Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς Λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "(Άρθρο 1 οδηγίας)"
1.  
  ΣκοπόςΣκοπός του παρόντος Διατάγματος είναι η προώθηση της ασφάλειας και των δυνατοτήτων διάσωσης των επιβατών και των πληρωμάτων επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς λιμένες ή λιμένες άλλου κράτους μέλους και η διασφάλιση ότι η έρευνα και διάσωση, καθώς και οι συνέπειες ενός ατυχήματος, θα μπορούν να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά
Άρθρο 2 "(Άρθρο 2 οδηγίας)"
1.  
  ΟρισμοίΓια την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι αυτών προσδιοριζόμενη έννοια: α. Επιβάτης : Κάθε άτομο που επιβαίνει στο πλοίο εκτός από τον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα. β. Επιβαίνοντες: Όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων του πλοιάρχου ή Κυβερνήτη και του πληρώματος, που επιβαίνουν στο πλοίο ανεξαρτήτως ηλικίας. γ. Επιβατηγό πλοίο: Κάθε πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που θαλασσοπλοεί και μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες. δ. Ταχύπλοο σκάφος: Ταχύπλοο σκάφος σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού 1 του Κεφαλαίου Χ της Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (SΟLΑS) 1974, όπως ισχύει κατά την 18η Ιουνίου 1998. ε. Εταιρεία: Ο πλοιοκτήτης του επιβατηγού πλοίου ή κάθε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο εφοπλιστής, ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής, που έχει αναλάβει από τον πλοιοκτήτη την ευθύνη εκμετάλλευσης του επιβατηγού πλοίου. στ. Κώδικας ΙSΜ: Ο διεθνής κώδικας διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη της ρύπανσης που εγκρίθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) με την απόφαση Α.741 (18) της συνέλευσης της 4ης Νοεμβρίου 1993. ζ. Υπεύθυνος της καταγραφής επιβαινόντων: Το επί της ξηράς αρμόδιο πρόσωπο που ορίζει η εταιρεία για να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα ΙSΜ, ή το επί της ξηράς πρόσωπο που έχει ορίσει η εταιρεία ως υπεύθυνο για τη συγκέντρωση των πληροφοριών σχετικά με τα πρόσωπα που επιβιβάζονται σε επιβατηγό πλοίο της. η. Αρμόδια Αρχή: Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) και οι Λιμενικές Αρχές της χώρας. θ. Μίλι: Απόσταση ίση με 1852 μέτρα. ι. Προστατευμένη θαλάσσια περιοχή: Η θαλάσσια περιοχή, που είναι προφυλαγμένη από τις συνθήκες της ανοικτής θάλασσας, στην οποία τα πλοία ουδέποτε απέχουν περισσότερο από έξι (06) μίλια από ένα καταφύγιο στο οποίο μπορούν να αποβιβασθούν ναυαγοί και της οποίας η εγγύτητα προς εγκαταστάσεις αναζήτησης και διάσωσης είναι εξασφαλισμένη. ια. Τακτική γραμμή. Μια σειρά θαλάσσιων διαδρομών εκτελούμενων κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσότερων λιμένων, είτε: 1) σύμφωνα με γνωστοποιημένο πρόγραμμα ή 2) με διαδρομές τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν εμφανώς συστηματική σειρά. ιβ. Τρίτη χώρα: Χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 3 οδηγίας)"
1.  
  ΕφαρμογήΟι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλα τα επιβατηγά πλοία με εξαίρεση: - τα πολεμικά και τα οπλιταγωγά πλοία και - τα σκάφη αναψυχής που δεν έχουν πλήρωμα και δεν μεταφέρουν περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες για εμπορικούς σκοπούς
Άρθρο 4 "(Άρθρο 4 οδηγίας) Καταμέτρηση επιβαινόντων"
1.  
