Μετατροπή του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 1 "Σύσταση - Επωνυμία"
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και σε συντομογραφία και διακριτικό τίτλο «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.» το δε λογότυπο αποτυπώνεται στο όρθρο 37 του παρόντος Διατάγματος. Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία της σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες καθώς και το λογότυπό της. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι «GRΕΕΚ ΟRGΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟF FΟΟΤΒΑLL ΡRΟGΝΟSΤΙCS και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες. Την ανωτέρω επωνυμία με αμοιβαία αντιμετάθεση των λέξεων ή με πρόσθεση συνδετικών λέξεων, σημείων στίξης ή άλλων συμβόλων ή συντμήσεις αυτών, καθώς και τις ταυτόσημες σε άλλες γλώσσες ή συντμήσεις αυτών δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή φορέας παραπλήσιων ή μη δραστηριοτήτων, εκτός της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της εταιρείας είναι:
 1. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή από την εταιρεία ή σε συνεργασία με τρίτους των παιχνιδιών ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ , ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ, ΚΙΝΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΛΑΧΕΙΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΛΑΧΕΙΩΝ - ΠΑΙΓΝΙΩΝ, καθώς, και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού που στο μέλλον ήθελε αποφασίσει το Δ.Σ. σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και η έκδοση δελτίου « ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ή ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια όπως και γεγονότων η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήματος ή και άλλων παιχνιδιών (αμιγή, μεικτά, παιχνίδια γνώσεων) που κρίνει αναγκαία και απαραίτητη τη διοργάνωση και διεξαγωγή τους, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο δια του οποίου διασφαλίζεται η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών.
 2. Η διαχείριση των ανωτέρω παιχνιδιών, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον, ασκείται κατ αποκλειστικότητα από την εταιρεία Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.
 3. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά παιχνίδια για δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 4. Η τεχνολογική υποστήριξη των τυχερών παιχνιδιών της εταιρείας και ιδιαίτερα των παιχνιδιών στοιχημάτων, με την ανάπτυξη , εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως π.χ. η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών για τα τυχερά παιχνίδια της εταιρείας καθώς επίσης και για ποδοσφαιρικούς αγώνες και γενικότερα για πάσης φύοεως αγώνες ομαδικών και ατομικών αθλημάτων επί των οποίων διεξάγονται τυχερά παιχνίδια και ιδιαίτερα παιχνίδια στοι-χημάτων, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τηλεπληροφορικής.
 5. Η διαφήμιση, προώθηση, προβολή και εμπορική ανάπτυξη των παιχνιδιών της εταιρείας καθώς, και η αναμόρφωση των πρακτορείων εν γένει
 6. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων
 7. Η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων και χορηγιών σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς (Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ.).
2.  
  Για την επίτευξη των σκοπών της ασκούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι ακόλουθες δραστηριότητες.
 1. Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, Οργανισμούς, Εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς, περιλαμβανομένων και διακρατικών Οργανισμών που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας
 2. Η συμμετοχή σε εθνικούς, αλλοδαπούς, Διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς
 3. Η ίδρυση κατ αποκλειστικότητα στην ημεδαπή καθώς και στην αλλοδαπή υποκαταστημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 4. Η σύσταση σε όλη τη χώρα πρακτορείων που πρακτορεύονται εν γένει παιχνίδια της εταιρείας κατ αποκλειστικότητα και η χορήγηση αδειών λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια της, με τους ορούς και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά θέτει, το Δ.Σ. της εταιρείας.
 5. Η παροχή, τεχνικών και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 6. Κράτη ή Διεθνείς Οργανισμούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών - τεχνικών παιχνιδιών.
