματος του πυθμένα όταν συνεχισθεί εσωτερικά, τέμνει την πλευρά της τρόπιδας. .2 Σε πλοία με στρογγυλεμένες κουπαστές, το πλευρικό ύψος θα μετριέται μέχρι το σημείο τομής των γραμμών του καταστρώματος (εσωτερικά των ζυγών) και του πλευρικού ελάσματος της γάστρας με τις γραμμές επεκτεινόμενες σαν να είχε η κουπαστή γωνιακό σχήμα. .3 Όπου το κατάστρωμα εξάλων σχηματίζει βαθμίδα και το ανυψωμένο τμήμα του καταστρώματος επεκτείνεται πάνω από το σημείο στο οποίο πρέπει να καθορισθεί το πλευρικό ύψος, το πλευρικό ύψος θα μετριέται μέχρι μια γραμμή αναφοράς που θα εκτείνεται από το χαμηλότερο τμήμα του καταστρώματος κατά μήκος μιας γραμμής παράλληλης προς το ανυψωμένο τμήμα. 16. «Καινοφανές σωστικό μέσο ή διάταξη» είναι ένα σωστικό μέσο ή διάταξη που παρουσιάζει νέα χαρακτηριστικά τα οποία δεν καλύπτονται πλήρως από τις διατάξεις του κεφαλαίου αυτού ή του Κώδικα, αλλά παρέχει ίσο ή ανώτερο βαθμό ασφαλείας. 17. «Θετική ευστάθεια» είναι η ικανότητα ενός σκάφους να επανέρχεται στην αρχική του θέση μετά από αφαίρεση μιας ροπής κλίσης. 18. «Χρόνος ανάκτησης για μια λέμβο διάσωσης» είναι ο χρόνος που απαιτείται για να ανελκυσθεί η λέμβος σε θέση όπου επιβαίνοντες μπορούν να αποβιβασθούν στο κατάστρωμα του πλοίου. Ο χρόνος ανάκτησης περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για να γίνουν προετοιμασίες ανάκτησης της λέμβου διάσωσης όπως πέρασμα και ασφάλιση του πεισματίου (μπαρούμα), σύνδεση της λέμβου διάσωσης στο μέσο καθαίρεσης, και ο χρόνος για την ανέλκυση της λέμβου διάσωσης. Ο χρόνος ανάκτησης δεν περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για να χαμηλώσει το μέσο καθαίρεσης στη θέση ανάκτησης της λέμβου διάσωσης. 19. «Λέμβος διάσωσης» είναι λέμβος σχεδιασμένη για την διάσωση ατόμων σε κίνδυνο και τη συγκέντρωση σωστικών σκαφών. 20. «Διάσωση» είναι η ασφαλής περισυλλογή επιζώντων. 21. «Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο» σημαίνει ένα επιβατηγό πλοίο με χώρους φορτίου RΟ-RΟ ή χώρους ειδικής κατηγορίας όπως ορίζονται στον κανονισμό 11-2/3. 22. «Βραχύς διεθνής πλους» είναι διεθνής πλους κατά τη διαδρομή του οποίου το πλοίο δεν απομακρύνεται περισσότερο από 200 μίλια από λιμένα ή τόπο όπου οι επιβάτες και το πλήρωμα μπορούν να παραμείνουν με ασφάλεια. Τόσο η απόσταση μεταξύ του τελευταίου λιμένα προσέγγισης στη χώρα έναρξης του ταξιδιού και του τελικού λιμένα προορισμού, όσο και το ταξίδι επιστροφής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 600 μίλια. Ο τελικός λιμένας προορισμού είναι ο τελευταίος λιμένας προσέγγισης κατά το προγραμματισμένο ταξίδι στο οποίο το πλοίο αρχίζει το ταξίδι επιστροφής στη χώρα στην οποία το ταξίδι άρχισε. 23. «Σωστικό σκάφος» είναι ένα σκάφος ικανό να διατηρεί στη ζωή άτομα σε κίνδυνο από τη στιγμή εγκατάλειψης του πλοίου. 24. «Θερμική προστατευτική ενδυμασία» είναι σάκος ή ενδυμασία κατασκευασμένη από αδιάβροχο υλικό με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4 Αξιολόγηση, δοκιμή και έγκριση σωστικών μέσων και διατάξεων 1. Τα σωστικά μέσα και διατάξεις που απαιτούνται από το Κεφάλαιο αυτό, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 5 και 6, θα εγκρίνονται από την Αρχή. 2. Πριν από την παροχή έγκρισης στα σωστικά μέσα και διατάξεις, η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι αυτά τα σωστικά μέσα και οι διατάξεις : . 1 έχουν δοκιμασθεί για να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου αυτού και του Κώδικα σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού*, ή .2 έχουν υποστεί με επιτυχία δοκιμές , κατά την κρίση της Αρχής, οι οποίες είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με αυτές που καθορίζονται στις συστάσεις εκείνες. 3. Πριν από την παροχή έγκρισης σε καινοφανή σωστικά μέσα ή διατάξεις, η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι αυτά τα σωστικά μέσα ή οι διατάξεις : . 1 παρέχουν πρότυπα ασφάλειας τουλάχιστον ισοδύναμο προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου αυτού και του Κώδικα και έχουν αξιολογηθεί και δοκιμασθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού** , ή .2 έχουν υποστεί με επιτυχία αξιολόγηση και δοκιμές, κατά την κρίση της Αρχής, οι οποίες είναι ουσιαστικά ισοδύναμες με τις συστάσεις εκείνες. * Γίνεται αναφορά στη σύσταση για Δοκιμή των σωστικών μέσων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Λ 689 (17) όπως μπορεί να τροποποιηθεί. ** Γίνεται αναφορά στον Κώδικα Πρακτικής για την Αξιολόγηση, Δοκιμή και Αποδοχή Πρωτότυπων Καινοφανών Σωστικών Μέσων και Διατάξεων που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 520 (13). 4. Οι διαδικασίες έγκρισης που υιοθετούνται από την Αρχή πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες η έγκριση θα συνεχίζει να ισχύει ή θα αποσύρεται. 5. Πριν από την αποδοχή σωστικών μέσων και διατάξεων που δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Αρχή , η συμμόρφωση των σωστικών μέσων και διατάξεων με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου αυτού και του Κώδικα θα ικανοποιεί την Αρχή. 6. Γα σωστικά μέσα που απαιτούνται από το κεφάλαιο αυτό, για τα οποία δεν περιλαμβάνονται λεπτομερείς προδιαγραφές στο Κώδικα , θα ικανοποιούν την Αρχή. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5 Δοκιμές παραγωγής Η Αρχή θα απαιτεί την εκτέλεση των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής στα σωστικά μέσα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σωστικά μέσα κατασκευάζονται στα ίδια πρότυπα με το εγκεκριμένο πρωτότυπο. ΜΕΡΟΣ Β . ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ι -ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6 Επικοινωνίες.1. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία και σε όλα τα φορτηγά πλοία χωρητικότητας 300 ΚΟΧ. και άνω. 2. Ραδιοεπικοινωνίες σωστικών μέσων. 2.1 Αμφίδρομη ραδιοτηλεφωνική συσκευή V.Η.F. 2.1.1 Τουλάχιστον τρεις αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗF , θα υπάρχουν σε κάθε επιβατηγό πλοίο και σε κάθε φορτηγό πλοίο ολικής χωρητικότητας 500 κοχ. και άνω. Τουλάχιστον δύο αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗΡ θα υπάρχουν σε κάθε φορτηγό πλοίο ολικής χωρητικότητας 300 κοχ. και άνω αλλά κάτω των 500 κοχ. Κάθε τέτοια συσκευή θα συμμορφώνεται με πρότυπα απόδοσης όχι υποδεέστερα από εκείνα που έχουν γίνει αποδεκτά από τον Οργανισμό * . Εάν μόνιμη αμφίδρομη ραδιοτηλεφωνική συσκευή VΗF έχει τοποθετηθεί σε σωστικό σκάφος θα συμμορφώνεται με πρότυπα απόδοσης όχι υποδεέστερα από εκείνα που έχουν γίνει αποδεκτά από τον Οργανισμό * . 2.1.2 Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗF που υπήρχαν σε πλοία πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1992 και δεν συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα απόδοσης που έχουν γίνει αποδεκτά από τον Οργανισμό μπορούν να γίνουν αποδεκτές από την Αρχή μέχρι την ]η Φεβρουαρίου 1999 με την προϋπόθεση ότι η Αρχή είναι ικανοποιημένη ότι είναι συμβατές με εγκεκριμένες αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗF . 2.2 Αναμεταδότες ραντάρ. Τουλάχιστον ένας αναμεταδότης ραντάρ θα φέρεται σε κάθε πλευρά κάθε επιβατηγού πλοίου και κάθε φορτηγού πλοίου ολικής χωρητικότητας 500 κοχ. και άνω. Τουλάχιστον ένας αναμεταδότης ραντάρ θα φέρεται σε κάθε φορτηγό πλοίο ολικής χωρητικότητας 300 κοχ. και άνω αλλά κάτω των 500 κοχ. Τέτοιοι αναμεταδότες ραντάρ θα συμμορφώνονται με πρότυπα απόδοσης όχι υποδεέστερα εκείνων που έχουν γίνει αποδεκτά από τον Οργανισμό ** . Οι αναμεταδότες ραντάρ*** θα φυλάσσονται σε τέτοιες θέσεις ώστε να μπορεί να τοποθετηθούν ταχέως σε κάθε σωστικό σκάφος εκτός από την σωσίβια σχεδία ή τις σωσίβιες σχεδίες που απαιτούνται από τον κανονισμό 31.1.4 .Εναλλακτικά ένας αναμεταδότης ραντάρ θα φυλάσσεται σε κάθε σωστικό σκάφος εκτός από εκείνα που απαιτούνται από τον κανονισμό 31.1.4. Σε πλοία που φέρουν τουλάχιστον δύο αναμεταδότες ραντάρ και εφοδιάζονται με σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης ένας από τους αναμεταδότες ραντάρ θα φυλάσσεται σε μία σωσίβια λέμβο ελεύθερης πτώσης και ο άλλος θα τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση με τη γέφυρα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί επί του πλοίου και να είναι έτοιμος για μεταφορά σε κάθε άλλο σωστικό σκάφος. * Γίνεται αναφορά στα πρότυπα απόδοσης για αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VΗF των σωστικών σκαφών, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 809 (19) όπως μπορεί να τροποποιηθεί, παράρτημα 1 ή παράρτημα 2 όπως εφαρμόζεται. ** Γίνεται αναφορά στα πρότυπα απόδοσης για αναμεταδότες ραντάρ σωστικού σκάφους για χρήση σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 802 (19) όπως μπορεί να τροποποιηθεί. *** Ένας από τους αναμεταδότες ραντάρ μπορεί να είναι ο αναμεταδότης που απαιτείται από τον κανονισμό ΙV / 7. ] .3 . 3. Φωτιστικά σήματα κινδύνου Τουλάχιστον 12 φωτοβολίδες αλεξιπτώτου που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 3.1 του Κώδικα, θα φέρονται και θα φυλάσσονται στη γέφυρα ή κοντά σε αυτήν. 4. Συστήματα επικοινωνίας και συναγερμού του πλοίου, 4.1 Θα προβλέπεται μέσο ανάγκης που θα αποτελείται από μόνιμες ή φορητές ή μόνιμες και φορητές συσκευές για την αμφίδρομη επικοινωνώ μεταξύ σταθμών ελέγχου ανάγκης, σταθμών συγκέντρωσης και επιβίβασης και στρατηγικών θέσεων του πλοίου. 4.2 Θα προβλέπεται σύστημα γενικού συναγερμού σε περίπτωση ανάγκης που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.1 του Κώδικα το οποίο θα χρησιμοποιείται για την κλήση των επιβατών και του πληρώματος στους σταθμούς συγκέντρωσης και την έναρξη των ενεργειών που περιλαμβάνονται στον πίνακα διαίρεσης. Συμπληρωματικά θα υπάρχει είτε σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας, που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.2.2 του Κώδικα ή άλλο κατάλληλο μέσο επικοινωνίας. Συστήματα ηχητικής διασκέδασης θα κλείνουν αυτόματα όταν το σύστημα γενικού συναγερμού σε περίπτωση ανάγκης ενεργοποιείται. 4.3 Σε επιβατηγά πλοία το σύστημα γενικού συναγερμού σε περίπτωση ανάγκης θα ακούγεται σε όλα τα ανοικτά καταστρώματα. 4.4 Σε πλοία εφοδιασμένα με ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης θα εξασφαλίζεται επικοινωνία μεταξύ του σταθμού επιβίβασης και της εξέδρας ή του σωστικού σκάφους. 5. Συστήματα μεγαφωνικής αναγγελίας σε επιβατηγά πλοία 5.1 Επιπρόσθετα προς τις απαιτήσεις του κανονισμού Π-2/40.5 ή του κανονισμού ΙΙ-2/41-2 ανάλογα με την περίπτωση και της παραγράφου 4.2 , όλα τα επιβατηγά πλοία θα εφοδιάζονται με σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας Όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 1997 οι απαιτήσεις της παραγράφου 5.2 και 5.4 λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 5.5, θα εφαρμόζονται όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης περιοδικής επιθεώρησης μετά την !η Ιουλίου 1997. 5.2 Το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας θα πρέπει να ακούγεται ευκρινώς υπερισχύοντας του θορύβου περιβάλλοντος σε όλους τους χώρους που προσδιορίζονται στη παράγραφο 7.2.2.1. του Κώδικα θα διαθέτει δε δυνατότητα ακύρωσης που θα ελέγχεται από θέση που βρίσκεται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας καθώς και από άλλους χώρους του πλοίου, όπως κρίνεται απαραίτητο από την Αρχή, ώστε όλα τα μηνύματα ανάγκης να μεταδίδονται έστω και αν κάποιο μεγάφωνο στους συγκεκριμένους χώρους έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, ή η ένταση του έχει χαμηλώσει, ή αν το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας χρησιμοποιείσαι για άλλους σκοπούς. 5.3 Σε επιβατηγά πλοία που κατασκευάσθηκαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 1997: . 1 το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας θα έχει δύο τουλάχιστον βρόγχους που θα είναι επαρκώς χωρισμένοι καθ όλο το μήκος τους και θα έχει δύο χωριστούς και ανεξαρτήτους ενισχυτές, και .2 το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας και τα πρότυπα απόδοσης του θα είναι εγκεκριμένα από την Αρχή λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό * ** . 5.4 Το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας θα είναι συνδεδεμένο με την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτείται από τον κανονισμό 11-1 /42.2.2. 5.5 Πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν την 1η Ιουλίου 1997 τα οποία είναι ήδη εφοδιασμένα με σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας εγκεκριμένο από την Αρχή το οποίο πληροί ουσιαστικά όσα απαιτούνται α7ΐό τα τμήματα 5.2 και 5.4 και την παράγραφο 7.2.2.1 του Κώδικα δεν απαιτείται να αλλάξουν το σύστημα τους. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7 Ατομικά σωστικά μέσα 1. Κυκλικά σωσίβια. 1.1 Τα κυκλικά σωσίβια θα πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.1 του Κώδικα και θα είναι: . 1 κατανεμημένα έτσι ώστε να είναι αμέσως διαθέσιμα και στις δύο πλευρές του πλοίου και όσο είναι πρακτικά δυνατό σε όλα τα ανοικτά καταστρώματα που εκτείνονται μέχρι τις πλευρές του πλοίου, τουλάχιστον ένα θα είναι τοποθετημένο κοντά στη πρύμνη, και .2 τοποθετημένα έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερωθούν γρήγορα και κατά κανένα τρόπο μόνιμα στερεωμένα. 1.2 Ένα τουλάχιστο κυκλικό σωσίβιο σε κάθε πλευρά του πλοίου θα είναι εφοδιασμένο με σωσίβιο σχοινί που επιπλέει το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.4 του Κώδικα μήκους τουλάχιστον ίσου με το διπλάσιο του ύψους στο οποίο είναι τοποθετημένο πάνω από την ίσαλο γραμμή στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης , ή 30 Μ οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο . * Γίνεται αναφορά στο Κώδικα Συναγερμού και Ενδείξεων 1995 , που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 830 ( 19 ). ** Γίνεται αναφορά στα πρότυπα απόδοσης για συστήματα μεγαφωνικής αναγγελίας που θα συνταχθούν από τον Οργανισμό. 1.3 Τα μισά τουλάχιστον από το σύνολο των κυκλικών σωσιβίων θα είναι εφοδιασμένα με αυτόματες συσκευές φωτισμού κυκλικού σωσίβιου που πληρούν τις, απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.2. του Κώδικα, τουλάχιστον δύο δε από αυτά θα εφοδιάζονται επίσης με καπνογόνα σήματα αυτόματης ενεργοποίησης κυκλικού σωσιβίου που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1.3. του Κώδικα και θα μπορούν να απελευθερώνονται γρήγορα από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Τα κυκλικά σωσίβια με συσκευές φωτισμού και αυτά με συσκευές φωτισμού και καπνογόνα θα κατανέμονται εξ ίσου στις δύο πλευρές του πλοίου και θα είναι διαφορετικά από τα κυκλικά σωσίβια που είναι εφοδιασμένα με σωσίβιο σχοινί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.2. 1.4 Κάθε κυκλικό σωσίβιο θα σημαίνεται με κεφαλαία γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου με το όνομα και το λιμένα νηολόγησης του πλοίου στο οποίο το σωσίβιο φέρεται. 2. Σωσίβιες ζώνες 2.1 Θα προβλέπεται μια σωσίβια ζώνη που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.1 ή 2.2.2 του Κώδικα για κάθε επιβαίνοντα στο πλοίο και επί πλέον: . 1 θα προβλέπεται αριθμός σωσιβίων ζωνών καταλλήλων για παιδιά ίσος με το 10% τουλάχιστον του αριθμού των επιβατών του πλοίου ή μεγαλύτερος αριθμός, αν απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται μια σωσίβια ζώνη για κάθε παιδί, και .2 θα φέρεται επαρκής αριθμός σωσιβίων ζωνών για άτομα που εκτελούν φυλακή και για χρήση σε απομακρυσμένους σταθμούς σωστικών σκαφών. Οι σωσίβιες ζώνες που φέρονται για άτομα που εκτελούν φυλακή θαu φυλάσσονται στη γέφυρα, στο μηχανοστάσιο και σε κάθε άλλο επανδρωμένο σταθμό ελέγχου. 2.2 Οι σωσίβιες ζώνες θα είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να είναι αμέσως προσιτές και η θέση τους θα σημαίνεται ευκρινώς. Όπου λόγω ειδικών διατάξεων του πλοίου, οι σωσίβιες ζώνες που προβλέπονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.1. μπορεί να καταστούν απρόσιτες, θα λαμβάνονται εναλλακτικά μέτρα κατά την κρίση της Αρχής , τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν αύξηση του αριθμού των μεταφερομένων σωσίβιων ζωνών. 2.3 Οι σωσίβιες ζώνες που χρησιμοποιούνται σε ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβους, εκτός σωσιβίων λέμβων ελεύθερης πτώσης, δεν θα εμποδίζουν την είσοδο ή τη διάθεση καθίσματος, περιλαμβανομένης της λειτουργίας των ζωνών ασφαλείας στη σωσίβια λέμβο. 2.4 Οι σωσίβιες ζώνες που έχουν επιλεγεί για τις σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης και ο τρόπος που φέρονται ή φοριούνται, δεν θα παρενοχλούν την είσοδο στη σωσίβια λέμβο, την ασφάλεια των επιβαινόντων ή τη λειτουργία της σωσίβιας λέμβου. 3. Στολές εμβάπτισης και προστατευτικές ενδυμασίες Θα προβλέπεται μια στολή εμβάπτισης που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 2.3. του Κώδικα ή μια προστατευτική ενδυμασία που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 2.4 του Κώδικα, καταλλήλου μεγέθους, για κάθε άτομο στο οποίο έχει ανατεθεί η επάνδρωση της λέμβου διάσωσης η συμμετέχει στο ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης. Εάν το πλοίο είναι σταθερά απασχολημένο σε θερμά κλίμακα όπου κατά την γνώμη της Αρχής η θερμική προστασία δεν είναι απαραίτητη, δεν απαιτείται να φέρεται αυτή η προστατευτική ενδυμασία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8 Πίνακας διαίρεσης και οδηγίες ανάγκης 1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 2. Θα προβλέπονται για κάθε επιβαίνοντα σαφείς οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση ανάγκης. Σε περίπτωση επιβατηγών πλοίων αυτές οι οδηγίες πρέπει να είναι στη γλώσσα ή γλώσσες που απαιτούνται από το κράτος της σημαίας του πλοίου και στην Αγγλική γλώσσα. 3. Πίνακες διαίρεσης και οδηγίες ανάγκης που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 37 θα εκτίθενται σε εμφανείς θέσεις σε όλο το πλοίο στις οποίες περιλαμβάνονται η γέφυρα, το μηχανοστάσιο και οι χώροι ενδιαίτησης πληρώματος. 4. Εικόνες και οδηγίες σε κατάλληλες γλώσσες θα αναρτώνται στις καμπίνες επιβατών και θα εκτίθενται εμφανώς στους σταθμούς συγκέντρωσης και άλλους χώρους επιβατών για την πληροφόρηση των επιβατών σχετικά με : . 1 το σταθμό συγκέντρωσης τους, .2 τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να εκτελέσουν σε περίπτωση ανάγκης, και .3 τον τρόπο με τον οποίο φορούνται οι σωσίβιες ζώνες. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9 Οδηγίες λειτουργίας 1. Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 2. Θα προβλέπονται πινακίδες ή σήματα πάνω ή κοντά στα σωστικά σκάφη και τα χειριστήρια καθαίρεσης τους που θα: . 1 εξηγούν το σκοπό των χειριστηρίων και την διαδικασία λειτουργίας της συσκευής και θα παρέχουν σχετικές οδηγίες ή προειδοποιήσεις, .2 είναι εύκολα ορατά σε συνθήκες φωτισμού ανάγκης, και .3 χρησιμοποιούν σύμβολα σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού * . ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10 Επάνδρωση σωστικών σκαφών και επίβλεψη 1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 2. Θα υπάρχει στο πλοίο επαρκής αριθμός εκπαιδευμένων ατόμων για την συγκέντρωση και βοήθεια μη εκπαιδευμένων ατόμων. 3. Θα υπάρχει στο πλοίο επαρκής αριθμός μελών του πληρώματος που μπορεί να είναι αξιωματικοί καταστρώματος ή πτυχιούχα άτομα για τον χειρισμό των σωστικών σκαφών και των διατάξεων καθαίρεσης που απαιτούνται για την εγκατάλειψη του πλοίου από το σύνολο των επιβαινόντων. 4. Ένας αξιωματικός καταστρώματος ή πτυχιούχο άτομο θα έχει τοποθετηθεί αρχηγός σε κάθε σωστικό σκάφος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Όμως η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ταξιδιού, τον αριθμό των επιβαινόντων και τα χαρακτηριστικά του πλοίου μπορεί να επιτρέψει να τοποθετούνται αρχηγοί σε σωσίβιες σχεδίες άτομα εξασκημένα στο χειρισμό και λειτουργία των σωσιβίων σχεδίων αντί των προσοντούχων ατόμων που αναφέρονται πιο πάνω. Στην περίπτωση σωσιβίων λέμβων θα ορίζεται και υπαρχηγός. 5. Ο αρχηγός του σωστικού σκάφους θα έχει πίνακα του πληρώματος του σωστικού σκάφους και θα ελέγχει ότι το πλήρωμα υπό τις διαταγές του έχει εξοικειωθεί με τα καθήκοντα του. Στις σωσίβιες λέμβους, πίνακα του πληρώματος της σωσίβιας λέμβου θα έχει επίσης ο υπαρχηγός. 6. Κάθε μηχανοκίνητο σωστικό σκάφος θα έχει ορισμένο άτομο που να μπορεί να χειρίζεται τη μηχανή και να εκτελεί μικρές ρυθμίσεις. 7. Ο πλοίαρχος θα εξασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή των ατόμων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 , 3 και 4 στα σωστικά σκάφη του πλοίου. * Γίνεται αναφορά στα Σύμβολα που αφορούν Σωστικά Μέσα και Διατάξεις , που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 760 (18). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 11 Διατάξεις σωστικών σκαφών συγκέντρωσης και επιβίβασης 1. Οι σωσίβιες λέμβοι και σωσίβιες σχεδίες για τις οποίες απαιτούνται εγκεκριμένα μέσα καθαίρεσης θα τοποθετούνται όσο είναι δυνατό πλησιέστερα στους χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας. 2. Οι σταθμοί συγκέντρωσης θα προβλέπονται κοντά στους σταθμούς επιβίβασης. Κάθε σταθμός συγκέντρωσης θα έχει επαρκή χώρο ελεύθερου καταστρώματος ώστε να εξυπηρετεί όλα τα άτομα που έχει καθορισθεί να συγκεντρωθούν σε εκείνο το σταθμό , και πάντως τουλάχιστον 0,35 Μ2 ανά άτομο. 3. Οι σταθμοί συγκέντρωσης και επιβίβασης θα είναι εύκολα προσιτοί από τους χώρους ενδιαίτησης και εργασίας. 4. Οι σταθμοί συγκέντρωσης και επιβίβασης θα φωτίζονται επαρκώς με φωτισμό που παρέχεται από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτείται από τον κανονισμό ΙΙ-1/42 ή ΙΙ-1/43, ανάλογα με την περίπτωση. 5. Διάδρομοι, κλιμακοστάσια και έξοδοι που έχουν πρόσβαση σε σταθμούς συγκέντρωσης και επιβίβασης θα φωτίζονται . Ο φωτισμός αυτός θα μπορεί να παρέχεται από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτείται από τον Κανονισμό 11-1/42 ή ΙΙ-1/43, ανάλογα με την περίπτωση. Επιπρόσθετα και ως μέρος των σημάνσεων που απαιτούνται από τον κανονισμό 11-2 /28.1.10, οι ακολουθητέες διαδρομές προς τους σταθμούς συγκέντρωσης θα σημαίνονται με το σύμβολο του σταθμού συγκέντρωσης, που προορίζονται για εκείνο το σκοπό, σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού * . 6. Οι σταθμοί συγκέντρωσης και επιβίβασης σωστικών σκαφών που καθαιρούνται με επωτίδες και με ελεύθερη πτώση θα έχουν τέτοια διάταξη ώστε να επιτρέπουν την τοποθέτηση φορείων στο σωστικό σκάφος. 