ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/238

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Γενικό Νοσοκομείο Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 με έδρα το Δήμο Νάξου και με την επωνυμία ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ.
Άρθρο 2 "Σκοπός του κατά το άρθρο 1 του παρόντος Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας είναι:"
1.  
  Η παροχή ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση:
 1. πρωτοβάθμιας περίθαλψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1397/83 και.
 2. δευτεροβάθμιας περίθαλψης, στο πλαίσιο και στην έκταση της διάρθρωσης της ιατρικής του υπηρεσίας
2.  
  Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας και
3.  
  Η εφαρμογή προγραμμάτων ειδίκευσης, συνεχούς εκπαίδευσης γιατρών, καθώς και εκπαίδευσης και επιμόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν κάθε φορά. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123/Α/92).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους 400.000.000 δρχ., που καλύπτεται από το Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 1994-1999 και συγκεκριμένα από το υποπρόγραμμα ΙV «Περιβάλλον-Ποιότητα Ζωής» Μέτρο 3 «Κοινωνικές Υποδομές», είναι δε εγγεγραμμένη στη Συλλογική Απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΣΑΝΑ 2/96.21.16.09.02.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Ν. 2194/94 (ΦΕΚ 34/Α/94).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 18 του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 143/Α/83).
 • Την αριθ. 8211/99 (ΦΕΚ 198/Β/99) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την αριθ. 1107147/1239/0067/96 (ΦΕΚ 922/Β/96) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.
 • Την από 6.5.1999 γνώμη (Συνεδρίαση 15η) της Διαρκούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Φορέων του Δημόσιου Τομέα.
 • Την υπ’ αριθμ. 335/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0067 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0067 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/8211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/8211 1999
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. 1992/2071 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία