ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/242

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ανήκουν: α. Η μέριμνα για την οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, η σύνδεση αυτής με την εθνική οικονομία, η στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, η εξυπηρέτηση των θαλασσίων συγκοινωνιών, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, η έρευνα και διάσωση, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και η άσκηση της λιμενικής πολιτικής της χώρας. β. Η ναυτική εκπαίδευση, η ρύθμιση των θεμάτων ναυτικής εργασίας, η οργάνωση, διοίκηση ή εποπτεία Οργανισμών και Ασφαλιστικών Ιδρυμάτων. γ. Η εποπτεία της διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως και η οργάνωση και διοίκηση της πλοηγικής υπηρεσίας. δ. Η αστυνόμευση των πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου χώρου, καθώς και των θαλασσίων συνόρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις. ε. Η διοίκηση και λειτουργία του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΕΝ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΆΡΘΡΟ 2 ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) διαρθρώνεται όπως παρακάτω: α. Γραφείο Υπουργού β. Γραφείο Γενικού Γραμματέα γ. Αρχηγός Λιμενικού Σώματος δ. Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος ε. Προϊστάμενοι Κλάδων στ. Γενικός Διευθυντής ζ. Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος η. Κλάδος Α΄ Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας με τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ββ) Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης γγ) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών δδ) Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. θ. Κλάδος Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας και Επιχειρησιακών Μέσων με τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας ββ) Διεύθυνση Ασφάλειας γγ) Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. δδ) Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος ι. Κλάδος Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής με τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης ββ) Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας γγ) Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών δδ) Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών ΄Έργων εε) Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας στστ) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών ια. Κλάδος Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων με τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών ββ) Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών γγ) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων ιβ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης με τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ββ) Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών γγ) Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων δδ) Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών ιγ. Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης ιδ. Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ιε. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων ιστ. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 2. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας υπάγονται επίσης: α. η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ. β. η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ. γ. η Υπηρεσία Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών. 3. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι: α. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού και Εξωτερικού β. Σχολές Εμπορικού Ναυτικού γ. Περιφερειακοί Σταθμοί Καταπολέμησης Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ.) δ. Πλοηγικοί Σταθμοί (Π.Σ.) 4. Το ΥΕΝ εποπτεύει το Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας που είναι αυτοτελής Υπηρεσία [άρθρο 9 του Ν.1940/91 Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού (Α΄40)] . 5. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β. Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου ΆΡΘΡΟ 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 1. Το Γραφείο Υπουργού λειτουργεί και στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 88/2-8-85 (Α΄142). 2. Συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για ενημέρωση του Υπουργού, επιμελείται της αλληλογραφίας του και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και το κοινό. 3. Στον Υπουργό υπάγονται απευθείας: α) Η Διεύθυνση Π.Α.Μ. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. β) Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών γ) Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων δ) Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 4. Με απόφαση του Υπουργού ορίζεται υπεύθυνος Συντονιστής για όλες τις υπηρεσίες του ΥΕΝ και των εποπτευομένων Οργανισμών για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (αρθ. 15 παρ. 1 του Ν.Δ. 17/1974). ΆΡΘΡΟ 4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1. Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα λειτουργεί και στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1558/85 (Α΄137) και του άρθρου 71 του Ν. 1943/91 (Α΄50). 2. Συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα, επιμελείται της αλληλογραφίας του και οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και το κοινό. ΆΡΘΡΟ 5 ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Ασκεί τη διοίκηση του Λιμενικού Σώματος και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και στρατιωτικούς κανονισμούς. 2. Στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος υπάγεται απ΄ ευθείας η Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος. 3. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα των υπηρεσιακών μονάδων που προωθούνται για τελική υπογραφή στον Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα καθώς και τα προωθούμενα σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. 4. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Γενικό Γραμματέα και τον Υπουργό. 5. Στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος λειτουργεί γραφείο από το οποίο ρυθμίζονται σε επιτελικό επίπεδο θέματα αρμοδιότητάς του, οι υπηρεσιακές και εθιμοτυπικές μετακινήσεις, επισκέψεις, ακροάσεις και συνεργασίες του. ΆΡΘΡΟ 6 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Οι Υπαρχηγοί Λ.Σ. αποτελούν τα αμέσως μετά τον Αρχηγό Λ.Σ. υπηρεσιακά όργανα. 2. Ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και στρατιωτικούς κανονισμούς και αυτές που τους εκχωρούνται με απόφαση του Υπουργού. Προσυπογράφουν κατά λόγο αρμοδιότητας τα σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και όλα τα έγγραφα που προωθούνται στον Αρχηγό Λ.Σ. 3. Στον Α΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. υπάγονται απ’ απευθείας: α) Ο Κλάδος Α΄ Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας β) Ο Κλάδος Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας και Επιχειρησιακών Μέσων γ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης 4. Στον Β΄ Υπαρχηγό Λ.Σ. υπάγονται απ΄ ευθείας: α) Ο Κλάδος Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής β) Ο Κλάδος Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων ΆΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΩΝ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1. Οι Κλαδάρχες και ο Γενικός Διευθυντής συντονίζουν τη δράση των επί μέρους Διευθύνσεων από τις οποίες συγκροτούνται οι Κλάδοι και η Γενική Διεύθυνση με σκοπό την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία τους. 2. Ειδικότερα έχουν ως έργο: α) Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και το συντονισμό της λειτουργίας των Διευθύνσεων που υπάγονται σ αυτούς, καθώς και την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους. β) Την εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. γ) Την εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα. δ) Την αξιολόγηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται σ΄ αυτούς, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού. ε) Την άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που τους ανατίθενται από τα υπερκείμενα αυτών κλιμάκια. στ) Την προσυπογραφή των εγγράφων που προωθούνται στα υπερκείμενα αυτών κλιμάκια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΆΡΘΡΟ 8 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Η Γενική Επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος ελέγχει τη δραστηριότητα όλων των υπηρεσιών του Λ.Σ. Ειδικότερα: α) Ενεργεί τακτικές και έκτακτες, γενικές ή ειδικές επιθεωρήσεις και ελέγχους για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της οργάνωσης, λειτουργίας και εκπλήρωσης γενικά της αποστολής των υπηρεσιών του Λ.Σ. β) Καταγράφει τα πάσης φύσεως προβλήματα ή τις οργανωτικές αδυναμίες των περιφερειακών κυρίως υπηρεσιών και εισηγείται μέτρα στην ηγεσία για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και εκπλήρωση της αποστολής τους γενικότερα. γ) Προγραμματίζει τους επιθεωρησιακούς ελέγχους, ανάλογα με την επιθεωρούμενη υπηρεσία, το είδος και τον αντικειμενικό σκοπό της Επιθεώρησης και των υπηρετούντων σ’ αυτήν επιθεωρητών. δ) Διενεργεί προανακρίσεις, διοικητικές και προκαταρκτικές εξετάσεις ή έρευνες επί συμβάντων, ατυχημάτων σε προσωπικό ή υλικό του Λ.Σ., επί παραπτωμάτων που διαπιστώνονται κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλου θέματος αν διαταχθεί αρμοδίως. ε) Παρακολουθεί τις επισημάνσεις, αναφορές στον Τύπο σχετικά με τη δραστηριότητα των υπηρεσιών Λ.Σ. και επιλαμβάνεται των θεμάτων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ενημερώνοντας σχετικά την ηγεσία του Λ.Σ. στ) Προβαίνει στη διερεύνηση κάθε είδους καταγγελίας αναφορικά με το προσωπικό των υπηρεσιών του Λ.Σ. και διενεργεί διοικητικές έρευνες και διοικητικές εξετάσεις σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ενημερώνοντας την ηγεσία. ζ) Κοινοποιεί στις καθ’ ύλη αρμόδιες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Λ.Σ. τα αποσπάσματα των Εκθέσεων Επιθεωρήσεων που τις αφορούν και παρακολουθεί τις επί αυτών ενέργειές τους για την τακτοποίησή τους. η) Τηρεί αρχείο Εκθέσεων Επιθεωρήσεων ως και κάθε άλλο στοιχείο για την παρακολούθηση του επιθεωρησιακού έργου. 2. Με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. και στα πλαίσια υποβοήθησης του έργου της Γενικής Επιθεώρησης, εάν απαιτηθεί, παρέχεται συνδρομή Αξιωματικών Λ.Σ. που έχουν ειδικές κατά περίπτωση γνώσεις. 3. Ο Γενικός Επιθεωρητής με γραπτές ή προφορικές εντολές αναθέτει σε υφιστάμενα όργανα την προανακριτική και διοικητική διερεύνηση θεμάτων αρμοδιότητάς του. ΆΡΘΡΟ 9 ΚΛΑΔΟΣ Α΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ο Κλάδος Α΄ Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας συντονίζει τη λειτουργία, διοίκηση, οργάνωση, στρατολογία και εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ., τα πάσης φύσεως οικονομικά θέματα καθώς και την εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. ΆΡΘΡΟ 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. 1. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και της στελέχωσης των Διευθύνσεων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΕΝ με προσωπικό Λ.Σ., όπως προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό. 2. Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α) Αξιωματικών β) Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων γ) Διοικητικής Μέριμνας δ) Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας ε) Υγειονομικού 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προσωπικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω: α. Στο Τμήμα Αξιωματικών αα) Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των αξιωματικών μετά την αποφοίτησή τους από παραγωγικές σχολές Λ.Σ. ββ) Η παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα αξιωματικών. γγ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκλιση των αρμοδίων για τους αξιωματικούς Συμβουλίων, τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους και την υλοποίηση των αποφάσεών τους. δδ) Η τήρηση μηχανογραφικού αρχείου αξιωματικών. εε) Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία αξιωματικών, καθώς και η διάθεση προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών. στστ) Η εισήγηση για επιλογή αξιωματικών για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ζζ) Ο ορισμός αξιωματικών σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. β. Στο Τμήμα Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων αα) Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων μετά την αποφοίτησή τους από παραγωγικές σχολές Λ.