7. Σε κάθε σταθμό επιβίβασης ή σε κάθε δύο γειτονικούς σταθμούς επιβίβασης για σωστικό σκάφος που καθαιρείται από την πλευρά του πλοίου , θα προβλέπεται μια κλίμακα επιβίβασης που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.6 του Κώδικα εκτεινόμενη , σε ένα κομμάτι από το κατάστρωμα μέχρι την ίσαλο γραμμή στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης με δυσμενείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και πλευρική κλίση μέχρι 20° προς κάθε πλευρά. Όμως η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την αντικατάσταση των κλιμάκων αυτών με εγκεκριμένες συσκευές για την πρόσβαση στα σωστικά σκάφη, όταν αυτά είναι στο νερό, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει τουλάχιστον μια κλίμακα επιβίβασης σε κάθε πλευρά του πλοίου. Άλλα μέσα επιβίβασης που επιτρέπουν την κάθοδο στο νερό με ελεγχόμενο τρόπο μπορεί να επιτραπούν για τις σωσίβιες σχεδίες που απαιτούνται από τον κανονισμό 31.1.4. * Γίνεται αναφορά στα Σύμβολα που αφορούν Σωστικά μέσα και Διατάξεις και Οδηγίες για την Αξιολόγηση Δοκιμή και Εφαρμογή του Φωτισμού Χαμηλού ύψους στα Επιβατηγά Πλοία , που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με τις αποφάσεις Α 760( 18) και Α 752( 18) αντίστοιχα. 8. Όπου είναι αναγκαίο θα προβλέπονται μέσα για τη μεταφορά και διατήρηση του σωστικού σκάφους που καθαιρείται με επωτίδες παραπλεύρως του πλοίου ώστε τα άτομα να επιβιβασθούν με ασφάλεια. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 Σταθμοί καθαίρεσης Οι σταθμοί καθαίρεσης θα βρίσκονται σε θέσεις που εξασφαλίζουν ασφαλή καθαίρεση , λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη της απόστασης από την έλικα και των τμημάτων του σκάφους που προεξέχουν απότομα και θα είναι τέτοιοι ώστε , κατά το δυνατό, τα σωστικά σκάφη , εκτός από τα ειδικά σχεδιασμένα για καθαίρεση ελεύθερης πτώσης σωστικά σκάφη, να μπορούν να καθαιρεθούν κατά μήκος της επίπεδης πλευράς του πλοίου. Αν βρίσκονται εμπρός, θα βρίσκονται πρύμνηθεν του διαφράγματος σύγκρουσης σε προστατευμένη θέση και, στην περίπτωση αυτή η Αρχή θα εξετάζει ειδικά την αντοχή του μέσου καθαίρεσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 Τοποθέτηση σωστικών σκαφών 1. Κάθε σωστικό σκάφος θα τοποθετείται: . 1 έτσι ώστε ούτε το σωστικό σκάφος ούτε οι διατάξεις στοιβασίας του να παρενοχλούν τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου σωστικού σκάφους ή λέμβου διάσωσης σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό καθαίρεσης, .2 όσο είναι ασφαλές και πρακτικό .πλησιέστερα στην επιφάνεια του νερού και στην περίπτωση σωστικού σκάφους , εκτός από σωσίβια σχεδία προορισμένη να καθαιρείται με ρίψη από το πλοίο, σε τέτοια θέση ώστε το σωστικό σκάφος στη θέση επιβίβασης να μην απέχει λιγώτερο από 2 μέτρα πάνω από την ίσαλο γραμμή με το πλοίο σε κατάσταση πλήρους φόρτωσης με δυσμενείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και πλευρική κλίση μέχρι 20° προς κάθε πλευρά ή μέχρι τη γωνία στην οποία βυθίζεται το εκτεθειμένο στον καιρό κατάστρωμα του πλοίου, οποιαδήποτε είναι μικρότερη, .3 σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας ώστε δύο μέλη του πληρώματος να μπορούν να εκτελέσουν προετοιμασίες επιβίβασης και καθαίρεσης σε λιγότερο από 5 πρώτα λεπτά, .4 πλήρως εξοπλισμένο όπως απαιτείται από το κεφάλαιο αυτό, και τον Κώδικα, και .5 όσο είναι πρακτικά δυνατό , σε ασφαλή και προφυλαγμένη θέση, και θα προστατεύεται από ζημιά λόγω πυρκαϊάς και έκρηξης. Ειδικότερα, σωστικό σκάφος σε δεξαμενόπλοια, εκτός από τις σωσίβιες σχεδίες που απαιτούνται από τον κανονισμό 31.1.4 δεν θα τοποθετούνται επί ή υπεράνω δεξαμενής φορτίου, δεξαμενής καταλοίπων, ή άλλης δεξαμενής που περιέχει εκρηκτικά ή επικίνδυνα φορτία. 2. Οι σωσίβιες λέμβοι που καθαιρούνται κατά μήκος της πλευράς του πλοίου θα τοποθετούνται όσο το δυνατό περισσότερο πρώραθεν της έλικας . Σε φορτηγά πλοία μήκους 80 μέτρων και άνω αλλά κάτω των 120 μέτρων, κάθε σωσίβια λέμβος θα τοποθετείται έτσι ώστε το πρυμναίο άκρο της σωσίβιας λέμβου να μην απέχει λιγότερο από το μήκος της σωσίβιας λέμβου πρώραθεν της έλικας. Σε φορτηγά πλοία μήκους 120 μέτρων και άνω και σε επιβατηγά πλοία μήκους 80 μέτρων και άνω κάθε σωσίβια λέμβος θα τοποθετείται έτσι ώστε το πρυμναίο άκρο της σωσίβιας λέμβου να μην απέχει λιγότερο από 1.5 φορά το μήκος της σωσίβιας λέμβου πρώραθεν της έλικας. Όπου χρειάζεται, το πλοίο θα έχει τέτοια διάταξη ώστε οι σωσίβιες λέμβοι στις θέσεις στοιβασίας τους να προστατεύονται από ζημιά λόγω θαλασσοταραχής. 3. Οι σωσίβιες λέμβοι θα τοποθετούνται ανηρτημένες στα μέσα καθαίρεσης. 4.1 Κάθε σωσίβια σχεδία θα τοποθετείται με το πεισμάτιο της (μπαρούμα) μόνιμα δεμένο στο πλοίο. 4.2 Κάθε σωσίβια σχεδία ή ομάδα σωσιβίων σχεδίων θα τοποθετείται με διάταξη ελεύθερης πλεύσης που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.6 του Κώδικα έτσι ώστε κάθε μια να επιπλέει ελεύθερα και εάν είναι πνευστή να φουσκώνει αυτόματα όταν το πλοίο βυθίζεται. 4.3 Οι σωσίβιες σχεδίες θα είναι έτσι τοποθετημένες ώστε να επιτρέπουν τη χειροκίνητη απελευθέρωση κάθε μιας σχεδίας ή κελύφους τη φορά από τις διατάξεις στερέωσης τους. 4.4 Οι παράγραφοι 4.1 και 4.2 δεν εφαρμόζονται στις σωσίβιες σχεδίες που απαιτούνται από τον κανονισμό 31.1.4. 5. Οι σωσίβιες σχεδίες που καθαιρούνται με επωτίδες θα τοποθετούνται σε θέσεις από τις οποίες είναι αμέσως προσιτά τα άγκιστρα ανύψωσης, εκτός αν προβλέπονται μέσα μεταφοράς που δεν θα αχρηστεύονται μέσα στα όρια διαγωγής και πλευρικής κλίσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, ή από την κίνηση του πλοίου ή από απώλεια της ισχύος. 6. Οι σωσίβιες σχεδίες που προορίζονται να ρίπτονται από το πλοίο θα τοποθετούνται έτσι ώστε να μπορούν να μεταφέρονται εύκολα για ρίψη σε οποιαδήποτε πλευρά του πλοίου εκτός εάν έχουν τοποθετηθεί σε κάθε πλευρά του πλοίου σωσίβιες σχεδίες ρίψης με τη συνολική χωρητικότητα που απαιτείται από τον κανονισμό 31.1. ΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14 Τοποθέτηση λέμβων διάσωσης Οι λέμβοι διάσωσης θα τοποθετούνται: . 1 σε κατάσταση συνεχούς ετοιμότητας για καθαίρεση μέσα σε 5 πρώτα λεπτά το πολύ, .2 σε κατάλληλη θέση για καθαίρεση και ανάκτηση, .3 έτσι ώστε ούτε η λέμβος διάσωσης , ούτε οι διατάξεις στοιβασίας της να παρενοχλούν την λειτουργία οποιουδήποτε σωστικού σκάφους σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό καθαίρεσης, και .4 αν είναι συγχρόνως σωσίβιοι λέμβοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 13. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 15 Τοποθέτηση ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης 1. Η πλευρά του πλοίου δεν θα έχει οποιαδήποτε ανοίγματα μεταξύ του σταθμού επιβίβασης του ναυτικού τύπου συστήματος εγκατάλειψης και της ισάλου γραμμής στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης και θα προβλέπονται μέσα για προστασία του συστήματος από οποιεσδήποτε προεξοχές. 2. Τα ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης θα βρίσκονται σε τέτοιες θέσεις που εξασφαλίζουν ασφαλή καθαίρεση, λαμβανομένης ιδιαίτερα υπόψη της απόστασης από τον έλικα και των τμημάτων του σκάφους που προεξέχουν απότομα, και θα είναι έτσι ώστε, κατά το δυνατό, τα συστήματα να μπορούν να καθαιρεθούν κατά μήκος της επίπεδης πλευράς του πλοίου. 3. Κάθε ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης θα τοποθετείται έτσι ώστε ούτε η διάβαση ούτε η εξέδρα ούτε η στοιβασία του ή οι διατάξεις λειτουργίας να παρενοχλούν τη λειτουργία οποιουδήποτε άλλου σωστικού μέσου σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό καθαίρεσης. 4. Όπου χρειάζεται, το πλοίο θα έχει τέτοια διάταξη ώστε τα ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης στις θέσεις στοιβασίας τους να προστατεύονται από ζημιά λόγω θαλασσοταραχής. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 16 Διατάξεις καθαίρεσης και ανάκτησης σωστικού σκάφους 1. Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά , για όλα τα σωστικά σκάφη θα προβλέπονται μέσα καθαίρεσης και επιβίβασης που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 6.1. του Κώδικα εκτός από αυτά στα οποία : .1 η επιβίβαση γίνεται από θέση στο κατάστρωμα που απέχει λιγότερο από 4,5 μέτρα από την ίσαλο γραμμή στη πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης και τα οποία έχουν μάζα όχι μεγαλύτερη από 185 Κg, ή .2 η επιβίβαση γίνεται από θέση στο κατάστρωμα που απέχει λιγότερο από 4,5 μέτρα από την ίσαλο γραμμή στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης και τα οποία καθαιρούνται αμέσως από τη θέση στοιβασίας με δυσμενείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και πλευρικής κλίσης μέχρι 20° προς κάθε πλευρά, ή .3 φέρονται επιπλέον των σωστικών σκαφών για το 200% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο και τα οποία έχουν μάζα όχι μεγαλύτερη από 185 kg, ή .4 φέρονται επί πλέον των σωστικών σκαφών για το 200% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο, καθαιρούνται αμέσως από τη θέση στοιβασίας με δυσμενείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και πλευρικής κλίσης μέχρι 20° προς κάθε πλευρά, ή .5 προβλέπονται για χρήση σε συνδυασμό με ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης , πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 6.2 του Κώδικα και καθαιρούνται αμέσως από τη θέση στοιβασίας υπό δυσμενείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και πλευρικής κλίσης μέχρι 20° προς κάθε πλευρά. 2. Κάθε σωσίβια λέμβος θα εφοδιάζεται με ένα μέσο ικανό για καθαίρεση και ανάκτηση της σωσίβιας λέμβου. Επιπρόσθετα θα υπάρχει διάταξη ανακρέμασης της σωσίβιας λέμβου ώστε να καθίσταται ο μηχανισμός απαγκίστρωσης ελεύθερος για συντήρηση. 3. Οι διατάξεις καθαίρεσης και ανάκτησης θα είναι τέτοιες ώστε ο χειριστής του μέσου στο πλοίο να μπορεί να παρατηρεί το σωστικό σκάφος σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης και προκειμένου για σωσίβιες λέμβους και κατά την διάρκεια της ανάκτησης. 4. Για παρόμοια σωστικά σκάφη που φέρονται στο πλοίο, θα χρησιμοποιείται ένας μόνο τύπος μηχανισμού απελευθέρωσης. 5. Η προετοιμασία και ο χειρισμός των σωστικών σκαφών σε οποιοδήποτε σταθμό καθαίρεσης δεν θα παρενοχλεί την άμεση προετοιμασία και το χειρισμό οποιουδήποτε άλλου σωστικού σκάφους ή λέμβου διάσωσης σε οποιοδήποτε άλλο σταθμό. 6. Όπου χρησιμοποιούνται αγόμενα, θα έχουν αρκετό μήκος ώστε το σωστικό σκάφος να φθάνει στο νερό όταν το πλοίο είναι στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης, με δυσμενείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και με πλευρική κλίση μέχρι 20° προς κάθε πλευρά. 7. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και καθαίρεσης, το σωστικό σκάφος, το μέσο καθαίρεσης του και η περιοχή του νερού όπου θα καθαιρεθεί ,θα φωτίζονται επαρκώς με φωτισμό που παρέχεται από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης που απαιτείται από τον κανονισμό 11-1/42 ή 11-1/43, ανάλογα με την περίπτωση. 8. Θα υπάρχουν μέσα που θα εμποδίζουν οποιαδήποτε διοχέτευση νερού στο σωστικό σκάφος κατά την εγκατάλειψη . 9. Αν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο σωστικό σκάφος από τα πτερύγια των σταθερωτήρων του πλοίου, θα υπάρχουν μέσα, που θα ενεργοποιούνται από πηγή ενέργειας ανάγκης , για την επαναφορά των πτερυγίων των σταθερωτήρων στο εσωτερικό του πλοίου. Στη γέφυρα ναυσιπλοΐας θα υπάρχουν ενδείκτες που θα λειτουργούν από πηγή ενέργειας ανάγκης για την ένδειξη της θέσης των πτερυγίων των σταθερωτήρων. 10. Αν φέρονται μερικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.5 του Κώδικα θα υπάρχει συρματόσχοινο μεταξύ των επωτίδων εφοδιασμένο με δύο τουλάχιστον σωσίβια σχοινιά επαρκούς μήκους ώστε να φθάνουν στο νερό με το πλοίο στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης με δυσμενείς συνθήκες διαγωγής μέχρι 10° και με πλευρική κλίση μέχρι 20° προς κάθε πλευρά. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 17 Διατάξεις επιβίβασης, καθαίρεσης και ανάκτησης λέμβου διάσωσης 1. Οι διατάξεις επιβίβασης και καθαίρεσης της λέμβου διάσωσης θα είναι τέτοιες ώστε η επιβίβαση στη λέμβο διάσωσης και η καθαίρεση της να μπορούν να γίνουν στο συντομώτερο δυνατό χρόνο. 2. Αν η λέμβος διάσωσης είναι ένα από σωστικά σκάφη του πλοίου, οι διατάξεις επιβίβασης και ο σταθμός καθαίρεσης θα πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 11 και 12. 3. Οι διατάξεις καθαίρεσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 16. Πάντως, όλες οι λέμβοι διάσωσης θα μπορούν να καθαιρούνται, με τη χρήση πεισματίων (μπαρούμες) όπου είναι αναγκαίο, όταν το πλοίο κινείται πρόσω με ταχύτητα μέχρι 5 κόμβους σε ήρεμα νερά. 4. Ο χρόνος ανάκτησης της λέμβου διάσωσης δεν θα είναι μεγαλύτερος από 5 πρώτα λεπτά σε ταραγμένη θάλασσα όταν φέρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό. Αν η λέμβος διάσωσης είναι επίσης σωσίβια λέμβος, αυτός ο χρόνος ανάκτησης θα είναι δυνατός με το φορτίο εξοπλισμού της σωσίβιας λέμβου και το εγκεκριμένο φορτίο ατόμων της λέμβου διάσωσης από 6 τουλάχιστον άτομα. 5. Οι διατάξεις επιβίβασης και ανάκτησης της λέμβου διάσωσης θα επιτρέπουν τον ασφαλή και αποτελεσματικό χειρισμό φορείου. Θα προβλέπονται για ασφάλεια ιμάντες ανάκτησης σε περίπτωση κακοκαιρίας, εάν βαρειά σύσπαστα αγομένων δημιουργούν κινδύνους. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18 Ορμιδοβόλες συσκευές Θα προβλέπεται μια ορμιδοβόλος συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 7.1 του Κώδικα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 19 Ασκήσεις και γυμνάσια ανάγκης 1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 2. Εξοικείωση με σωστικά μέσα και ασκήσεις συγκέντρωσης. 2.1 Κάθε μέλος πληρώματος που του έχουν ανατεθεί καθήκοντα για καταστάσεις ανάγκης θα είναι εξοικειωμένο με αυτά τα καθήκοντα προτού αρχίσει ο πλους. 2.2 Σε πλοίο που εκτελεί πλου όπου οι επιβάτες είναι προγραμματισμένο να παραμείνουν στο πλοίο για περισσότερο από 24 ώρες οι συγκεντρώσεις των επιβατών θα γίνονται μέσα σε 24 ώρες από την επιβίβαση τους. Στους επιβάτες , θα δίδονται οδηγίες για τη χρήση των σωσιβίων ζωνών και τις ενέργειες τους σε περίπτωση ανάγκης. 2.3 Οπότε επιβιβάζονται νέοι επιβάτες, ενημέρωση για την ασφάλεια των επιβατών θα γίνεται αμέσως, προ ή μετά του απόπλου. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις οδηγίες που απαιτούνται από τους κανονισμούς 8.2 και 8.4 και θα γίνεται με ανακοίνωση σε μία ή περισσότερες γλώσσες ώστε να είναι κατανοητή από όλους τους επιβάτες. Η ανακοίνωση θα γίνεται από το σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας του πλοίου, ή από άλλα ισοδύναμα μέσα ώστε να ακούγεται τουλάχιστον από τους επιβάτες που δεν την έχουν ακόμη ακούσει κατά τον πλου. Η ενημέρωση μπορεί να γίνεται στη συγκέντρωση που απαιτείται από την παράγραφο 2.2 εάν η συγκέντρωση πραγματοποιείται αμέσως με την αναχώρηση. Κάρτες πληροφοριών ή πινακίδες ή προβολές βιντεοταινιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συμπλήρωμα της ενημέρωσης, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν την ανακοίνωση. 3. Γυμνάσια 3.1 Τα γυμνάσια θα εκτελούνται, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σαν να πρόκειται για πραγματική κατάσταση ανάγκης. 3.2 Κάθε μέλος του πληρώματος θα συμμετέχει σε τουλάχιστον ένα γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου και ένα γυμνάσιο πυρκαιάς κάθε μήνα. Τα γυμνάσια του πληρώματος θα εκτελούνται μέσα σε 24 ώρες από την αναχώρηση του πλοίου από ένα λιμένα αν περισσότεροι από το 25% του πληρώματος δεν έλαβαν μέρος σε γυμνάσια εγκατάλειψης και πυρκαιάς στο συγκεκριμένο πλοίο κατά τον προηγούμενο μήνα. Όταν ένα πλοίο τίθεται σε υπηρεσία για πρώτη φορά, μετά από μετασκευή μεγάλης έκτασης ή όταν νέο πλήρωμα τοποθετείται, αυτά τα γυμνάσια θα διεξάγονται προ απόπλου. Για κατηγορίες πλοίων για τις οποίες αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, η Αρχή μπορεί να δεχθεί άλλες διατάξεις που είναι τουλάχιστον ισοδύναμες. 3.3 Γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου. 3.3.1 Κάθε γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου θα περιλαμβάνει: . 1 κλήση των επιβατών και του πληρώματος στους σταθμούς συγκέντρωσης με τον συναγερμό που απαιτείται από τον κανονισμό 6.4.2 ακολουθούμενο από ανακοίνωση γυμνασίου στο σύστημα μεγαφωνικής αναγγελίας ή άλλο σύστημα επικοινωνίας και εξασφάλιση ότι γνωρίζουν την εντολή εγκατάλειψης του πλοίου, .2 αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα καθήκοντα που περιγράφονται στον πίνακα διαίρεσης, .3 έλεγχο καταλληλότητας ενδυμασίας επιβατών και πληρώματος, .4 έλεγχο για να διαπιστωθεί ότι οι σωσίβιες ζώνες έχουν φορεθεί σωστά, .5 κατέβασμα μιας τουλάχιστον σωσίβιας λέμβου ύστερα από οποιαδήποτε αναγκαία προετοιμασία για την καθαίρεση, .6 εκκίνηση και λειτουργία της μηχανής της σωσίβιας λέμβου, .7 λειτουργία των επωτίδων που χρησιμοποιούνται για καθαίρεση σωσιβίων σχεδίων, .8 εικονική έρευνα και διάσωση επιβατών παγιδευμένων στις καμπίνες τους, και .9 οδηγίες χρήσεως των ραδιοεπικοινωνιών των σωστικών μέσων. 3.3.2 Σε διαδοχικά γυμνάσια θα κατεβάζονται όσο είναι πρακτικά δυνατό, διαφορετικές σωσίβιες λέμβοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.3.1.5. 3.3.3 Εκτός όπως προβλέπεται στις παραγράφους 3.3.4 και 3.3.5, κάθε σωσίβια λέμβος θα καθαιρείται με το καθορισμένο πλήρωμα λειτουργίας της μέσα σ αυτήν και θα εκτελεί κινήσεις στο νερό τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες κατά την διάρκεια γυμνασίου εγκατάλειψης πλοίου. 3.3.4 Κατέβασμα στο νερό αντί καθαίρεσης ελεύθερης πτώσης μιας σωσίβιας λέμβου τέτοιας διάταξης, είναι αποδεκτή όπου η καθαίρεση ελεύθερης πτώσης δεν είναι πρακτικά δυνατή εφόσον η σωσίβια λέμβος καθαιρείται με ελεύθερη πτώση, με το καθορισμένο πλήρωμα λειτουργίας της και εκτελεί κινήσεις στο νερό τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες. Ομως, η Αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή σε 12 μήνες, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι πρακτικά δυνατό, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχουν διατάξεις για εικονική καθαίρεση η οποία θα εκτελείται σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 6 μήνες. 3.3.5 Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει σε πλοία που εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόες να μην καθαιρούν τις σωσίβιες λέμβους μιας πλευράς αν οι διατάξεις παραβολής τους στο λιμάνι και το είδος των ταξιδιών τους δεν επιτρέπουν την καθαίρεση των σωσιβίων λέμβων της πλευράς αυτής. Πάντως όλες αυτές οι σωσίβιες λέμβοι θα κατεβάζονται τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες και θα καθαιρούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 3.3.6 Οσο είναι λογικό και πρακτικό , οι λέμβοι διάσωσης εκτός από τις σωσίβιες λέμβους που είναι επίσης λέμβοι διάσωσης, θα καθαιρούνται κάθε μήνα με το καθορισμένο πλήρωμα τους και θα εκτελούν κινήσεις στο νερό. Σε όλες τις περιπτώσεις η απαίτηση αυτή θα ικανοποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες. 3.3.7 Αν τα γυμνάσια καθαίρεσης σωσιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης εκτελούνται με το πλοίο σε πορεία τα γυμνάσια αυτά, λόγω των κινδύνων που περικλείουν, θα γίνονται μόνο σε προστατευόμενα νερά και με την επίβλεψη έμπειρου σε τέτοια γυμνάσια * αξιωματικού. 3.3.8 Εάν ένα πλοίο είναι εφοδιασμένο με ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης, τα γυμνάσια θα περιλαμβάνουν εξάσκηση στις διαδικασίες που απαιτούνται για την εκδίπλωση τέτοιου συστήματος μέχρι του αμέσως προηγουμένου της πραγματικής εκδίπλωσης σημείου. Αυτή η μορφή των γυμνασίων θα ενισχύεται με κανονικές οδηγίες χρησιμοποιώντας τα επί του πλοίου βοηθήματα εκπαίδευσης που απαιτούνται από τον κανονισμό 35.4. Επιπρόσθετα κάθε μέλος της ομάδας του συστήματος θα εκπαιδεύεται επί πλέον όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό, με συμμετοχή σε πλήρη εκδίπλωση ενός ομοίου συστήματος στο νερό, είτε στο πλοίο ή στη ξηρά, σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 2 χρόνια, αλλά σε καμία περίπτωση περισσότερο από 3 χρόνια. Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να συνδυάζεται με τις εκδιπλώσεις που απαιτούνται από τον κανονισμό 20.8.2. * Γίνεται αναφορά στις Οδηγίες περί Εκπαίδευσης για τον Σκοπό Καθαίρεσης Σωσιβίων Λέμβων και Λέμβων Διάσωσης από Πλοία σε πορεία στο νερό που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 624 (15). 3.3.9 Ο φωτισμός ανάγκης για την συγκέντρωση και εγκατάλειψη 0α δοκιμάζεται σε κάθε γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου. 3.4 Γυμνάσια πυρκαϊάς 3.4.1 Γυμνάσια πυρκαϊάς θα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η συνήθης πρακτική σε διάφορες καταστάσεις ανάγκης που μπορεί να συμβούν ανάλογα με τον τύπο των πλοίων και το φορτίο. 3.4.2 Κάθε γυμνάσιο πυρκαϊάς θα περιλαμβάνει: . 1 αναφορά στους σταθμούς και προετοιμασία για τα καθήκοντα που περιγράφονται στο πίνακα διαίρεσης που απαιτείται από τον κανονισμό 8 , .2 έναρξη λειτουργίας μιας αντλίας πυρκαϊάς , χρησιμοποιώντας τουλάχιστον τις 2 απαιτούμενες προβολές νερού ώστε να αποδειχθεί ότι το σύστημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας , .3 έλεγχος της εξάρτυσης πυροσβέστη και λοιπού ατομικού εξοπλισμού διάσωσης, .4 έλεγχο του σχετικού εξοπλισμού επικοινωνιών, .5 έλεγχο λειτουργίας των υδατοστεγών θυρών, πυροστεγών θυρών, πυροφρακτών και κυρίων εισόδων και εξόδων των συστημάτων αερισμού στην περιοχή του γυμνασίου , και .6 έλεγχο των απαραίτητων διατάξεων για εγκατάλειψη του πλοίου. 3.4.3 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των γυμνασίων αμέσως θα επανέρχεται στην πλήρη λειτουργική του κατάσταση και οποιαδήποτε λάθη και ατέλειες ανακαλύφθηκαν κατά την διάρκεια των γυμνασίων θα διορθώνονται το ταχύτερο δυνατό. 4. Εκπαίδευση και οδηγίες στο πλοίο 4.1 Κάθε μέλος του πληρώματος θα εκπαιδεύεται όσο το δυνατό συντομότερα αλλά όχι αργότερα από 2 εβδομάδες από την άφιξη του στο πλοίο, στη χρήση των σωστικών μέσων του πλοίου, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού των σωστικών σκαφών και στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων του πλοίου. Πάντως αν το μέλος του πληρώματος ακολουθεί σύστημα κανονικής κυκλικής εναλλαγής στο πλοίο , η εκπαίδευση αυτή θα γίνεται όχι αργότερα από 2 εβδομάδες μετά την πρώτη άφιξη του στο πλοίο. Στα ίδια χρονικά διαστήματα με τη διεξαγωγή των γυμνασίων θα δίδονται οδηγίες για τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων του πλοίου, των σωστικών μέσων, και για την επιβίωση στη θάλασσα. Κάθε φορά οι οδηγίες μπορεί να καλύπτουν διαφορετικά μέρη των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων του πλοίου, αλλά όλα τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του πλοίου θα καλύπτονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 2 μηνών. 4.2 Σε κάθε μέλος του πληρώματος θα δίδονται οδηγίες που θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα αλλά δεν θα περιορίζονται απαραίτητα μόνο σ αυτά: . Ι λειτουργία και χρήση των πνευστών σωσιβίων σχεδίων του πλοίου, .2 προβλήματα υποθερμίας , πρώτες βοήθειες για υποθερμία και άλλες κατάλληλες πρώτες βοήθειες, .3 ειδικές οδηγίες αναγκαίες για τη χρήση των σωστικών μέσων του πλοίου σε συνθήκες ισχυρής κακοκαιρίας και θαλασσοταραχής, και .4 λειτουργία και χρήση των πυροσβεστικών μέσων. 