 7. Η επαγγελματική εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού, μισθωτών ή μη, για την απασχόλησή τους στην εταιρεία και η παροχή ή διάθεση εργατικού, ή επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού ή άλλου προσωπικού προς τρίτους
 8. Η σύναψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων, η ανάληψη, υποχρεώσεων, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή επιταγών, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων ή τίτλων για λογαριασμό της εταιρείας
 9. Η παροχή πιστώσεων ή δανείων προς τρίτους και η σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή η αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων εις ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των ανωτέρω συναλλαγών
 10. Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενης με τους σκοπούς της εταιρείας
 11. Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών/ η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή η απόκτηση μετοχών των εταιρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέοντα ι άμεσα η έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και πάσης άλλης σχετικής εταιρικής δραστηριότητας
3.  
  Αποτελεί υποχρέωση της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. η λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλιση του αδιάβλητου των παιχνιδιών της.
Άρθρο Άρθρο3
1.  
  Έδρα Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία οτην Ελλάδα και οτην αλλοδαπή, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Άρθρο Άρθρο4 "Διάρκεια"
1.  
  Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη αρχομένη από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
Άρθρο Άρθρο5 "Μετοχικό Κεφάλαιο - Μέτοχοι"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ ανέρχεται σε δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές και αδιαίρετες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ή κάθε μία, οι οποίες θα εκδοθούν στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου.
2.  
  Μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού, θα διενεργηθεί η απογραφή και εκτίμηση των στοιχείων Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου καθώς και η σύνταξη του ισολογισμού. Εάν η καθαρή θέση που θα προκύψει απεικονίζει ποσόν μεγαλύτερο του ως άνω μετοχικού κεφαλαίου, αυτό θα αυξηθεί ανάλογα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.  
  Η απογραφή και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου θα γίνει από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στην οποία θα συμμετέχουν δύο ορκωτοί ελεγκτές και θα οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Πολιτιομού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού. Με την ίδια απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος διενέργειας της αποτίμησης, η αποζημίωση των μελών της επιτροπής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
4.  
  Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που θα περιέχει περιγραφή των ακινήτων και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου μαζί με την προβλεπόμενη από το νόμο περίληψη μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ύστερα από θεώρησή της από τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο γιο θέματα Αθλητισμού
Άρθρο Άρθρο6 "Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου"
1.  
  Το κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι της αυξήσεως
2.  
  Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, εκδίδεται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ισοδύναμος αναπαλλοτρίωτος τίτλος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 7
1.  
  Όργανα της εταιρείας είναι τα Όργανα Διοίκησης, η Γενική Συνέλευση και Ελεγκτές. Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι: - Το Διοικητικό Συμβούλιο - Ο Διευθύνων Σύμβουλος - Το Συμβούλιο Διεύθυνσης.
Άρθρο 10 "Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του
3.  
  Η πρόσκληση , στην οποία αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, επιδίδεται με απόδειξη από υπάλληλο της εταιρείας δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την ήμερα της συνεδρίασης. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, κατά την εκτίμηση του Προέδρου, η πρόσκληση, στην οποία γίνεται μνεία του κατεπείγοντος, μπορεί να επιδίδεται και την προηγούμενη της συνεδρίασης.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι (6) μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
5.  
  Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών
6.  
  Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που υπογράφονται από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση μέλη από το γραμματέα. Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν οποφασίοει διαφορετικά το Διοκητικό Συμβούλιο.
7.  
  Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας ή ο ορισθείς από τον ίδιο δικηγδρος της ΟΠΑΠ Α.Ε., εφόσον το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον κληθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 12 "Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του
2.  
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την εταιρεία
3.  
  Τον Πρόεδρο αναπλήρωνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν απόφασης του Δίοικητικού Συμβουλίου δύναται, να τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4.  
  Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφει κάθε σύμβαση της εταιρείας που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.
Άρθρο 13 "Διευθύνων Σύμβουλος"
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου της εταιρείας και η ιδιότητα του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα οτα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, του «Συμβολαίου Διαχείρισης»,των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των Ε.Σ. και Σ.Σ. 2.Προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού, εκδιδομένη μετά τη λήξη της θητείας της υφισταμένης Διοίκησης (Σ.Δ.) ύστερα από πρόταση του Εποπτεύοντος την εταιρεία Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι, πτυχίο Α.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο Δημόσιο ή τον ίδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής και ειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα. Η σύμβαση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων «που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού (άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 2414/96), ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού.