Σ. ββ) Η παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων.. γγ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και σύγκλιση των αρμοδίων για τους υπαξιωματικούς , ανθυπασπιστές και λιμενοφύλακες Συμβουλίων, τη γραμματειακή εξυπηρέτησή τους και την υλοποίηση των αποφάσεών τους. δδ) Η τήρηση μηχανογραφικού αρχείου υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων. εε) Η μέριμνα για προετοιμασία και υλοποίηση σχεδιασμού κινητοποίησης των εν ενεργεία υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων καθώς και η διάθεση προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων σοβαρών περιστατικών. στστ) Η εισήγηση για επιλογή υπαξιωματικών , ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων. για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. ζζ) Ο ορισμός υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών και λιμενοφυλάκων σε επιτροπές και αντιπροσωπείες για τελετές, παρελάσεις και λοιπές εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας αα) Η μέριμνα για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας. ββ) Η μέριμνα για την καλή λειτουργία, διάθεση και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και ο εφοδιασμός τους με όλα τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά. γγ) Η μέριμνα για τη φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων του ΥΕΝ, των αποθηκών και του οπλισμού Λ.Σ. δδ) Ο προγραμματισμός υπηρεσιών και η κατανομή έργου του διατιθέμενου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών φυλακών, μέτρων τάξης και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. εε) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, η ευθύνη λειτουργίας των συσκευών αναπαραγωγής εγγράφων και η σύσταση πάγιας προκαταβολής χαρτοσήμου, ενσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων για τη διάθεσή τους στους συναλλασσόμενους πολίτες.. στστ) Η διάθεση και η εποπτεία προσωπικού σε θέματα συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων ΥΕΝ. ζζ) Η ευθύνη για τη λειτουργία του κυλικείου και του εστιατορίου. ηη) Ο χειρισμός θεμάτων εθιμοτυπικών εκδηλώσεων, εορτών, τελετών και ορκωμοσιών, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. θθ) Η μέριμνα για τη χορήγηση παρασήμων, στρατιωτικών μεταλλίων, καθώς και άλλων διακρίσεων στο προσωπικό Λ.Σ. ιι) Η μέριμνα για την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού του Λ.Σ., την συμμετοχή του Λ.Σ. σε αθλητικές συναντήσεις, επιδείξεις και λοιπές εκδηλώσεις. ιαια) Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία της Φιλαρμονικής του Λ.Σ. δ. Στο Τμήμα Νομοπαρασκευαστικής Εργασίας αα) Η εισήγηση, επεξεργασία και προώθηση των σχεδίων νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αφορούν το προσωπικό του Λ.Σ. και η μελέτη της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας. ββ) Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά το προσωπικό του Λ.Σ. γγ) Η μελέτη πάσης φύσεως στοιχείων από τα οποία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικού αδικήματος εκ μέρους του προσωπικού Λ.Σ., η διαβίβαση αυτών στο αρμόδιο Ναυτοδικείο και η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων. δδ) Η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων που αφορούν το προσωπικό Λ.Σ. ε. Στο Τμήμα Υγειονομικού αα) Η μέριμνα για την λειτουργία του κεντρικού ιατρείου στο ΥΕΝ. ββ) Η έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας του προσωπικού Λ.Σ. και των οικογενειών του και ο έλεγχος και η θεώρηση των δικαιολογητικών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους. γγ) Η μέριμνα για τον ετήσιο υγειονομικό έλεγχο και η ενημέρωση αρμοδίως για την υγειονομική κατάσταση του προσωπικού Λ. Σ. δδ) Η διάθεση ιατρού για κατ οίκον επισκέψεις σε περιπτώσεις ασθένειας του προσωπικού του Λ.Σ. εε) Η γραμματειακή υποστήριξη της Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ) και η ευθύνη λειτουργίας της. ΆΡΘΡΟ 11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό την οργάνωση, στρατολογία, κατάταξη, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, και επιμόρφωση του προσωπικού του Λ.Σ., 2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Προγραμματισμού β. Οργάνωσης γ. Βασικής Εκπαίδευσης δ. Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: α. Στο Τμήμα Προγραμματισμού αα) Η εισήγηση, επεξεργασία και προώθηση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που αφορούν θέματα στρατολογίας και κατάταξης του προσωπικού. ββ) Η μέριμνα για την προκήρυξη, την προετοιμασία και τη διενέργεια διαγωνισμών κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.. γγ) Η μέριμνα για την κατάταξη επιτυχόντων στις σχολές του Λ.Σ. δδ) Η μέριμνα για τις στρατιωτικές μεταβολές των κατατασσόμενων στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.. εε) Η μέριμνα για τη στρατολογική τακτοποίηση των απομακρυνομένων από τις τάξεις του Λ. Σ και όσων δεν εγγράφονται στην εφεδρεία του Λ.Σ.. στστ) Η μέριμνα για τη χορήγηση αναστολών προσέλευσης στο εφεδρικό προσωπικό του Λ.Σ. ζζ) Η μέριμνα για τη σύνταξη ή ανασύνταξη και για την παρακολούθηση εφαρμογής των απαιτουμένων σχεδίων επιστράτευσης εφεδρικού προσωπικού Λ.Σ. ηη) Η μέριμνα για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε θέματα επιμελητειακής ανάγκης του εφεδρικού προσωπικού. θθ) Η παρακολούθηση εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των ισχυόντων σχεδίων επιστράτευσης προσωπικού από την επιστρατευόμενη μονάδα. ιι) Η παρακολούθηση του εφεδρικού προσωπικού του Λ.Σ., η μέριμνα για την επάρκεια αυτού σύμφωνα με την υφιστάμενη πολεμική σχεδίαση, η κινητοποίηση και η μέριμνα για την υλοποίηση των σχετικών σχεδίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.ΑΜ.Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. Η εισήγηση μεταφοράς της πλεονάζουσας εφεδρείας του Λ.Σ. στο Στρατό Ξηράς και η αντίστοιχη μεταφορά εφέδρων από τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς-Πολεμικό Ναυτικό) όταν απαιτείται. ιαια) Η έκδοση οδηγιών προς τα Κέντρα Κατάταξης, ο συντονισμός και ο έλεγχος του έργου αυτών. ιβιβ) Η παρακολούθηση του ιματισμού επιστράτευσης. β. Στο Τμήμα Οργάνωσης αα) Η συγκέντρωση-επεξεργασία στοιχείων, η εισήγηση και προώθηση προτάσεων για σύσταση υπηρεσιών, ίδρυση Λιμενικών Αρχών, κατάταξη, κατάργησή ή μετάταξη σε άλλη κατηγορία, καθώς και προτάσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους. ββ) Η συγκέντρωση στοιχείων για ανάγκες σε μέσα, εξοπλισμό και προσωπικό που αντιμετωπίζουν οι Λιμενικές Αρχές και η προώθηση προτάσεων αρμοδίως. γγ) Η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τον οπλισμό του Λ.Σ. και η προώθηση προτάσεων αρμοδίως για την προμήθεια του κατάλληλου οπλισμού . δδ) Η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εμφάνισης του προσωπικού του Λ.Σ. και την επίλυση στεγαστικών προβλημάτων, ιδιαίτερα για όσους υπηρετούν σε τουριστικές ή απομακρυσμένες περιοχές . γ. Στο Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης αα) Η εκτίμηση των αναγκών βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού. ββ) Η εποπτεία των σχολών, η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό και η εισήγηση καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών. γγ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού στις παραγωγικές σχολές και η παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευομένων. δδ) Η παρακολούθηση των συστημάτων εκπαίδευσης ελληνικών και αλλοδαπών παραγωγικών σχολών και η εφαρμογή των αναλόγων συστημάτων στις παραγωγικές σχολές Λ.Σ., αν απαιτείται. εε) Η μέριμνα για τη σύνταξη, αναθεώρηση και τροποποίηση Οργανισμών και Κανονισμών βασικής εκπαίδευσης και ο χειρισμός των σχετικών με την εφαρμογή τους θεμάτων. δ. Στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης αα) Η εκτίμηση των αναγκών μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού. ββ) Η μέριμνα για τη σύνταξη, αναθεώρηση και τροποποίηση Οργανισμών και Κανονισμών μετεκπαίδευσης. γγ) Η εποπτεία των σχολών μετεκπαίδευσης-επιμόρφωσης του Λ.Σ. και η μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών των σχολών αυτών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και υλικό. δδ) Η τήρηση των αναγκαίων στοιχείων για την πρόοδο και τα αποτελέσματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού Λ.Σ. και η εισήγηση για τη λήψη καταλλήλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας των σχολών μετεκπαίδευσης-επιμόρφωσης.. εε) Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και η μέριμνα παρακολούθησης σχολείων των Ενόπλων Δυνάμεων, προγραμμάτων Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) ή σχολείων εξωτερικού και η εισήγηση για την αξιοποίησή του σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας στστ) Η μέριμνα της ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα οπλισμού και σε θέματα χρήσης και συντήρησης πολεμικού υλικού σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα. ΆΡΘΡΟ 12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τον έλεγχο των δαπανών και τη διαχείριση του υλικού του Υπουργείου. 2. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Προϋπολογισμού και Ελέγχου Δαπανών β. Οικονομικής Διαχείρισης Προσωπικού Λ.Σ. γ. Οικονομικής Διαχείρισης Πολιτικού Προσωπικού δ. Διαχείρισης Υλικού και Επιμελητείας 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: α. Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Ελέγχου Δαπανών αα) Η συγκέντρωση από τις υπηρεσίες ΥΕΝ και τις Λιμενικές Αρχές των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων για την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. ββ) Η μέριμνα για την τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η τήρηση των αναγκαίων βιβλίων. γγ)Η σύνταξη εκθέσεων οικονομικής επιβάρυνσης για νομοθετικές ρυθμίσεις που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. δδ) Η έκδοση αποφάσεων παγίων δαπανών και ο έλεγχος της νομιμότητας αυτών. εε) Η τακτοποίηση λογαριασμών αμοιβαίων εξυπηρετήσεων, που αφορούν όλες τις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες ΥΕΝ με άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. στστ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής. ζζ) Η παροχή οικονομικών στοιχείων για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ηη) Ο έλεγχος της νομιμότητας των δικαιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν το ΥΕΝ, οι οποίες βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τους Ειδικούς Λογαριασμούς και η μέριμνα για την ενταλματοποίησή τους. θθ) Η εκκαθάριση των δαπανών με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και η κατάρτιση του απολογισμού εξόδων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των λοιπών Ειδικών Λογαριασμών, που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ιι) Ο έλεγχος της νομιμότητας των δικαιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών πάγιας προκαταβολής ΥΕΝ και ΚΝΕ, καθώς και των παγίων προκαταβολών των περιφερειακών υπηρεσιών ΥΕΝ. β. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Προσωπικού Λ.Σ. αα) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας, που αφορά τις αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού και η προώθηση απαραιτήτων νομοθετικών ρυθμίσεων για κατάλληλη προσαρμογή. ββ) Η μέριμνα για την καταβολή των αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων καθώς και η απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων. γγ) Η σύσταση, κατανομή και παρακολούθηση της πάγιας προκαταβολής ΥΕΝ και των παγίων προκαταβολών Λιμενικών Αρχών καθώς και ο ορισμός διαχειριστών στις τελευταίες και η μέριμνα για την τήρηση των παγίων προκαταβολών και των βιβλίων διαχείρισης. δδ) Η διαχείριση πάγιας προκαταβολής ΥΕΝ και η τήρηση του οικείου βιβλίου. εε) Η έκδοση κανονισμών και αποφάσεων για ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του προσωπικού Λ.