4.3 Σε χρονικά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 4 μήνες θα γίνεται εκπαίδευση στη χρήση των σωσιβίων σχεδίων που καθαιρούνται με επωτίδες σε κάθε πλοίο που υπάρχουν τέτοια μέσα. Όποτε είναι πρακτικά δυνατό, η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει φούσκωμα και καθαίρεση μιας σωσίβιας σχεδίας. Η σωσίβια αυτή σχεδία μπορεί να είναι ειδική σωσίβια σχεδία που προορίζεται μόνο για εκπαίδευση και δεν αποτελεί μέρος του σωστικού εξοπλισμού του πλοίου. Η ειδική αυτή σωσίβια σχεδία θα φέρει εμφανή σήμανση. 5. Εγγραφές Η ημερομηνία διεξαγωγής των συγκεντρώσεων, οι λεπτομέρειες των γυμνασίων πυρκαϊάς και εγκατάλειψης πλοίου, τα γυμνάσια άλλων σωστικών μέσων και η εκπαίδευση στο πλοίο θα καταγράφονται σε ημερολόγιο που μπορεί να καθορίζει η Αρχή. Αν δεν εκτελείται πλήρης συγκέντρωση, γυμνάσιο ή εκπαίδευση στον καθορισμένο χρόνο, θα γίνεται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο που θα αναφέρει τις συνθήκες και την έκταση της συγκέντρωσης, γυμνασίου ή εκπαίδευσης που έγινε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20 Λειτουργική ετοιμότητα, συντήρηση και έλεγχοι 1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 6.2 θα εφαρμόζονται όσο είναι πρακτικά δυνατό σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1986. 2. Λειτουργική ετοιμότητα Πριν από την αναχώρηση του πλοίου από το λιμένα και σε κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όλα τα σωστικά μέσα θα είναι σε κατάσταση λειτουργίας και έτοιμα για άμεση χρήση. 3. Συντήρηση 3.1 Θα υπάρχουν στο πλοίο οδηγίες συντήρησης των σωστικών μέσων του πλοίου που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 36 και θα εκτελείται ανάλογη συντήρηση. 3.2 Η Αρχή μπορεί να αποδεχθεί, αντί των οδηγιών που απαιτούνται από την παράγραφο 3.1, προγραμματισμένη διαδικασία συντήρησης στο πλοίο που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του κανονισμού 36. 4. Συντήρηση των αγομένων 4.1 Τα αγόμενα που χρησιμοποιούνται στην καθαίρεση θα αλλάζουν θέση ώστε να αντιμετατίθενται τα άκρα τους κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 30 μήνες και θα αντικαθιστώνται όταν είναι αναγκαίο λόγω φθοράς τους ή κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 5 έτη, οποιοδήποτε συμβεί ενωρίτερα. 4.2 Η Αρχή μπορεί να αποδεχθεί αντί της αντιμετάθεσης των άκρων που απαιτείται στην παράγραφο 4.1, περιοδική επιθεώρηση των αγομένων και την αντικατάσταση τους όποτε είναι αναγκαίο λόγω φθοράς τους ή κατά διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 4 έτη, οποιοδήποτε συμβεί ενωρίτερα. 5. Αμοιβά και εξοπλισμός επισκευών Θα προβλέπονται αμοιβά και εξοπλισμός επισκευών για τα σωστικά μέσα και τα εξαρτήματα τους τα οποία υπόκεινται σε υπερβολική φθορά ή ανάλωση και πρέπει να αντικαθιστώνται τακτικά. 6. Εβδομαδιαίος έλεγχος Κάθε εβδομάδα θα γίνονται οι ακόλουθες δοκιμές και έλεγχοι: . 1 όλα τα σωστικά σκάφη, λέμβοι διάσωσης και μέσα καθαίρεσης θα επιθεωρούνται οπτικά για να εξασφαλισθεί ότι είναι έτοιμα για χρήση, .2 όλες οι μηχανές των σωσιβίων λέμβων και των λέμβων διάσωσης θα λειτουργούν για συνολική χρονική περίοδο τουλάχιστον 3 πρώτων λεπτών με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούμενη θερμοκρασία για την εκκίνηση και λειτουργία της μηχανής. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου θα αποδεικνύεται ότι το κιβώτιο ταχυτήτων και ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης συμπλέκονται ικανοποιητικά. Εάν τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός εξωλέμβιου κινητήρα τοποθετημένου σε μια λέμβο διάσωσης δεν του επιτρέπουν να λειτουργήσει παρά μόνο με την έλικα βυθισμένη στο νερό για μια περίοδο 3 πρώτων λεπτών, θα πρέπει να λειτουργεί για τέτοια περίοδο όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Σε ειδικές περιπτώσεις η Αρχή μπορεί να μην απαιτήσει την δοκιμή αυτή για πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1986, και .3 θα δοκιμάζεται το σύστημα γενικού συναγερμού ανάγκης. 7. Μηνιαίοι έλεγχοι Κάθε μήνα θα γίνεται έλεγχος των σωστικών μέσων, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού των σωσιβίων λέμβων με τη χρήση του πίνακα ελέγχου που απαιτείται από τον κανονισμό 36.1 για να εξασφαλισθεί ότι είναι πλήρη και σε καλή κατάσταση. Η έκθεση ελέγχου θα καταχωρείται στο ημερολόγιο. 8. Επιθεώρηση πνευστών σωσιβίων σχεδίων, πνευστών σωσιβίων ζωνών, ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης και φουσκωμένων λέμβων διάσωσης. 8.1 Κάθε πνευστή σωσίβια σχεδία, πνευστή σωσίβια ζώνη και ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης, θα επιθεωρείται: . 1 κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες, εφόσον σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, η Αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή σε 17 μήνες, και .2 σε ένα εγκεκριμένο σταθμό επιθεώρησης ο οποίος είναι αρμόδιος να τα επιθεωρεί, διατηρεί κατάλληλες ευκολίες επιθεώρησης και χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό * 8.2 Περιοδική εκδίπλωση των ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης. Επιπλέον ή σε συνδυασμό με τα διαστήματα επιθεώρησης των ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης που απαιτούνται από την παράγραφο 8.1, κάθε ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης θα εκδιπλώνεται από το πλοίο σε περιοδική βάση σε διαστήματα που καθορίζονται από την Αρχή με την προϋπόθεση ότι κάθε σύστημα θα εκδιπλώνεται τουλάχιστον μια φορά κάθε 6 έτη. 8.3 Η Αρχή η οποία εγκρίνει νέες και καινοφανείς διατάξεις πνευστών σωσιβίων σχεδίων σύμφωνα με τον κανονισμό 4 μπορεί να επιτρέπει τις επιθεωρήσεις σε μεγαλύτερα διαστήματα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 8.3.1 Η νέα και καινοφανής διάταξη σωσίβιας σχεδίας έχει αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων διαστημάτων επιθεωρήσεων ότι διατηρεί τα ίδια πρότυπα που απαιτούνται από την διαδικασία δοκιμής. 8.3.2 Το σύστημα της σωσίβιας σχεδίας θα ελέγχεται στο πλοίο από πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με την παράγραφο 8.1.1. * Γίνεται αναφορά στη Σύσταση για τις προϋποθέσεις έγκρισης σταθμών επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδίων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 761(18). 8.3.3 Επιθεώρηση σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 5 χρόνια θα εκτελείται σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού. * 8.4 Όλες οι επισκευές και η συντήρηση των φουσκωμένων λέμβων διάσωσης θα εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επισκευές ανάγκης μπορεί να γίνονται πάνω στο πλοίο. Όμως οι μόνιμες επισκευές θα πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένο σταθμό επιθεώρησης. 8.5 Η Αρχή η οποία επιτρέπει την παράταση των διαστημάτων επιθεώρησης της σωσίβιας σχεδίας σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό τέτοιες ενέργειες σύμφωνα με τον κανονισμό J/5 (b). 9. Περιοδική επιθεώρηση των υδροστατικών μηχανισμών απελευθέρωσης Οι υδροστατικοί μηχανισμοί απελευθέρωσης, εκτός των αναλωσίμων υδροστατικών μηχανισμών απελευθέρωσης θα επιθεωρούνται: .1 κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους 12 μήνες, εφόσον σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό, η Αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο αυτή σε 17 μήνες, και .2 σε ένα σταθμό επιθεώρησης ο οποίος είναι αρμόδιος να τους επιθεωρεί, διατηρεί σωστές ευκολίες επιθεώρησης και χρησιμοποιεί μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 10. Σήμανση θέσεων στοιβασίας Κελύφη, στηρίγματα, ράφια και άλλες παρόμοιες θέσεις στοιβασίας για τον εξοπλισμό των σωστικών μέσων θα σημαίνονται με σύμβολα σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού * * υποδεικνύοντας ότι οι συσκευές στοιβάζονται σε εκείνη τη θέση για εκείνο το σκοπό. Εάν περισσότερες της μίας συσκευής στοιβάζονται σε μια θέση, ο αριθμός των συσκευών επίσης θα υποδεικνύεται. * Γίνεται αναφορά στη Σύσταση για τις προϋποθέσεις έγκρισης σταθμών επιθεώρησης πνευστών σωσιβίων σχεδίων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 761 (18). ** Γίνεται αναφορά στα Σύμβολα που αφορούν σωστικά μέσα και διατάξεις, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 760(18). 11. Περιοδική επιθεώρηση μέσων καθαίρεσης και υπό φορτίο μηχανισμού απελευθέρωσης 11.1 Τα μέσα καθαίρεσης : . 1 θα επιθεωρούνται σε συνιστώμενα διαστήματα σύμφωνα με οδηγίες για συντήρηση στο πλοίο όπως απαιτείται από τον κανονισμό 36, .2 θα υποβάλλονται σε πλήρη έλεγχο σε διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη, και .3 θα υποβάλλονται σε δυναμική δοκιμή το φρένο του βαρούλκου σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.2.5.2 του Κώδικα μετά τη συμπλήρωση της εξέτασης ως υποπαράγραφος.2.11.2 Ο υπό φορτίο μηχανισμός απελευθέρωσης σωσίβιας λέμβου θα : . 1 επιθεωρείται σε συνιστώμενα διαστήματα σύμφωνα με οδηγίες για συντήρηση στο πλοίο όπως απαιτείται από τον κανονισμό 36, .2 υποβάλλεται σε πλήρη εξέταση και δοκιμή κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον κανονισμό 1/7 και 1/8 από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εξοικειωμένο με το σύστημα, και .3 δοκιμάζεται λειτουργικά υπό φορτίο ίσο με 1.1 φορά της συνολικής μάζας της σωσίβιας λέμβου όταν φέρει το πλήρες φορτίο της σε άτομα και εξοπλισμό οποτεδήποτε ο μηχανισμός απελευθέρωσης υφίσταται ολοκληρωτική επισκευή. Τέτοιες ολοκληρωτικές επισκευές και δοκιμές θα εκτελούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε 5 έτη * * Γίνεται αναφορά στη Σύσταση για Δοκιμή των Σωστικών Μέσων που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α 689(17) όπως μπορεί να τροποποιηθεί. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 21 Σωστικά σκάφη και λέμβοι διάσωσες 1. Σωστικά σκάφη 1.1 Επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες που δεν είναι βραχείς διεθνείς πλόες θα φέρουν: . 1 μερικά ή ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβους που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.5 ή 4.6 του Κώδικα σε κάθε πλευρά με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων. Η Αρχή μπορεί να επιτρέψει την αντικατάσταση των σωσιβίων λέμβων με σωσίβιες σχεδίες ισοδύναμης ολικής χωρητικότητας με την προϋπόθεση ότι ουδέποτε θα υπάρχουν λιγότερες από τόσες σωσίβιες λέμβους σε κάθε πλευρά του πλοίου ώστε να επαρκούν για την παραλαβή του 37,5% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων. Οι πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες θα πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα και θα εξυπηρετούνται από μέσα καθαίρεσης εξ ίσου κατανεμημένα σε κάθε πλευρά του πλοίου, και .2 επί πλέον, πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων. Αυτές οι σωσίβιες σχεδίες θα εξυπηρετούνται από ένα τουλάχιστον μέσο καθαίρεσης σε κάθε πλευρά που μπορεί να είναι από εκείνα που προβλέπονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.1.1 ή ισοδύναμα εγκεκριμένα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται και στις δύο πλευρές. Ομως, η τοποθέτηση αυτών των σωσιβίων σχεδίων δεν χρειάζεται να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 13.5. 1.2 Επιβατηγά πλοία που εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόες και πληρούν τα ειδικά πρότυπα υποδιαίρεσης που καθορίζονται στον κανονισμό ΙΙ-1/6.5 θα φέρουν : . 1 μερικά ή ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβους που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.5 ή 4.6 του Κώδικα με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων. Οι σωσίβιες λέμβοι θα είναι εξίσου κατανεμημένες, όσο είναι πρακτικά δυνατό, σε κάθε πλευρά του πλοίου. Επιπλέον θα φέρονται πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε, μαζί με τη χωρητικότητα των σωσιβίων λέμβων, τα σωστικά σκάφη να παραλαμβάνουν το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων. Οι σωσίβιες σχεδίες θα εξυπηρετούνται από μέσα καθαίρεσης εξίσου κατανεμημένα σε κάθε πλευρά του πλοίου, και .2 επί πλέον πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων. Αυτές οι σωσίβιες σχεδίες θα εξυπηρετούνται από ένα τουλάχιστον μέσο καθαίρεσης σε κάθε πλευρά του πλοίου που μπορεί να είναι από εκείνες που προβλέπονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.2.1 ή ισοδύναμα εγκεκριμένα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιούνται και στις δύο πλευρές. Όμως, η τοποθέτηση αυτών των σωσιβίων σχεδίων δεν χρειάζεται να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού 13.5. 1.3 Επιβατηγά πλοία που εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόες και δεν πληρούν τα ειδικά πρότυπα υποδιαίρεσης που καθορίζονται στον κανονισμό 11-1/6.5 θα φέρουν σωστικά σκάφη που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.1. 1.4 Όλα τα σωστικά σκάφη που απαιτείται να υπάρχουν για την εγκατάλειψη του πλοίου από το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων θα μπορούν να καθαιρούνται με το πλήρες φορτίο τους ατόμων και εξοπλισμού σε χρονική περίοδο 30 πρώτων λεπτών από τη στιγμή που δίνεται το σήμα εγκατάλειψης του πλοίου. 1.5 Επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 500 κόρων με συνολικό αριθμό επιβαινόντων μικρότερο από 200, αντί να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1, 1.2 ή 1.3 μπορούν να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : . 1 θα φέρουν σε κάθε πλευρά του πλοίου πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο πλοίο, .2 θα προβλέπονται πρόσθετες σωσίβιες σχεδίες ώστε η συνολική χωρητικότητα που διατίθεται σε κάθε πλευρά να επαρκεί για την παραλαβή του 150% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο, εκτός αν οι σωσίβιες σχεδίες που απαιτούνται από την παράγραφο 1.5.1 τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να μπορούν εύκολα να μεταφερθούν από τη μια πλευρά στην άλλη στο ίδιο επίπεδο ενός ανοικτού καταστρώματος, .3 αν η λέμβος διάσωσης που απαιτείται από την παράγραφο 2.2 είναι επίσης μερικά ή ολικά κλειστή σωσίβια λέμβος που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 4.5 ή 4.6 του Κώδικα, μπορεί να περιληφθεί στη συνολική χωρητικότητα που απαιτείται από την παράγραφο 1.5.1 με την προϋπόθεση ότι η συνολική χωρητικότητα που διατίθεται σε κάθε πλευρά του πλοίου είναι τουλάχιστον ίση με το 150% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο, και .4 στην περίπτωση που ένα οποιοδήποτε σωστικό σκάφος απωλεσθεί, ή καταστεί μη χρησιμοποιήσιμο, περιλαμβανομένων εκείνων που τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να μπορούν εύκολα να μεταφερθούν από την μια πλευρά στην άλλη στο ίδιο επίπεδο ενός ανοικτού καταστρώματος, θα υπάρχουν διαθέσιμα για χρήση επαρκή σωστικά σκάφη σε κάθε πλευρά για την παραλαβή του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο. 1.6 Ναυτικού τύπου σύστημα ή συστήματα εγκατάλειψης που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 6.2 του Κώδικα μπορεί να αντικαταστήσουν ισοδύναμης χωρητικότητας σωσίβιες σχεδίες και μέσα καθαίρεσης που απαιτούνται από την παράγραφο 1.1.1 ή 1.2.1. 2. Λέμβοι διάσωσης 2.1 Επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 500 κόρων και άνω θα φέρουν σε κάθε πλευρά του πλοίου τουλάχιστον μία λέμβο διάσωσης που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 5.1 του Κώδικα. 2.2 Επιβατηγά πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 500 κόρων θα φέρουν μία τουλάχιστον λέμβο διάσωσης που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 5.1 του Κώδικα. 2.3 Μια σωσίβια λέμβος μπορεί να γίνει αποδεκτή ως λέμβος διάσωσης με την προϋπόθεση ότι πληροί επίσης τις απαιτήσεις για λέμβος διάσωσης. 3. Συγκέντρωση των σωσιβίων σχεδίων. 3.10 αριθμός των σωσιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης που φέρονται σε επιβατηγά πλοία θα είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατά τη χρησιμοποίηση τους για την εγκατάλειψη του πλοίου από το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων δεν θα χρειασθεί να συγκεντρωθούν από κάθε σωσίβια λέμβο ή λέμβο διάσωσης περισσότερες από έξι σωσίβιες σχεδίες. 3.2 Ο αριθμός των σωσιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης που φέρονται σε επιβατηγά πλοία τα οποία εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόες και πληρούν τα ειδικά πρότυπα υποδιαίρεσης που καθορίζονται στον κανονισμό 11-1/6.5 θα είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατά τη χρησιμοποίηση τους για την εγκατάλειψη του πλοίου από το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων δεν θα χρειασθεί να συγκεντρωθούν από κάθε σωσίβια λέμβο ή λέμβο διάσωσης περισσότερες από εννέα σωσίβιες σχεδίες. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22 Ατομικά σωστικά μέσα 1. Κυκλικά σωσίβια 1.1 Κάθε επιβατηγό πλοίο θα φέρει κυκλικά σωσίβια που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 7.1 και του τμήματος 2.1 του Κώδικα, ο ελάχιστος αριθμός των οποίων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα : Μήκος του πλοίου σε μέτρα ελάχιστος αριθμός κυκλικόΚάτω από 6060 και άνω αλλά κάτω από 120120 και άνω αλλά κάτω από 1801 SΟ και άνω αλλά κάτω από 240240 και άνω1.2 Παρά τις απαιτήσεις του κανονισμού 7.1.3 τα επιβατηγά πλοία με μήκος κάτω από 60 μέτρα θα φέρουν τουλάχιστον έξι κυκλικά σωσίβια εφοδιασμένα με αυτόματες συσκευές φωτισμού. 2. Σωσίβιες ζώνες 2.1 Επί πλέον των σωσιβίων ζωνών που απαιτούνται από τον κανονισμό 7.2 κάθε επιβατηγό πλοίο θα φέρει σωσίβιες ζώνες για το 5% τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων. Αυτές οι σωσίβιες ζώνες θα τοποθετούνται σε εμφανείς θέσεις στο κατάστρωμα ή στους σταθμούς συγκέντρωσης. 2.2 Όπου σωσίβιες ζώνες επιβατών τοποθετούνται σε καμπίνες απομακρυσμένες από άμεσες διόδους μεταξύ δημόσιων χώρων και σταθμών συγκέντρωσης, οι επιπλέον σωσίβιες ζώνες γι αυτούς τους επιβάτες που απαιτούνται από τον κανονισμό 7.2.2, θα τοποθετούνται είτε σε δημόσιους χώρους, στους σταθμούς συγκέντρωσης, είτε σε άμεσες διόδους μεταξύ των. Οι σωσίβιες ζώνες θα τοποθετούνται έτσι ώστε η διανομή τους και ο τρόπος που φοριούνται να μην παρεμποδίζει την ομαλή κίνηση προς τους σταθμούς συγκέντρωσης και τους σταθμούς επιβίβασης σωστικών σκαφών. 3. Φώτα σωσιβίων ζωνών 3.1 Σε όλα τα επιβατηγά πλοία κάθε σωσίβια ζώνη θα εφοδιάζεται με φως που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3 του Κώδικα. 3.2 Φώτα σωσιβίων ζωνών που έχουν τοποθετηθεί σε επιβατηγά πλοία πριν την 1 Ιουλίου 1998 και δεν συμμορφώνονται πλήρως με την παράγραφο2.2.3 του Κώδικα μπορούν να γίνουν αποδεκτά από την Αρχή μέχρι κανονικής αντικατάστασης τους ή μέχρι την πρώτη περιοδική επιθεώρηση μετά την 1 Ιουλίου 2002, οποιοδήποτε συμβεί ενωρίτερα. 4. Στολές εμβάπτισης και θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες 4.1 Όλα τα επιβατηγά πλοία θα φέρουν για κάθε σωσίβια λέμβο στο πλοίο τουλάχιστον τρεις (3) στολές εμβάπτισης που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 2.3 του Κώδικα και επιπρόσθετα μια θερμική προστατευτική ενδυμασία που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 2.5 του Κώδικα για κάθε άτομο που παραλαμβάνει η σωσίβια λέμβος για το οποίο δεν διατίθεται στολή εμβάπτισης. Λυτές οι στολές εμβάπτισης και θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες δεν χρειάζεται να φέρονται: . Ι για άτομα που παραλαμβάνονται από ολικά ή μερικά κλειστές σωσίβιες λέμβους, ή .2 αν το πλοίο εκτελεί μονίμως ταξίδια σε θερμά κλίματα όπου κατά την άποψη της Αρχής δεν είναι απαραίτητες. 4.2 Οι διατάξεις της παραγράφου 4.1.1 εφαρμόζονται επίσης σε ολικά ή μερικά κλειστές σωσίβιες λέμβους που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.5 ή 4 6 του Κώδικα, με την προϋπόθεση ότι φέρονται σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1-7-1986. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 23 Διατάξεις επιβίβασης στα σωστικά σκάφη και στις λέμβους διάσωσης 1. Σε επιβατηγά πλοία οι διατάξεις επιβίβασης στα σωστικά σκάφη θα έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε : . 1 η επιβίβαση και η καθαίρεση όλων των σωσιβίων λέμβων να γίνεται είτε απ1 ευθείας από τη θέση τοποθέτησης τους είτε από ένα κατάστρωμα επιβίβασης, όχι όμως και από τα δύο, και .2 η επιβίβαση και η καθαίρεση των σωσιβίων σχεδίων που καθαιρούνται με επωτίδες να γίνεται από θέση που γειτνιάζει άμεσα με τη θέση τοποθέτησης τους ή από θέση όπου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 13.5, η σωσίβια σχεδία έχει μεταφερθεί πριν από την καθαίρεση. 2. Οι διατάξεις για τη λέμβο διάσωσης θα είναι τέτοιες ώστε η επιβίβαση και καθαίρεση της λέμβου διάσωσης να γίνεται απ ευθείας από τη θέση τοποθέτησης της με τον αριθμό των ατόμων που έχει ορισθεί να αποτελούν το πλήρωμα της λέμβου διάσωσης. Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.1, αν η λέμβος διάσωσης είναι επίσης σωσίβια λέμβος και η επιβίβαση και καθαίρεση των άλλων σωσιβίων λέμβων γίνεται από ένα κατάστρωμα επιβίβασης, οι διατάξεις θα είναι τέτοιες ώστε η επιβίβαση και καθαίρεση της λέμβου διάσωσης να γίνεται επίσης υπό το κατάστρωμα επιβίβασης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 24 Τοποθέτηση σωστικού σκάφους Για το ύψος τοποθέτησης του σωστικού σκάφους σε επιβατηγό πλοίο θα λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του κανονισμού 13.1.2, οι διατάξεις διαφυγής του κανονισμού Π-2/28, το μέγεθος του πλοίου και οι καιρικές συνθήκες που είναι πιθανό να συναντήσει στην περιοχή που προορίζεται να λειτουργήσει. Για σωστικό σκάφος που καθαιρείται με επωτίδες, το ύψος της κορυφής της επωτίδας με το σωστικό σκάφος σε θέση επιβίβασης, όσο είναι πρακτικά δυνατό, δεν θα υπερβαίνει τα 15 μέτρα από την ίσαλο γραμμή όταν το πλοίο βρίσκεται στην πιο άφορτη κατάσταση πλεύσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 25 Σταθμοί συγκέντρωσης Κάθε επιβατηγό πλοίο, επί πλέον προς τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις του κανονισμού 11, θα έχει σταθμούς συγκέντρωσης επιβατών οι οποίοι θα: . 1 είναι κοντά, και θα επιτρέπουν άμεση πρόσβαση των επιβατών στους σταθμούς επιβίβασης εκτός αν είναι στην ίδια θέση, και .2 έχουν επαρκή χώρο για τη συγκέντρωση και καθοδήγηση των επιβατών, και πάντως τουλάχιστον 0,35 m2 ανά επιβάτη ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 26 Επιπρόσθετες απαιτήσεις για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία 1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία. Επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που έχουν κατασκευασθεί: . 