  Με ευθύνη του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη ή αξιωματικού καταστρώματος ή γενικών υπηρεσιών ή άλλου μέλους του πληρώματος , που έχει ορισθεί από αυτόν (τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη), όλοι οι επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα καταμετρώνται πριν από την αναχώρησή του
2.  
  Ο αριθμός των επιβαινόντων θα ανακοινώνεται πριν από την αναχώρηση στον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του επιβατηγού πλοίου, στην περίπτωση που για την καταμέτρηση έχει ορισθεί, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, άλλο πλην αυτού πρόσωπο, καθώς και στον υπεύθυνο για την καταγραφή των επιβαινόντων ή σε κάθε άλλο σύστημα που διαθέτει η εταιρεία επί της ξηράς και εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. Με ευθύνη της εταιρείας ο αριθμός αυτός είναι διαθέσιμος στην αρμόδια Αρχή, εφόσον χρειασθεί, χάριν αναζήτησης και διάσωσης και για τις περαιτέρω συνέπειες ατυχήματος, αλλά και για τον έλεγχο της ορθής καταμέτρησης.
Άρθρο 5 "(Άρθρο 5 οδηγίας) Καταγραφή επιβαινόντων"
1.  
  Για κάθε επιβατηγό πλοίο, που αναχωρεί από Ελληνικό Λιμένα και πραγματοποιεί πλου άνω των είκοσι (20) μιλίων από το σημείο αναχώρησης, καταγράφονται, με ευθύνη του υπεύθυνου της καταγραφής επιβατών, οι ακόλουθες πληροφορίες : - το επώνυμο των ατόμων που επιβαίνουν σ αυτό, - το όνομα ή το αρχικό γράμμα, - το φύλο, - η ηλικία ή η ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας (ενήλικας, παιδί, βρέφος) του ατόμου, ή το έτος γέννησής του και, - κάθε πληροφορία, που παρέχεται οικειοθελώς από το άτομο, σχετική με την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που χρειάζεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
2.  
  Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς επιβάτη, επιβεβαιώνονται κατά τη διαδικασία επιβίβασης (CΗΕCΚ-ΙΝ) και γνωστοποιούνται το αργότερο εντός τριάντα (30) λεπτών μετά την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου στην εταιρεία ή σε επί ξηράς σύστημα της εταιρείας. Με ευθύνη της εταιρείας οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και διατηρούνται κατά τρόπον ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες στην αρμόδια Αρχή, εφόσον χρειασθούν χάριν αναζήτησης και διάσωσης και για τις περαιτέρω συνέπειες ατυχήματος, αλλά και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των συστημάτων καταγραφής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 6 "(Άρθρο 8 οδηγίας)"
1.  
  Υποχρεώσεις εταιρειών επιβατηγών πλοίων που αναχωρούν από Ελληνικό λιμένα. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, οι εταιρείες που έχουν αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγών πλοίων, που αναχωρούν από Ελληνικό λιμένα, υποχρεούνται να: α. Δημιουργούν σύστημα καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες. Το σύστημα αυτό προκειμένου περί πλοίων τα οποία σύμφωνα με το πιστοποιητικό ασφαλείας έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη από εκατό (100) επιβάτες είναι ηλεκτρονικό. Σε κάθε περίπτωση το σύστημα συμμορφώνεται προς τα κριτήρια που καθορίζονται από το άρθρο 9 του Διατάγματος αυτού. β. Ορίζουν ένα μόνον υπεύθυνο για την καταγραφή των επιβατών, τη διατήρηση και τη διαβίβαση των πληροφοριών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα ή για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των πληροφοριών. Τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου (ονομ/μο, δ/νση, τηλέφωνο κ.λπ) και του αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας του, οι οποίοι θα πρέπει να αποδέχονται τον ορισμό τους, ανακοινώνονται στην Αρμόδια Αρχή. γ. Εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τίθενται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της αρμόδιας Αρχής για την έρευνα και διάσωση σε περίπτωση κινδύνου ή ύστερα από ατύχημα ή για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των πληροφοριών. δ. Εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα (πληροφορίες) προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του Προεδρικού Διατάγματος. ε. Εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν σε άτομα που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καταγράφονται και ανακοινώνονται στον πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη του επιβατηγού πλοίου πριν από την αναχώρηση του .