Σ. στστ) Η εποπτεία του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος. γ. Στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Πολιτικού Προσωπικού αα) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τις αποδοχές και τα επιδόματα του προσωπικού και η προώθηση των απαραιτήτων διοικητικών πράξεων, όπου απαιτείται. ββ) Η μέριμνα για καταβολή των αποδοχών και γενικά αποζημιώσεων, καθώς και η απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων. γγ) Η διαχείριση πάγιας προκαταβολής του ΚΝΕ στο ΥΕΝ και η τήρηση των οικείων βιβλίων. δδ) Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού από Θαλάσσια Μεταφορικά Μέσα. δ. Στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Επιμελητείας αα) Η συγκέντρωση στοιχείων για τις ετήσιες ποσότητες των πάσης φύσεως ειδών, καυσίμων και αναγκών των υπηρεσιών του ΥΕΝ και των Λιμενικών αρχών, η καταγραφή αυτών και η προώθηση αρμοδίως των σχετικών προτάσεων για υλοποίηση. ββ) Η κατανομή των πάσης φύσεως ειδών στις υπηρεσίες του ΥΕΝ, Λιμενικές Αρχές, στο προσωπικό Λ.Σ., στα επιχειρησιακά μέσα του Λ.Σ, η παρακολούθηση της κανονικής διάθεσης και απορρόφησης των σχετικών ποσοτήτων. γγ) Η έκδοση αποφάσεων για την προμήθεια καυσίμων από τα τοπικά πρατήρια και η παρακολούθηση υλοποίησής τους. δδ) Η τήρηση των σχετικών συμβολαίων εκμίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών ΥΕΝ. εε) Η έκδοση αποφάσεων αποδοχής ή αποποίησης δωρεών προς το ΥΕΝ και Λ.Σ. στστ) Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων σε σχέση με τις δαπάνες ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών ΥΕΝ, η μέριμνα για την παροχή αρχικής έγκρισης σύνδεσης ζζ) Η μέριμνα για την έγκριση νέων κινητών τηλεφώνων καθώς και ο καθορισμός του ανωτάτου μηνιαίου ορίου δαπανών κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσιακή χρήση. ηη) Η μέριμνα για απογραφική τακτοποίηση, όλων των ειδών που έχουν διατεθεί στις υπηρεσίες ΥΕΝ, η παρακολούθηση της απογραφής και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων. θθ) Η εποπτεία του Κέντρου Εφοδιασμού Λ.Σ.(Κ.Ε.Φ). ιι) Η εποπτεία και ο έλεγχος της Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού Λιμενικού Σώματος (Κ.Α.Ο.), η παρακολούθηση κανονικής συντήρησης, κατανομής και διάθεσης οπλισμού και πυρομαχικών στις υπηρεσίες του Λ.Σ. και η εισήγηση μέτρων ασφαλούς φύλαξης του οπλισμού. ΆΡΘΡΟ 13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδια για την εισαγωγή και εφαρμογή πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στο ΥΕΝ, την ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, την οργάνωση, το συντονισμό και ενημέρωση των παραγομένων ή τηρουμένων σε ηλεκτρονική μορφή πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου, την επίβλεψη και την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων του Υπουργείου και τη σύνταξη μελετών και προγραμμάτων εκσυγχρονισμού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 2. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α) Επιχειρησιακών Συστημάτων β) Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης γ) Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: α. Στο Τμήμα Επιχειρησιακών Συστημάτων αα) Η ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρησιακών εφαρμογών, όπως εφαρμογών αλιείας, δορυφορικών συστημάτων, εφαρμογών λιμενικών αρχών και η συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας. ββ) Η παρακολούθηση Διεθνών Οργανισμών για τα παραπάνω θέματα. γγ) Η παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων που αφορούν στα συστήματα τηλεματικής, θαλάσσιας κυκλοφορίας, νέα συστήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας. β. Στο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Η ανάπτυξη και διαχείριση διοικητικών εφαρμογών, όπως βάσεις πλοίων, ναυτικών, Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, μισθοδοσίας. γ. Στο Τμήμα Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων. Η ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου, η υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού υλικού, η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων απογραφής, η πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών, η διαχείριση και ενημέρωση ηλεκτρονικών σελίδων του Υπουργείου, ο έλεγχος τήρησης διαδικασιών ασφαλείας. ΆΡΘΡΟ 14 ΚΛΑΔΟΣ Β΄ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ο Κλάδος Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας και Επιχειρησιακών Μέσων συντονίζει και παρακολουθεί τα θέματα Λιμενικής Αστυνομίας, αλιείας, έκδοσης κανονισμών λιμένων, διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και κρατικής ασφάλειας, δίωξης ναρκωτικών, προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και την τήρηση σε ετοιμότητα των Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. ΆΡΘΡΟ 15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό, σχεδίαση, συντονισμό και παρακολούθηση της άσκησης των καθηκόντων διοικητικής αστυνομίας από τις λιμενικές αρχές ,την εφαρμογή των διατάξεων της γενικής αστυνομίας, την έκδοση κανονισμών λιμένων και την αστυνόμευση της θαλάσσιας αλιείας και σπογγαλιείας. 2. Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Γενικής Αστυνομίας β. Κανονισμών Λιμένων γ. Αλιείας δ. Ελέγχου Έργων Αιγιαλού 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: α. Στο Τμήμα Γενικής Αστυνομίας αα) Η σχεδίαση, συντονισμός και παρακολούθηση τής από τις Λιμενικές Αρχές λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της υγιεινής, καθαριότητας και τάξης, της τροχαίας κίνησης και οδικής κυκλοφορίας στους χώρους δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αστυνομίας, της ελεύθερης χρησιμοποίησης των λιμανιών, της ελευθεροκοινωνίας και αγκυροβολίας των πλοίων, της απο-επιβίβασης επιβατών και φορτοεκφόρτωσης φορτίων και οχημάτων, των ρυμουλκήσεων, της επιθαλάσσιας αρωγής, της άρσης ναυαγίων, της λειτουργίας νεωλκείων, ναυπηγείων, επισκευαστηρίων ή διαλυτηρίων πλοίων, του αγορανομικού ελέγχου, της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και της τήρησης λεμβολογίων. ββ) Η σχεδίαση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται και υλοποιούνται από τις Λιμενικές Αρχές, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή άλλων περιστατικών. γγ) Η παρακολούθηση του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών. δδ) Η προώθηση των διαδικασιών για εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων ανάκλησης αδειών ναυτικών πρακτόρων. εε) Ο καθορισμός προϋποθέσεων τέλεσης ναυταθλητικών αγώνων, που διοργανώνονται από Ναυτικούς, Ναυταθλητικούς, Ιστιοπλοϊκούς Ομίλους ή άλλους φορείς και η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν ναυταθλητικά σκάφη και θαλάσσια μέσα αναψυχής. β. Στο Τμήμα Κανονισμών Λιμένων αα) Η κατάρτιση των Γενικών Κανονισμών Λιμένα και η έγκριση των Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που εκπονούνται από τις Λιμενικές Αρχές. ββ) Η παρακολούθηση της διεθνούς νομοθεσίας, η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται και η συμμετοχή εκπροσώπων σε διεθνή συνέδρια που σχετίζονται με θέματα Λιμενικής Αστυνομίας. γ. Στο Τμήμα Αλιείας αα) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται από τις Λιμενικές Αρχές για την εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας. ββ) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των μέτρων για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία μονάδων θαλασσοκαλλιεργειών. γγ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος εφαρμογής της κοινοτικής και της διεθνούς αλιευτικής νομοθεσίας και η συμμετοχή εκπροσώπων στις αντίστοιχες διεθνείς συναντήσεις. δ. Στο Τμήμα Ελέγχου Έργων Αιγιαλού αα) Ο σχεδιασμός, ο καθορισμός, η κατεύθυνση, ο συντονισμός και η παρακολούθηση τής από τις Λιμενικές Αρχές λήψης των μέτρων για την εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεσης έργων ή επεμβάσεων που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και που δεν σχετίζονται με τις λιμενικές λειτουργίες, καθώς και η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων στους παραβάτες. ββ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σχετικά με τα πάσης φύσεως έργα στον αιγιαλό, παραλία και θάλασσα, που δεν σχετίζονται με τις λιμενικές λειτουργίες. γγ) Η γνωμοδότηση επί μελετών έργων στον αιγιαλό, παραλία και θάλασσα σχετικά με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών. ΆΡΘΡΟ 16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Η Διεύθυνση Ασφάλειας είναι αρμόδια για θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, κρατικής ασφάλειας καθώς και δίωξης ναρκωτικών, σε συνεργασία με εθνική και διεθνή αστυνομία. 2. Η Διεύθυνση Ασφάλειας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας β. Κρατικής Ασφάλειας γ. Δίωξης Ναρκωτικών 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω: α. Στο Τμήμα Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αα) Η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών πράξεων στα πλοία καθώς και στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας Λ.Σ. ββ) Η εποπτεία και ο συντονισμός των ενεργειών για τη δίωξη ποινικών παραβάσεων, όπως λαθρεμπορίας, αρχαιοκαπηλίας, ναυταπατών, πλαστογραφίας, τυχερών παιχνιδιών και κάθε άλλου ποινικού αδικήματος στο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, πλην των αδικημάτων της εισαγωγής, εμπορίας, διακίνησης, κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών. γγ) Ο χειρισμός θεμάτων αναζητήσεων εξαφανισθέντων, αγνοουμένων προσώπων, αντικειμένων ιδιωτών στο χώρο ευθύνης του Λ.Σ.. δδ) Η τήρηση και παρακολούθηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την συμφωνία SCΗΕΝGΕΝ και η υλοποίηση σε συνεργασία με τις λοιπές διευθύνσεις. Η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τη Διεθνή Αστυνομία και Αστυνομίες άλλων χωρών σε θέματα αλληλοπληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων, επιμόρφωσης στελεχών και οργάνωσης. Η συμμετοχή εκπροσώπων σε ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό για θέματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. εε) Η αξιολόγηση πληροφοριών του ελληνικού και ξένου τύπου και κάθε άλλης πηγής, που αναφέρονται σε περιστατικά διατάραξης της δημόσιας ασφάλειας και πειθαρχίας στα ελληνικά πλοία και χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος. στστ) Η εισήγηση των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια ασφάλεια και ευταξία στα ελληνικά πλοία και λοιπούς χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ. β. Στο Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας. αα) Η εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με την Κρατική Ασφάλεια στα εμπορικά πλοία, τα πλωτά ναυπηγήματα, τα λιμάνια και τους χώρους που αστυνομεύονται από το Λιμενικό Σώμα. ββ) Η αναζήτηση, εξακρίβωση, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα Εθνικού ενδιαφέροντος και η ενημέρωση των συναρμοδίων Αρχών. γ. Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών αα) Η μελέτη και εκπόνηση σχεδίων δράσης για αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο χώρο ευθύνης του Λιμενικού Σώματος. ββ) Η ενεργοποίηση, εποπτεία και ο συντονισμός των Λιμενικών Αρχών για την αντιμετώπιση περιστατικών διακίνησης εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών-ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και για την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων που έχουν σχέση με τα ναρκωτικά. γγ) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες ημεδαπές και αλλοδαπές αρχές τόσο για τη συλλογή στοιχείων, όσο και για την οργάνωση συνδυασμένων επιχειρήσεων για τη δίωξη των παραβατών της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπους ουσίες. δδ) Η εκπαίδευση του προσωπικού των Λιμενικών Αρχών σε θέματα έρευνας και αναγνώρισης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. εε) Η τήρηση των απαραιτήτων ευρετηρίων και στοιχείων που θα χρησιμεύουν για τη δίωξη της διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. στστ) Η μέριμνα για τη σύσταση σε Λιμενικές Αρχές περιφερειακών ομάδων δίωξης ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. ΆΡΘΡΟ 17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Λ.Σ. 1. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λιμενικού Σώματος είναι αρμόδια για την τήρηση σε ετοιμότητα των πλωτών, χερσαίων και εναέριων μέσων, των ειδικών μονάδων του Λ.Σ., για την υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδιασμών σε θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, λιμενικής αστυνομίας, ασφάλειας, ναυσιπλοίας, προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση συναρμόδιες Διευθύνσεις. 2. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λιμενικού Σώματος συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α) Πλωτών-Χερσαίων Μέσων β) Εναέριων Μέσων γ) Ειδικών Μονάδων 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: α. Στο Τμήμα Πλωτών-Χερσαίων Μέσων αα) Η κατανομή και διάθεση προς την κεντρική ή περιφερειακές υπηρεσίες Λ.Σ. των πλωτών και χερσαίων μέσων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. ββ) Ο καθορισμός των αναγκών στελέχωσης των πλωτών και χερσαίων μέσων, η εισήγηση για την κάλυψη αυτών, η τήρηση μητρώου του προσωπικού των εν λόγω μέσων και η αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσής του. γγ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ασκήσεων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας των πλωτών και χερσαίων μέσων καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού αυτού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης. δδ) Η μέριμνα για συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση και ετοιμότητα των πλωτών, χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού τους και η εισήγηση για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και ανταλλακτικών. Η έγκριση χορήγησης υλικών και ανταλλακτικών και η απογραφική τακτοποίησή τους. εε) Η τήρηση των σχετικών μητρώων των πλωτών και χερσαίων μέσων και η τήρηση στοιχείων για κάθε πλωτό-χερσαίο μέσο αναφορικά με τις περιοδικές συντηρήσεις, επισκευές, βλάβες και τα αίτια αυτών. στστ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαραιτήτων τεχνικών στοιχείων σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο για τη διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης του εξοπλισμού ή προμήθειας των πλέον καταλλήλων πλωτών και χερσαίων μέσων. ζζ) Η εποπτεία και ο έλεγχος των συνεργείων και της Επισκευαστικής Βάσης Λιμενικού Σώματος και η μέριμνα για αποστολή κλιμακίων τεχνικών στις έδρες πλωτών ή χερσαίων μέσων, όπου απαιτείται. ηη) Η συγκρότηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., επιτροπών παρακολούθησης επισκευών και παραλαβής πλωτών και χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού τους. β. Στο Τμήμα Εναέριων Μέσων αα) Η εποπτεία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος (ΥΕΜ/ΛΣ). ββ) Η κατανομή και διάθεση προς την κεντρική ή περιφερειακές υπηρεσίες Λ.Σ. των εναέριων μέσων . γγ) Ο καθορισμός των αναγκών στελέχωσης, η εισήγηση για την κάλυψη αυτών, η τήρηση μητρώου του προσωπικού των εν λόγω μέσων και η αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσής του. δδ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ασκήσεων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας των μέσων καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού αυτού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης. εε) Η μέριμνα για συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση και ετοιμότητα των εναέριων μέσων και του εξοπλισμού τους και η εισήγηση για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και ανταλλακτικών. Η έγκριση χορήγησης υλικών και ανταλλακτικών και η απογραφική τακτοποίησή τους. στστ) Η τήρηση των σχετικών μητρώων των εναέριων μέσων και η τήρηση στοιχείων για κάθε μέσο αναφορικά με τις περιοδικές συντηρήσεις, επισκευές, βλάβες και τα αίτια αυτών. ζζ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των απαραιτήτων τεχνικών στοιχείων σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο για τη διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών, η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης του εξοπλισμού ή προμήθειας των πλέον καταλλήλων μέσων και η συνδρομή στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών. ηη) Η συγκρότηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ., επιτροπών παρακολούθησης για την επισκευή και παραλαβή των μέσων και του εξοπλισμού τους. θθ) Η συνδρομή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ή περιγραφών των μέσων. γ. Στο Τμήμα Ειδικών Μονάδων αα) Η εποπτεία και ο έλεγχος της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ) και των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. (ΚΕΑ/ΛΣ). ββ) Η τήρηση μητρώων των μέσων και του προσωπικού των Ειδικών Μονάδων. γγ) Ο καθορισμός των αναγκών στελέχωσης, η εισήγηση για την κάλυψη αυτών, και η αξιολόγηση της επιχειρησιακής απόδοσής του. δδ) Η συνδρομή στον προσδιορισμό εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των Μονάδων, στη σύνταξη εξοπλιστικών προγραμμάτων τους και στη διαμόρφωση των επιχειρησιακών απαιτήσεων και δυνατοτήτων αυτών και η εισήγηση στις αρμόδιες διευθύνσεις σε θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού αυτών. εε) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ασκήσεων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας των Ειδικών Μονάδων και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης. στστ) Η διάθεση κλιμακίων προς την κεντρική ή τις περιφερειακές υπηρεσίες. ζζ) Η παρακολούθηση και η συγκέντρωση των απαραιτήτων τεχνικών στοιχείων σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο για τη διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και προμήθειας του καταλλήλου εξοπλισμού. ηη) Η μέριμνα για συντήρηση, επισκευή, επιθεώρηση και ετοιμότητα των μέσων που χρησιμοποιούν και του εξοπλισμού τους και η απογραφική τακτοποίηση όλων των παραπάνω. Άρθρο 18 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Οι αρμοδιότητες της Επισκευαστικής Βάσης., η οποία εποπτεύεται από το Τμήμα Πλωτών και Χερσαίων Μέσων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. είναι οι ακόλουθες: α) Η επισκευή και συντήρηση των πλωτών και χερσαίων μέσων και του εξοπλισμού τους καθώς και του ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού του Υπουργείου. β) Η εγκατάσταση των νέων συσκευών και οργάνων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου. γ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών των πλωτών και χερσαίων μέσων. δ) Η εισήγηση για την εκποίηση των ακατάλληλων για περαιτέρω χρήση μέσων και εξοπλισμού. ΆΡΘΡΟ 19 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ. (ΥΕΜ/ΛΣ) εποπτεύεται από το Τμήμα Εναέριων Μέσων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. ΆΡΘΡΟ 20 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λιμενικού Σώματος εποπτεύεται από το Τμήμα Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. ΆΡΘΡΟ 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1.Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την πρόληψη και καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πλοία και από χερσαίες πηγές και για τη λήψη κατάλληλων νομοθετικών μέτρων με βάση την εθνική και διεθνή νομοθεσία. 2.Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης 2)Μελετών και Προγραμματισμού 3)Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 4)Τεχνικού Εξοπλισμού 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης 1) Η εκπόνηση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και η μέριμνα για το σχεδιασμό της επιτήρησης της θάλασσας και των ακτών από αέρα και θάλασσα σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. 2) Ο συντονισμός του έργου των Λιμενικών Αρχών στον τομέα της πρόληψης της ρύπανσης, της σχεδίασης και εφαρμογής τοπικών σχεδίων καταπολέμησης της ρύπανσης και η ανάληψη του επιχειρησιακού ελέγχου σε σοβαρά περιστατικά. 3) Η αξιολόγηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών και των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης της Ρύπανσης στον τομέα των επιθεωρήσεων των υπόχρεων πλοίων και εγκαταστάσεων και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και σχεδίασης. 4) Η αναζήτηση ελληνικών ή ξένων πλοίων υπαίτιων ρύπανσης της θάλασσας και η διερεύνηση των καταγγελιών ξένων χωρών για παραβάσεις ελληνικών πλοίων για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 5) Η σύνταξη των αποφάσεων για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών της νομοθεσίας προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 6) Η εισήγηση λήψης μέτρων για την καλύτερη οργάνωση των Μονάδων Καταπολέμησης Ρύπανσης, με στόχο την καλύτερη πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής. 2)Στο Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού 1) Η παρακολούθηση της εθνικής νομοθεσίας και βιβλιογραφίας σχετικά με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους και τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η αξιοποίηση των μεθόδων και μέτρων αυτών. 2) Η κατάρτιση και προώθηση νόμων και διαταγμάτων σχετικών με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 3) Η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. 4) Η διατύπωση θέσεων-απόψεων για οιανδήποτε κατασκευή στη θάλασσα στα πλαίσια λήψης μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. 3)Στο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 1) Η συμμετοχή εκπροσώπων και η παρακολούθηση διεθνών διασκέψεων σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η επικύρωση των διεθνών Συμβάσεων και ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο. 2) Η συμμόρφωση προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια διεθνή όργανα και η εισήγηση λήψης των κατάλληλων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων. 3) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η εισήγηση για την εφαρμογή ανάλογων μεθόδων στην Ελλάδα. 4) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς για την από κοινού λήψη μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 4)Στο Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού 1) Η εισήγηση σε θέματα τεχνικού εξοπλισμού πλοίων και εγκαταστάσεων για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή ή άλλες ρυπαντικές ουσίες. 2) Η εισήγηση εγκατάστασης στα κυριότερα λιμάνια της χώρας κατάλληλων ευκολιών υποδοχής καταλοίπων πετρελαιοειδών μιγμάτων και λοιπών ρυπαντικών ουσιών. 3) Η εισήγηση σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις για την αναγκαία εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος. 4) Η εισήγηση για την προμήθεια των πλέον κατάλληλων υλικών και μέσων απορρύπανσης και η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Περιφερειακών Μονάδων Ρύπανσης ή Λιμενικών Αρχών με αυτά τα μέσα και υλικά. 5) Η κατάρτιση, προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που αφορούν υλικά, μέσα επιτήρησης, πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας μέσω εθνικών ή ευρωπαϊκών κονδυλίων. 6) Η εποπτεία των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης που υπάγονται στις Λιμενικές Αρχές και ο σχεδιασμός κατανομής του εξοπλισμού απορρύπανσης. 7) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τεχνολογίας στον τομέα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος. 8) Η τήρηση στοιχείων σχετικών με την επιβολή προστίμων που αποτελούν πόρους του Γαλάζιου Ταμείου καθώς και η κατάρτιση και αποστολή στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του οικείου ετήσιου προϋπολογισμού για ένταξη στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). Άρθρο 22 ΚΛΑΔΟΣ Γ΄ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο Κλάδος Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής συντονίζει τις ενέργειες για την οργάνωση, βελτίωση, προστασία και ανάπτυξη της ναυτιλίας, τη σύνδεση αυτής με την εθνική οικονομία, την στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την έρευνα και διάσωση, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την παρακολούθηση θεμάτων ναυτικής εργασίας, μητρώων ναυτικών και ναυτικής εκπαίδευσης. ΆΡΘΡΟ 23 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1.Η Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών υποστήριξης θεμάτων σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στην προστασία και στην ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. 2.Η Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Ναυτιλιακής Πολιτικής β Ναυτιλιακής Οικονομίας 2)Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης 3)Μητρώων Πλοίων 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Ναυτιλιακής Πολιτικής 1) Η μελέτη των απαραίτητων στοιχείων και μεγεθών και η εισήγηση μέτρων για την ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, ναυτασφαλιστικής αγοράς και ο χειρισμός όλων των συναφών θεμάτων. 