3.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις παρακάτω καταστατικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό σχέδιο καθώς και στο Σύμβολαιο Διαχείρισης
 2. Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι του ποσού εκείνου που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της εταιρείας μέσα στο πλαίσιο του Κανονισμού Προσωπικού της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» των συμβατικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από το Συμβόλαιο Διαχείρισης.
 5. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους πάσης φύσεως κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας, εκτός του Κανονισμού Προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού προτείνει στο Δ.Σ. για έγκριση την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων Κανονισμών Προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.
  • Εισηγείται όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης στο Δ.Σ. καθώς επίσης και θέματα Ε.Η.Δ. (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης) με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Δ.Σ.
4.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου
Άρθρο 14 "Συμβούλιο Διεύθυνσης- Γενικοί Διευθυντές"
1.  
  Στο Συμβούλιο Διεύθυνσης μετέχουν ως Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και οι Γενικοί Δ/ντές ή αν υπάρχει μόνο ένας (1) Γενικός Διευθυντής, αυτός και Διευθυντές και σε κάθε άλλη περίπτωση Διευθυντές της εταιρείας. Τη σύνθεση του Συμβουλίου Διεύθυνσης καθορίζει το Δ.Σ. με απόφασή του, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου
3.  
  Η αναγκαιότητα διορισμού Γενικών Διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει τον αριθμό τις αρμοδιότητες και τις αποδοχές τους. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
4.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας εκτός οργανικών θέσεων, επιλέγονται από ειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης της εταιρείς και παρίστανται εφόσον κληθούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους, μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
Άρθρο 15 "Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διεύθυνσης:"
1.  
  Ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής και λειτουργίας της εταιρείας
2.  
  Η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης
3.  
  Η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το όριο του χρηματικού ποσού που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια του Κανονισμού Προμηθειών
4.  
  Η άσκηση κάθε αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο Άρθρο8 "Σύνθεση - θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εντεκαμελές και αποτελείται από:
 1. Επτά (7) εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
 2. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού μετά από πρόταση του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού.
 3. Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία.
 4. Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται , σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ. του Ν. 2414/1996 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του Ν. 2469/1997, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.
 5. Ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) με τον αναπληρωτή του, που προέρχεται από φορείς σχετικούς με τις δραστηριότητες της «Ο.Π.Α.Π. , Α. Ε.» Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
 6. Τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικού μετόχου
2.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πενταετής
3.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίζονται ή εκλέγονται
4.  
  Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου ή παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, το. Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας ή προκειμένου, περί εκπροσώπων των εργαζομένων κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν.
5.  
  Η αποζημίωση του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο Άρθρο9 "Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προέρχεται από τους σχετικούς φορείς της εταιρείας «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες και μέχρις ότου ορισθούν οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ και των εργαζομένων, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
2.  
  Χρέη γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της εταιρείας που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο Άρθρο11 "Αρμοδιότητες του Αιοκητικού Συμβουλίου 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ εποπτεύει και; ελέγχει τη διαχείριση της περιο [...]"
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδικότερα τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 1. Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ), το υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού προς έγκριση και καταθέτει τούτο στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της
 2. Καταρτίζει ή αναθεωρεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ), το υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και καταθέτει τούτο στην αρμόδια κατά τον Κανονιομδ της Βουλής Επιτροπή της
 3. Προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωσεις των Επιχειρησιακών Σχεδίων μετά την έγκριση τους με δική του ευθύνη σε επείγουσες περιπτώσεις, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος της εταιρείας.
 4. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών, που αποδεικνύει την ανάγκη επιβολής τους.
 5. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων ,που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης στόχους.
 6. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται μέσα στους τρείς πρώτους μήνες του έτους στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού και κατατΊθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.
