ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/230

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση Διατάξεων ΒΔ 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων Σωμάτων της Σχολής Ικάρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το εδάφιο 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ΒΔ 671/69 (ΦΕΚ Α~ 209) αντικαθίσταται ως εξής: Οι Δευτεροετείς και Τριτοετείς επαναλαμβάνουν εξ αρχής το ίδιο έτος εντασσόμενοι στο Τμήμα των Ελεγκτών Αεράμυνας Η εκπαίδευση αυτών στο Τμήμα Ιπταμένων διακόπτεται μέχρι πέρατος του τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους και αντ’ αυτής παρακολουθούν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος Π.Δ. αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 5 του Ν.Δ. 62/1968 (ΦΕΚ Α~ 303) όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 668/1977 (ΦΕΚ Α~ 233).
  • Τη διάταξη του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α~ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 38).
  • Την υπ’ αριθμ. 97/4.5.99 γνωμοδότηση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 324/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/668 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/668 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1968/62 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/62 1968
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/671 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/671 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων της Σχολής Ικάρων (Α΄ 209), όπως ισχύει. 2006/155 2006