2) Η σύνταξη προγραμμάτων ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας. 3) Ο χειρισμός θεμάτων νηολόγησης νέων πλοίων και η μελέτη μέτρων με σκοπό την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο. 4) Ο χειρισμός θεμάτων διμερών σχέσεων με τρίτες χώρες. 5) Η παρακολούθηση, σε διμερές επίπεδο, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Ελληνικά πλοία και πληρώματα από μέτρα και ενέργειες άλλων χωρών που δεν είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και πρακτική. 6) Η συγκέντρωση, κωδικοποίηση και μελέτη διεθνών και ημεδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων επίλυσης ναυτιλιακών διαφορών. 7) Η άσκηση εποπτείας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος Οργανισμού. 2)Στο Τμήμα Ναυτιλιακής Οικονομίας 1) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την προσέλκυση ναυτιλιακού κεφαλαίου στην Ελλάδα για παραγωγικές επενδύσεις στον τομέα της ναυτιλιακής δραστηριότητας. 2) Η ρύθμιση θεμάτων εγκατάστασης στην Ελλάδα ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και κινήτρων με σκοπό την εγκατάσταση στην Ελλάδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που είναι υπό ελληνικό έλεγχο. Η εποπτεία της λειτουργίας της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών. 3) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και κινήτρων που αφορούν στην ανάπτυξη ή δημιουργία ναυτιλιακών κέντρων, επισκευαστικών βάσεων, διαλυτηρίων πλοίων, λοιπών ναυπηγημάτων και άλλων παραγωγικών κλάδων και βιομηχανιών που σχετίζονται με τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και τον εφοδιασμό των πλοίων. 4) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεων χρηματοδότησης της ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητας από κρατικούς φορείς. 5) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εισήγηση μέτρων σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική. 6) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη δημιουργία χρηματιστηρίου αγοροπωλησιών πλοίων για διάλυση και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών, συσκευών και μέσων εξοπλισμού των πλοίων. 7) Η συγκέντρωση στοιχείων για τη διακίνηση εφοδίων πλοίων στα λιμάνια και η εισήγηση μέτρων για την ανάπτυξη του κλάδου των τροφοεφοδιαστών πλοίων και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στα πλοία. 8) Η εισήγηση μέτρων απλούστευσης των διαδικασιών διακίνησης αφορολόγητων εφοδίων στα πλοία. 3)Στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης 1) Η διαμόρφωση των θέσεων σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις, η συμμετοχή εκπροσώπων του και ο συντονισμός των ενεργειών υποστήριξής τους στις εργασίες τόσο των Διεθνών Οργανισμών, όσο και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Η εισήγηση μέτρων για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ναυτιλίας σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο. 3) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηροποιούνται τα ελληνικά και ξένα πλοία. 4) Η παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ναυτιλιακής νομοθεσίας τρίτων χωρών. 5) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση θεμάτων σημαιών ευκολίας ή ανοικτού νηολογίου καθώς και των μέτρων υποστήριξης της ναυτιλίας που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο. 6) Η παρακολούθηση εφαρμογής του σχετικού παράγωγου Κοινοτικού Δικαίου. 4)Στο Τμήμα Μητρώων Πλοίων 1) Η παρακολούθηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στην αναγνώριση, χορήγηση προσωρινών ναυτιλιακών εγγράφων, νηολόγηση, ονομασία, μετονομασία, υποθήκευση, μεταβίβαση σε αλλοδαπούς, αλλαγή σημαίας και διαγραφή πλοίων. 2) Η παρακολούθηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας, που αφορά στην διενέργεια εγγράφων μεταβολών και στην ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων για τα νηολόγια, υποθηκολόγια και άλλα συναφή βιβλία των εμπορικών πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων. 3) Η χορήγηση διεθνών διακριτικών σημάτων στα νηολογούμενα πλοία και η παρακολούθηση των μεταβολών τους. 4) Η τήρηση ευρετηρίων των πλοίων, πλοιαρίων και πλωτών ναυπηγημάτων που εγγράφονται στα ελληνικά νηολόγια. ΆΡΘΡΟ 24 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών καθορίζονται με τις διατάξεις του Π.Δ. 809/79 Περί οργανώσεως και διεξαγωγής της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών (Α΄235). ΆΡΘΡΟ 25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 1.Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας είναι αρμόδια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης της Ελλάδας. 2.Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων 2)Έρευνας και Διάσωσης 3)Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας 4)Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας και Ναυτικών Ατυχημάτων 1) Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την Υπηρεσία Φάρων και την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού. 2) Η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για τους υφιστάμενους θαλάσσιους κινδύνους, η μέριμνα για τη λήψη μέτρων αποτροπής ή άρσης αυτών καθώς και η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα πλοία. 3) Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πλοίων στο Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεως (ΔΚΑΣ). 4) Η κίνηση της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις του Δ.Κ.Α.Σ . από ελληνικά πλοία στο εξωτερικό. 5) Η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και πλοίων. 6) Η συγκρότηση των Ανακριτικών Συμβουλίων Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ), η παραπομπή των σχετικών υποθέσεων σε αυτά για τη διερεύνηση των αιτίων και συνθηκών των ναυτικών ατυχημάτων των Ελληνικών πλοίων και η λήψη διοικητικών μέτρων. 7) Η παρακολούθηση των ναυτικών ατυχημάτων των υπό ξένη σημαία πλοίων στο εξωτερικό, εφόσον έχουν Έλληνες ναυτικούς καθώς και στο εσωτερικό ανεξαρτήτου εθνικότητας πληρώματος και η ενημέρωση των συναρμοδίων Διευθύνσεων για τυχόν περαιτέρω ενέργειες. 8) Η σύγκριση, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων των ναυτικών ατυχημάτων για εξαγωγή συμπερασμάτων, υπόδειξη μέτρων περιορισμού τους και η ενημέρωση των Διεθνών Οργανισμών και των ενδιαφερομένων υπηρεσιών. 2)Στο Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης 1) Ο συντονισμός του έργου έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ευθύνης της Ελλάδας καθώς και η συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών για αποτελεσματική παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες.. 2) Η αίτηση της συνδρομής των Αρχηγείων Ναυτικού και Αεροπορίας σε περίπτωση ατυχήματος στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. 3) Η παροχή οδηγιών που αφορούν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσα και έξω από τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. 4) Η επιχειρησιακή χρησιμοποίηση όλων των μέσων και του προσωπικού Λ.Σ. σχετικά με την έρευνα και διάσωση . 3)Στο Τμήμα Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 1) Ο προγραμματισμός, η συνδρομή στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του τηλεπικοινωνιακού υλικού και ανταλλακτικών. 2) Η συνεργασία με άλλους φορείς ΓΕΝ -ΟΤΕ -Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για το συντονισμό και την επίλυση τηλεπικοινωνιακών θεμάτων. 3) Η συμμετοχή στο έργο των Διεθνών Οργανισμών για τα συστήματα παρακολούθησης κυκλοφορίας πλοίων, τα συστήματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και τα τηλεπικοινωνιακά θέματα. 4) Η παρακολούθηση καθ΄ όλο το 24ωρο των διεθνών συχνοτήτων κινδύνου και ασφάλειας της Κινητής Ναυτικής Υπηρεσίας και η άμεση μεταβίβαση των λαμβανομένων σημάτων κινδύνου στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), για το συντονισμό των ενεργειών έρευνας και διάσωσης. 5) Η εξασφάλιση των επικοινωνιών ΥΕΝ/Λιμενικών Αρχών-περιπολικών σκαφών και εμπορικών πλοίων. 6) Ο επιχειρησιακός συντονισμός λειτουργίας των ραδιοδικτύων (συμβατικών δορυφορικών), η παροχή οδηγιών και η παρακολούθηση της ορθής εκμετάλλευσής τους. 7) Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των ραδιοεπικοινωνιών και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας, καθώς και σε θέματα τεχνικής υποστήριξης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 8) Η λειτουργία ηλεκτρονικού συνεργείου για τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών. 9) Ο προγραμματισμός και η εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών-ηλεκτρονικών συσκευών στις Λιμενικές Αρχές, καθώς και στα πλωτά και χερσαία μέσα. 10) Η διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού-ηλεκτρονικού υλικού των υπηρεσιών Λ.Σ. 11) Η μέριμνα για την οργάνωση και τη λειτουργία του δικτύου ευθειών, των ενσύρματων δικτύων και των δικτύων κρυπτασφαλείας του Υπουργείου. 12) Η παρακολούθηση και λειτουργική εκμετάλλευση των συστημάτων παρακολούθησης κυκλοφορίας πλοίων και των νέων συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 4)Στο Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 1) Η διαμόρφωση των θέσεων του ΥΕΝ σε θέματα ναυτικής ασφάλειας και ασφαλούς ναυσιπλοΐας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις., η συμμετοχή εκπροσώπων του και ο συντονισμός της ελληνικής αντιπροσωπείας στους Διεθνείς Οργανισμούς και στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Η παρακολούθηση της διεθνούς νομοθεσία σε ότι αφορά στα θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας και η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. 3) Ο συντονισμός της ελληνικής συμμετοχής και ο καθορισμός των θέσεων του ΥΕΝ σε Διεθνή ή περιοχικά Όργανα και Οργανισμούς, σε θέματα που έχουν σχέση με τους ελέγχους των πλοίων από τα κράτη των λιμανιών (Ροrt State Cοntrοl)και η συμμετοχή στα όργανα του Μemοrandum Οf Understanding (ΜΟU). 4) Ο γενικός συντονισμός, η παρακολούθηση και η παροχή κατευθυντηρίων εντολών και οδηγιών για την εφαρμογή θεμάτων Ροrt State Cοntrοl του Ρaris ΜΟU στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η ενημέρωση του συστήματος πληροφόρησης για τα αποτελέσματα επιθεωρήσεων και η μέριμνα της εκπαίδευσης επιθεωρητών ΜΟU. ΆΡΘΡΟ 26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ακτοπλοϊκού δικτύου, τον καθορισμό ναυλολογίου επιβατών και οχημάτων, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, την εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τη στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού. 2.Η Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Διαχείρισης Ακτοπλοϊκού Δικτύου 2)Ναυλολογίου 3)Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Θαλασσίων Συγκοινωνιών 4)Θαλάσσιου Τουρισμού. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Διαχείρισης Ακτοπλοϊκού Δικτύου. 1) Η εισήγηση σε αιτήματα δρομολογήσεων πλοίων στις κύριες, δευτερεύουσες και τοπικές γραμμές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2) Η εισαγωγή των θεμάτων στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Γ.Ε.Α.Σ.) και η παρακολούθηση της λειτουργίας της. 3) Η διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών σκοπιμότητας. 4) Ο προγραμματισμός και η έκδοση των αποφάσεων καθορισμού ετησίων δρομολογίων των πλοίων στις κύριες και δευτερεύουσες γραμμές και η έγκριση ακινησίας πλοίων. 5) Η εποπτεία έκδοσης των αποφάσεων καθορισμού δρομολογίων στις τοπικές γραμμές. 6) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την κανονική εκτέλεση των δρομολογίων και η αντιμετώπιση εκτάκτων συγκοινωνιακών αναγκών. 7) Ο έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας που ισχύει στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων εσωτερικού. 2)Στο Τμήμα Ναυλολογίου 1) Η μελέτη των συνθηκών οικονομικής εκμετάλλευσης των επιβατηγών και φορτηγών ακτοπλοϊκών πλοίων. 2) Ο καθορισμός νέου ή η αναμόρφωση του υφισταμένου ναυλολογίου επιβατών και εμπορευμάτων και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 3) Η έκδοση αποφάσεων απαλλαγών ή εκπτώσεων ναύλου για ορισμένες κατηγορίες ατόμων. 4) Η παρακολούθηση εφαρμογής του εγκεκριμένου ναυλολογίου και ο έλεγχος παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού. 5) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού μίσθωσης των κυρίων αγόνων και αγόνων ταχυδρομικών γραμμών. 