 7. Καταρτίζει μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας, καθώς και σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και αποτελεσματικότητας
 8. Καταρτίζει μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογι-σμό των αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις
 9. Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, οπότε, αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο
 10. Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέματα
 11. Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών και τη συμμετοχή της εταιρεία σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος
 12. Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων καθώς και παροχής υπηρεσιών
 13. Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς καθώς και για σύναψη δανείων κάθε μορφής, δυναμένης της εταιρείας να εκχωρεί για την ασφάλειά της, εν όλω ή εν μέρει, προσόδους της εταιρείας και να παρέχει δικαιώματα υποθήκης επί ακινητών της.
 14. Διαμορφώνει τη στρατηγική της εταιρείας σε σχέση με τον ανταγωνισμό και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά.
 15. Ορίζει με απόφασή του την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας και εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια της σύμφωνα με τους κανόνες της ανοικτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, επιφυλασσομένων των κοινωνικών κριτηρίων όπως ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
 16. Εγκρίνει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας και τον Κανονισμό Προσωπικού
 17. Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου Διεύθυνσης
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλο μέλος αυτού ή στο Συμβούλιο Διεύθυνσης ή στους Γενικούς Διευθυντές
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της εταιρείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 16
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποτελείται από το μοναδικό μέτοχο αυτής, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο και εκπροσωπείται από τον εποπτεύοντα την εταιρεία Υπουργό. Η Γενική Συνέλευση ειρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν ο εποπτεύων την εταιρεία Υπουργός ή νόμιμος εκπρόσωπός του.
Άρθρο 17 "Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο ή στο καταστατικό αυτό, για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρεία
2.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί των ακολούθων θεμάτων:
 1. Τροποποίηση του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου
 2. Διάλυση, παράταση της συγχώνευσης, διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της εταιρείας
 3. Ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
 4. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα
 5. Διάθεση των ετήσιων κερδών
 6. Έκδοση ομολογιακού δανείου
 7. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε προσωπική ευθύνη
 8. Διορισμό εκκαθαριστών
 9. Κατάθεση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των εκ του νόμου καθηκόντων τους
 10. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό
Άρθρο 19 "Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση, πλην των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιούμενων με αυτές, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής ημέρα, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
2.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια διατυπωμένα,
3.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
 1. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. « περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
 2. Σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και.
 3. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα επί τρία συνεχή έτη ως αμιγώς οικονομικές εφημερίδες και έχουν ημερήσια κυκλοφορία, καθ’ όλη την τριετία, πέντε τουλάχιστον χιλιάδων φύλλων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής, προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών πριν τη Γενική Συνέλευση
4.  
  Προ της προθεσμίας αυτής είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών, η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού καθώς και στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, αντίτυπο της έκθεσης πεπραγμένων αυτού καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών
Άρθρο 20
1.  
  Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, κατά την ορισθείσα με την πρόσκληση ημέρα και ώρα Συνεδριάσεώς της, η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδρίασης, με πρόσκληση για το σκοπό, αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες
Άρθρο Άρθρο18 "Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης 1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της εταιρείας σε τακτική Γενική Γυνέλευση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και εντός έξι (6) μηνών από το τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως."
2.  
  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και εκτάκτως οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αυτό αναγκαίο, όταν το ζητήσει ο μέτοχος ή οι ελεγκτές, καθώς και στις προβλεπόμενες από το νόμο ή το καταστατικό περιπτώσεις
3.  
  Όταν ο μέτοχος ή οι ελεγκτές ζητήσουν τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, να συγκαλέσει αυτήν με θέμα Ημερήσιας διάταξης το θέμα που περιέχεται στην αίτηση
4.  
  Στη Γενική Συνέλευση, εφόσον η ίδια δεν αποφασίζει διαφορετικά, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος αυτού, ενώ καθήκοντα Γραμματέα ασκεί υπάλληλος της εταιρείας, οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
5.  
  Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται και αποφασίζονται μόνο θέματα που αναγράφοντα στην ημερήσια διάταξη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και υποβάλλονται σε αντίγραφο μέσο σε 20 ημέρες στη Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Εμπορίου. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή οτον αναπληρωτή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο Άρθρο21 "Διαχειριστικός Έλεγχος"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες, ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας « ΟΠΑΠ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον έλεγχο των δημοσίων ειιχειρήσεων.
Άρθρο Άρθρο22 "Εταιρική χρήση"
1.  
  Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1999. Εφόσον η δημοσίευση του παρόντος γίνει το έτος 1999, η πρώτη εταιρική χρήση, κατ’ εξαίρεση, αρχίζει από το έτος 1999 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2000.
Άρθρο Άρθρο23 "Ελεγκτές"
1.  
  Για να λάβει η Γενική Συνέλευση εγκύρως απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές εγκαταστάσεις) της εταιρείας πρέπει αυτοί προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών
2.  
  Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο τους δύο (2) Ελεγκτές της επόμενης εταιρικής χρήσης, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, και ορίζει ταυτόχρονα την αμοιβή τους
3.  
  Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Εφόσον οι Ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν αυτόν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920. 4.Οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως καθώς και η αμοιβή τους καθορίζονται με απόφαση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, συγκαλουμένης εντός τριμήνου από της συστάσεως της εταιρείας.
Άρθρο Άρθρο24 "Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις"
1.  
  Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με το νόμο, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α, 70β του Κ.Ν. 2190/ 1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι, ο ισολογισμός «αποτελέσματα χρήσεως», ο « πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» και το προσάρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α. από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, και β. από την έκθεση των Ελεγκτών.
2.  
  Για να ληφθεί εγκαίρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί από:
 1. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 2. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
 3. τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρείας.
 4. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας, ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3.  
  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στον αρμόδιο για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τον ισολογισμό, τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου των Ελεγκτών είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
 1. στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης,
 2. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και
 3. σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 430 παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920.
5.  
  Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται στο αρμόδιο για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείο και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων
Άρθρο Άρθρο25 "Λόγοι λύσης της εταιρείας"
1.  
  Η εταιρεία λύεται: α) Μόλις παρέλθει ο οριζόμενος στο παρόν καταστατικό χρόνος διάρκειας αυτής, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έχει αποφασίσει την παράταση του χρόνου διαρκείας, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο Άρθρο26 "Εκκαθάριση"
1.  
  Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου της διάρκειάς της, ο Διευθυνών Σύμβουλος αυτής εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Αν η εταιρεία λυθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2.  
  Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4). Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται.
3.  
  Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
4.  
  Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στο αρμόδιο για θέματα εποπτείας των Ανωνύμων Εταιρειών Υπουργείο. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήζει η εκκαθάριση.
5.  
  Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλονται κάθε έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης και έκθεση περί των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 27 "Στρατηγικό και Επιχειρησιακό σχέδιο"
1.  
  Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει: α) Το Στρατηγικό σχέδιο (Σ.Σ.) που καθορίζει στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους. β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικου Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίσης τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του. Το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποβάλλονται από το Διοικρτικό Συμβούλιο της εταιρείας στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, εγκρίνονται με κοινή απόφαση και κατατίθενται στην αρμόδια κατά κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορεί να αναθεωρείται με τον ίδιο τρόπο που καρταρτίζεται και εγκρίνεται. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, να προβαίνει, με δική του ευθύνη σε περιορισμένης έκτασης αναμόρφωση του Έπιχειρησιακού Σχεδίου. Η υποχρέωση της υποβολής του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, δεν αναιρεί την υποχρέωση της υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προπροβλέπεται από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχε ιδρύσει θυγατρική εταιρεία, υποβάλλει, εκτός των ανάφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, και ενοποιημένους λογαριαρμούς της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 28 "Συμβόλαιο Διαχείρισης - Έλεγχος της τήρησής του"
1.  
  Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας αφενός, και του Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού, αφετέρου, συνάπτεται το κατά το άρθρο 4 του Ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει, «Σύμβολαιο Διαχειρίσης» στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρειες και στο πλαίσιο του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι στόχοι που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον κανονισμό της Βουλής Επιτροπή της. Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων, που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού δύναται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καιι του Διευθύνοντος Συμβούλου και να ανακληθεί ο διοριομός τους. Μέσα σε ένα μήνα οπό το διοριρμό του νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντάσσεται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 29 "Απαγόρευση ανταγωνισμού"
1.  
  Απαγορεύεται στα μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές , καθώς και τους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις συναφείς προς τους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς
Άρθρο 30 "Οικονομική Διαχείριση"
1.  
  Πόροι του Οργανισμού είναι: α) Οι πάσης φύσεως καθαρές εισπράξεις που απομένουν μετά την αφαίρεση των θεσμοθετημένων κρατήσεων υπέρ τρίτων. β). Το έσοδα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση, την εκμίσθωση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων. γ) Κάθε δωρεά ή άλλη χορηγία που πραγματοποιείται υπέρ του Οργανισμού. δ) Κάθε καθαρή είσπραξη από μελλοντική διοργάνωση νέων παιχνιδιών οποιασδήποτε μορφής. ε) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Άρθρο 31 "Διάθεση κερδών"
1.  
  Σχετικά με τη διάθεση των κερδών ισχύουν τα εξής: 1) Προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς τον σκοπό αυτό τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, κατά νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο: (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Καθορίζεται ως ελάχιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος ή το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού κεφαλαίου ή το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών (ισχύει το μεγαλύτερο από τα δύο). Παρέχεται η δυνατότητα στη Γενική Συνέλευση να αποφασίζει για τη διάθεση του υπολοίπου μέρους των κερδών με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφοι 3, 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/1920. 3) Το απομένον υπόλοιπο διατίθεται για τις δαπάνες επενδύσεων και εκσυγχρονισμού της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο Άρθρο32 "Καταβολή Μερίσματος"
1.  
  Ο μοναδικός μέτοχος μετέχει στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στο μοναδικό μέτοχο εντός δύο (2) μηνών από τη Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
1.  
  Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος και του παρόντος καταστατικού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2414/1996, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 34
1.  
  Κατόπιν μετατροπής του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου σε Ανώνυμη Εταιρεία, η με το παρόν ιδρυόμενη εταιρεία υπεισέρχεται, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, στη θέση του μέχρι σήμερα υφιστάμενου Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου
2.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος η ιδρυόμενη με αυτό ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, και λοιπών εννόμων σχέσεων του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου.
3.  
  Από τη Δημοσίευση του παρόντος οι εκκρεμείς δίκες του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου συνεχίζονται με το όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη δικαστική ή εξώδικος ενέργεια για τη συνέχισή τους.
4.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος η κυριότητα των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του ΟΠΑΠ περιέρχεται αυτοδικαίως στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» μεταγραφόμενη προκειμένου περί ακινήτων στα βιβλία μεταγραφών των αντίστοιχων Υποθηκοφυλακείων.
5.  
  Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος συναφθείσες και ευρισκόμενες σε ισχύ, κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόρενα μέρη είναι ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. συνεχίζονταιστο όνομα του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από αυτές.
6.  
  Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά, αναγράφεται η λέξη Ο.Π.Α.Π. από της ισχύος της παρούσης νοείται η « Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.».
Άρθρο Άρθρο35 "Εργασιακές σχέσεις"
1.  
  Το νέο προσωπικό της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.
2.  
  Οι αποδοχές του προσωπικού της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» καθορίζονται με τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου που καταρτίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, το υπηρετούν τακτικό προσωπικό του οργανισμού (ΟΠΑΠ), μεταφέρεται αυτοδικαίως στην «ΟΠΑΠ Α.Ε.» με την ίδια σχέση εργασίας που τους συνδέει με τον Οργανισμό και κατανέμεται στις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπει ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας σε θέσεις ανάλογες με αυτές που κατέχει σήμερα. Οι εργασιακές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» διέπονται του λοιπού από το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 2414/96.