1 την ή μετά την 1η Ιουλίου 1998 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4 και 5, .2 την ή μετά την 1η Ιουλίου 1986 και πριν από την 1η Ιουλίου 1998 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 όχι αργότερα από την πρώτη περιοδική επιθεώρηση που θα λάβει χώρα μετά την 1 η Ιουλίου 1998 και με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3, 2.4, 3 και 4 όχι αργότερα από την πρώτη περιοδική επιθεώρηση που θα λάβει χώρα μετά την 1η Ιουλίου 2000, και .3 πριν από την 1η Ιουλίου 1986 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 όχι αργότερα από την πρώτη περιοδική επιθεώρηση] μετά την 1η Ιουλίου 1998 και με τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 και 4 όχι αργότερα από την πρώτη περιοδική επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2000. 2. Σωσίβιες σχεδίες 2.1 Οι σωσίβιες σχεδίες των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων θα εξυπηρετούνται από ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης που θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του τμήματος 6.2 του Κώδικα ή από μέσα καθαίρεσης που θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.5 του Κώδικα, εξίσου κατανεμημένα σε κάθε πλευρά του πλοίου. 2.2 Κάθε σωσίβια σχεδία σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία θα είναι εφοδιασμένη με διατάξεις στοιβασίας ελεύθερης πλεύσης που θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 13.4. 2.3 Κάθε σωσίβια σχεδία σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία θα είναι τύπου εφοδιασμένου με εξέδρα επιβίβασης, που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.2.4.1 ή 4.3.4.1 του Κώδικα, ανάλογα με την περίπτωση 2.4 Κάθε σωσίβια σχεδία σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία θα είναι είτε αυτόματα ανορθούμενη, είτε ανατρεπόμενη με σκεπή με ευστάθεια στη θάλασσα και μπορώντας να λειτουργεί ασφαλώς με οποιαδήποτε πλευρά και αν πλέει. Εναλλακτικά το πλοίο θα φέρει αυτόματα ανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες ή ανατρεπόμενες σχεδίες με σκεπή, επιπρόσθετα του κανονικού αριθμού των σωσίβιων σχεδίων, τέτοιας συνολικής χωρητικότητας, ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν τουλάχιστον το 50% των ατόμων που δεν παραλαμβάνουν οι σωσίβιες λέμβοι. Λυτή η πρόσθετη χωρητικότητα σωσιβίων σχεδίων θα καθορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο και του αριθμού ατόμων που παραλαμβάνουν οι σωσίβιες λέμβοι. Κάθε τέτοια σωσίβια σχεδία θα εγκρίνεται από την Αρχή έχοντας υπόψη τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό. * 3. Ταχείες λέμβοι διάσωσης 3.1 Τουλάχιστον μία από τις λέμβους διάσωσης σε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο θα είναι ταχεία λέμβος διάσωσης, εγκεκριμένη από την Αρχή, έχοντας υπόψη τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. ** 3.2 Κάθε ταχεία λέμβος διάσωσης θα εξυπηρετείται από ένα κατάλληλο μέσο καθαίρεσης, εγκεκριμένο από την Αρχή. Η Αρχή κατά την έγκριση τέτοιων μέσων καθαίρεσης, θα λαμβάνει υπόψη ότι η ταχεία λέμβος διάσωσης προορίζεται να καθαιρείται και να ανελκύεται ακόμα και κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και επίσης θα λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό. ** * Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις για τις αυτόματα ανορθωμένες σωσίβιες σχεδίες και για τις ανατρεπόμενες σωσίβιες σχεδίες με σκεπή, που θα συνταχθούν από τον Οργανισμό. ** Γίνεται αναφορά στις συστάσεις που θα υιοθετηθούν από τον Οργανισμό. 3.3 Δύο τουλάχιστον μέλη πληρώματος από κάθε ταχεία λέμβο διάσωσης, θα εκπαιδεύονται και θα εξασκούνται τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα για την Εκπαίδευση, την Πιστοποίηση και την Εκτέλεση Φυλακών των Ναυτικών (SΤCW) και τις συστάσεις που έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό,* περιλαμβανομένων όλων των θεμάτων διάσωσης, χειρισμού, ελιγμών, λειτουργίας αυτών των σκαφών σε διάφορες συνθήκες, και ανόρθωσης τους μετά από ανατροπή. 3.4 Στην περίπτωση που η διάταξη ή το μέγεθος ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, που έχει κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1997, είναι τέτοια ώστε να εμποδίζει την εγκατάσταση της ταχείας λέμβου διάσωσης που απαιτείται από την παράγραφο 3.1, η ταχεία λέμβος διάσωσης μπορεί να εγκαθίσταται στη θέση υπάρχουσας σωσίβιας λέμβου που είναι αποδεκτή ως λέμβος διάσωσης ή, στην περίπτωση πλοίων που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1986, λέμβων που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης, με την προϋπόθεση ότι θα πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις : . 1 η ταχεία λέμβος διάσωσης εξυπηρετείται από μέσο καθαίρεσης που συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3.2, .2 η απώλεια της χωρητικότητας του σωστικού σκάφους από την προαναφερόμενη αντικατάσταση, αναπληρώνεται με την εγκατάσταση σωσίβιων σχεδίων, ικανών να μεταφέρουν τουλάχιστον ίσον αριθμόν ατόμων με αυτό που παραλάμβανε η σωσίβια λέμβος που αντικαταστάθηκε, και .3 τέτοιες σωσίβιες σχεδίες εξυπηρετούνται από τα υπάρχοντα μέσα καθαίρεσης ή από ναυτικού τύπου συστήματα εγκατάλειψης. * Γίνεται αναφορά στη σύσταση για τις απαιτήσεις εκπαίδευσης πληρωμάτων ταχέων λέμβων διάσωσης που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.771(18) και στο Τμήμα Α-V1/2, πίνακας Α-V1/2-2 Προδιαγραφή του ελάχιστου επιπέδου ικανότητας για ταχείες λέμβους διάσωσης του Κώδικα για την Εκπαίδευση, την Πιστοποίηση και την Εκτέλεση Φυλακών των Ναυτικών (SΤCW). 4. Μέσα διάσωσης 4.1 Κάθε επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο θα είναι εφοδιασμένο με αποτελεσματικά μέσα για ταχεία περισυλλογή ναυαγών από το νερό και μεταφορά τους από τις μονάδες διάσωσης ή το σωστικό σκάφος στο πλοίο. 4.2 Τα μέσα μεταφοράς των ναυαγών στο πλοίο μπορεί να αποτελούν μέρος του ναυτικού τύπου συστήματος εγκατάλειψης ή μέρος συστήματος που έχει σχεδιασθεί για σκοπούς διάσωσης. 4.3 Αν ο ολισθητήρας ενός ναυτικού τύπου συστήματος εγκατάλειψης, προορίζεται να αποτελέσει το μέσο μεταφοράς των ναυαγών στο κατάστρωμα του πλοίου, ο ολισθητήρας θα είναι εφοδιασμένος με χειραγωγούς ή κλίμακες για υποβοήθηση της ανόδου. 5. Σωσίβιες ζώνες 5.1 Παρά τις απαιτήσεις των κανονισμών 7.2 και 22.2, επαρκής αριθμός σωσιβίων ζωνών θα στοιβάζεται κοντά στους σταθμούς συγκέντρωσης ώστε οι επιβάτες να μην απαιτείται να επιστρέψουν στις καμπίνες τους για να πάρουν τις σωσίβιες ζώνες τους. 5.2 Σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, κάθε σωσίβια ζώνη θα είναι εφοδιασμένη με φως που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3 του Κώδικα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 27 Πληροφορίες διακίνησης επιβατών 1. Πριν από την αναχώρηση όλων των επιβατηγών πλοίων θα γίνεται καταμέτρηση όλων των ατόμων που επιβαίνουν σ αυτά. 2. Πριν την αναχώρηση θα καταγράφονται και θα αναφέρονται στον Πλοίαρχο τα πλήρη στοιχεία ατόμων που έχουν δηλώσει ανάγκη ειδικής φροντίδας ή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 3. Επιπρόσθετα, όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 1999, τα ονόματα και το φύλο όλων των ατόμων επί του πλοίου θα καταγράφονται χωριστά σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη για σκοπούς έρευνας και διάσωσης. 4. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις παραγράφους 1, 2 και 3 θα τηρούνται στην ξηρά και θα είναι άμεσα διαθέσιμες στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης όποτε χρειασθεί. 5. Οι Αρχές μπορούν να εξαιρούν τα επιβατηγά πλοία από τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, εφόσον τα προγραμματισμένα ταξίδια αυτών των πλοίων, δεν καθιστούν πρακτικά δυνατή τη λήψη των στοιχείων αυτών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 28 Χώροι προσγείωσης και παραλαβής ατόμων από ελικόπτερο 1. Όλα τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία θα διαθέτουν χώρο παραλαβής ατόμων από ελικόπτερο, εγκεκριμένο από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό. * 2. Επιβατηγά πλοία μήκους 130 μέτρων και άνω, τα οποία έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1η Ιουλίου 1999 θα διαθέτουν χώρο προσγείωσης ελικοπτέρου, εγκεκριμένο από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό. ** ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 29 Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων πλοιάρχων επιβατηγών πλοίων 1. Ο κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή σε όλα τα επιβατηγά πλοία. Επιβατηγά πλοία που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 1997, θα συμμορφωνονται με τις απαιτήσεις αυτού του κανονισμού, όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης περιοδικής επιθεώρησης που θα λάβει χώρα μετά την 1 η Ιουλίου 1999. 2. Σε όλα τα επιβατηγά πλοία, θα υπάρχει στη γέφυρα ναυσιπλοίας, ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. * Γίνεται αναφορά στο Εγχειρίδιο Έρευνας και Διάσωσης Εμπορικών Πλοίων (ΜΕRSΑR) που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.229(V1Ι), όπως τροποποιήθηκε, και όπως μπορεί να τροποποιηθεί. ** Γίνεται αναφορά στις συστάσεις που θα συνταχθούν από τον Οργανισμό. 3. Το σύστημα θα αποτελείται κατ ελάχιστων από ένα τυπωμένο σχέδιο ή σχέδια έκτακτης ανάγκης.* Όλες οι πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης θα καθορίζονται στο σχέδιο ή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων, αλλά όχι μόνον αυτών, των ακόλουθων κύριων ομάδων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης : .1 πυρκαϊά, .2 βλάβη στο πλοίο, .3 ρύπανση, .4 παράνομες ενέργειες που απειλούν την ασφάλεια του πλοίου και την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος, .5 ατυχήματα προσωπικού, .6 ατυχήματα σχετιζόμενα με το φορτίο, και .7 παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία. 4. Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης που καθορίζονται στο σχέδιο ή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, θα παρέχουν υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων από τους πλοιάρχους, για χειρισμό οποιουδήποτε συνδυασμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 5. Το σχέδιο ή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης θα έχουν ομοιόμορφη δομή και θα είναι εύκολα στη χρήση. Όπου μπορεί να εφαρμοσθεί, θα χρησιμοποιείται για σκοπούς ελέγχου βλάβης, η πραγματική κατάσταση φόρτωσης, όπως έχει υπολογισθεί για την ευστάθεια του επιβατηγού πλοίου στο ταξίδι. 6. Επιπρόσθετα προς το τυπωμένο σχέδιο ή σχέδια έκτακτης ανάγκης, η Αρχή μπορεί επίσης να δεχθεί, τη χρήση ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, σε πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή εγκατεστημένου στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, που θα παρέχει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στο σχέδιο ή σχέδια έκτακτης ανάγκης, τις διαδικασίες, τους πίνακες ελέγχου κ.λ.π. και θα μπορεί να εμφανίζει πίνακα με τις συνιστώμενες ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. * Γίνεται αναφορά στο Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (1SΜ), κεφάλαιο 8 και στις οδηγίες για τη δομή ενός ολοκληρωμένοι) συστήματος, για σχέδια έκτακτης ανάγκης επί του πλοίου, που θα ολοκληρωθούν το 1996. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 30 Γυμνάσια 1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία. 2. Σε επιβατηγά πλοία θα εκτελούνται κάθε εβδομάδα γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου και γυμνάσιο πυρκαϊάς. Δεν χρειάζεται να περιλαμβάνεται όλο το πλήρωμα σε κάθε γυμνάσιο αλλά κάθε μέλος του πληρώματος θα συμμετέχει σε ένα γυμνάσιο εγκατάλειψης πλοίου και σε ένα γυμνάσιο πυρκαγιάς κάθε μήνα όπως απαιτείται στον κανονισμό 19.3.2. Οι επιβάτες θα ενθαρρύνονται αρκετά να παρακολουθούν αυτά τα γυμνάσια. ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 31 Σωστικά σκάφη και λέμβοι διάσωσης 1. Σωστικά σκάφη 1.1 Τα φορτηγά πλοία θα φέρουν : . 1 μία ή περισσότερες ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβους που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.6 του Κώδικα με συνολική χωρητικότητα σε κάθε πλευρά του πλοίου τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό επιβαινόντων, και .2 επιπλέον μία ή περισσότερες πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες ή σχεδίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα, τοποθετημένες σε τέτοια θέση ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από την μια πλευρά στην άλλη στο επίπεδο ενός μόνο ανοικτού καταστρώματος, και με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό επιβαινόντων. Αν η σωσίβια σχεδία ή οι σωσίβιες σχεδίες δεν είναι τοποθετημένες σε τέτοια θέση ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από την μια πλευρά στην άλλη στο επίπεδο ενός μόνο ανοικτού καταστρώματος η διατιθέμενη συνολική χωρητικότητα σε κάθε πλευρά θα επαρκεί για την παραλαβή του συνολικού αριθμού ατόμων στο πλοίο. 1.2 Τα φορτηγά πλοία, αντί να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.1, μπορούν να φέρουν : .1 μία ή περισσότερες σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.7 του Κώδικα, ικανές να καθαιρούνται με ελεύθερη πτώση από την πρύμνη του πλοίου, με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο πλοίο, και .2 επιπλέον, μία ή περισσότερες πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα, σε κάθε πλευρά του πλοίου, με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων. Οι σωσίβιες σχεδίες σε μία τουλάχιστον πλευρά του πλοίου θα εξυπηρετούνται από μέσα καθαίρεσης. 1.3 Φορτηγά πλοία μήκους κάτω των 85 μέτρων εκτός από δεξαμενόπλοια πετρελαίου, χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα, αντί να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1 ή 1.2 μπορούν να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: . 1 θα φέρουν σε κάθε πλευρά του πλοίου μία ή περισσότερες πνευστές ή άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.2 ή 4.3 του Κώδικα με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο πλοίο, .2 θα προβλέπονται πρόσθετες σωσίβιες σχεδίες ώστε η συνολική χωρητικότητα που διατίθεται σε κάθε πλευρά να επαρκεί για την παραλαβή του 150% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο, εκτός αν οι σωσίβιες σχεδίες που απαιτούνται από την παράγραφο 1.3.1 τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από την μία πλευρά στην άλλη στο επίπεδο ενός μόνο ανοικτού καταστρώματος, .3 αν η λέμβος διάσωσης που απαιτείται από την παράγραφο 2 είναι επίσης ολικά κλειστή σωσίβια λέμβος που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 4.6 του Κώδικα μπορεί να περιληφθεί στην συνολική χωρητικότητα που απαιτείται από την παράγραφο 1.3.1, με την προϋπόθεση ότι η συνολική χωρητικότητα που διατίθεται σε κάθε πλευρά του πλοίου είναι τουλάχιστον ίση με το 150% του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο, και .4 στην περίπτωση που ένα οποιοδήποτε σωστικό σκάφος απωλεσθεί, ή καταστεί μη χρησιμοποιήσιμο, θα υπάρχουν διαθέσιμα για χρήση επαρκή σωστικά σκάφη σε κάθε πλευρά, περιλαμβανομένων όποιων τοποθετούνται σε τέτοια θέση ώστε να μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από την μία πλευρά στην άλλη στο επίπεδο ενός μόνο ανοικτού καταστρώματος, για την παραλαβή του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων στο πλοίο. 1.4 Φορτηγά πλοία των οποίων η οριζόντια απόσταση από το ακρότατο σημείο της στείρας ή της πρύμνης μέχρι το εγγύτερο σημείο του πλησιέστερου σωστικού σκάφους είναι μεγαλύτερη από 100 μέτρα θα φέρουν, επιπλέον των σωσιβίων σχεδίων που απαιτούνται από τις παραγράφους 1.1.2 και 1.2.2, μία σωσίβια σχεδία τοποθετημένη όσο το δυνατό περισσότερο προς πρώρα ή πρύμα, ή μια όσο το δυνατόν περισσότερο προς πρώρα και άλλη όσο το δυνατό περισσότερο προς πρύμα, όσο αυτό είναι λογικό και πρακτικό. Τέτοια σχεδία ή σχεδίες μπορούν να είναι ασφαλώς στερεωμένες ώστε να επιτρέπουν χειροκίνητη απελευθέρωση και δεν χρειάζεται να είναι τύπου που μπορεί να καθαιρεθεί από εγκεκριμένα] συσκευή καθαίρεσης. 1.5 Εκτός από τα σωστικά σκάφη που αναφέρονται στον κανονισμό 16.1.1 όλα τα σωστικά σκάφη που απαιτείται να υπάρχουν για την εγκατάλειψη του πλοίου από το συνολικό αριθμό των επιβαινόντων θα μπορούν να καθαιρούνται με το πλήρες φορτίο τους ατόμων και εξοπλισμού σε χρονική περίοδο 10 πρώτων λεπτών από την στιγμή που δίνεται το σήμα για την εγκατάλειψη του πλοίου. 1.6 Χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα που μεταφέρουν φορτία που εκλύουν τοξικούς ατμούς ή αέρια * θα φέρουν αντί ολικά κλειστών σωσιβίων λέμβων που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.6 του Κώδικα, σωσίβιες λέμβους με αυτόνομο σύστημα εφοδιασμού τους με αέρα που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 4.8 του Κώδικα. 1.7 Δεξαμενόπλοια πετρελαίου, χημικά δεξαμενόπλοια και υγραεριοφόρα που μεταφέρουν φορτία με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 60° C (δοκιμή κλειστού δοχείου) θα φέρουν αντί ολικά κλειστών σωσιβίων λέμβων που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.6 του Κώδικα, σωσίβιες λέμβους που προστατεύονται από πυρκαϊά οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.9 του Κώδικα. 2. Λέμβοι διάσωσης Τα φορτηγά πλοία θα φέρουν τουλάχιστον μία λέμβο διάσωσης που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 5.1 του Κώδικα. Μια σωσίβια λέμβος μπορεί να γίνει αποδεκτή ως λέμβος διάσωσης, με την προϋπόθεση ότι πληροί επίσης τις απαιτήσεις για λέμβο διάσωσης. * Γίνεται αναφορά των προϊόντων για τα οποία απαιτείται αναπνευστική προστασία διαφυγής ανάγκης στο κεφάλαιο 17 του Διεθνούς Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύμα (Κώδικας ΙΒC) που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την Απόφαση ΜSC 4 (48) και του κεφαλαίου 19 του Διεθνούς Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό Πλοίων που Μεταφέρουν Υγροποιημένα Αέρια Χύμα (Κώδικας ΙGC) που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση ΜSC.5 (48) 3. Επί πλέον των σωσιβίων λέμβων τους, όλα τα φορτηγά πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1986 θα φέρουν : . 1 μία ή περισσότερες σωσίβιες σχεδίες που να μπορούν να καθαιρούνται σε κάθε πλευρά του πλοίου με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων. Η σωσίβια σχεδία ή σωσίβιες σχεδίες θα είναι εφοδιασμένες με μέσο πρόσδεσης ή ισοδύναμο μέσο στερέωσης της σωσίβιας σχεδίας το οποίο θα την απελευθερώνει αυτόματα από το πλοίο που βυθίζεται, και .2 όπου η οριζόντια απόσταση από το ακρότατο σημείο της στείρας ή της πρύμνης μέχρι το εγγύτερο σημείο του πλησιέστερου σωστικού σκάφους είναι μεγαλύτερη από 100 μέτρα, επιπλέον των σωσιβίων σχεδίων που απαιτούνται από την παράγραφο 3.1, μια σωσίβια σχεδία τοποθετημένη όσο το δυνατό περισσότερο προς πρώρα ή πρύμα, ή μια όσο το δυνατό περισσότερο προς πρώρα και άλλη όσο το δυνατό περισσότερο προς πρύμα, όσο αυτό είναι λογικό και δυνατό. Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 3.1 τέτοια σωσίβια σχεδία ή σχεδίες μπορούν να είναι ασφαλώς στερεωμένες ώστε να επιτρέπουν χειροκίνητη απελευθέρωση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 32 Ατομικά σωστικά μέσα 1. Κυκλικά σωσίβια 1.1 Τα φορτηγά πλοία θα φέρουν κυκλικά σωσίβια που πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 7.1 και του τμήματος 2.1 του Κώδικα ο ελάχιστος αριθμός των οποίων καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα: Μήκος του πλοίου σε μέτρα____________Ελάχιστος αριθμός κυκλικών σωσιβίων Κάτω από 100 Ι 8 100 και άνω αλλά κάτω από 150_____________________Κ)_________________ 150 και άνω αλλά κάτω από 200______________________]2_________________ 200 και άνω 14 1.2 Οι αυτόματες συσκευές φωτισμού για κυκλικά σωσίβια δεξαμενόπλοιων που απαιτούνται από τον κανονισμό 7.1.3 θα είναι τύπου ηλεκτρικού συσσωρευτού. 2. Φώτα σωσιβίων ζωνών 2.1 Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα φορτηγά πλοία. 2.2 Σε φορτηγά πλοία, κάθε σωσίβια ζώνη θα εφοδιάζεται με φως που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.3 του Κώδικα. 2.3 Φώτα τοποθετημένα σε σωσίβιες ζώνες φορτηγών πλοίων πριν την 1η Ιουλίου 1998 που δεν συμμορφώνονται πλήρως με την παράγραφο 2.2.3 του Κώδικα μπορεί να γίνουν αποδεκτά από την Αρχή μέχρι κανονικής αντικαταστάσεως τους ή μέχρι την πρώτη περιοδική επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 2001, οποιοδήποτε συμβεί ενωρίτερα. 3. Στολές εμβάπτισης και θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες 3.1 Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα φορτηγά πλοία. 3.2 Τα φορτηγά πλοία θα φέρουν για κάθε σωσίβια λέμβο του πλοίου τουλάχιστον τρεις στολές εμβάπτισης που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 2.3 του Κώδικα ή, αν η Αρχή το θεωρεί αναγκαίο και πρακτικό, μία στολή εμβάπτισης που πληροί τις απαιτήσεις του τμήματος 2.3 του Κώδικα για κάθε επιβαίνοντα στο πλοίο. Πάντως το πλοίο θα φέρει επιπλέον των θερμικών προστατευτικών ενδυμασιών που απαιτούνται από τις παραγράφους 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 και 5.1.2.2.13 του Κώδικα, θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 2.5 του Κώδικα για τους επιβαίνοντες για τους οποίους δεν διατίθενται στολές εμβάπτισης. Αυτές οι στολές εμβάπτισης και οι θερμικές προστατευτικές ενδυμασίες δεν χρειάζεται να απαιτηθούν αν το πλοίο : . 1 έχει ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβους σε κάθε πλευρά του πλοίου με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο πλοίο, ή .2 έχει ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβους ικανές να καθαιρούνται με ελεύθερη πτώση από την πρύμνη του πλοίου με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων και στις οποίες η επιβίβαση και η καθαίρεση γίνεται απευθείας από τη θέση στοιβασίας τους, μαζί με σωσίβιες σχεδίες σε κάθε πλευρά του πλοίου με συνολική χωρητικότητα τέτοια ώστε να παραλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων στο πλοίο, ή .3 εκτελεί μονίμως ταξίδια σε θερμά κλίματα όπου, κατά την γνώμη της Αρχής, δεν είναι αναγκαίες οι στολές εμβάπτισης. 3.3 Φορτηγά πλοία που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 31.1.3 θα φέρουν στολές εμβάπτισης που πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 2.3 του Κώδικα για κάθε επιβαίνοντα εκτός αν το πλοίο : . 1 έχει σωσίβιες σχεδίες που καθαιρούνται με επωτίδες, ή .2 έχει σωσίβιες σχεδίες που εξυπηρετούνται από ισοδύναμες εγκεκριμένες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις δύο πλευρές του πλοίου και στις οποίες η επιβίβαση δεν απαιτεί είσοδο στο νερό, ή .3 εκτελεί μονίμως ταξίδια σε θερμά κλίματα όπου, κατά την γνώμη της Αρχής, δεν είναι αναγκαίες οι στολές εμβάπτισης. 3.4 Οι στολές εμβάπτισης που απαιτούνται από τον κανονισμό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού 7.3. 