6) Η διεκπεραίωση της διαδικασίας μίσθωσης των αγόνων γραμμών που περιλαμβάνονται στο ετήσιο εγκεκριμένο πρόγραμμα. 7) Η παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων άγονων γραμμών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής των αναδόχων, η παρακολούθηση των δαπανών, η ενημέρωση των τηρουμένων λογιστικών βιβλίων, η εισήγηση επιβολής κυρώσεων για αθετήσεις συμβατικών υποχρεώσεων. 3)Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Θαλασσίων Συγκοινωνιών 1) Η μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας. 2) Η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και η εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο. 3) Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις θαλάσσιες, συγκοινωνίες. 4) Η ανάθεση και παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών για θέματα γενικότερης ανάπτυξης των εσωτερικών θαλασσίων μεταφορών. 5) Η κατάρτιση σχετικών εκθέσεων για την υλοποίηση των αποφάσεων δρομολογήσεων πλοίων, καθορισμού δρομολογίων και η εκτίμηση τυχόν επιπτώσεων. 6) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων. δ . Στο Τμήμα Θαλασσίου Τουρισμού 1) Η μελέτη και εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. 2) Η παρακολούθηση για την εφαρμογή της σχετικής με τα πλοία αναψυχής, επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης, νομοθεσίας. 3) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση του θαλάσσιου τουρισμού μεταξύ ελληνικών λιμένων με κρουαζιερόπλοια και πλοία που εκτελούν περιηγητικά ταξίδια, καθώς και μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωσή τους. 4) Η μέριμνα για το χαρακτηρισμό των πλοίων αναψυχής ως επαγγελματικών σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, τήρηση μητρώου και φακέλων των χαρακτηρισμένων ως πλοίων αναψυχής επαγγελματικής χρήσης, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πλοίων αναψυχής επαγγελματικής χρήσης από άποψη ναύλωσης και δραχμοποίησης συναλλάγματος. ΆΡΘΡΟ 27 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.Η Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών ΄Έργων είναι αρμόδια για το σχεδιασμό ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, το χειρισμό θεμάτων καθορισμού λιμενικών και ελευθέρων ζωνών, τον καθορισμό δικαιωμάτων τιμολογίων και κανονισμών φορτοεκφορτωτικών εργασιών και την παρακολούθηση κάθε θέματος που αφορά στην οργάνωση - ανάπτυξη - διοίκηση - λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμένων της χώρας στα πλαίσια της ασκούμενης από το ΥΕΝ κυβερνητικής εποπτείας, τον έλεγχο της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης των φαρικών τελών και πλοηγικών δικαιωμάτων. 2.Η Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Προγραμματισμού και Υποδομής Λιμένων 2)Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Λιμένων 3)Πλοήγησης 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Υποδομής Λιμένων 1) Η μελέτη σε σχέση με το όλο συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας των λιμενικών προβλημάτων και η εισήγηση μέτρων σχεδιασμού και προγραμματισμού. 2) Η παρακολούθηση της λιμενικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας. 3) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία, στα μέσα φορτοεκφόρτωσης και στα λιμάνια και η μέριμνα προσαρμογής των ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές. 4) Ο προγραμματισμός κατασκευής των απαραίτητων λιμενικών έργων, βελτίωσης των εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισμού των ελληνικών λιμανιών, η εφαρμογή μέτρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών από λιμενικής πλευράς, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές. 5) Ο χειρισμός των θεμάτων, που αφορούν στον χωροταξικό σχεδιασμό και τον καθορισμό λιμενικών και ελευθέρων ζωνών, στην κήρυξη απαλλοτριώσεων και χορήγηση αδειών παραχώρησης χώρων σε τρίτους και στην εκτέλεση έργων στους χώρους αυτούς. 6) Η συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων για την τεχνική συγκρότηση του χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού και των ευκολιών γενικά των λιμανιών. 7) Η τήρηση για κάθε λιμάνι στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων και ο προσδιορισμός των θέσεων που είναι δυνατή η εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών βιομηχανιών μέσα στη χερσαία ζώνη, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ή αρχές. 8) Η έκφραση γνώμης για τη χωροθέτηση και δημιουργία λιμένων και των σχετικών λιμενικών έργων στη χώρα από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και για τις πάσης μορφής παραχωρήσεις στους χώρους αυτών και στις λιμενικές εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο της ενιαίας ναυτιλιακής και λιμενικής πολιτικής της χώρας, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις . 9) Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή λιμενικών έργων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 2)Στο Τμήμα Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Λιμένων 1) Η παρακολούθηση και μελέτη της νομοθεσίας που διέπει τους Οργανισμούς Λιμένων-Λιμενικά Ταμεία και λοιπούς φορείς διοίκησης των λιμένων σε θέματα που αφορούν στην διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των λιμένων της χώρας και ειδικότερα στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών στο πλοίο - φορτίο - επιβάτη. 2) Η εξέταση προσφυγών ενώπιον του ΥΕΝ στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας των Νομικών Προσώπων σε θέματα γενικής εκμετάλλευσης των λιμένων και η υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστήρια. 3) Η επεξεργασία των τιμολογίων των φορτοεκφορτωτικών εργασιών-μηχανημάτων αχθοφορικών, ρυμουλκικών, λεμβουχικών και συναφών δικαιωμάτων, στα ελληνικά λιμάνια, που η εκμετάλλευσή τους δεν ανήκει στους οργανισμούς λιμανιών (ΟΛΠ, ΟΛΘ) και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ελεύθερου ανταγωνισμού στον καθορισμό και την είσπραξη των τιμολογίων αυτών. 4) Ο καθορισμός των τιμολογίων των λιμενικών δικαιωμάτων μικρών σκαφών αναψυχής-αλιευτικών και τουριστικών και των λιμενικών τελών των επιβατών και οχημάτων εσωτερικού-εξωτερικού στους λιμένες της χώρας πλην Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 5) Η απολογιστική παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων των Λιμενικών Ταμείων και η παρακολούθηση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών τους σε τοπικό επίπεδο. 6) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των λιμενικών ταμείων, η έγκριση των κανονισμών οικονομικής διαχείρισής τους. 7) Η συγκέντρωση στοιχείων για το εργατικό δυναμικό και τις διενεργούμενες σε κάθε λιμάνι φορτοεκφορτωτικές εργασίες. 8) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης των φαρικών και πλοηγικών τελών. 9) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης και την οικονομική εκμετάλλευση των Λιμενικών Ταμείων και η παροχή οδηγιών και άλλων στοιχείων σχετικών με την διοίκηση-λειτουργία και εκμετάλλευσή τους. 10) Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τις αναθεωρήσεις τιμών λιμενικών τελών και δικαιωμάτων σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες δημόσιες αρχές. 11) Η παρακολούθηση της τιμολογιακής πολιτικής των λιμένων της χώρας. 3)Στο Τμήμα Πλοήγησης 1) Ο σχεδιασμός της πολιτικής σχετικά με την πλοήγηση πλοίων και η εισήγηση καταλλήλων νομοθετικών μέτρων. 2) Η έγκριση κανονισμών λειτουργίας των πλοηγικών σταθμών και ο καθορισμός των πλοηγικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3) Η οργάνωση του δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων πλοήγησης και η εποπτεία της λειτουργίας τους. 4) Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών της Πλοηγικής Υπηρεσίας. 5) Η συντήρηση σκαφών και λοιπών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας. 6) Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και η σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ). 7) Η τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και ο απογραφικός έλεγχος των κινητών περιουσιακών στοιχείων της Πλοηγικής Υπηρεσίας και των πλοηγικών σταθμών. 8) Η διαχείριση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των πόρων και ο έλεγχος του ΚΠΥ. 9) Η σύσταση και αποκατάσταση των πάγιων προκαταβολών στους πλοηγικούς σταθμούς. 10) Η μέριμνα για κανονική καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού, απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων και τρίτων, παροχή επικουρικών συντάξεων στους δικαιούμενους από το ΚΠΥ. Άρθρο 28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας είναι αρμόδια για τη σύναψη ή κύρωση διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών που αφορούν θέματα ναυτικής εργασίας, για τον καθορισμό των ναυτικών ειδικοτήτων των ναυτικών, για την έκδοση κανονισμών που καθορίζουν την ιεραρχία και τα καθήκοντα του προσωπικού των πλοίων, για τον πειθαρχικό έλεγχο των ναυτικών καθώς και για την έκδοση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας.. 2.Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Μητρώων Ναυτικών και Στελέχωσης Πλοίων 2)Εργασιακών Σχέσεων 3)Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών 4)Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Μητρώων Ναυτικών και Στελέχωσης Πλοίων 1) Η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη στελέχωση ελληνικών πλοίων και τη σύνθεση πληρωμάτων. 2) Η μελέτη και ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ναυτικής εργασίας. 3) Η ρύθμιση θεμάτων τακτικής επιδότησης ανέργων ναυτικών. 4) Η εποπτεία της λειτουργίας και του έργου των Γραφείων Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.). 5) Ο καθορισμός σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών των ειδικοτήτων των Ελλήνων ναυτικών. 6) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την πρόσληψη αλλοδαπών στα ελληνικά πλοία. 7) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Λιμενικών Αρχών Εσωτερικού, Εξωτερικού στον τομέα της στελέχωσης των ελληνικών πλοίων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και της σύνθεσης αλλοδαπών πλοίων στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων. Η εξασφάλιση των ανωτέρω από τις Προξενικές Ελληνικές Αρχές στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν Προξενικές Λιμενικές Αρχές. 8) Η έρευνα, μελέτη και προώθηση μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων που ανάγονται στην απογραφή ναυτικών. 9) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων προς απογραφή ναυτικών και εργατών θαλάσσης και η έκδοση των ναυτικών φυλλαδίων. 10) Η παραλαβή δικαιολογητικών από ενδιαφερομένους αλλά και από τις απογράφουσες Λιμενικές Αρχές για έκδοση αντιγράφων ναυτικών φυλλαδίων και φυλλαδίων εργατών θαλάσσης, ο έλεγχος και η έκδοση αυτών. 11) Η τήρηση των μητρώων απογραφής ναυτικών, εργατών θαλάσσης. 12) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των απογραφομένων από τις Λιμενικές Αρχές ναυτικών, η κατάρτιση και η τήρηση ατομικών φακέλων. 13) Η διαγραφή από τα μητρώα απογραφής ναυτικών ή επαναπογραφή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 14) Η τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για το απασχολούμενο και άνεργο ναυτεργατικό δυναμικό της χώρας. 15) Η μελέτη στοιχείων σύνθεσης αλλοδαπών πλοίων. 2)Στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 1) Η έρευνα των όρων και των συνθηκών εργασίας των ναυτικών στα πλοία, η εισήγηση για λήψη μέτρων, που αφορούν στην προστασία των ναυτικών κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, στην τροφοδοσία, ψυχαγωγία και γενικά στη διαβίωσή τους σε αυτά σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης του Δικαίου σύμβασης ναυτολόγησης. 2) Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των Διεθνών Οργανισμών και η εκπροσώπηση σε αυτούς για θέματα ναυτικής εργασίας. Η μελέτη, εισήγηση και λήψη των απαραίτητων μέτρων. 3) Η μέριμνα για την εκπόνηση και έκδοση κανονισμών που καθορίζουν την ιεραρχία και τα καθήκοντα του προσωπικού των πλοίων στην εκτέλεση της εργασίας. 