Άρθρο 7 "(Άρθρο 6 οδηγίας) Υποχρεώσεις εταιρειών επιβατηγών πλοίων που δεν αναχωρούν από Ελληνικό λιμένα."
1.  
  Η Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με Ελληνική σημαία, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε λιμένα εντός της Κοινότητας, εξασφαλίζει ότι εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις του προηγούμενου άρθρου
2.  
  Εταιρεία που έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης επιβατηγού πλοίου με σημαία τρίτης χώρας, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε Ελληνικό λιμένα, εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που ορίζει το άρθρο 4 παρ. 1 και το άρθρο 5 παρ. 1. συγκεντρώνονται και διατηρούνται κατά τρόπον ώστε να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια Αρχή, εφόσον χρειασθούν χάριν αναζήτησης και διάσωσης και για τις περαιτέρω συνέπειες ατυχήματος ή για τον έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.
Άρθρο 8 "(Άρθρο 7 οδηγίας) Υποχρεώσεις πλοιάρχων ή κυβερνητών Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης επιβατηγού πλοίου που αναχωρεί από Ελληνικό λιμένα ή λιμένα άλλου κράτους μέλους ή λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται σε Ελληνικό λιμένα υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι:"
1.  
  ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν δεν υπερβαίνει τον αριθμό που είναι γραμμένος στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας του πλοίου
2.  
  Στις περιπτώσεις που απαιτείται, καταγράφονται για όλους τους επιβαίνοντες οι πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 9 "(Άρθρο 11 οδηγίας) Συστήματα καταγραφής επιβατών"
1.  
  Τα συστήματα καταγραφής πληροφοριών για τους επιβαίνοντες σε επιβατηγά πλοία πληρούν τα ακόλουθα λειτουργικά κριτήρια:
 1. Σαφήνεια Τα απαιτούμενα δεδομένα καταχωρούνται κατά τρόπο ώστε να είναι ευανάγνωστα
 2. Διαθεσιμότητα:
 3. Τα απαιτούμενα δεδομένα είναι ευκόλως διαθέσιμα στις Αρχές που θα χρειασθούν τις πληροφορίες που περιέχονται σ αυτά
 4. Διευκόλυνση:
 5. Δεν δημιουργούνται περιττές καθυστερήσεις στα άτομα που επιβιβάζονται ή και αποβιβάζονται από τα πλοία
 6. Ασφάλεια:
 7. Τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής ή απώλειας, μη επιτρεπόμενης μεταβολής παραβίασης ή προσπέλασης
2.  
  Για κάθε επιβατηγό πλοίο επιτρέπεται η ύπαρξη ενός και μόνο συστήματος καταγραφής επιβατών
Άρθρο 10 "(Άρθρο 9 οδηγίας) Απαλλαγές - Παρεκκλίσεις"
1.  
  Επιβατηγά πλοία, τα οποία εκτελούν τακτικούς πλόες διάρκειας μικρότερης της μιας ώρας μεταξύ λιμένων, αποκλειστικά και μόνο σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, μπορεί να απαλλάσσονται με απόφαση της Αρχής από την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος Διατάγματος, περί γνωστοποίησης του αριθμού των επιβαινόντων ατόμων στον αρμόδιο για την καταγραφή των επιβατών ή σε επί ξηράς σύστημα που διαθέτει η εταιρεία για να εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό.
2.  
  Επιβατηγά πλοία, τα οποία εκτελούν πλόες μεταξύ δύο λιμένων ή πλόες από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις αποκλειστικά και μόνο σε προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές, μπορεί να απαλλάσσονται από την υποχρέωση του άρθρου 5 του παρόντος
3.  