4.  
  Η Διοίκηση της εταιρείας υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους κανονισμούς και οργανογράμματα καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης επιμόρφωσής του (άρθρο 10 παρ. 4 Ν. 2414/96). 5.Το προσωπικό της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» εξακολουθεί να διέπεται αποκλειστικά ως προς τη φύση της σχέσης εργασίας του από τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας της «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
6.  
  Η πολιτική ως προς τις αμοιβές του προσωπικού καθορίζεται στο συμβόλαιο διαχείρισης σε σχέση και με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη (άρθρο 10 παρ. 2 Ν.2414/96).
Άρθρο Άρθρο36
1.  
  Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 και του παρόντος καταστατικού, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο και ο υπάρχων Συντονιστής Δ/ντής του ΟΠΑΠ εξακολουθούν αντίστοιχα να ασκούν τα καθήκοντά τους.
Άρθρο Άρθρο37
1.  
  Λογότυπο Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. Το λογότυπο της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» είναι το ακόλουθο: – Αναπαρίσταται ασπρόμαυρη παράσταση μπάλλας Ποδοσφαίρου όπου εμφανίζονται περιμετρικά έξι (6) πολυγωνικά σχήματα και ένα (1) στο κέντρο αυτών. – Τα 3 πολυγωνικά σχήματα είναι σε μαύρο χρώμα και τα υπόλοιπα 3, εναλλάξ τοποθετημένα με αυτά του μαύρου χρώματος, είναι λευκού χρώματος και σε κάθε ένα αναγράφονται διαδοχικά τα σημεία 1, x και 2, αρχίζοντας από την αριστερή πλευρά της μπάλλας (σημείο 1), την κορυφή (σημείο x) και τη δεξιά πλευρά (σημείο 2). – Το κεντρικό πολυγωνικό σχήμα είναι σε λευκό χρώμα. – Κάτωθι της μπάλλας αναγράφεται με κεφαλαία μεγάλα γράμματα, σε χρώμα μπλε, η λέξη ΟΠΑΠ και δίπλα με μικρότερα κεφαλαία Α.Ε., επίσης του ιδίου χρώματος. – δεξιά της παράστασης με μικρά γράμματα, σε χρώμα μπλε και σε κάθετη διάταξη αναγράφεται:Στην Υπηρεσία του Αθλητισμού και του Πολιτισμού -Κάτωθι αυτών σε μπλε φόντο και κατά μήκος (σε δύο σειρές) αναγράφονται με κεφαλαία μεγάλα γράμματα λευκού χρώματος οι λέξεις: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
Άρθρο Άρθρο38
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις. Η δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος ανατίθεται στον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού.
 • Την γνωμοδότηση με αριθ. 143/99 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε.
 • Της υπ. αριθμ.47968/9.10.96 (ΦΕΚ 937/Β/14.10.96) Κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
 • Την 12/21.10.1998 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ).
 • Του Α.Ν. 397/68 «Περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και των αρμοδιοτήτων αυτής».
 • Του άρθρου 24 παρ. 3 εδ. Β~ του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137 Α~) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
 • Του Ν. 1646/1986 « Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 2433/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Π.Α.Π. και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» , όπως ισχύει σήμερα.
 • Του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2414/25.1.96 (ΦΕΚ 135) «Εκσυγχρονισμός Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 63 του Ν. 2637/98 «Περί παράτασης προθεσμίας μετατροπής των δημοσίων επιχειρήσεων σε ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 200/ 27.8.98 τ.Α~).
 • Του άρθρου 29 Α~του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α~) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/47968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/47968 1996
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1646 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1646 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Ρύθμιση θεμάτων Ο.Π.Α.Π. και άλλες διατάξεις. 1996/2433 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3757 1957
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/397 1968
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013