4) Η παρακολούθηση θεμάτων εργασίας των Ελλήνων ναυτικών στα πλοία υπό ξένη σημαία σε συνεγασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις. 5) Η επικύρωση συλλογικών συμβάσεων καθώς και ειδικών συμφωνιών για ορισμένα πλοία και η λήψη μέτρων που αφορούν την έκδοση των ρυθμιστικών αποφάσεων για θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές. 6) Η μέριμνα για την προαγωγή της τριμερούς συνεργασίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η παρακολούθηση της διαμόρφωσης του Δικαίου Συλλογικών Συμβάσεων στη ναυτική εργασία. 7) Η οργάνωση του συστήματος επίλυσης συλλογικών διαφορών με υποχρεωτική διαιτησία και η μέριμνα για την κήρυξη των σχετικών αποφάσεων ως εκτελεστών, σύμφωνα με τους όρους των Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας και την ισχύουσα νομοθεσία. 8) Η μέριμνα για την έρευνα και επίλυση ατομικών και συλλογικών ναυτεργατικών διαφορών, η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και η κωδικοποίησή της. 9) Η κύρωση Διεθνών Συμβάσεων και η σύναψη Συμφωνιών που αφορούν σε θέματα ναυτικής εργασίας, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από αυτές, σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις. 10) Η τήρηση αρχείου σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ναυτεργατικών οργανώσεων. 11) Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των διεθνών ναυτεργατικών οργανώσεων σε θέματα ναυτικής εργασίας και η μέριμνα για τη λήψη μέτρων σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. 3)Στο Τμήμα Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών 1) Η συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων Εμπορικού Ναυτικού. 2) Η συγκέντρωση του προανακριτικού υλικού που αφορά σε ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται από ναυτικούς πάνω σε πλοία, η μέριμνα για τη συμπλήρωση του υλικού αυτού και τη διαβίβασή του στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. 3) Η παρακολούθηση των αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων και η παραπομπή των παραπάνω περιπτώσεων στα πειθαρχικά συμβούλια. 4) Η εκτέλεση των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων. 5) Ο χειρισμός θεμάτων μετατροπής πειθαρχικών ποινών. 6) Η διαβίβαση των ασκουμένων εφέσεων στα πειθαρχικά συμβούλια. 7) Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση του πειθαρχικού μητρώου των ναυτικών. 4)Στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας. 1) Η επικύρωση μεταβολών στα ναυτολόγια και στα ναυτικά φυλλάδια χωρίς τη σύμπραξη της αρμόδιας αρχής, η έκδοση απόφασης για διόρθωση αιτιολογιών απόλυσης και εσφαλμένων στοιχείων ναυτολόγησης στα ναυτολόγια πλοίων ή στα ναυτικά φυλλάδια, η καταχώρηση στα ναυτικά φυλλάδια της θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία με ξένη σημαία και η ανασύνταξη απολεσθέντων ναυτολογίων. 2) Η διόρθωση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση των στοιχείων των μηχανογραφικών μερίδων των ναυτικών από τα πρωτογενή στοιχεία. 3) Η αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικών σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, που έχει αποκτηθεί πριν ή μετά την απογραφή τους. 4) Η αρχειοθέτηση και φύλαξη των ναυτολογίων των πλοίων, των καταστάσεων πληρωμάτων πλοίων με ξένη σημαία. 5) Η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων θαλάσσιας υπηρεσίας για διάφορες χρήσεις . 6) Ο έλεγχος των αποστελλομένων από το ΝΑΤ φακέλων των προς συνταξιοδότηση ναυτικών και η βεβαίωση της συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας αυτών με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας. ΆΡΘΡΟ 29 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 1.Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών είναι αρμόδια για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, των προγραμμάτων εκπαίδευσης των σπουδαστών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών, για τη χορήγηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, την υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα καθώς και την εποπτεία και έλεγχο καλής λειτουργίας των οικείων Σχολών. 2.Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Προγραμματισμού, Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2)Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν. 3)Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών. 4)Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Προγραμματισμού, Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 1) Η μελέτη των συστημάτων ναυτικής εκπαίδευσης άλλων ναυτιλιακών χωρών και εισήγηση μέτρων για την οργάνωση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό της βασικής εκπαίδευσης των σπουδαστών καθώς και της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ναυτικών, με ανάλογη προσαρμογή στις διεθνείς απαιτήσεις. 2) Η μελέτη ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης και χωροταξικής κατανομής των Σχολών Ε.Ν. 3) Η επεξεργασία στοιχείων για την είσοδο, εξέλιξη και έξοδο από το ναυτικό επάγγελμα των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού και των υποκειμένων σε εκπαίδευση και εξετάσεις κατωτέρων πληρωμάτων και ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων για την κάλυψη των αναγκών της ναυτιλίας σε προσωπικό. 4) Η κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας και προγραμμάτων εκπαίδευσης των Δημοσίων Σχολών Ε.Ν. και η παροχή σχετικών οδηγιών. 5) Η επιλογή ή έκδοση, αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός όλων γενικά των εκπαιδευτικών κειμένων, βιβλίων και βοηθημάτων για τα διδασκόμενα στις σχολές και στα Κέντρα μαθήματα. 6) Η διατύπωση προτάσεων σύστασης των αναγκαίων θέσεων του διοικητικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού των Σχολών Ε.Ν. 7) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων εισαγωγής στις σχολές Ε.Ν. 8) Η εισήγηση επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση. 9) Ο χειρισμός των θεμάτων ισοτιμιών τίτλων σπουδών Ναυτικών Σχολών εξωτερικού. 10) Η συγκρότηση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) και η ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του. 11) Ο καθορισμός ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων των σπουδαστών, της μορφής, της διάρκειας και των όρων πρακτικής άσκησής τους. 2)Στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν. 1) Η μελέτη και υλοποίηση μέτρων που αποσκοπούν στην προσέλευση νέων στις παραγωγικές σχολές Ε.Ν. και στην προβολή του θεσμού της Ναυτικής Εκπαίδευσης. 2) Η μέριμνα για την εισαγωγή, κατανομή και μετεγγραφή σπουδαστών και μαθητών στις διάφορες μονάδες της Δημόσιας και Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης. 3) Η εποπτεία και ο έλεγχος λειτουργίας των σχολών, τήρησης των Κανονισμών εκπαίδευσης και Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφαρμογής των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων. 4) Η εισήγηση μέτρων βελτίωσης της ενδιαίτησης, ψυχαγωγίας κοινωνικών εκδηλώσεων και γενικότερα της διαβίωσης των σπουδαστών και μαθητών. 5) Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων εκπαιδευτικών Επιθεωρήσεων. 6) Ο προγραμματισμός και η διαδικασία εκτέλεσης των εκπαιδευτικών ταξιδιών σε συνεργασία με τις εφοπλιστικές ενώσεις. 7) Η τήρηση δυναμολογίου σπουδαστών των σχολών Ε.Ν. 8) Η θεώρηση και ο έλεγχος των υπηρεσιακών βιβλίων, εντύπων, τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών που εκδίδονται από ιδιωτικές σχολικές μονάδες Εμπορικού Ναυτικού. 9) Ο έλεγχος του εκπαιδευτικού προσωπικού, του κτιριολογικού, τεχνολογικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ιδιωτικών σχολών Ε.Ν. 10) Η διενέργεια και ομαλή διεξαγωγή, πτυχιακών και προαγωγικών εξετάσεων από τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες. 11) Η φύλαξη του αρχείου των ιδιωτικών σχολών που διέκοψαν τη λειτουργία τους και η έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 12) Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). 13) Η μέριμνα για τη σύσταση στο ΥΕΝ και στις δημόσιες σχολές Ε.Ν. παγίων προκαταβολών από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ). 14) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις επιδοτήσεις σπουδαστών. 15) Ο προγραμματισμός των αναγκαίων ειδών εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισμού των ΔΣΕΝ, η συνδρομή στην εκπόνηση τεχνικοοικονομικών προδιαγραφών, η παρακολούθηση της πραγματοποίησης των προμηθειών και η μέριμνα για τη διάθεση των ειδών και την απογραφή τους. ιστιστ) Η σύνταξη και παρακολούθηση της εκτέλεσης προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3)Στο Τμήμα Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών 1) Η συγκέντρωση στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν στις προϋποθέσεις, στα προσόντα και στη διαδικασία απόκτησης των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, καθώς και στην καθιέρωση νέων αποδεικτικών. 2) Ο καθορισμός των εξεταστικών περιόδων για τη χορήγηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. 3) Η συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών, η διεξαγωγή των εξετάσεων και η έκδοση και επικύρωση των αποτελεσμάτων. 4) Η παρακολούθηση εργασιών διεθνών οργανισμών και η συνεργασία με φορείς εσωτερικού και εξωτερικού σε θέματα χορήγησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος. 5) Ο καθορισμός των παρεχομένων δικαιωμάτων εργασίας στους κατόχους αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας. 6) Η αναγνώριση ξένων διπλωμάτων των υπηρετούντων σε ελληνικά πλοία. 4)Στο Τμήμα Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας. 1) Η έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων. 2) Η τήρηση ατομικών φακέλων, μητρώων, ονομαστικών ευρετηρίων και συναφών στοιχείων των κατόχων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και η μέριμνα συνεχούς ενημέρωσης αυτών. 3) Η μέριμνα για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας. 4) Η έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με την SΤCW 95. 5) Η είσπραξη και απόδοση στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) των χρηματικών ποσών από τη διάθεση διατιμημένων εντύπων και ενσήμων, η τήρηση και παρακολούθηση όλων των λογιστικών βιβλίων και παραστατικών. Η διαχείριση λοιπών εσόδων. ΆΡΘΡΟ 30 ΚΛΑΔΟΣ Δ΄ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Ο Κλάδος Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων συντονίζει τον έλεγχο των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών, τον έλεγχο ασφαλούς διαχείρισης εταιρειών και πλοίων, τον έλεγχο έγκρισης και θεώρησης σχεδίων και μελετών και παρακολούθησης ναυπηγουμένων, μετασκευαζομένων ή αρχικά επιθεωρουμένων πλοίων, την έγκριση των υλικών κατασκευής και μέσων εξοπλισμού των πλοίων, την επιθεώρηση και έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας τους. ΆΡΘΡΟ 31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ασφαλούς διαχείρισης των εταιρειών και πλοίων, την αναγνώριση και παροχή εξουσιοδότησης σε Οργανισμούς και άλλους φορείς για την επιθεώρηση των πλοίων και των ναυτιλιακών εταιρειών. 2.Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Δικαστικού και Κανονισμών 2)Διεθνών Οργανισμών και Νηογνωμόνων 3)Ελέγχου Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων 4)Διαχείρισης Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και Αρχείου Πλοίων 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Δικαστικού και Κανονισμών 1) Η διενέργεια κάθε διαδικαστικής πράξης για επιβολή κυρώσεων σε υπευθύνους παραβάσεων. 2) Η έκδοση των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων και η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3) Η κατάρτιση νομοθετικών ρυθμίσεων για θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου καθώς και η κωδικοποίηση διατάξεων και κανονισμών σε θέματα τεχνικής φύσεως. 4) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας επί θεμάτων αρμοδιότητας του κλάδου καθώς και η ενημέρωση των αρμοδίων Τμημάτων των Διευθύνσεων του Κλάδου και του ΥΕΝ καθώς και των Λιμενικών Αρχών, Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ), Οργανισμών και λοιπών ενδιαφερομένων για κάθε μεταβολή των ισχυουσών διατάξεων. 2)Στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Νηογνωμόνων 1) Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Κλάδου στους Διεθνείς Οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2) Η συμμετοχή στις διακρατικές συμφωνίες σε θέματα αρμοδιότητας του Κλάδου καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής των παραπάνω συμφωνιών. 