3.5 Οι ολικά κλειστές σωσίβιες λέμβοι που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.2, οι οποίες φέρονται σε φορτηγά πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1986, δεν χρειάζεται να πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 4.6 του Κώδικα. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 33 Διατάξεις επιβίβασης και καθαίρεσης σωστικών σκαφών 1. Οι διατάξεις επιβίβασης στα σωστικά σκάφη φορτηγών πλοίων θα έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε η επιβίβαση και η καθαίρεση των σωσιβίων λέμβων να γίνεται απ ευθείας από τη θέση στοιβασίας τους και η επιβίβαση και η καθαίρεση σωσιβίων σχεδίων που καθαιρούνται με επωτίδες να γίνεται από θέση που γειτνιάζει άμεσα με τη θέση στοιβασίας τους ή από θέση όπου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 13.5 η σωσίβια σχεδία έχει μεταφερθεί πριν από την καθαίρεση. 2. Σε φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας 20000 κόρων και άνω οι σωσίβιες λέμβοι θα μπορούν να καθαιρούνται, με τη χρήση πεισματίων (μπαρούμες) όπου είναι αναγκαίο, όταν το πλοίο κινείται πρόσω με ταχύτητα μέχρι 5 κόμβους σε ήρεμα νερά. ΤΜΗΜΑ ΙV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 34 Όλα τα σωστικά μέσα και διατάξεις θα συμμορφώνονται με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις του Κώδικα. ΤΜΗΜΑ V ΓΕΝΙΚΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 35 Εγχειρίδιο εκπαίδευσης και βοηθήματα εκπαίδευσης στο πλοίο 1. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία. 2. Σε κάθε τραπεζαρία πληρώματος και αίθουσα αναψυχής ή σε κάθε καμπίνα πληρώματος θα υπάρχει ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3. 3. Το εγχειρίδιο εκπαίδευσης, που μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς τόμους, θα περιέχει οδηγίες και πληροφορίες, εύκολα κατανοητές και με εικονογραφήσεις όπου είναι δυνατό, για τα σωστικά μέσα που προβλέπονται στο πλοίο και για τους καλύτερους τρόπους επιβίωσης. Οποιοδήποτε μέρος των πληροφοριών αυτών μπορεί να παρέχεται υπό μορφή οπτικοακουστικής ενημέρωσης αντί εγχειριδίου. Θα επεξηγούνται λεπτομερώς τα ακόλουθα : . 1 ο τρόπος που φοριούνται οι σωσίβιες ζώνες, οι στολές εμβάπτισης και οι προστατευτικές ενδυμασίες, ανάλογα με την περίπτωση, .2 η συγκέντρωση στους καθορισμένους σταθμούς, .3 η επιβίβαση, καθαίρεση και απομάκρυνση των σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων όπου χρησιμοποιούνται, των ναυτικού τύπου συστημάτων εγκατάλειψης, .4 η μέθοδος καθαίρεσης από το εσωτερικό του σωστικού σκάφους, . 5 η απελευθέρωση από τα μέσα καθαίρεσης, .6 οι μέθοδοι και η χρήση διατάξεων προστασίας σε περιοχές καθαίρεσης, όπου χρειάζεται,.7 ο φωτισμός στις περιοχές καθαίρεσης, .8 η χρήση όλου του εξοπλισμού επιβίωσης, .9 η χρήση όλου του εξοπλισμού ανίχνευσης, . 10 με τη βοήθεια εικόνων, η χρήση των ραδιοσυσκευών σωστικών μέσων, .11η χρήση των πλωτών αγκύρων, . 12 η χρήση της μηχανής και των εξαρτημάτων της, .13 η ανάκτηση των σωστικών σκαφών και λέμβων διάσωσης περιλαμβανομένων της τοποθέτησης και στερέωσης στις θέσεις τους, .14 οι κίνδυνοι έκθεσης στις καιρικές συνθήκες και η ανάγκη θερμού ιματισμού, .15η καλύτερη χρήση των μέσων του σωστικού σκάφους για την επιβίωση, . 16 οι μέθοδοι διάσωσης, περιλαμβανομένης της χρήσης του εξοπλισμού διάσωσης ελικοπτέρου (αρτάνες, κάλαθοι, φορεία), των σωστικών καθισμάτων και σάκων μεταφοράς των ατόμων στην ξηρά και των ορμιδοβόλων συσκευών του πλοίου, . 17 όλες οι άλλες ενέργειες που περιέχονται στον πίνακα διαίρεσης και στις οδηγίες ανάγκης, και . 18 οδηγίες για επισκευή ανάγκης των σωστικών μέσων. 4. Σε κάθε πλοίο εφοδιασμένο με ναυτικού τύπου σύστημα εγκατάλειψης θα προβλέπονται εγχειρίδια εκπαίδευσης στη χρήση των συστημάτων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 36 Οδηγίες για τη συντήρηση στο πλοίο Οι οδηγίες για τη συντήρηση των σωστικών μέσων στο πλοίο θα είναι εύκολα κατανοητές, εικονογραφημένες όπου είναι δυνατό, και ανάλογα με την περίπτωση, θα περιλαμβάνουν για κάθε μέσο τα ακόλουθα : . 1 πίνακα ελέγχου για χρήση κατά την εκτέλεση των επιθεωρήσεων που απαιτούνται από τον κανονισμό 20.7, .2 οδηγίες συντήρησης και επισκευής, .3 πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης, .4 διάγραμμα σημείων λίπανσης με τα λιπαντικά που συνιστώνται, . 5 κατάλογο των μερών που αντικαθίστανται, .6 κατάλογο των πηγών ανταλλακτικών, και .7 βιβλίο καταχωρήσεων ελέγχων και συντήρησης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 37 Πίνακας διαίρεσης και οδηγίες ανάγκης 1. Ο πίνακας διαίρεσης θα καθορίζει λεπτομέρειες του γενικού συναγερμού ανάγκης και του συστήματος μεγαφωνικής αναγγελίας που καθορίζεται στο τμήμα 7.2 του Κώδικα και επίσης τις ενέργειες του πληρώματος και των επιβατών όταν ο συναγερμός αυτός ηχήσει. Ο πίνακας διαίρεσης θα καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα δίδεται η εντολή εγκατάλειψης του πλοίου. 2. Σε κάθε επιβατηγό πλοίο θα υπάρχει διαδικασία εντοπισμού και διάσωσης παγιδευμένων επιβατών στις καμπίνες τους. 3. Ο πίνακας διαίρεσης θα δείχνει τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στα διάφορα μέλη του πληρώματος που θα περιλαμβάνουν : .1 το κλείσιμο των στεγανών θυρών, θυρών πυρασφαλείας, επιστομίων, ευδιαίων, παραφωτίδων, φωταγωγών, ανοιγμάτων και άλλων παρομοίων ανοιγμάτων στο πλοίο, .2 τον εξοπλισμό των σωστικών σκαφών και άλλων σωστικών μέσων, .3 την προετοιμασία και καθαίρεση των σωστικών σκαφών, .4 τις γενικές προετοιμασίες άλλων σωστικών μέσων, .5 τη συγκέντρωση των επιβατών, .6 τη χρήση του εξοπλισμού επικοινωνίας, .7 την επάνδρωση των αγημάτων πυρκαϊάς στα οποία έχει ανατεθεί η καταπολέμηση των πυρκαϊών και .8 τα ειδικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί, αναφορικά με τη χρήση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων καταπολέμησης της πυρκαϊάς. 4. Ο πίνακας διαίρεσης θα καθορίζει τους αξιωματικούς στους οποίους έχει ανατεθεί να εξασφαλίζουν ότι τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και είναι έτοιμα για άμεση χρήση. 5. Ο πίνακας διαίρεσης θα καθορίζει αντικαταστάτες των επιφορτισμένων με ζωτικά καθήκοντα ατόμων που μπορούν να καταστούν ανίκανα, λαμβανομένου υπόψη ότι διαφορετικές καταστάσεις ανάγκης μπορεί να απαιτήσουν διαφορετικές ενέργειες. 6. Ο πίνακας διαίρεσης θα καθορίζει τα καθήκοντα που ανατίθενται στα μέλη του πληρώματος αναφορικά με τους επιβάτες σε περίπτωση ανάγκης. Τα καθήκοντα αυτά θα περιλαμβάνουν: . 1 ειδοποίηση των επιβατών, .2 έλεγχος ότι είναι κατάλληλα ντυμένοι και έχουν φορέσει σωστά τις σωσίβιες ζώνες τους, .3 συγκέντρωση των επιβατών στους σταθμούς συγκέντρωσης, .4 τήρηση της τάξης στους διαδρόμους και στα κλιμακοστάσια και γενικά έλεγχος των κινήσεων των επιβατών και .5 την εξασφάλιση ότι αριθμός κουβερτών μεταφέρεται στο σωστικό σκάφος. 7. Ο πίνακας διαίρεσης θα ετοιμάζεται πριν από την έναρξη ταξιδιών του πλοίου. Μετά την ολοκλήρωση του πίνακα διαίρεσης, αν συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή στο πλήρωμα που καθιστά αναγκαία την τροποποίηση του πίνακα διαίρεσης, ο πλοίαρχος είτε θα αναθεωρεί τον πίνακα, είτε θα ετοιμάζει νέο πίνακα. 8. Ο τύπος του πίνακα διαίρεσης που χρησιμοποιείται στα επιβατηγά πλοία θα είναι εγκεκριμένος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ Κανονισμός 2 - Πληροφορίες για το φορτίο 9 Η υπάρχουσα υποπαράγραφος 2 της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: .2 στην περίπτωση χύμα φορτίου, πληροφορίες για τον συντελεστή στοιβασίας του φορτίου, των διαδικασιών χαπιαρίσματος, της πιθανότητας μετατόπισης συμπεριλαμβανομένης της γωνίας ανάπαυσης, εάν είναι εφαρμόσιμη, και κάθε άλλη σχετική ειδική ιδιότητα. Στην περίπτωση συμπυκνωμένου ή άλλου φορτίου το οποίο μπορεί να υγροποιηθεί, πρόσθετες πληροφορίες σε μορφή πιστοποιητικού για το ποσοστό υγρασίας του φορτίου και του ορίου υγρασίας για την μεταφορά του. Κανονισμός 7 - Στοιβασία του χύμα φορτίου 10 Το υπάρχον κείμενο του κανονισμού 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: Κανονισμός 7 Φόρτωση, εκφόρτωση και στοιβασία των χύμα φορτίων* Για τον σκοπό του κανονισμού αυτού, αντιπρόσωπος εγκατάστασης σημαίνει το πρόσωπο που έχει ορισθεί από την εγκατάσταση ή άλλη ευκολία όπου το πλοίο φορτώνει ή εκφορτώνει, το οποίο έχει την ευθύνη για τους χειρισμούς που διενεργούνται από την εγκατάσταση ή ευκολία σε σχέση με το συγκεκριμένο πλοίο. * Γίνεται μνεία του Κώδικα Πρακτικής για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων μεταφοράς χύμα φορτίων που θα εκπονηθούν για υιοθέτηση στην εικοστή σύνοδο της Συνέλευσης του Οργανισμού. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον πλοίαρχο να αποφύγει υπερβολική καταπονήσεις στην κατασκευή του πλοίου, πρέπει αυτό να εφοδιασθεί με ένα εγχειρίδιο το οποίο πρέπει να είναι γραμμένο σε μια γλώσσα στην οποία είναι εξοικειωμένοι οι υπεύθυνοι για την φόρτωση, αξιωματικοί του πλοίου. Εάν αυτή η γλώσσα δεν είναι η αγγλική, το πλοίο πρέπει να εφοδιασθεί με ένα εγχειρίδιο γραμμένο και στην αγγλική γλώσσα. Το εγχειρίδιο πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: . 1 στοιχεία ευσταθείας, όπως απαιτούνται από τον κανονισμό 11-1/22, .2 οι τιμές ερματισμού και αφερματισμού και οι χωρητικότητες, .3 το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά μονάδα επιφανείας του ελάσματος διπυθμένων, .4 μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά κύτος, .5 γενικές οδηγίες φόρτωσης και εκφόρτωσης σε σχέση με την αντοχή της κατασκευής του πλοίου που περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε περιορισμούς στις πλέον δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας φόρτωσης, εκφόρτωσης, ερματισμού και ταξιδιού, .6 οποιουσδήποτε ειδικούς περιορισμούς, όπως περιορισμούς στις πλέον δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας που επιβάλλονται από την Αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτήν οργανισμό, εφόσον εφαρμόζονται και .7 σε περίπτωση που απαιτούνται υπολογισμοί αντοχής, οι μέγιστες επιτρεπόμενες δυνάμεις και ροπές στη γάστρα του πλοίου κατά την διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης και ταξιδιού. Πριν την φόρτωση ή εκφόρτωση χύμα στερεού φορτίου , ο Πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης θα συμφωνήσουν ένα σχέδιο φόρτωσης το οποίο θα εξασφαλίζει ότι οι επιτρεπόμενες δυνάμεις και ροπές του πλοίου δεν θα υπερβαίνονται κατά την διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης και θα περιλαμβάνει την ακολουθία , ποσότητα και ποσοστό φόρτωσης ή εκφόρτωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα φόρτωσης ή εκφόρτωσης τον αριθμό των δόσεων φορτίου και δυνατότητα αφερματισμού ή ερματισμού του πλοίου. Το σχέδιο και οι οποιεσδήποτε εκ των υστέρων τροποποιήσεις του θα καταχωρούνται με την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής του λιμένα. Τα χύμα φορτία θα φορτώνονται και θα διευθετούνται, όσο είναι αναγκαίο, μέχρι τα όρια του χώρου φόρτωσης εις τρόπον ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετατόπισης και να εξασφαλιστεί ότι διατηρείται επαρκής ευστάθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Όταν χύμα φορτία μεταφέρονται σε υποφράγματα , τα καλύμματα των υποφραγμάτων θα κλείνονται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι πληροφορίες φόρτωσης δείχνουν μη επιτρεπτό επίπεδο τάσεων στον πυθμένα αν τα καλύμματα παραμένουν ανοικτά. Το φορτίο θα διευθετείται όσο είναι λογικό και είτε θα εκτείνεται από πλευρά σε πλευρά ή θα ασφαλίζεται με πρόσθετες διαμήκεις φράκτες επαρκούς αντοχής. Θα τηρείται το όριο ασφαλούς φόρτωσης των υποφραγμάτων εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα συμβεί υπερφόρτωση του καταστρώματος. 6 Ο Πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης θα εξασφαλίζουν ότι οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης εκτελούνται σύμφωνα με το συμφωνημένο σχέδιο. 7 Εάν κατά την διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης συμβεί υπέρβαση κάποιων από τα αναφερόμενα στην παρ.2 ορίων του πλοίου ή τείνουν να ξεπεραστούν , ο Πλοίαρχος έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις εργασίες και είναι υποχρεωμένος να κοινοποιήσει τα ανωτέρω στην αρμόδια Λιμενική Αρχή στην οποία έχει κατατεθεί το σχέδιο φόρτωσης. Ο Πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος της εγκατάστασης θα εξασφαλίσουν την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Όταν διεξάγεται εκφόρτωση ο Πλοίαρχος και ο αντιπρόσωπος της εγκατάστασης θα εξασφαλίζουν ότι ο τρόπος εκφόρτωσης δεν προκαλεί ζημίες στην κατασκευή του πλοίου. 8 Ο Πλοίαρχος θα εξασφαλίζει ότι το προσωπικό του πλοίου παρακολουθεί συνεχώς τις εργασίες φόρτωσης. Όπου είναι δυνατόν ,τα βυθίσματα του πλοίου θα ελέγχονται κανονικά κατά τη διάρκεια φόρτωσης ή εκφόρτωσης για επιβεβαίωση του παραλαμβανομένου φορτίου. Κάθε παρατήρηση που αφορά το βύθισμα και την ποσότητα φορτίου θα καταχωρείται στο ημερολόγιο φορτίου. Στην περίπτωση που εντοπισθούν σημαντικές αποκλίσεις από το συμφωνημένο σχέδιο , θα εκτελεστούν εργασίες που αφορούν το φορτίο ή το έρμα ή και στα δύο μαζί, εις τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι έγινε διόρθωση των αποκλίσεων.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞ11ΣΗ ΤΙ1Σ ΝΑΥΤ1ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 11 Το υπάρχον κείμενο του κανονισμού αντικαθίσταται από το ακόλουθο : Οργανισμοί που αναφέρονται στον κανονισμό 1/6 θα συμμορφώνονται με τις οδηγίες που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Α.739(18), όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό και τις προδιαγραφές που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με την Απόφαση Λ.789( 19) , όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό , με την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετούνται τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης ,που αφορούν στις διαδικασίες τροποποίησης που έχουν εφαρμογή στο Παράρτημα εκτός από το Κεφάλαιο Ι. ΑΠΟΦΑΣΗ ΜSC 49(66) (υιοθετηθείσα την 4η Ιουλίου 1996 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 744 (18)) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28 (β) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ την απόφαση Λ. 744(18) με την οποία η Συνέλευση υιοθέτησε τις οδηγίες για αυξημένο πρόγραμμα ελέγχων κατά τις επιθεωρήσεις των φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύμα φορτίων και πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΨΗ το άρθρο VΙΙΙ (β) και τον κανονισμό ΧΙ/2 της Δ.Σ. για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ) 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, σχετικά με τις διαδικασίες για την τροποποίηση των προαναφερθεισών Οδηγιών, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ, ότι η Συνέλευση στην 18η συνοδό της κατά την οποία υιοθετήθηκε η απόφαση Α. 744(18), ζήτησε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας και την Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος να διατηρούν ανανεωμένες και ενημερωμένες τις Οδηγίες όσο αυτό είναι αναγκαίο υπό το φως της αποκτώμενης από τις εφαρμογές εμπειρίας τους, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην 661 σύνοδο τροποποιήσεις στις Οδηγίες που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (ι) της Λ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ 74, 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (iν) της Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ 74, τις τροποποιήσεις στις Οδηγίες, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, 2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β ) (νΐ) (2) (ββ) της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρηθούν ότι έγιναν αποδεκτές την Γ1 Ιανουαρίου 1998, εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή περισσότερα του ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Κρατών στη Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ 74 ή Συμβαλλόμενα Κράτη οι στόλοι των οποίων αποτελούν συνολικά όχι λιγότερο από το 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκοσμίου εμπορικού στόλου, γνωστοποιήσουν τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη να λάβουν υπόψη τους ότι σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β) (νii) (2) της Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ 74 οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την Γ Ιουλίου 1998 εφόσον γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με την πιο πάνω παρ ο4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β ) (ν)της Δ.Σ ΠΑΑΖΕΘ 74, να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο παράρτημα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στη Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ 74, 5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τον Γ. Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης αυτής και του παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι συμβαλλόμενα Κράτη στη Δ.Σ. ΠΑΑΖΕΘ 74. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 744(18)) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ (απόφαση Α. 744 (18), Παράρτημα Λ) 1. Στα περιεχόμενα η παράγραφος 5.1 Σχεδιασμός αντικαθίσταται με την 5.1 πρόγραμμα επιθεώρησης. 2. Στο τέλος των περιεχομένων προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: Παράρτημα 9 -Οδηγίες για τεχνική εκτίμηση σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των αυξημένων επιθεωρήσεων των φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύμα φορτίων. 3. Στην παράγραφο 5.1 η υπο - επικεφαλίδα Σχεδιασμός αντικαθίσταται από την υποεπικεφαλίδα πρόγραμμα επιθεώρησης. 4. Στην παράγραφο 5.1.1. προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: Το πρόγραμμα επιθεώρησης θα πρέπει να είναι σε μια έντυπη έκθεση. 5. Η υπάρχουσα παράγραφος 5.1.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 5.1.2 Στην εκπόνηση του προγράμματος επιθεώρησης, θα συγκεντρώνονται και να λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα στοιχεία που αφορούν στις δεξαμενές που επιλέχθηκαν, στα κύτη, στους χώρους και στα κατασκευαστικά στοιχεία που είναι προς έλεγχο: κατάσταση επιθεώρησης και βασικές πληροφορίες που αφορούν στο πλοίο, έγγραφα επί του πλοίου, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3, κύρια κατασκευαστικά σχέδια (μελέτες παχυμετρήσεων) περιλαμβανομένων και πληροφοριών που αναφέρονται στην χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, - προηγούμενες σχετικές αναφορές επιθεωρήσεων και ελέγχων από το νηογνώμονα και από τον πλοιοκτήτη, - πληροφορίες που αφορούν στη χρήση των κυτών και των δεξαμενών πλοίου, τυπικά είδη φορτίων και άλλες σχετικές πληροφορίες, - πληροφορίες που αφορούν επίπεδο προστασίας από τη διάβρωση στις νέες κατασκευές και - πληροφορίες που αφορούν στο σχετικό επίπεδο συντήρησης κατά την διάρκεια της λειτουργίας. 6. Η υπάρχουσα παράγραφος 5.1.3 επαναριθμείται ως νέα παράγραφος 5.1.4. 7. Η υπάρχουσα παράγραφος 5.1.4 απαλείφεται. 8. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 5.1.3 προστίθεται: 5.1.3 Το πρόγραμμα επιθεώρησης που έχει υποβληθεί θα υπολογίζεται ως η ελάχιστη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των παραρτημάτων 1 και 2 και της παραγράφου 2.7 για επιθεωρήσεις από απόσταση επαφής, παχυμετρήσεις και δοκιμή δεξαμενών, αντίστοιχα, και θα περιέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον: βασικές πληροφορίες που αφορούν στο πλοίο και στα χαρακτηριστικά του, - κύρια κατασκευαστικά σχέδια (μελέτες παχυμετρήσεων) περιλαμβανομένων και πληροφοριών που αφορούν στη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, σχέδια κυτών και δεξαμενών, - κατάλογο των κυτών και δεξαμενών με πληροφορίες στη χρήση, προστασία και κατάσταση επιχρίσματος, συνθήκες για την επιθεώρηση (π.χ. πληροφορίες που αφορούν στον καθαρισμό των δεξαμενών, στην απομάκρυνση επικινδύνων αερίων, στον αερισμό, στο φωτισμό κ.λ.π), μέθοδοι και προβλέψεις πρόσβασης στις κατασκευές, - εξοπλισμός για επιθεωρήσεις, προσδιορισμός κυτών και δεξαμενών και χώρων για επιθεώρηση από απόσταση επαφής (όπως παράρτημα 1), - προσδιορισμός σημείων προς παχυμέτρηση (όπως παράρτημα 2), - προσδιορισμός δεξαμενών για δοκιμή (όπως παράγραφος 2.7.) και - εμπειρία από βλάβες που είναι σχετικές με το υπόψη πλοίο. 9. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 5.1.5 και 5.1.6 προστίθενται: 5.1.5 Η Αρχή θα συμβουλεύει τον πλοιοκτήτη για το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο μείωσης της κατασκευής λόγω διάβρωσης που εφαρμόζεται στο πλοίο. Επίσης μπορεί να γίνει χρήση των οδηγιών για τεχνική εκτίμηση σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό αυξημένων επιθεωρήσεων για πλοία μεταφοράς χύμα φορτίων που περιέχονται στο παράρτημα 9. Αυτές οι οδηγίες είναι ένα προτεινόμενο εργαλείο το οποίο είναι στη διάκριση της Αρχής να το επικαλεσθεί, όταν θεωρηθεί αναγκαίο και κατάλληλο, σε συνδυασμό με την προετοιμασία του απαιτούμενου προγράμματος επιθεώρησης. 10. Το ακόλουθο νέο παράρτημα 9 προστίθεται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΥΜΑ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτές οι οδηγίες περιέχουν πληροφορίες και προτάσεις που αφορούν τεχνικές εκτιμήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το σχεδιασμό αυξημένων ειδικών επιθεωρήσεων πλοίων μεταφοράς χύμα φορτίων. Όπως φαίνεται στην παράγραφο 5.1.6 του παραρτήματος Α, οι οδηγίες είναι ένα προτεινόμενο εργαλείο το οποίο είναι στη διάκριση της Αρχής, να το επικαλεσθεί, όταν θεωρηθεί αναγκαίο και κατάλληλο, σε συνδυασμό με την προετοιμασία του απαιτούμενου προγράμματος επιθεώρησης. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 2.1 Σκοπός Ο σκοπός των τεχνικών εκτιμήσεων που περιγράφονται σ αυτές τις οδηγίες είναι να βοηθήσουν στην επισήμανση κρίσιμων κατασκευαστικών σημείων, στον προσδιορισμό υπόπτων σημείων και στην εστίαση της προσοχής σε στοιχεία ή περιοχές κατασκευαστικών στοιχείων τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, ή να έχουν ιστορικό σε φθορά ή βλάβη. Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη στον προσδιορισμό θέσεων , περιοχών, κυτών και δεξαμενών για παχυμέτρηση, επιθεώρηση από απόσταση επαφής και δοκιμή δεξαμενής. 2.2. Ελάχιστες απαιτήσεις Αυτές οι οδηγίες δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των απαιτήσεων των παραρτημάτων 1 και 2 και της παραγράφου 2.7 του παραρτήματος Α για επιθεώρηση από απόσταση επαφής, παχυμέτρηση και δοκιμή δεξαμενών αντίστοιχα, οι οποίες σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούνται κατελάχιστον. 