  Για τις τακτικές γραμμές σε περιοχές στις οποίες η ετήσια πιθανότητα το σημαντικό ύψος κύματος να υπερβαίνει τα δύο (02) μέτρα είναι μικρότερη του 10% και - εφόσον ο πλούς δεν υπερβαίνει κατά προσέγγιση τα τριάντα (30) μίλια από το σημείο αναχώρησης ή - εάν ο κύριος σκοπός της Υπηρεσίας είναι η παροχή τακτικής σύνδεσης σε απόμερες κοινότητες για τις συνήθεις χρήσεις, μπορεί, με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, να καθιερώνεται καθολική ή μερική παρέκκλιση από την απαίτηση του άρθρου 5 του παρόντος για επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων, εάν κριθεί ότι είναι ανεφάρμοστο να καταγράφουν οι εταιρείες τις πληροφορίες
4.  
  Δεν παρέχονται απαλλαγές, ούτε παρεκκλίσεις σε επιβατηγά πλοία που αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και φέρουν σημαία τρίτης χώρας συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης SΟLΑS, η οποία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις SΟLΑS δεν συμφωνεί με την εφαρμογή απαλλαγών αυτού του είδους
Άρθρο 11 "(Άρθρο 10 οδηγίας) Έγκριση - έλεγχος συστημάτων καταγραφής επιβατών"
1.  
  Τα συστήματα καταγραφής που καθιερώνονται σύμφωνα, με τις διατάξεις του παρόντος εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή μετά από εισηγήσεις/ προτάσεις ειδικών επιτροπών, που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Για την έγκριση του συστήματος υποβάλλεται από κάθε υπόχρεη εταιρεία αίτηση με πλήρη περιγραφή της λειτουργίας του. Οι αιτήσεις εγκρίσεως των συστημάτων των υπόχρεων εταιρειών επιβατηγών πλοίων που ήδη εκτελούν πλόες από Ελληνικούς λιμένες υποβάλλονται μέχρι την 30 Ιουνίου 1999. Τα έξοδα μετακίνησης των ειδικών επιτροπών, εφ όσον απαιτηθεί, βαρύνουν τις υπόχρεες εταιρείες. Οι ειδικές απαιτήσεις τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα και τα είδη των συστημάτων καταγραφής επιβατών, ώστε να πληρούνται τα λειτουργικά τους κριτήρια, ανάλογα με τις κατηγορίες των επιβατηγών πλοίων και τον αριθμό των επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ασφάλειας τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Επιβατηγά πλοία των οποίων οι εταιρείες έχουν εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα έχουν συμβληθεί και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 120/97 (ΦΕΚ 110-Α) χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό ως σύστημα καταγραφής των επιβατών.
3.  
  Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει, δειγματοληπτικά, την ορθή λειτουργία των συστημάτων καταγραφής που καθιερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 12 "Κυρώσεις"
1.  
  Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 180 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261-Α) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο Δωδέκατο του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29-Α).
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην καταγραφή των επιβαινόντων και στις υποχρεώσεις των εταιρειών, των υπευθύνων καταγραφής των επιβαινόντων και των Πλοιάρχων ή Κυβερνητών των πλοίων για την καταγραφή των επιβαινόντων, ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2000. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1,2,3 και 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α~ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α~ 70), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α~ 101).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 40, 41 και 179 του Ν.Δ. 187/1973 (Α~ 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α~ του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α~ 137), όπως αυτό έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) καθώς και τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α~ 38), με την οποία αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985.
 • Την οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 που δημοσιεύθηκε στο αριθ. L.188/35/02.07.98 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των Κρατών Μελών της Κοινότητας.
 • Το αριθ.338/24.11.98 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 639/1998/22-12-98 γνωμοδότηση του Ε~ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία. 1997/120 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από Ελληνικούς λιμένες, σύμφωνα με την οδηγία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και άλλες διατάξεις¨ (Α΄ 17)». 2002/294 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.δ. 120/1997 (Α΄ 110). 2015/12 2015