ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/231

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της Σ.Α.Ε. 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής του έργου Επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της Σ.Α.Ε. 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ), με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής των έργων «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας».
2.  
  Η Υπηρεσία αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη μελέτη και κατασκευή των Δημοσίων Έργων. Οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, ασκούνται από την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του ΥΠΕΧΩΔΕ που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7). Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής αυτής Υπηρεσίας εισηγείται τα θέματα μελετών και έργων της ΕΥΔΕ στα αρμόδια Συμβούλια και Επιτροπές της ΓΓΔΕ στα οποία συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύνθεση και λειτουργία τους.
3.  
  Έδρα της ανωτέρω ΕΥΔΕ ορίζεται η Λάρισα και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται πενταετής
Άρθρο 2
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας συνιστώνται τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Μελετών και Κατασκευών με αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά τη μελέτη και την κατασκευή των έργων της ΕΥΔΕ. β. Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού με αρμοδιότητα για όλα τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της Υπηρεσίας.
Άρθρο 3
1.  
  Της ΕΥΔΕ και του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του δε Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, και ελλείψει τούτου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Ο ορισμός των ανωτέρω προϊσταμένων γίνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις.
2.  
  Τον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ απουσιάζοντα η κωλυόμενο αναπληρώνει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε δέκα εννέα (19) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:
 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών ΜηχανικώνΑρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΜηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΑγρονόμων Τοπογράφων ΜηχανικώνΜηχανικών Γεωλογίας ΓεωτεχνικήςΔιοικητικού ΟικονομικούΓεωλόγωνβ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογώνγ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Προσωπικού Η/ΥΔιοικητικού Λογιστικούδ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών)Προσωπικού ΚαθαριότηταςΟδηγώνΣΥΝΟΛΟ 19
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό απαιτουμένων ειδικοτήτων το οποίο προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ Α~ 245/1977), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α~ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α~ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α~ 138).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 318/1999 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) « (ΦΕΚ Α~194). 2004/204 2004
Τροποποίηση του π.δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας», έργο 9772500 της Σ.Α.Ε.072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ)» (Α΄ 194), όπως αυτό ισχύει μετά την τ[...]" 2009/172 2009
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 231/1999 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Επαναδημιουργία λίμνης Κάρλας» έργο 9772500 της ΣΑΕ 072/2 και συναφή έργα (ΕΥΔΕ ΚΑΡΛΑΣ) (Α΄194),» όπως αυτό ισχύει μετά την τελευ[...]" 2013/2 2013