2.3 Χρονικά όρια Όπως τα άλλα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό των επιθεωρήσεων, οι τεχνικές εκτιμήσεις που περιγράφονται σ αυτές τις οδηγίες θα συμπληρώνονται από τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή σε συνεργασία με την Αρχή πολύ πριν από την έναρξη της περιοδικής επιθεώρησης, δηλ. πριν από την αρχή της επιθεωρήσεως και συνήθως τουλάχιστον 12 έως 15 μήνες πριν την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση. 2.4 Θέματα προς μελέτη Οι τεχνικές εκτιμήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση των σχετικών κινδύνων πιθανής χειροτέρευσης, για τα ακόλουθα θέματα ενός συγκεκριμένου πλοίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον προσδιορισμό των κυτών, των δεξαμενών και των περιοχών προς επιθεώρηση: σχεδιαστικά χαρακτηριστικά όπως τα επίπεδα τάσεων σε διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία, σχεδιαστικές λεπτομέρειες και η έκταση χρήσης χάλυβα υψηλής αντοχής, - προηγούμενο ιστορικό αναφορικά με διάβρωση, ρηγμάτωση , στρέβλωση, (κοιλώματα) και επισκευές για το συγκεκριμένο πλοίο όπως και για παρόμοια πλοία αν είναι διαθέσιμα και - πληροφορίες αναφορικά με τα είδη του μεταφερομένου φορτίου, προστασία των δεξαμενών και κατάσταση του επιχρίσματος εάν υπάρχει, των κυτών και των δεξαμενών. Τεχνικές εκτιμήσεις των σχετικών κινδύνων ως προς την ευαισθησία σε βλάβη ή φθορά διαφόρων κατασκευαστικών στοιχείων και περιοχών θα κρίνονται και αποφασίζονται βάσει αναγνωρισμένων αρχών και πρακτικών, όπως αυτές που μπορούν να βρεθούν στην παραπομπή 3. 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 3.1 Γενικά Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι πιθανών βλαβών που μπορούν να γίνουν αντικείμενο τεχνικής εκτίμησης σε σχέση με τον σχεδιασμό των επιθεωρήσεων: η διάβρωση, τα ρήγματα και οι στρεβλώσεις. Οι ζημιές λόγω επαφής συνήθως δεν καλύπτονται από το σχέδιο επιθεωρήσεως αφού τα κοιλώματα συνήθως αναφέρονται σε μνημόνια και θεωρούνται ότι αποτελούν αντικείμενο συνήθους απασχόλησης των επιθεωρητών. Οι τεχνικές εκτιμήσεις που γίνονται σε συνδυασμό με την διαδικασία σχεδιασμού της επιθεώρησης, θα είναι κατ αρχήν , όπως φαίνεται σχηματικά στο σχέδιο 1 το οποίο απεικονίζει σχηματικά πως οι τεχνικές εκτιμήσεις μπορούν να εκτελεσθούν σε συνδυασμό με την διαδικασία σχεδιασμού της επιθεώρησης. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται σε μια εκτίμηση εμπειρίας και γνώσης που βασικά αναφέρεται: 1. στη σχεδίαση και 2. στη διάβρωση. Η σχεδίαση θα λαμβάνει υπόψη τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στις οποίες μπορεί να υπάρχει ευαισθησία στη στρέβλωση ή ρηγμάτωση ως αποτέλεσμα των κραδασμών, των υψηλών επιπέδων τάσεων ή κόπωσης. Η διάβρωση σχετίζεται με τη διαδικασία γήρανσης και συνδέεται στενά με την ποιότητα της αντιδιαβρωτικής προστασίας στη νέα κατασκευή, και την μετέπειτα συντήρηση κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής ζωής (του πλοίου). Η διάβρωση επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ρηγμάτωση και / ή στρέβλωση. 3.2 Μέθοδοι 3.2.1 Λεπτομέρειες σχεδιασμού Η εμπειρία από τις ζημιές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πλοίο και παρόμοια πλοία, όταν υπάρχει είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για χρήση στην διαδικασία του σχεδιασμού. Επιπρόσθετα θα περιλαμβάνεται μία συλλογή κατασκευαστικών λεπτομερειών από τα σχέδια της μελέτης. Η τυπική εμπειρία από τις ζημιές που θα ληφθεί υπόψη θα αποτελείται από: αριθμό, έκταση, θέση και συχνότητα ρηγμάτων, και θέση των στρεβλώσεων. Η πληροφορία αυτή μπορεί να βρεθεί στις αναφορές των επιθεωρήσεων και/ή στα αρχεία του πλοιοκτήτη περιλαμβάνοντας και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του πλοιοκτήτη . Τα ελαττώματα θα πρέπει να αναλύονται, να σημειώνονται και να σημαίνονται σε σχεδιαγράμματα. Επιπρόσθετα, η γενική εμπειρία θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, η εικόνα 2 δείχνει τυπικές θέσεις σε πλοία μεταφοράς χύμα φορτίου όπου η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορεί να είναι ευαίσθητες σε κατασκευαστική ζημία. Επίσης θα πρέπει να γίνει αναφορά στην παραπομπή 3 η οποία περιέχει ένα κατάλογο τυπικών ζημιών και προτεινομένων μεθόδων επισκευής για διάφορες κατασκευαστικές λεπτομέρειες πλοίων μεταφοράς χύμα φορτίου. Τέτοιες εικόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με την μελέτη των κυρίων σχεδίων ώστε να γίνεται σύγκριση με την πραγματική κατασκευή και να αναζητούνται παρόμοιες λεπτομέρειες όπου μπορεί να υπάρχει ευαισθησία σε ζημία. Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στην εικόνα 3. Η μελέτη των κυρίων κατασκευαστικών σχεδίων πέραν της χρήσης των εικόνων που αναφέρονται πιο πάνω θα περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών λεπτομερειών σχεδιασμού όπου εμφανίσθηκε ρηγμάτωση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε δημιουργία ζημίας θα πρέπει νu εξετάζονται με προσοχή. ΙΙ χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής (ΗΤS) είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Λεπτομέρειες που δείχνουν εμπειρία καλής λειτουργίας όπου έχει χρησιμοποιηθεί συνήθης μαλακός χάλυβας μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητες σε ζημιά όταν χρησιμοποιηθεί ΗΤS και οι σχετικές υψηλότερες τάσεις του. Υπάρχει εκτεταμένη και γενικά καλή εμπειρία από την χρήση ΗΤS για διαμήκη υλικά σε κατασκευές καταστρωμάτων και πυθμένα. Η εμπειρία σε άλλες θέσεις, όπου οι δυναμικές τάσεις μπορεί να είναι υψηλότερες, π.χ. σε πλευρικές κατασκευές, είναι λιγότερο ευνοϊκή. Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, υπολογισμοί τάσεων των τυπικών και σημαντικών εξαρτημάτων και λεπτομερειών, σύμφωνα με σχετικές μεθόδους, μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμοι και θα πρέπει να εξετασθούν. Οι επιλεχθείσες περιοχές της κατασκευής που επισημάνθηκαν κατά την διαδικασία αυτή θα καταγράφονται και θα σημειώνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που θα περιληφθούν στο πρόγραμμα επιθεώρησης. 3.2.2 Διάβρωση Για την εκτίμηση των σχετικών κινδύνων διάβρωσης, πρέπει γενικά να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πληροφορίες: η χρήση των δεξαμενών, κυτών και άλλων χώρων, - η κατάσταση των επιχρισμάτων, η κατάσταση των ανοδίων, διαδικασίες καθαρισμού, παλαιότερες ζημίες από διάβρωση, η χρήση έρματος και ο χρόνος των κυτών φορτίου, ο κίνδυνος διάβρωσης στα κύτη φορτίων και στις δεξαμενές έρματος, - η θέση των δεξαμενών έρματος που γειτονεύουν με θερμαινόμενες δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου. Η παραπομπή 2 δίδει συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία μπορούν νu χρησιμοποιηθούν για να κριθεί και να περιγραφεί η κατάσταση του επιχρίσματος χρησιμοποιώντας τυπικές εικόνες (διαφόρων) καταστάσεων. Για τα πλοία μεταφοράς χύμα φορτίου, η παραπομπή 3 θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως η βάση για την εκτίμηση, μαζί με την ηλικία του πλοίου και άλλες σχετικές πληροφορίες για. την προβλεπόμενη κατάσταση του πλοίου όπως εξάγονται από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για την προετοιμασία του προγράμματος επιθεώρησης. Οι διάφορες δεξαμενές, τα κύτη και άλλοι χώροι πρέπει να καταχωρίζονται και οι κίνδυνοι διάβρωσης να προσδιορίζονται ανάλογα. 3.2.3. Θέσεις για επιθεώρηση από απόσταση επαφής και παχυμέτρηση Με βάση τον πίνακα των κινδύνων διάβρωσης και την εκτίμηση της εμπειρίας από την μελέτη μπορούν να προσδιορισθούν οι θέσεις για αρχική επιθεώρηση από απόσταση επαφής και εκτέλεση παχυμετρήσεων (ανά τομείς). Οι τομείς που αποτελούν αντικείμενο παχυμετρήσεων θα προσδιορίζονται κανονικά σε δεξαμενές, κύτη και χώρους όπου ο κίνδυνος διάβρωσης κρίνεται ότι θα είναι ο μεγαλύτερος.Ο προσδιορισμός των δεξαμενών, κυτών και χώρων για επιθεώρηση από απόσταση επαφής θα πρέπει αρχικά να βασίζεται στον μεγαλύτερο κίνδυνο διάβρωσης και θα περιλαμβάνει πάντοτε δεξαμενές έρματος. Η αρχή για την επιλογή αυτή θα είναι ότι η έκταση (της διάβρωσης) αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία ή όπου οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή αναξιόπιστες. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ1. ΤSCF Εγχειρίδιο οδηγιών για τον έλεγχο και για την εκτίμηση της κατάστασης των κατασκευών των Δεξαμενόπλοιων 1986 2. ΤSCF Εκτίμηση της κατάστασης και συντήρηση των κατασκευών των Δεξαμενόπλοιων, 1992 3. 1ΑCS Πλοία μεταφοράς χύμα φορτίου: Οδηγίες για επιθεωρήσεις, εκτίμηση και επισκευή των κατασκευών της γάστρας, 1994. Τεχνική εκτίμηση και διαδικασία σχεδιασμού επιθεώρησης Εισαγωγή: Σχέδια, αναφορές, Αποδεκτή Έκπτωση της διάβρωσης Κίνδυνος σχετικός με τη σχεδίαση Συλλογή πληροφοριών Ανάλυση: Ζημιών σκάφους Αυτό το πλοίο Ανάλυση ζημιών σκάφους για παρόμοια πλοία όπου είναι διαθέσιμες Ζημίες του σκάφους: Γενική εμπειρία Παρούσες περιοχές όπου έχουν βρεθεί ζημίες και κίνδυνοι που θεωρούνται υψηλοί. Σήμανση σε σχεδιαγράμματα ή σχέδια. Κατάσταση επιχρίσματος Κατάσταση ανοδίων Χρήση των δεξαμενών Κίνδυνος διάβρωσης Κατάσταση επιχρίσματος Κατάσταση ανοδίων Χρήση των δεξαμενών Ζημιές από διάβρωση Αυτό το πλοίο Ζημίες από διάβρωση Παρόμοια πλοία όπου είναι διαθέσιμες Περιοχές για παχυμέτρηση και επιθεώρηση από απόσταση επαφής Πρόγραμμα επιθεώρησης Αποδοχή από την Αρχή Εικόνα 1: Διαδικασία σχεδιασμού τεχνικής εκτίμησης και επιθεώρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ 11. Στα περιεχόμενα, η παράγραφος 5.1 Σχεδιασμός αντικαθίσταται από την φράση 5.1 πρόγραμμα επιθεώρησης. 12. Στο τέλος του πίνακα περιεχομένων προστίθεται το ακόλουθο κείμενο: Παράρτημα 11 - Οδηγίες για τεχνική εκτίμηση σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των αυξημένων επιθεωρήσεων δεξαμενόπλοιων. 13. Στην παράγραφο 5.1, η υπο - επικεφαλίδα Σχεδιασμός αντικαθίσταται από την υποεπικεφαλίδα πρόγραμμα επιθεώρησης. 14. Στην παράγραφο 5.1.1. προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: Το πρόγραμμα επιθεώρησης θα είναι σε έντυπη έκθεση. 15. Η υπάρχουσα παράγραφος 5.1.2. αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 5.1.2 Στην εκπόνηση του προγράμματος επιθεώρησης, θα συγκεντρώνονται και θα λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφα στοιχεία που αφορούν στις δεξαμενές που επιλέχθηκαν, στα κύτη, στους χώρους και στα κατασκευαστικά στοιχεία που είναι προς έλεγχο: κατάσταση επιθεώρησης και βασικές πληροφορίες που αφορούν στο πλοίο, έγγραφα επί του πλοίου, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3, - κύρια κατασκευαστικά σχέδια (μελέτες παχυμετρήσεων) περιλαμβανομένων και πληροφοριών που αναφέρονται στην χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής (ΗΤS), - προηγούμενες σχετικές αναφορές επιθεωρήσεων και ελέγχων από το νηογνώμονα και από τον πλοιοκτήτη, πληροφορίες που αφορούν στη χρήση των κυτών και των δεξαμενών πλοίου, τυπικά είδη φορτίων και άλλες σχετικές πληροφορίες, πληροφορίες που αφορούν επίπεδο προστασίας από τη διάβρωση στις νέες κατασκευές και πληροφορίες που αφορούν στο σχετικό επίπεδο συντήρησης κατά την διάρκεια της λειτουργίας. 16. Η υπάρχουσα παράγραφος 5.1.3 επαναριθμείται ως νέα παράγραφος 5.1.4. 17. Η υπάρχουσα παράγραφος 5.1.4 απαλείφεται. 18. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 5.1.3 προστίθεται: 5.1.3 Το πρόγραμμα επιθεώρησης που έχει υποβληθεί θα υπολογίζεται ως η ελάχιστη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των παραρτημάτων 1, 2 και 3 για επιθεώρηση από απόσταση επαφής, παχυμέτρηση και δοκιμή δεξαμενών αντίστοιχα, και θα περιέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον: βασικές πληροφορίες που αφορούν στο πλοίο και στα χαρακτηριστικά του, κύρια κατασκευαστικά σχέδια (μελέτες παχυμετρήσεων) περιλαμβανομένων και πληροφοριών που αφορούν στη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, σχέδια δεξαμενών , κατάλογο των δεξαμενών με πληροφορίες στη χρήση, προστασία και κατάσταση επιχρίσματος, συνθήκες για την επιθεώρηση (π.χ. πληροφορίες που αφορούν στον καθαρισμό των δεξαμενών, στην απομάκρυνση επικινδύνων αερίων, στον αερισμό, στο φωτισμό κ.λ.π.), μέθοδοι και προβλέψεις πρόσβασης στις κατασκευές, - εξοπλισμός για επιθεωρήσεις, - προσδιορισμός δεξαμενών και χώρων για επιθεώρηση από απόσταση επαφής (όπως παράρτημα 1) - προσδιορισμός σημείων προς παχυμέτρηση (όπως παράρτημα 2), προσδιορισμός δεξαμενών για δοκιμή (όπως παράγραφος 2.7.) και εμπειρία από βλάβες που είναι σχετικές με το υπόψη πλοίο. 19. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 5.1.5 και 5.1.6 προστίθενται: 5.1.5 Η Αρχή θα συμβουλεύει τον πλοιοκτήτη για το μέγιστο αποδεκτό επίπεδο μείωσης της κατασκευής λόγω της διάβρωσης που εφαρμόζεται στο πλοίο. 5.1.6 Επίσης μπορεί να γίνει χρήση των οδηγιών για τεχνική εκτίμηση σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό αυξημένων επιθεωρήσεων για δεξαμενόπλοια που περιέχονται στο παράρτημα 11. Αυτές οι οδηγίες είναι ένα προτεινόμενο εργαλείο το οποίο είναι στη διάκριση της Αρχής να το επικαλεσθεί, όταν θεωρηθεί αναγκαίο και κατάλληλο, σε συνδυασμό με την προετοιμασία του απαιτούμενου προγράμματος επιθεώρησης. 20. Το ακόλουθο νέο παράρτημα 11 προστίθεται: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτές οι οδηγίες περιέχουν πληροφορίες και προτάσεις που αφορούν τεχνικές εκτιμήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το σχεδιασμό αυξημένων ειδικών επιθεωρήσεων των δεξαμενόπλοιων. Όπως φαίνεται στην παράγραφο 5.1.6 του παραρτήματος Β, οι οδηγίες είναι ένα προτεινόμενο εργαλείο το οποίο είναι στη διάκριση της Αρχής να το επικαλεσθεί, όταν θεωρηθεί αναγκαίο και κατάλληλο, σε συνδυασμό με την προετοιμασία του απαιτούμενου προγράμματος επιθεώρησης. 3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ 3.1 Σκοπός Ο σκοπός των τεχνικών εκτιμήσεων που περιγράφονται σ αυτές τις οδηγίες είναι να βοηθήσουν στην επισήμανση κρίσιμων κατασκευαστικών σημείων, στον προσδιορισμό υπόπτων σημείων και στην εστίαση της προσοχής σε στοιχεία ή περιοχές κατασκευαστικών στοιχείων τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, ή να έχουν ιστορικό σε φθορά ή βλάβη. Αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη στον προσδιορισμό θέσεων, περιοχών και δεξαμενών για παχυμέτρηση, επιθεώρηση από απόσταση επαφής και δοκιμή δεξαμενής. 2.2. Ελάχιστες απαιτήσεις Αυτές οι οδηγίες δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των απαιτήσεων των παραρτημάτων 1, 2 και 3 για επιθεώρηση από απόσταση επαφής, παχυμέτρηση και δοκιμή δεξαμενών αντίστοιχα, οι οποίες σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να πληρούνται κατ ελάχιστον. 2.3 Χρονικά όρια Όπως τα άλλα θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό των επιθεωρήσεων, οι τεχνικές εκτιμήσεις που περιγράφονται σ αυτές τις οδηγίες θα συμπληρώνονται από τον πλοιοκτήτη ή τον διαχειριστή σε συνεργασία με την Αρχή πολύ πριν από την έναρξη της περιοδικής επιθεώρησης, δηλ. πριν από την αρχή της επιθεώρησης και συνήθως τουλάχιστον 12 έως 15 μήνες πριν την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση. 2.4 Θέματα προς μελέτη Οι τεχνικές εκτιμήσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ποσοτική ή ποιοτική εκτίμηση των σχετικών κινδύνων πιθανής χειροτέρευσης, για τα ακόλουθα θέματα ενός συγκεκριμένου πλοίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον προσδιορισμό των δεξαμενών και των περιοχών προς επιθεώρηση: - σχεδιαστικά χαρακτηριστικά όπως τα επίπεδα τάσεων σε διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία, σχεδιαστικές λεπτομέρειες και η έκταση χρήσης χάλυβα υψηλής αντοχής, - προηγούμενο ιστορικό αναφορικά με διάβρωση, ρηγμάτωση , στρέβλωση, (κοιλώματα) και επισκευές για το συγκεκριμένο πλοίο όπως και για παρόμοια πλοία αν είναι διαθέσιμα και - πληροφορίες αναφορικά με τα είδη του μεταφερομένου φορτίου, χρήση των διαφόρων δεξαμενών για φορτίο/έρμα, προστασία των δεξαμενών και κατάσταση του επιχρίσματος των εάν υπάρχει. Τεχνικές εκτιμήσεις των σχετικών κινδύνων ως προς την ευαισθησία σε βλάβη ή φθορά διαφόρων κατασκευαστικών στοιχείων και περιοχών θα κρίνονται και αποφασίζονται βάσει αναγνωρισμένων αρχών και πρακτικών, όπως αυτές που μπορούν να βρεθούν στην παραπομπή 3. 3 ΤΕΧΝ1ΚΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 3.1 Γενικά Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι πιθανών βλαβών που μπορούν να γίνουν αντικείμενο τεχνικής εκτίμησης σε σχέση με τον σχεδιασμό των επιθεωρήσεων: η διάβρωση, τα ρήγματα και οι στρεβλώσεις. Οι ζημιές λόγω επαφής συνήθως δεν καλύπτονται από το σχέδιο επιθεωρήσεως αφού τα κοιλώματα συνήθως αναφέρονται σε μνημόνια και θεωρούνται ότι αποτελούν αντικείμενο συνήθους απασχόλησης των επιθεωρητών. Οι τεχνικές εκτιμήσεις που γίνονται σε συνδυασμό με την διαδικασία σχεδιασμού της επιθεώρησης, θα είναι κατ αρχήν , όπως φαίνεται σχηματικά στο σχέδιο 1 το οποίο απεικονίζει σχηματικά πως οι τεχνικές εκτιμήσεις μπορούν να εκτελεσθούν σε συνδυασμό με την διαδικασία σχεδιασμού της επιθεώρησης. Αυτί] η προσέγγιση βασίζεται σε μια εκτίμηση εμπειρίας και γνώσης που βασικά αναφέρεται: 1. στη σχεδίαση και 2. στη διάβρωση. Η σχεδίαση θα λαμβάνει υπόψη τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες στις οποίες μπορεί να υπάρχει ευαισθησία στη στρέβλωση ή ρηγμάτωση ως αποτέλεσμα των κραδασμών, των υψηλών επιπέδων τάσεων ή κόπωσης. Η διάβρωση σχετίζεται με τη διαδικασία γήρανσης και συνδέεται στενά με την ποιότητα της αντιδιαβρωτικής προστασίας στη νέα κατασκευή, και την μετέπειτα συντήρηση κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής ζωής (του πλοίου). ΙΙ διάβρωση επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ρηγμάτωση και / ή στρέβλωση. 3.2 Μέθοδοι 3.2.1 Λεπτομέρειες σχεδιασμού Η εμπειρία από τις ζημιές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πλοίο και παρόμοια πλοία, όταν υπάρχει, είναι η κύρια πηγή πληροφοριών για χρήση στην διαδικασία του σχεδιασμού. Επιπρόσθετα θα περιλαμβάνεται μία συλλογή κατασκευαστικών λεπτομερειών από τα σχέδια της μελέτης. Η τυπική εμπειρία από τις ζημιές που θα ληφθεί υπόψη θα αποτελείται από: - αριθμός , έκταση, θέση και συχνότητα ρηγμάτων, και θέση των στρεβλώσεων. Η πληροφορία αυτή μπορεί να βρεθεί στις αναφορές των επιθεωρήσεων και/ή στα αρχεία του πλοιοκτήτη περιλαμβάνοντας και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων του πλοιοκτήτη . Τα ελαττώματα θα πρέπει να αναλύονται, να σημειώνονται και να σημαίνονται σε σχεδιαγράμματα. Επιπρόσθετα, η γενική εμπειρία θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην παραπομπή 1, η οποία περιέχει ένα κατάλογο τυπικών ζημιών και προτεινομένων μεθόδων επισκευής για διάφορες κατασκευαστικές λεπτομέρειες δεξαμενόπλοιων . Τέτοιες εικόνες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με την μελέτη των κυρίων σχεδίων ώστε να γίνεται σύγκριση με την πραγματική κατασκευή και να αναζητούνται παρόμοιες λεπτομέρειες όπου μπορεί να υπάρχει ευαισθησία σε ζημία. Ένα παράδειγμα παρουσιάζεται στην εικόνα 2. Η μελέτη των κυρίων κατασκευαστικών σχεδίων πέραν της χρήσης των εικόνων που αναφέρονται πιο πάνω θα περιλαμβάνει έλεγχο τυπικών λεπτομερειών σχεδιασμού όπου εμφανίσθηκε ρηγμάτωση. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε δημιουργία ζημίας θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή. Η χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής (ΗΤS) είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Λεπτομέρειες που δείχνουν εμπειρία καλής λειτουργίας όπου έχει χρησιμοποιηθεί συνήθης μαλακός χάλυβας μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητες σε ζημιά όταν χρησιμοποιηθεί ΗΤS και οι σχετικές υψηλότερες τάσεις του. Υπάρχει εκτεταμένη και γενικά καλή εμπειρία από την χρήση ΗΤS για διαμήκη υλικά σε κατασκευές καταστρωμάτων και πυθμένα. Η εμπειρία σε άλλες θέσεις, όπου οι δυναμικές τάσεις μπορεί να είναι υψηλότερες, π,χ. σε πλευρικές κατασκευές, είναι λιγότερο ευνοϊκή. Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, υπολογισμοί τάσεων των τυπικών και σημαντικών εξαρτημάτων και λεπτομερειών, σύμφωνα με σχετικές μεθόδους, μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμοι και θα πρέπει να εξετασθούν. Οι επυλεχθείσες περιοχές της κατασκευής που επισημάνθηκαν κατά την διαδικασία αυτή θα καταγράφονται και θα σημειώνονται στα κατασκευαστικά σχέδια που θα περιληφθούν στο πρόγραμμα επιθεώρησης. 3.2.2 Διάβρωση Για την εκτίμηση των σχετικών κινδύνων διάβρωσης, πρέπει γενικά νu λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πληροφορίες: - η χρήση των δεξαμενών και άλλων χώρων, - η κατάσταση των επιχρισμάτων, - η κατάσταση των ανοδίων, διαδικασίες καθαρισμού, - παλαιότερες ζημίες από διάβρωση, - η χρήση έρματος και ο χρόνος των δεξαμενών φορτίου, σχηματική παράσταση του κινδύνου διάβρωσης, η θέση των θερμαινόμενων δεξαμενών (καυσίμου πετρελαίου). Η παραπομπή 2 δίδει συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία μπορούν νu χρησιμοποιηθούν για να κριθεί και να περιγραφεί η κατάσταση του επιχρίσματος χρησιμοποιώντας τυπικές εικόνες (διαφόρων) καταστάσεων. Η εκτίμηση των κινδύνων διάβρωσης θα βασίζεται στις πληροφορίες της παραπομπής 2 , μαζί με την ηλικία του πλοίου και άλλες σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόμενη κατάσταση του πλοίου όπως εξάγονται από τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για την προετοιμασία του προγράμματος επιθεώρησης. Οι διάφορες δεξαμενές και άλλοι χώροι πρέπει να καταχωρίζονται και οι κίνδυνοι διάβρωσης να προσδιορίζονται ανάλογα. 3.2.3. Θέσεις για επιθεώρηση από απόσταση επαφής και παχυμέτρηση Με βάση τον πίνακα των κινδύνων διάβρωσης και την εκτίμηση της εμπειρίας από την μελέτη μπορούν να προσδιορισθούν οι θέσεις για αρχική επιθεώρηση από απόσταση επαφής και εκτέλεση παχυμετρήσεων (ανά τομείς). Οι τομείς που αποτελούν αντικείμενο παχυμετρήσεων θα προσδιορίζονται κανονικά σε δεξαμενές και χώρους όπου ο κίνδυνος διάβρωσης κρίνεται ότι θα είναι ο μεγαλύτερος.Ο προσδιορισμός των δεξαμενών και χώρων για επιθεώρηση από απόσταση επαφής θα πρέπει αρχικά να βασίζεται στον μεγαλύτερο κίνδυνο διάβρωσης και θα περιλαμβάνει πάντοτε δεξαμενές έρματος. Η αρχή για την επιλογή αυτή θα είναι ότι η έκταση (της διάβρωσης) αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία ή όπου οι πληροφορίες είναι ανεπαρκείς ή αναξιόπιστες. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ1. ΤSCF, Εγχειρίδιο οδηγιών για τον έλεγχο και για την εκτίμηση της κατάστασης των κατασκευών των Δεξαμενόπλοιων 1986 2. ΤSCF, Εκτίμηση της κατάστασης και συντήρηση των κατασκευών των Δεξαμενόπλοιων, 1992 Τεχνική εκτίμηση και διαδικασία σχεδιασμού επιθεώρησης Εισαγωγή:Σχέδια, αναφορές Αποδεκτήέκπτωση της διάβρωσης Κίνδυνος σχετικός με τη σχεδίαση Συλλογή πληροφοριών Ανάλυση: Ζημιών σκάφους Αυτό το πλοίο Ανάλυση ζημιών σκάφους, για παρόμοια πλοία όπου είναι διαθέσιμες Ζημίες του σκάφους: Γενική εμπειρία Παρούσες περιοχές όπου έχουν βρεθεί ζημίες και κίνδυνοι που θεωρούνται υψηλοί. Σήμανση σε σχεδιαγράμματα ή σχέδια. Κατάσταση επιχρίσματος Κατάσταση ανοδίων Χρήση των δεξαμενών Κίνδυνος διάβρωσης Κατάσταση επιχρίσματος Κατάσταση ανοδίων Χρήση των δεξαμενών Ζημιές από διάβρωση Αυτό το πλοίο Ζημίες από διάβρωση Παρόμοια πλοία όπου είναι διαθέσιμες Περιοχές για παχυμέτρηση και επιθεώρηση από απόσταση επαφής Πρόγραμμα επιθεώρησης Αποδοχή από την Αρχή Εικόνα 1: Διαδικασία σχεδιασμού τεχνικής εκτίμησης και επιθεώρησης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜSC 57(67) (υιοθετηθείσα την 5η Δεκεμβρίου 1996) ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το άρθρο 28 (β) της Σύμβασης για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αφορά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΨΗ το άρθρο VΙΙΙ (β) της Δ.Σ, για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ) 1974, που στο εξής θα αναφέρεται ως «η Σύμβαση», σχετικά με τις διαδικασίες για την τροποποίηση του παραρτήματος της Σύμβασης εκτός από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι αυτής, ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην 67η σύνοδο τροποποιήσεις στην Σύμβαση που προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο V111 (β) (ι) αυτής. 1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο V11Ι (β) (iν) της Σύμβασης, τις τροποποιήσεις στη Σύμβαση, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. 2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ (β ) (νi) (2) (ββ) της Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρηθούν ότι έγιναν αποδεκτές την Ι1 Ιανουαρίου 1998, εκτός αν πριν από την ημερομηνία αυτή περισσότερα του ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Κρατών στη σύμβαση ή Συμβαλλόμενα Κράτη οι στόλοι των οποίων αποτελούν συνολικά όχι λιγότερο από το 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκοσμίου εμπορικού στόλου, γνωστοποιήσουν τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις. 3. ΚΑΛΕΙ τα Συμβαλλόμενα Κράτη να λάβουν υπόψη τους ότι σύμφωνα με το άρθρο V11Ι (β) (νii) (2) της Σύμβασης οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998 εφόσον γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με την πιο πάνω παρ. 2.. 4. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο V11Ι (β ) (ν)της Σύμβασης, να διαβιβάσει θεωρημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο παράρτημα σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην Σύμβαση. 5. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΕΠΙΣΗΣ τον Γ. Γραμματέα να διαβιβάσει αντίγραφα της απόφασης και του παραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού που δεν είναι συμβαλλόμενα Κράτη στη Σύμβαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11-1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α-1 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 3-3 και 3-4 προστίθενται στο Μέρος Α-1 του Κεφαλαίου ΙΙ-1: Κανονισμός 3-3 Ασφαλής πρόσβαση στην πλώρα του δεξαμενόπλοιου 1. Για το σκοπό αυτού του κανονισμού και του κανονισμού 3-4, τα δεξαμενόπλοια περιλαμβάνουν τα πετρελαιοφόρα όπως ορίζονται στον κανονισμό 2.12, τα χημικά δεξαμενόπλοια όπως ορίζονται στον κανονισμό VΙ1/8.2 και τα υγραεριοφόρα όπως ορίζονται στον κανονισμό V11/11.2. 2. Κάθε δεξαμενόπλοιο που κατασκευάσθηκε την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998 θα διαθέτει μέσα τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στο πλήρωμα να έχει ασφαλή πρόσβαση στην πλώρα του ακόμη και σε σοβαρές καταστάσεις καιρού. Τα δεξαμενόπλοια που κατασκευάσθηκαν προ της 1ης Ιουλίου 1998, θα εγκαθιστούν με τέτοια μέσα στην πρώτη προγραμματισμένη εν ξηρά επιθεώρηση μετά την 1η Ιουλίου 1998, αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2001. Τέτοια μέσα θα εγκρίνονται από την Αρχή βάσει των οδηγιών που εκπονούνται από τον Οργανισμό* Κανονισμός 3-4 Διατάξεις ανάγκης για ρυμούλκηση θα εγκαθίστανται σε αμφότερα τα άκρα του σκάφους σε κάθε δεξαμενόπλοιο όχι μικρότερο των 20.000 τόννων νεκρού βάρους, που κατασκευάσθηκε την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 1996. Στα δεξαμενόπλοια που κατασκευάσθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 1996, τέτοια διάταξη θα εγκαθίσταται στην πρώτη προγραμματισμένη εν ξηρά επιθεώρηση μετά την Γ1 Ιανουαρίου 1996 αλλά όχι αργότερα από την 1 Ιανουαρίου 1999. Η σχεδίαση και η κατασκευή των διατάξεων ανάγκης για ρυμούλκηση θα εγκρίνονται από την Αρχή, βάσει των οδηγιών που εκπονούνται από τον Οργανισμό** * Γίνεται μνεία στις οδηγίες για Ασφαλή πρόσβαση στην πλώρη του δεξαμενόπλοιου που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας του Οργανισμού με την απόφαση ΜSC 62 (67). ** Γίνεται μνεία των οδηγιών που αφορούν στις διατάξεις ανάγκης για ρυμούλκηση που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας του Οργανισμού με την απόφαση ΜSC 35(63). ΜΕΡΟΣ Β -ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 2. Μετά τον υπάρχοντα κανονισμό 17 προστίθεται ο ακόλουθος νέος κανονισμός ΙΙΙ: «Κανονισμός 17-1 Ανοίγματα στο περίβλημα κάτω από το κατάστρωμα στεγανών των επιβατηγών πλοίων και το ανοικτό κατάστρωμα για τα φορτηγά πλοία Παρά τις απαιτήσεις του κανονισμού 17, τα πλοία που κατασκευάσθηκαν την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 17 όπου γίνεται αναφορά στη «Γραμμή Ορίου Βυθίσεως» θα θεωρείται ότι σημαίνει αναφορά στο κατάστρωμα στεγανών των επιβατηγών πλοίων και στο ανοικτό κατάστρωμα των φορτηγών πλοίων». ΜΕΡΟΣ Γ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κανονισμός 26- Γενικά 3. Μετά την υπάρχουσα παράγραφο 8 προστίθενται οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 9, 10 και 11: « 9. Οι μη μεταλλικοί σύνδεσμοι εκτόνωσης των συστημάτων σωληνώσεων, εάν είναι τοποθετημένοι σε ένα σύστημα που διατρυπά την πλευρά του πλοίου και είναι, τόσο το σημείο διάτρησης, όσο και ο μη μεταλλικός σύνδεσμος εκτόνωσης, τοποθετημένοι κάτωθεν της ισάλου γραμμής άφορτης κατάστασης, θα επιθεωρούνται ως μέρος των επιθεωρήσεων που περιγράφονται στον κανονισμό 1/10(a) και θα αντικαθίστανται, όταν είναι αναγκαίο, ή σε διαστήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή. 10. Οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης και τα σχέδια των μηχανών και του εξοπλισμού απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου θα είναι γραμμένα σε γλώσσα κατανοητή από εκείνους τους αξιωματικούς και μέλη πληρώματος που απαιτείται να καταλαβαίνουν τέτοιες πληροφορίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 11. Η θέση και η διάταξη των σωλήνων εξαερισμού των δεξαμενών υπηρεσίας πετρελαίου(ημερήσιας κατανάλωσης), κατακαθίσεως και λιπαντικού ελαίου θα είναι τέτοια ώστε η περίπτωση ενός σπασμένου σωλήνα εξαερισμού δεν θα οδηγεί άμεσα σε κίνδυνο εισόδου θαλασσινού ή βρόχινου νερού. Κάθε νέο πλοίο θα είναι εφοδιασμένο με δύο δεξαμενές υπηρεσίας πετρελαίου (ημερήσιας κατανάλωσης) για κάθε τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται στο πλοίο για πρόωση και ζωτικά συστήματα ή ισοδύναμες διατάξεις, με χωρητικότητα για τουλάχιστον 8 ώρες λειτουργίας στη μέγιστη συνεχή ιπποδύναμη της προωστήριας εγκατάστασης και κανονικό φορτίο λειτουργίας των γεννητριών.* Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πλοία κατασκευασμένα την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998.» Κανονισμός 31 - Μέσα ελέγχου μηχανημάτων 4. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 5 προστίθεται μετά την υπάρχουσα παράγραφο 4 : «5. Τα πλοία που κατασκευάστηκαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 1998 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4, όπως τροποποιήθηκαν, ως εξής : . 1 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : «1. Τα κύρια και βοηθητικά μηχανήματα τα απαραίτητα για την πρόωση, έλεγχο και ασφάλεια του πλοίου θα εφοδιάζονται με αποτελεσματικά μέσα για τη λειτουργία και τον έλεγχο τους. Όλα τα συστήματα ελέγχου τα απαραίτητα για την πρόωση, έλεγχο και ασφάλεια του πλοίου θα είναι ανεξάρτητα ή σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε βλάβη ενός συστήματος δεν μειώνει την λειτουργικότητα άλλου συστήματος», .2 στη δεύτερη και Τρίτη σειρά της παραγράφου 2, οι λέξεις «και οι χώροι μηχανών προορίζονται να είναι επανδρωμένου) διαγράφονται, .3 η πρώτη πρόταση της παραγράφου 2.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : « .2 Ο έλεγχος θα εκτελείται, από μονή συσκευή ελέγχου για κάθε ανεξάρτητη έλικα, με αυτόματη εκτέλεση όλων των συνεργαζομένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι αναγκαίο, μέσων που να εμποδίζουν την υπερφόρτωση των προωστηρίων μηχανών.» .4 η παράγραφος 2.4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : «.4 Οι εντολές από τη γέφυρα ναυσιπλοΐας στα μηχανήματα πρόωσης θα δείχνονται στο χώρο ελέγχου των κύριων μηχανών και στο επίπεδο χειρισμών.».5 μία νέα πρόταση προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2.6 ως ακολούθως: «Θα είναι επίσης δυνατός ο έλεγχος των βοηθητικών μηχανημάτων, των απαραιτήτων για την πρόωση και ασφάλεια του πλοίου, επί ή πλησίον των μηχανημάτων αυτών» και * Γίνεται μνεία στον κανονισμό ΙΙ-2/15 σε Διατάξεις για καύσιμο πετρέλαιο, λιπαντικό έλαιο και άλλα εύφλεκτα πετρελαιοειδή. .6 οι παράγραφοι 2.8, 2.8.1 και 2.8.2 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες : «.8 Θα τοποθετούνται ενδείκτες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, στο χώρο ελέγχου των κύριων μηχανών και στο επίπεδο χειρισμών, για ένδειξη : .8.1 ταχύτητας έλικας και διεύθυνσης περιστροφής της έλικας στην περίπτωση ελίκων σταθερού βήματος, και .8.2 ταχύτητας έλικας και θέσης βήματος στην περίπτωση ελίκων μεταβλητού βήματος.» ΜΕΡΟΣ Α - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κανονισμός 41 - Κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας και συστήματα φωτισμού 5. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 5 προστίθεται μετά την υπάρχουσα παράγραφο 4 : «5. Πλοία που κατασκευάσθηκαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 1998 : . 1 επιπλέον των παραγράφων Ι έως 3, θα συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:.1.1 όπου η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαία για την πρόωση και την πηδαλιούχηση του πλοίου, το σύστημα θα είναι έτσι διευθετημένο ώστε η ηλεκτρική τροφοδότηση προς εξοπλισμό απαραίτητο για την πρόωση και πηδαλιούχηση και για την εξασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου θα διατηρείται ή θα ανακτάται άμεσα σε περίπτωση απώλειας οποιασδήποτε από τις γεννήτριες σε υπηρεσία, . 1.2 διάταξη απόρριψης φορτίων ή άλλες ισοδύναμες διατάξεις θα διατίθενται για την προστασία των γεννητριών, που απαιτούνται από αυτό τον κανονισμό, από συνεχή υπερφόρτωση, . 1.3 όπου η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναγκαία για την πρόωση του πλοίου, ο κύριος ζυγός θα υποδιαιρείται σε τουλάχιστον δύο τμήματα τα οποία θα συνδέονται κανονικά με αυτόματους διακόπτες ή άλλα εγκεκριμένα μέσα. Όσο είναι πρακτικά δυνατό, η σύνδεση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και άλλου διπλού εξοπλισμού θα μοιράζεται εξίσου μεταξύ των τμημάτων, και .2 δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με την παράγραφο 4.» Κανονισμός 42 - Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης σε επιβατηγά πλοία 6. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 3.4 προστίθεται μετά την υπάρχουσα παράγραφο 3.3 : «3.4 Για πλοία που κατασκευάσθηκαν την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998, όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι αναγκαία για την ανάκτηση της πρόωσης, η χωρητικότητα της θα είναι ικανή να ανακτά την πρόωση του πλοίου σε συνδυασμό με άλλα μηχανήματα, κατάλληλα, από την κατάσταση «νεκρού πλοίου» μέσα σε 30 λεπτά από την απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας (black οut).» Κανονισμός 43 - Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας ανάγκης σε φορτηγά, πλοία 7. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 3 4 προστίθεται μετά την υπάρχουσα παράγραφο 3.3 : «3.4 Για πλοία που κατασκευάσθηκαν την ή μετά την Ι Ιουλίου 1998, όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι αναγκαία για την ανάκτηση της πρόωσης, η χωρητικότητα της θα είναι ικανή να ανακτά την πρόωση του πλοίου σε συνδυασμό με άλλα μηχανήματα, κατάλληλα, από την κατάσταση «νεκρού πλοίου» μέσα σε 30 λεπτά από την απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας (black οut).» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11-2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΥΡΟΙ1ΡΌΣΤΑΣ1Α, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΪΑΣΜΕΡΟΣ Α-ΓΕΝΙΚΑ Κανονισμός 1 - Εφαρμογή 8 Η υπάρχουσα παράγραφος 1.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 1.1 Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, το κεφάλαιο αυτό θα εφαρμόζεται σε πλοία που οι τρόπιδες τους τοποθετήθηκαν ή που βρίσκονταν σε παρεμφερές στάδιο κατασκευής την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998. 9 Η υπάρχουσα παράγραφος 1.3.2. αντικαθίσταται από την ακόλουθη: .2 ο όρος «όλα τα πλοία» σημαίνει πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν, την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998 . 10 Η υπάρχουσα παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 2 Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά, για πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 Ιουλίου 1998 η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ-2 της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα 1974 όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις ΜSC .l(ΧLV), ΜSC.6(48), ΜSC.13(57), ΜSC.22(59), ΜSC.24(60), ΜSC.27(61) και ΜSC.31(63) 11 Στην παράγραφο 3.1, αντί 1 Ιουλίου 1986 να τεθεί Ι Ιουλίου 1998 Κανονισμός 3 - Ορισμοί 12 Η υπάρχουσα παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 1 Άκαυστο υλικό είναι υλικό που ούτε καίγεται ούτε αποδίδει εύφλεκτους ατμούς σε αρκετή ποσότητα για αυτανάφλεξη, όταν θερμανθεί σε θερμοκρασία περίπου 750° C, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. Οποιοδήποτε άλλο υλικό είναι καύσιμο υλικό. 13 Η υπάρχουσα παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 2 Τυποποιημένη δοκιμή πυρκαϊάς είναι η δοκιμή κατά την οποία δοκίμια διαφραγμάτων και καταστρωμάτων εκτίθενται μέσα σε δοκιμαστικό κλίβανο σε θερμοκρασίες που ανταποκρίνονται περίπου στην τυποποιημένη καμπύλη χρόνου θερμοκρασίας. Οι μέθοδοι δοκιμών θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 14 Στην παράγραφο 3.4, αντί Ι39°C νu τεθεί 140°C. 15 Η υπάρχουσα παράγραφος 3.5 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 5 η Αρχή θα απαιτεί δοκιμή ενός πρωτοτύπου διαφράγματος ή καταστρώματος σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών, για να βεβαιωθεί ότι αυτό πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις ως προς την ακεραιότητα και την ανύψωση της θερμοκρασίας. 16 Στην παράγραφο 4.2, αντί 139°C να τεθεί 140°C. 17 Η υπάρχουσα παράγραφος 4.4. αντικαθίσταται από την ακόλουθη: .4 η Αρχή θα απαιτεί δοκιμή ενός πρωτοτύπου χωρίσματος, σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών, για να βεβαιωθεί ότι αυτό πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις ως προς την ακεραιότητα και την ανύψωση της θερμοκρασίας. 18 Η υπάρχουσα παράγραφος 8 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 8. Χαμηλή εξάπλωση φλόγας σημαίνει ότι η επιφάνεια που περιγράφεται έτσι θα περιορίζει αρκετά την εξάπλωση της φλόγας, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 19 Η υπάρχουσα παράγραφος 22-1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : 22-1 Κεντρικός σταθμός ελέγχου είναι ένας σταθμός ελέγχου στον οποίο είναι συγκεντρωμένες οι ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου και ένδειξης: . 1 μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, .2 συστήματα αυτομάτου ραντισμού (sprinkler), ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς, .3 πίνακες ενδείξεων πυριμάχων θυρών, .4 κλείσιμο πυριμάχων θυρών, . 5 πίνακες ενδείξεων υδατοστεγανών θυρών, .6 κλείσιμο υδατοστεγανών θυρών, .7 ανεμιστήρες αερισμού, .8 συναγερμός γενικός/πυρκαϊάς, .9 συστήματα επικοινωνίας περιλαμβανομένων τηλεφώνων, και . 10 μικρόφωνα συστημάτων ενδοσυνεννόησης. 20. ΙΙ υπάρχουσα παράγραφος 23.3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : .3 όλες οι υφασμάτινες επιστρώσεις, τα παραπετάσματα και άλλα ανηρτημένα υφασμάτινα υλικά έχουν ιδιότητες αντίστασης στη διάδοση της φλόγας όχι κατώτερες από εκείνες τις οποίες έχει μαλλί ειδικής μάζας 0,8 kg/m2, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 21. Η υπάρχουσα παράγραφος 23.4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : .4 όλα τα καλύμματα δαπέδων έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας. 22. Η υπάρχουσα παράγραφος 23.6 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : .6 όλα τα έπιπλα με ταπετσαρία έχουν ιδιότητες αντίστασης στην ανάφλεξη και διάδοση της φλόγας, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 23. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 23.7 προστίθεται: .7 όλα τα κλινοσκεπάσματα έχουν ιδιότητες αντίστασης στην ανάφλεξη και διάδοση της φλόγας, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 24. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 34 προστίθεται: 34 Κώδικας Πυριμάχων Δοκιμών, νοείται ο Διεθνής Κώδικας για την Εφαρμογή των Μεθόδων Πυριμάχων Δοκιμών, όπως υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας του Οργανισμού με την Απόφαση ΜSC 61(67), όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VΙΙΙ της παρούσας Σύμβασης αναφορικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που εφαρμόζονται στο Παράρτημα εκτός του Κεφαλαίου Ι. Κανονισμός 12.- Συστήματα αυτομάτου ραντισμού (sprinkler), ανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαϊάς 25. Η υπάρχουσα παράγραφος 1.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη : 1.2 Κάθε τμήμα ραντιστήρων θα περιλαμβάνει μέσα που δίνουν αυτόματα οπτικό και ακουστικό σήμα αναγγελίας σε μιά ή περισσότερες ενδεικτικές μονάδες οποτεδήποτε λειτουργήσει οποιοσδήποτε ραντιστήρας. Αυτά τα συστήματα αναγγελίας θα είναι τέτοια ώστε να δίνουν ένδειξη οποιασδήποτε βλάβης στο σύστημα. Οι μονάδες αυτές θα δείχνουν σε ποιο τμήμα που εξυπηρετείται από το σύστημα εκδηλώθηκε πυρκαϊά και θα βρίσκονται συγκεντρωμένες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας και επί πλέον, οπτικά και ηχητικά σήματα αναγγελίας από τη μονάδα θα τοποθετούνται σε διαφορετική θέση από την γέφυρα ναυσιπλοΐας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ένδειξη πυρκαίάς γίνεται αμέσως αντιληπτή από το πλήρωμα. 26. Οι υπάρχουσες παράγραφοι 1.2.1 και 1.2.2 διαγράφονται. Κανονισμός 16. - Συστήματα αερισμού σε πλοία εκτός από επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες 27. Το υπάρχον κείμενο της παραγράφου 1.1 αντικαθίσταται με το ακόλουθο: . 1 οι αγωγοί αυτοί θα είναι από υλικό το οποίο έχει χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας. 2S. Η ακόλουθη νέα παράγραφος προστίθεται: 11. Οι ακόλουθες κατασκευές θα δοκιμάζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών: 1. πυροφράκτες, περιλαμβανομένων των μέσων χειρισμού τους, και 2. αγωγοί που διαπερνούν χωρίσματα «Λ» κλάσης. Όπου χαλύβδινα χιτώνια συνδέονται απ ευθείας με αγωγούς αερισμού με ηλωτά ή κοχλιωτά περιαυχένια ή με συγκόλληση η δοκιμή δεν απαιτείται. Κανονισμός 17. Εξάρτυση πυροσβέστη 29. Στο τέλος της παραγράφου 3.1.1. προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: πάντως, για περίκλειστα κλιμακοστάσια τα οποία αποτελούν ανεξάρτητες κύριες κατακόρυφες ζώνες και για τις κύριες κατακόρυφες ζώνες στο πρωραίο ή πρυμναίο άκρο του πλοίου οι οποίες δεν περιέχουν χώρους κατηγορίας 26.2.2(6), (7), (8) ή (12), δεν απαιτούνται πρόσθετες εξαρτύσεις πυροσβέστη. Κανονισμός 18. Διάφορα θέματα 30. Στην παρένθεση κάτω από τον τίτλο του Κανονισμού, οι λέξεις και S στην πρώτη πρόταση διαγράφονται και η ακόλουθη πρόταση προστίθεται: Η παράγραφος 8 του Κανονισμού εφαρμόζεται σε πλοία κατασκευασμένα την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998. 31. Η υπάρχουσα παράγραφος 8 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 8 Οι διατάξεις ευκολιών υποδοχής ελικοπτέρου θα είναι σύμφωνες με τα πρότυπα που συντάσσονται από τον Οργανισμό.* Μέρος Β - ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ Κανονισμός 24. - Κύριες κατακόρυφες και οριζόντιες ζώνες 32. Η τρίτη πρόταση της υπάρχουσας παραγράφου 1.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: Όπου ένας χώρος κατηγορίας 26.2.2(5), (9) ή (10) βρίσκεται στη μία πλευρά ή όπου δεξαμενές καυσίμων βρίσκονται και στις δύο πλευρές του χωρίσματος ο βαθμός ακεραιότητας μπορεί να μειωθεί σε Α-0. Κανονισμός 26. - Ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς διαφραγμάτων και καταστρωμάτων σε πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες 33. Οι λέξεις 26.1 έως 26.4 στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται από 26.1 και 26.2 και ο δείκτης d προστίθεται στην τέταρτη σειρά κάτω από τις στήλες 6, 7, 8, και 9 του πίνακα 26.1 και η ακόλουθη σημείωση προστίθεται στον πίνακα 26.1 : α Όπου χώροι κατηγορίας 6, 7, 8 και 9, βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της εξωτερικής περιμέτρου του σταθμού συγκέντρωσης, τα διαφράγματα των χώρων αυτών επιτρέπεται να έχουν ακεραιότητα κλάσης «Β-0». θέσεις ελέγχου για εγκαταστάσεις ήχου, εικόνας και φωτισμού μπορούν να θεωρηθούν μέρος του σταθμού συγκέντρωσης. * Γίνεται αναφορά στα πρότυπα που θα συνταχθούν από τον Οργανισμό. Κανονισμός 28. Μέσα διαφυγής 34. Στο τέλος της παραγράφου 1.10 , η . αντικαθίσταται από και 35. Η ακόλουθη νέα υποπαράγραφος προστίθεται: .11 Σε όλα τα επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 Κανονισμός 30 - Ανοίγματα σε χωρίσματα Α κλάσης 36. Η υπάρχουσα παράγραφος 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 4 Οι θύρες πυρασφαλείας στα διαφράγματα των κυρίων κατακόρυφων ζωνών, οριακά χωρίσματα μαγειρείων και περιφράγματα κλιμακοστασίων εκτός από τις μηχανοκίνητες στεγανές θύρες και εκείνες που είναι κανονικά κλειδωμένες , θα ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: . 1 Οι θύρες θα είναι αυτόκλειστες και ικανές να κλείνουν με κλίση του πλοίου 3,5° που αντιτίθεται στο κλείσιμο. .2 Ο κατά προσέγγιση χρόνος κλεισίματος για γιγγλυμωτές θύρες θα είναι όχι μεγαλύτερος από 40 δευτερόλεπτα και όχι μικρότερος από 10 δευτερόλεπτα από την έναρξη της κίνησης τους όταν το πλοίο είναι σε όρθια θέση. Ο κατά προσσέγγιση ομοιόμορφος ρυθμός κλεισίματος για τις ολισθαίνουσες θύρες πυρασφαλείας θα είναι όχι μεγαλύτερος από 0,2 m/s και όχι μικρότερος από 0, lm/s όταν το πλοίο είναι σε όρθια θέση. .3 Οι θύρες θα είναι ικανές να απελευθερώνονται από απόσταση από ένα συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου, είτε ταυτόχρονα, είτε καθ ομάδες και θα είναι ικανές να απελευθερώνονται επίσης μεμονωμένα από θέση και στις δύο πλευρές της θύρας. Οι διακόπτες απελευθέρωσης θα είναι τύπου ανοικτού - κλειστού(ΟΝ-ΟFF) ώστε να αποφεύγεται αυτόματη αποκατάσταση του συστήματος. .4 Άγκιστρα συγκρατήσεως που δεν απελευθερώνονται από κεντρικό σταθμό ελέγχου απαγορεύονται. .5 Θύρα που έκλεισε εξ αποστάσεως από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα είναι δυνατόν να ανοίξει πάλι με τοπικό χειρισμό και από τις δύο πλευρές της. Μετά από αυτό το τοπικό άνοιγμα η θύρα θα κλείνει πάλι αυτομάτως. .6 Θα υπάρχει ένδειξη στον πίνακα θυρών πυρασφαλείας στον συνεχώς επανδρωμένο κεντρικό σταθμό ελέγχου αν κάθε μία από τις τηλεχειριζόμενες θύρες είναι κλειστή. .7 Ο μηχανισμός απελευθέρωσης θα είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε η Ούρα να κλείνει αυτομάτους σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ελέγχου ή της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας. .8 Θα προβλέπονται τοπικοί συσσωρευτές παροχής ενέργειας για μηχανοκίνητες θύρες πλησίον των Ουρών, που θα επιτρέπουν τον χειρισμό των θυρών μετά από βλάβη του συστήματος ελέγχου ή της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον δέκα φορές (πλήρες άνοιγμα και κλείσιμο) με τη χρήση των τοπικών χειριστηρίων. .9 Βλάβη του συστήματος ελέγχου ή της κύριας πηγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μία θύρα δεν θα επηρεάζει την ασφαλή λειτουργία των άλλων Ουρών. .10 Τηλεχειριζόμενες ολισθαίνουσες ή μηχανοκίνητες θύρες θα εφοδιάζονται με σύστημα αναγγελίας που ηχεί για 5 τουλάχιστο δευτερόλεπτα αλλά όχι περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση της θύρας από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου και πριν την έναρξη κίνησης της θύρας και συνεχίζει να ηχεί μέχρι η θύρα να κλείσει τελείως. . 11 Θύρα σχεδιασμένη να ανοίγει πάλι όταν έλθει σε επαφή με ένα αντικείμενο στην διαδρομή της θα ανοίγει όχι περισσότερο από 1 μέτρο από το σημείο επαφής. .12 Δίφυλλες θύρες, εφοδιασμένες με μάνδαλο αναγκαίο για την ακεραιότητα τους έναντι πυρκαϊάς, θα έχουν διάταξη μανδάλωσης που θα ενεργοποιείται αυτόματα με τη λειτουργία των Ουρών όταν απελευθερώνονται από το σύστημα ελέγχου. .13 Θύρες οι οποίες έχουν απ ευθείας πρόσβαση σε χώρους ειδικής κατηγορίας και είναι μηχανοκίνητες και αυτοκλειόμενες δεν χρειάζεται να εφοδιάζονται με τα συστήματα αναγγελίας και τους μηχανισμούς απελευθέρωσης από απόσταση που απαιτούνται από τα εδάφια .3 και .10. .14 Τα εξαρτήματα του τοπικού συστήματος ελέγχου θα είναι προσιτά για συντήρηση και ρύθμιση. .15 Οι μηχανοκίνητες θύρες θα εφοδιάζονται με σύστημα ελέγχου, εγκεκριμένου τύπου ικανό να λειτουργεί σε περίπτωση πυρκαίάς, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών, ο σύστημα αυτό θα πληροί της ακόλουθες απαιτήσεις: 15.1 το σύστημα ελέγχου θα είναι ικανό να ελέγχει την λειτουργία της θύρας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 200°C για τουλάχιστον 60 πρώτα λεπτά, τροφοδοτούμενο από την παροχή ενέργειας, 15.2 η παροχή ενέργειας για όλες τις άλλες θύρες που δεν είναι εκτεθειμένες στην πυρκαϊά δεν πρέπει να επηρεάζεται, και 15.3 σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 200°C το σύστημα ελέγχου θα απομονώνεται αυτόματα από την παροχή ενέργειας και θα είναι ικανό να διατηρεί κλειστή την θύρα μέχρι τουλάχιστον τους 945°C. 37. Η δεύτερη πρόταση της υπάρχουσας παραγράφου 6 αντικαθίσταται με την ακόλουθη: Οι απαιτήσεις για ακεραιότητα κλάσης «Α» των εξωτερικών οριακών χωρισμάτων του πλοίου δεν εφαρμόζονται στις εξωτερικές θύρες εκτός από εκείνες στις υπερκατασκευές και στα υπερστεγάσματα που αντικρύζουν σωστικά μέσα, σταθμούς επιβιβάσεως και εξωτερικούς σταθμούς συγκεντρώσεως, εξωτερικές κλίμακες και ανοικτά καταστρώματα που χρησιμοποιούνται ως οδοί διαφυγής. Οι θύρες περιφραγμάτων κλιμακοστασίων δεν χρειάζεται να πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. Κανονισμός 32 - Συστήματα αερισμού 38 Η υπάρχουσα παράγραφος 1.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: Το σύστημα αερισμού επιβατηγού πλοίου που μεταφέρει περισσότερους από 36 επιβάτες, επί πλέον προς τις απαιτήσεις του μέρους αυτού του κανονισμού αυτού, 9u πληροί επίσης τις απαιτήσεις των Κανονισμών 16.2 έως 16.6, 16.8, 16.9 και 16.11. 39 ΙΙ υπάρχουσα παράγραφος 1.4.3.1. αντικαθιστάται από την ακόλουθη: 3.1 ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από υλικό που έχει χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης φλόγας. Κανονισμός 34 - Περιορισμένη χρήση καυσίμων υλικών 40 Η υπάρχουσα παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 2 Φράγματα ατμών και συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μόνωση, καθώς επίσης και η μόνωση των εξαρτημάτων σωληνώσεων για συστήματα ψύξης δεν χρειάζεται να είναι άκαυστα, αλλά θα περιορίζονται στην ελάχιστη πρακτικά δυνατή ποσότητα και οι εκτεθειμένες επιφάνειες τους θα έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας. 41. Η υπάρχουσα παράγραφος 7 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 7 Χρώματα, βερνίκια και άλλα τελικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε εκτεθειμένες εσωτερικές επιφάνειες δεν θα είναι ικανά να παράγουν υπερβολική ποσότητα καπνού και τοξικών προϊόντων, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 42. Η υπάρχουσα παράγραφος 8 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 8 Οι πρωτεύουσες επιστρώσεις καταστρωμάτων, αν τοποθετούνται σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σε σταθμούς ελέγχου, θα είναι από εγκεκριμένο υλικό που δεν θα αναφλέγεται εύκολα ή δεν θα προκαλεί κινδύνους τοξικότητας ή έκρηξης σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. Σημείωση: Στην παράγραφο 5 του Κανονισμού 34, προστίθεται αστερίσκος στην φράση θερμαντική ικανότητα, με την ακόλουθη υποσημείωση: * Θα αναφέρεται η ολική θερμαντική ικανότητα που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 1716-Υλικά κατασκευής - Καθορισμός των θερμικών δυναμικών.Κανονισμός 37 - Προστασία χώρων ειδικής κατηγορίας 43. Στην παράγραφο 1.2.1. προστίθεται η ακόλουθη τρίτη πρόταση: Όπου δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου βρίσκονται κάτω από χώρο ειδικής κατηγορίας, η ακεραιότητα του καταστρώματος μεταξύ τέτοιων χώρων μπορεί να μειωθεί σε βαθμό «Α-0». 44. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 4 προστίθεται: 4. Μόνιμα ανοίγματα αερισμού Μόνιμα ανοίγματα αερισμού, στις πλευρές, στα άκρα ή στην οροφή των χώρων ειδικής κατηγορίας θα είναι έτσι τοποθετημένα ώστε πυρκαϊά στον χώρο ειδικής κατηγορίας να μην θέτει σε κίνδυνο περιοχές στοιβασίας και σταθμούς επιβιβάσεως για σωστικά σκάφη και χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου σε υπερκατασκευές και υπερστεγάσματα πάνω από τους χώρους ειδικής κατηγορίας. Κανονισμός 38 - Προστασία χώρων φορτίου, εκτός χώρων ειδικής κατηγορίας που προορίζονται για μεταφορά μηχανοκινήτων οχημάτων με καύσιμα στις δεξαμενές τους για την κίνηση τους 45. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 5 και 6 προστίθενται: 5 Μόνιμα ανοίγματα αερισμού Μόνιμα ανοίγματα αερισμού στις πλευρές, στα άκρα ή στην οροφή των χώρων φορτίου θα είναι έτσι τοποθετημένα ώστε πυρκαϊά στον χώρο φορτίου να μην θέτει σε κίνδυνο περιοχές στοιβασίας και σταθμούς επιβιβάσεως για σωστικά σκάφη και χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου σε υπερκατασκευές και υπερστεγάσματα πάνω από τους χώρους φορτίου. 6 Κατασκευαστική προστασία Οι χώροι φορτίου RΟ-RΟ πλοίων που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 Ιουλίου 1998 θα πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1,1.2 και 1.3 του Κανονισμού 38-1. 46. Ο ακόλουθος νέος κανονισμός 38-1 προστίθεται Κανονισμός 38-1 Προστασία κλειστών και ανοικτών χοίρων φορτίου rο-rο, εκτός χώρων ειδικής κατηγορίας και χώρων φορτίου rο-rο, που προορίζονται για τη μεταφορά μηχανοκινήτων οχημάτων με καύσιμο στις δεξαμενές τους 1. Γενικά 1.1. Οι βασικές αρχές του Κανονισμού 37.1.1 εφαρμόζονται επίσης στον κανονισμό αυτό. 1.2. Σε επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες, τα οριακά διαφράγματα και καταστρώματα των κλειστών και ανοικτών χώρων φορτίου rο-rο θα μονώνονται σε βαθμό «Α-60». Όμως, όπου χώρος κατηγορίας 26.2.2(5), (9) ή (10) βρίσκεται στη μία πλευρά του χωρίσματος, ο βαθμός μονώσεως μπορεί να μειωθεί σε Α-0. Όπου δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου βρίσκονται κάτω από χώρο φορτίου rο-rο, η ακεραιότητα του καταστρώματος μεταξύ τέτοιων χώρων μπορεί να μειωθεί σε βαθμό Α-0. 1.3. Σε επιβατηγά πλοία που δεν μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες τα οριακά διαφράγματα και καταστρώματα των κλειστών και ανοικτών χώρων φορτίου rο-rο θα έχουν ακεραιότητα έναντι πυρκαϊάς όπως απαιτείται για χώρους κατηγορίας (8) στον πίνακα 27.1 και τα οριζόντια οριακά χωρίσματα όπως απαιτείται για χώρους κατηγορίας (8) στον πίνακα 27.2. 1.4 Μόνιμα ανοίγματα αερισμού στις πλευρές, στα άκρα ή στην οροφή των ανοικτών και κλειστών χώρων φορτίου RΟ-RΟ θα είναι έτσι τοποθετημένα ώστε πυρκαϊά στον χώρο φορτίου να μην θέτει σε κίνδυνο περιοχές στοιβασίας και σταθμούς επιβιβάσεως για σωστικά σκάφη και χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου σε υπερκατασκευές και υπερστεγάσματα πάνω από τους χώρους φορτίου. 2. Κλειστοί χώροι φορτίου rο-rο Οι κλειστοί χώροι φορτίου rο-rο θα πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού 38, εκτός της παραγράφου 4 του κανονισμού αυτού. 3. Ανοικτοί χώροι φορτίου rο-rο Οι ανοικτοί χώροι φορτίου rο-rο θα πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών 37.1.3,37.2.1,38.1 εκτός ότι δεν επιτρέπονται συστήματα ανίχνευσης καπνού με δειγματοληπτική αναρρόφηση και 38.2.3. ΜΕΡΟΣ Γ - ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ Κανονισμός 49 - Περιορισμένη χρήση καυσίμων υλικών 47. Η υπάρχουσα παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 2. Χρώματα, βερνίκια και άλλα τελικά επιχρίσματα που χρησιμοποιούνται σε εκτεθειμένες εσωτερικές επιφάνειες δεν θα είναι ικανά να παράγουν υπερβολική ποσότητα καπνού και τοξικών προϊόντων, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. 48. Η υπάρχουσα παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 3 Οι πρωτεύουσες επιστρώσεις καταστρωμάτων, αν τοποθετούνται σε χώρους ενδιαίτησης και υπηρεσίας και σε σταθμούς ελέγχου, θα είναι από εγκεκριμένο υλικό που δεν θα αναφλέγεται εύκολα ή δεν θα προκαλεί κινδύνους τοξικότητας ή έκρηξης σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών. Κανονισμός 50 - Λεπτομέρειες κατασκευής 49. Η υπάρχουσα παράγραφος 3.1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 3.1 Με εξαίρεση τους χώρους φορτίου ή τους ψυκτικούς θαλάμους των χώρων υπηρεσίας τα μονωτικά υλικά θα είναι άκαυστα. Φράγματα ατμών και συγκολλητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μόνωση, καθώς επίσης και η μόνωση των εξαρτημάτων σωληνώσεων για συστήματα ψύξης δεν χρειάζεται να είναι άκαυστα, αλλά θα περιορίζονται στην ελάχιστη πρακτικά δυνατή ποσότητα και οι εκτεθειμένες επιφάνειες τους Οu έχουν χαρακτηριστικά χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας. Σημείωση : Στην παράγραφο 3.2 του κανονισμού αυτού, προστίθεται αστερίσκος στην έκφραση θερμαντική ικανότητα με την ακόλουθη υποσημείωση: * Θα αναφέρεται η ολική θερμαντική ικανότητα που μετράται σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 1716 Υλικά κατασκευής -Καθορισμός του θερμικού δυναμικού. Κανονισμός 53. Διατάξεις πυροπροστασίας στους χώρους φορτίου 50. Οι υπάρχουσες παράγραφοι 1.2 και 1.3 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες: 1.2 Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1.1, οποιοσδήποτε χώρος φορτίου σε πλοίο που ασχολείται με τη μεταφορά επικινδύνων φορτίων στο κατάστρωμα ή σε χώρους φορτίου θα εφοδιάζεται με μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο που πληροί τις διατάξεις του κανονισμού 5 ή με σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς που κατά τη γνώμη της Αρχής, παρέχει ισοδύναμη προστασία για τα μεταφερόμενα φορτία* 1.3 Η Αρχή μπορεί να εξαιρέσει από τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 χώρους φορτίου οποιουδήποτε πλοίου αν έχει κατασκευασθεί και προορίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά μεταλλεύματος, άνθρακα, σιτηρών, μη αποξηραμένης ξυλείας, ακουστών φορτίων ή φορτίων που κατά τη γνώμη της Αρχής παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο πυρκαίάς.** Τέτοιες εξαιρέσεις μπορεί να χορηγούνται μόνο αν το πλοίο είναι εφοδιασμένο με χαλύβδινα καλύμματα κυτών και αποτελεσματικά μέσα κλεισίματος όλων των ανεμοδόχων και των άλλων ανοιγμάτων, που οδηγούν στους χώρους φορτίου***. Όταν χορηγούνται τέτοιες εξαιρέσεις η Αρχή θα εκδίδει Πιστοποιητικό Απαλλαγής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατασκευής του συγκεκριμένου πλοίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1/Ι2(α)(νi) και θα εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος των φορτίων που επιτρέπεται να μεταφέρει το πλοίο επισυνάπτεται στο Πιστοποιητικό Απαλλαγής. 51. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 2.5 προστίθεται: 2.5 Μόνιμα ανοίγματα αερισμού στις πλευρές, στα άκρα ή στην οροφή των ανοικτών και κλειστών χώρων φορτίου RΟ-RΟ θα είναι έτσι τοποθετημένα ώστε πυρκαϊά στον χώρο φορτίου να μην θέτει σε κίνδυνο περιοχές στοιβασίας και σταθμούς επιβιβάσεως για σωστικά σκάφη και χώρους ενδιαίτησης, υπηρεσίας και σταθμούς ελέγχου σε υπέρ κατασκευές και υπερστεγάσματα πάνω από τους χώρους φορτίου. * Φορτία για τα οποία ένα μόνιμο σύστημα κατάσβεσης πυρκαϊάς με αέριο δεν είναι αποτελεσματικό, αναφέρονται στον κατάλογο φορτίων στον πίνακα 2 της εγκυκλίου ΜSC/Circ 671. ** Φορτία που θεωρούνται άκαυστα ή παρουσιάζουν μικρό κίνδυνο πυρκαϊάς, αναφέρονται στον κατάλογο φορτίων στον πίνακα 1 της εγκυκλίου ΜSC/Circ 671. *** Γίνεται αναφορά στον Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για Στερεά Χύμα Φορτία, σχέδιο εκτάκτου ανάγκης Β -14, είσοδος για άνθρακες. Κανονισμός 54 - Ειδικές απαιτήσεις για πλοία που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία. 52. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 2.4.3 προστίθεται: 2.4.3 Θα προβλέπεται φυσικός αερισμός σε περίκλειστους χώρους φορτίου που προοορίζονται για την μεταφορά χύμα στερεών επικινδύνων ειδών, όπου δεν προβλέπεται μηχανικός αερισμός. 53. Οι ακόλουθες νέες παράγραφοι 2.10 και 2.11 προστίθενται: 2.10 Σε πλοία που έχουν χώρους φορτίου rο-rο, θα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ενός κλειστού και ενός γειτονικού ανοικτού χώρου φορτίου rο-rο. Ο διαχωρισμός θα είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιείται η διέλευση επικινδύνων ατμών και υγρών μεταξύ τέτοιων χώρων. Εναλλακτικά ο διαχωρισμός αυτός δεν χρειάζεται εάν ο χώρος φορτίου rο-rο θεωρείται ως κλειστός χώρος φορτίου καθ όλο το μήκος του και θα συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού αυτού. 2.11 Σε πλοία που έχουν χώρους φορτίου rο-rο, θα γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ενός κλειστού και ενός γειτονικού ανοικτού χώρου φορτίου rο-rο. Ο διαχωρισμός θα είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιείται η διέλευση των επικινδύνων ατμών και υγρών μεταξύ τέτοιων χώρων. Εναλλακτικά ο διαχωρισμός αυτός δεν χρειάζεται εάν οι διατάξεις των κλειστών χώρων φορτίου rο-rο είναι σύμφωνες με εκείνες που απαιτούνται για τα επικίνδυνα είδη που μεταφέρονται στο γειτονικό ανοικτό κατάστρωμα. Σημείωση:Η ακόλουθη υποσημείωση προστίθεται στον τίτλο του κανονισμού 54 * Γίνεται αναφορά στον Διεθνή Ναυτιλιακό Κώδικα Επικινδύνων Φορτίων, όπως τροποποιήθηκε και στον Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για Στερεά Χύμα Φορτία, που υιοθετήθηκε με την απόφαση Α434 (ΧΙ) όπως τροποποιήθηκε. ΠΙΝΑΚΑΣ 54.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΜΑ 55. Ο υπάρχων πίνακας 54.2 αντικαθιστάται από τον ακόλουθο: Κλάση4.1 4.24.3 6 5.16.19 Κανονισμός54.2.1.1 Χ Χ Χ Χ 54.2.1.2Χ Χ χ Χ 54.2.2 Χ Χ7 Χ Χ 8 Χ854.2.4.1 Χ7Χ 54.2.4.2Χ9 Χ7χ Χ7,9Χ7.9 54.2.4.3Χ Χχ ΧΧΧΧ54.2.6ΧΧχ ΧΧΧΧ54.2.8Χχ χΧ7Χ10 Σημειώσεις:6 Οι κίνδυνοι των ουσιών στην κλάση αυτή που μπορεί να μεταφέρονται χύμα, είναι τέτοιοι ώστε η Αρχή πρέπει να εξετάσει ειδικά την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που τις μεταφέρουν, επί πλέον εκείνων που απαριθμούνται στον πίνακα αυτόν. 7 Εφαρμόζεται μόνο σε σπορόπιττα που περιέχει εκχυλίσματα διαλύτη σε νιτρική Αμμωνία και λιπάσματα νιτρικής Αμμωνίας. 8 Εφαρμόζεται μόνο για νιτρική Αμμωνία και λιπάσματα νιτρικής Αμμωνίας. Πάντως, ο βαθμός προστασίας σύμφωνα με τα πρότυπα που περιέχονται στην Έκδοση 79 της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Ένωσης- Ηλεκτρικός Εξοπλισμός για Ατμόσφαιρα Εκρηκτικών Αερίων, είναι επαρκής. 9 Απαιτούνται μόνο κατάλληλα συρμάτινα προστατευτικά πλέγματα. 10 Οι απαιτήσεις του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για Στερεά Χύμα Φορτία που υιοθετήθηκε με την Απόφαση Λ 434 (ΧΙ) όπως τροποποιήθηκε, είναι επαρκείς. ΜΕΡΟΣ Δ - ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ Κανονισμός 56 - Θέση και διαχωρισμός των χώρων 57. Η πρόταση κάτω από τον τίτλο αντικαθίσταται από την ακόλουθη: ( Ο Κανονισμός αυτός εφαρμόζεται σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 1992, εκτός της παραγράφου 9 που εφαρμόζεται σε πλοία που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1η Ιουλίου 1998) 58. Η υπάρχουσα παράγραφος 7 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 7 Τα εξωτερικά οριακά χωρίσματα των υπερκατασκευών και υπερστεγασμάτων, που περικλείουν τους χώρους ενδιαίτησης περιλαμβανομένων καταστρωμάτων που προεξέχουν και υποστηρίζουν τέτοιους χώρους ενδιαίτησης, θα κατασκευάζονται από χάλυβα και θα μονώνονται σε βαθμό «Α-60» σε ολόκληρη την επιφάνεια των τμημάτων τους που αντικρύζουν την περιοχή φορτίου και στις εξωτερικές πλευρές σε απόσταση 3 μέτρων από το ακραίο διάφραγμα που αντικρύζει την περιοχή φορτίου. Στις πλευρές αυτών των υπερκατασκευών και υπεστεγασμάτων η μόνωση αυτή θα φθάνει σε ύψος που η Αρχή θεωρεί αναγκαίο. 59. Η δεύτερη πρόταση της υπάρχουσας παραγράφου 8.3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: Τέτοια παράθυρα και παραφωτίδες, εκτός από τα παράθυρα του οικιστήριου, θα είναι κατασκευασμένα με κλάση μόνωσης «Α - 60». 60. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 9 προστίθεται: 9 Σε κάθε πλοίο στο οποίο εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός, όπου υπάρχει μόνιμη πρόσβαση από σήραγγα σωληνώσεων στο κύριο αντλιοστάσιο, θα εγκαθίσταται υδατοστεγής θύρα που πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ-1/25-9.2 και επιπρόσθετα τις ακόλουθες: 1. επιπλέον του χειρισμού από τη γέφυρα, η υδατοστεγής θύρα θα μπορεί να κλείνει χειροκίνητα από θέση εξωτερικά της εισόδου του κυρίου αντλιοστασίου, και 2. η υδατοστεγής θύρα θα τηρείται κλειστή κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του πλοίου εκτός αν απαιτείται πρόσβαση στην σήραγγα σωληνώσεων. Κανονισμός 59. Εξαερισμός, καθαρισμός, ελευθέρωση από αέρια και αερισμός 61. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 1.2.3 προστίθεται: 3 ένα δευτερεύον μέσο που επιτρέπει διαφυγή με πλήρη ροή των ατμών, αέρα ή μιγμάτων αδρανούς αερίου ώστε να αποφεύγεται υπερπίεση ή υποπίεση σε περίπτωση βλάβης των διατάξεων της παρ. 1.2.2. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθούν αισθητήρες πιέσεως σε κάθε δεξαμενή που προστατεύεται από τις διατάξεις που απαιτούνται στη παρ. 1.2.2, με σύστημα παρακολούθησης στο χώρο ελέγχου φορτίου του πλοίου ή στην θέση από την οποία κανονικά εκτελούνται οι χειρισμοί φορτίου. Αυτός ο εξοπλισμός παρακολούθησης θα παρέχει επίσης σήμα αναγγελίας που ενεργοποιείται με την ανίχνευση συνθηκών υπερπίεσης ή υποπίεσης μέσα στην δεξαμενή. 62. Η υπάρχουσα παράγραφος 1.3.2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 1.3.2. Όπου οι διατάξεις συνδυάζονται με τις διατάξεις άλλων δεξαμενών φορτίου, θα προβλέπονται είτε επιστόμια διακοπής είτε άλλα αποδεκτά μέσα για την απομόνωση κάθε δεξαμενής φορτίου. Όπου τοποθετούνται επιστόμια διακοπής, θα εφοδιάζονται με διατάξεις κλειδώματος που θα ελέγχονται από τον υπεύθυνο αξιωματικό του πλοίου. Θα υπάρχει ευκρινής οπτική ένδειξη της λειτουργικής κατάστασης των επιστομίων ή των άλλων αποδεκτών μέσων. Όπου έχουν απομονωθεί δεξαμενές θα εξασφαλίζεται ότι τα σχετικά απομονωτικά επιστόμια είναι ανοικτά πριν αρχίσει η φόρτωση ή ο ερματισμός ή η εκφόρτωση των δεξαμενών αυτών. Οποιαδήποτε απομόνωση πρέπει να συνεχίζει να επιτρέπει την ροή που προκαλείται από τις θερμικές μεταβολές σε μία δεξαμενή φορτίου σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1. 63. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 1.3.3 προστίθεται: 1.3.3. Εάν πρόκειται να εκτελεσθεί φόρτωση, ερματισμός ή εκφόρτωση μιας δεξαμενής φορτίου ή ομάδας δεξαμενών φορτίου, που είναι απομονωμένη από το κοινό σύστημα εξαερισμού, αυτή η δεξαμενή φορτίου ή η ομάδα δεξαμενών φορτίου θα εφοδιάζεται με μέσα προστασίας από υπερπίεση ή υποπίεση όπως απαιτείται από την παράγραφο 1.2.3 64. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 1.11 προστίθεται: 1.11 πλοία που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1η Ιουλίου 1998 θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.2.3 και 1.3.3. μέχρι την ημερομηνία του πρώτου προγραμματισμένου δεξαμενισμού μετά την 1η Ιουλίου 1998, αλλά όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου 2001. 65. Η ακόλουθη νέα παράγραφος 5 προστίθεται: 5 Ενδείκτες καυσίμου αερίου Ολα τα δεξαμενόπλοια θα εφοδιάζονται με ένα τουλάχιστον φορητό όργανο μέτρησης συγκέντρωσης εύφλεκτων ατμών, μαζί με επαρκή σειρά ανταλακτικών. Θα προβλέπονται κατάλληλα μέσα για τη βαθμονόμηση των οργάνων αυτών. Κανονισμός 62. Συστήματα αδρανούς αερίου. 66. Στο τέλος της παραγράφου 11.2.1., προστίθεται η ακόλουθη πρόταση: Το χρησιμοποιούμενο σύστημα ελέγχου θα παρέχει βέβαιη ένδειξη της λειτουργικής καταστάσεως των επιστομίων αυτών.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 1045/1980 Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνο Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλασσή, 1974, (ΠΑΑΖΕΘ 74) και περί τινών άλλων συναφών διατάξεων (Α 95).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του π.δ. 259/1988 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α 117).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 339/15-3-1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
  • Την 179/09-6-1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 20 Σεπτεμβρίου 1999 Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1045 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων. 2011/38 2011