3) Η εξέταση των προϋποθέσεων αναγνώρισης και παροχής εξουσιοδότησης σε Νηογνώμονες και άλλους φορείς για την επιθεώρηση πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4) Η παρακολούθηση εποπτεία και έλεγχος του έργου και της δραστηριότητας των εξουσιοδοτημένων Νηογνωμόνων σε συνεργασία με τις λοιπές Διευθύνσεις του Κλάδου, η εισήγηση και λήψη των επιβαλλομένων μέτρων σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων. 3)Στο Τμήμα Ελέγχου Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων 1) Η επιθεώρηση των ναυτιλιακών εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 2) Η επιθεώρηση των πλοίων στον τομέα ασφαλούς διαχείρισης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών συμμόρφωσής τους. 4)Στο Τμήμα Διαχείρισης Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και Αρχείου Πλοίων 1) Η τήρηση του ειδικού Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και η εν γένει διαχείρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 2) Η είσπραξη των προβλεπομένων τελών και η καταχώρησή τους στα τηρούμενα βιβλία. 3) Η καταχώρηση των παραστατικών, των τελών και των αποζημιώσεων που προέρχονται από επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) στα βιβλία του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων. 4) Ο προέλεγχος των δικαιολογητικών για την καταβολή των απαιτουμένων αποζημιώσεων στα μέλη των ΤΚΕΠ, η αποστολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση για έλεγχο και η ενταλματοποίηση τους και η πληρωμή των δικαιούχων. 5) Η απόδοση των κρατήσεων επί των αποζημιώσεων των επιθεωρητών του Κλάδου και των μελών ΤΚΕΠ στα αντίστοιχα ταμεία. 6) Η εκτέλεση των προβλεπομένων δαπανών, η έκδοση των απαιτουμένων εγκριτικών αποφάσεων, η προώθηση για έλεγχο των προβλεπομένων δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση, η ενταλματοποίηση και πληρωμή της δαπάνης. 7) Η διάθεση των εντύπων και ενσήμων του ΝΑΤ, η είσπραξη και απόδοση των εισπραττομένων χρημάτων, καθώς και η τήρηση των σχετικών παραστατικών. 8) Η τήρηση τον γενικού αρχείου πλοίων που παρακολουθούνται από τον Κλάδο, και η τήρηση των στοιχείων και βιβλίων. ΆΡΘΡΟ 32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.Η Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ναυπηγικών κατασκευών, μετασκευών, μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και καταμέτρησης των πλοίων καθώς επίσης και για τον χειρισμό θεμάτων πυράντοχης υποδιαίρεσης και πυρασφάλειας των πλοίων. 2.Η Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Ναυπηγικών Κατασκευών, Μετασκευών και Καταμέτρησης Πλοίων, 2)Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, 3)Πυρασφάλειας, 4)Εξοπλισμού Πρόληψης Ρύπανσης της Θάλασσας και Φορτίων. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών-Κατασκευών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Ναυπηγικών Κατασκευών, Μετασκευών και Καταμέτρησης Πλοίων 1) Ο έλεγχος, η έγκριση και η θεώρηση των σχεδίων, μελετών, υπολογισμών, προδιαγραφών και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε ναυπηγούμενο, μετασκευαζόμενο, αρχικά επιθεωρούμενο πλοίο. 2) Η χορήγηση άδειας για έναρξη εργασιών ναυπήγησης ή μετασκευής πλοίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3) Η παρακολούθηση και εξέλιξη της πορείας των εργασιών κατασκευής των ναυπηγούμενων, μετασκευαζόμενων ή επισκευαζόμενων πλοίων. 4) Ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πλοίων κρατικού ενδιαφέροντος εφ όσον ζητηθεί. 5) Η τήρηση των απαραιτήτων στοιχείων για τα πλοία που τελούν υπό κατασκευή ή μετασκευή ή προς αναγνώριση ως ελληνικά επιβατηγά. 6) Ο έλεγχος και η θεώρηση των προβλεπομένων για την αναγνώριση πλοίων ως ελληνικών επιβατηγών, σχεδίων, μελετών και συναφών στοιχείων. 7) Ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων της Άδειας Σκοπιμότητας που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση. 8) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πειραμάτων ευσταθείας των πλοίων. 9) Η αρχική επιθεώρηση και η έκδοση των πιστοποιητικών γραμμών φόρτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. 10) Η καταμέτρηση και ανακαταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η σήμανση της γραμμής χωρητικότητας, όπου απαιτείται, και η έκδοση των αντιστοίχων πιστοποιητικών. 11) Ο έλεγχος των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και μελετών καταμέτρησης πλοίων που εκπονούνται από διπλωματούχους ή πτυχιούχους ναυπηγούς ή από εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς και η έκδοση των αντιστοίχων πιστοποιητικών. 12) Ο έλεγχος των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, μελετών και πιστοποιητικών καταμέτρησης και ανακαταμέτρησης πλοίων, που εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές. 13) Ο έλεγχος, μελέτη και γνωμάτευση καταλληλότητας επί παντός καινοφανούς τύπου πλοίου, σκάφους ή κατασκευής επί ή υπό την επιφάνεια της θάλασσας. 14) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με πλοία που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές αυτών. 15) Η αρχική έκδοση των πιστοποιητικών ασφαλείας κατασκευής των φορτηγών πλοίων και των συναφών πιστοποιητικών απαλλαγής. 2)Στο Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1) Ο έλεγχος, η έγκριση και η θεώρηση των σχεδίων, μελετών, υπολογισμών, προδιαγραφών και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε ναυπηγούμενο, μετασκευαζόμενο, αρχικά επιθεωρούμενο πλοίο. 2) Η παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των εργασιών κατασκευής των ναυπηγούμενων, μετασκευαζόμενων πλοίων, σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες. 3) Η σύνταξη των αποσπασμάτων εκθέσεων αναγνώρισης επιβατηγών πλοίων. 4) Η αρχική επιθεώρηση και η έκδοση των πιστοποιητικών ανυψωτικών μέσων των πλοίων. 3)Στο Τμήμα Πυρασφάλειας 1) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην πυράντοχη υποδιαίρεση και τα μέσα και συστήματα πυρασφαλείας των πλοίων. 2) Ο έλεγχος των σχεδίων, μελετών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στην πυράντοχη υποδιαίρεση και τα μέσα και συστήματα πυρασφαλείας των υπό ναυπήγηση ή μετασκευή ή αρχική επιθεώρηση τελούντων πλοίων και η έγκρισή τους. 3) Ο έλεγχος και η έγκριση των υλικών κατασκευής και μέσων εξοπλισμού των πλοίων. 4)Στο Τμήμα Εξοπλισμού Πρόληψης Ρύπανσης της Θάλασσας και Φορτίων 1) Η μελέτη και ο χειρισμός τεχνικών θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στα πλοία. 2) Ο έλεγχος και η θεώρηση των σχεδίων, μελετών και τεχνικών εγχειριδίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για κάθε ναυπηγούμενο, μετασκευαζόμενο πλοίο καθώς και των φορτίων. 3) Η αρχική επιθεώρηση και έκδοση των πιστοποιητικών πρόληψης ρύπανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 4) Η διενέργεια των αρχικών επιθεωρήσεων για την έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών των πλωτών ευκολιών υποδοχής και επεξεργασίας καταλοίπων και λυμάτων. 5) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ασφαλή μεταφορά χύδην υγρών επικινδύνων φορτίων, αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών. 6) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ασφαλή μεταφορά υγροποιημένων αερίων, η διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων και η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας. 7) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων ασφαλούς μεταφοράς συσκευασμένων επικινδύνων φορτίων και η έκδοση εγγράφων συμμόρφωσης ή βεβαιώσεων καταλληλότητας. ΆΡΘΡΟ 33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1.Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων είναι αρμόδια για την επιθεώρηση των πλοίων σε θέματα ναυπηγικά, ναυτιλιακού εξοπλισμού, σωστικών μέσων και πυρασφάλειας και για την έκδοση των προβλεπομένων Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) ή πιστοποιητικών. 2.Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων Πλοίων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων 2)Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών. 3)Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, Σωστικών Μέσων και Πυρασφάλειας και Ενδιαίτησης Υγιεινής. 4)Τηλεπικοινωνιών Πλοίων. 5)Συντονισμού και Ελέγχου Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων και Κλιμακίου Εκτάκτων Επιθεωρήσεων. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων Πλοίων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων 1) Η εκτέλεση των προβλεπομένων στο ναυπηγικό τομέα επιθεωρήσεων και ελέγχων των πλοίων και του εξαρτισμού τους και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 2) Η διενέργεια επιθεωρήσεων σε περιπτώσεις βλαβών και ζημιών των πλοίων. 3) Η διενέργεια τακτικών και εκτάκτων επιθεωρήσεων των πλοίων για έλεγχο των γραμμών φόρτωσης και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 4) Η παρακολούθηση του έργου των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών στον τομέα των ναυπηγικών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. 5) Ο έλεγχος των μέσων πρόσδεσης και ασφάλισης του φορτίου. 6) Η έκδοση- ανανέωση των πιστοποιητικών ασφαλείας κατασκευής των φορτηγών πλοίων και των συναφών πιστοποιητικών απαλλαγής. 2)Στο Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών 1) Η εκτέλεση των προβλεπομένων στο μηχανοηλεκτρολογικό τομέα και στα συναφή με τον τομέα αυτόν συστήματα επιθεωρήσεων και ελέγχων των πλοίων καθώς και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 2) Η διενέργεια μηχανοηλεκτρολογικών επιθεωρήσεων σε περιπτώσεις βλαβών και ζημιών. 3) Η τακτική επιθεώρηση των ανυψωτικών μέσων των πλοίων και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. 4) Η παρακολούθηση του έργου των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών. 5) Ο έλεγχος των διατάξεων αυτοματισμού ή τηλεχειρισμού μηχανημάτων των πλοίων και η χορήγηση των σχετικών βεβαιώσεων. 6) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των μικρών σκαφών. 3)Στο Τμήμα Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, Σωστικών Μέσων, Πυρασφάλειας και Ενδιαίτησης Υγιεινής. 1) Η επιθεώρηση του ναυτιλιακού εξοπλισμού, σωστικών μέσων και πυρασφάλειας και ενδιαίτησης υγιεινής και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 2) Ο έλεγχος και η έγκριση των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που αφορούν στα σωστικά μέσα των υπό ναυπήγηση ή μετασκευή ή αρχική επιθεώρηση τελούντων πλοίων. 3) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών κατασκευής των ναυπηγούμενων και μετασκευαζόμενων πλοίων που αφορούν το ναυτιλιακό τομέα και τα σωστικά μέσα. 4) Η διενέργεια επιθεωρήσεων σε περιπτώσεις βλαβών και ζημιών σε πλοία οι οποίες αφορούν το ναυτιλιακό εξοπλισμό. 5) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των υπό εξουσιοδοτημένων εταιρειών και συνεργείων ενεργούμενων επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης των σωστικών κατ πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 6) Ο υπολογισμός της μεταφορικής ικανότητας των σωσιβίων λέμβων, πνευστών σχεδιών και πλευστικών συσκευών. 7) Ο υπολογισμός του αριθμού επιβατών και επιβαινόντων των επιβατηγών πλοίων. 8) Ο έλεγχος και η παροχή εξουσιοδότησης σε εταιρείες και συνεργείων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 9) Η παρακολούθηση οποιασδήποτε μεταβολής των χώρων και μέσων ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος. 10) Ο έλεγχος και η θεώρηση των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις σχεδίων και μελετών που αφορούν τους χώρους ενδιαίτησης και υγιεινής επιβατών και πληρώματος. 11) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών κατασκευής των ναυπηγούμενων και μετασκευαζόμενων πλοίων σε θέματα ενδιαίτησης και υγιεινής των επιβατών και πληρώματος. 12) Η έκδοση πιστοποιητικών ασφαλείας εξαρτισμού φορτηγών πλοίων και των συναφών πιστοποιητικών απαλλαγής. 13) Η παρακολούθηση του έργου των εξουσιοδοτημένων Οργανισμών στον τομέα των ναυτιλιακών επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. 4)Στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Πλοίων 1) Η μελέτη και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις πλοίων και σωστικών μέσων και τα μέσα ενδοσυνεννόησης. 2) Η παρακολούθηση, μελέτη και αξιολόγηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών εμπορικών πλοίων και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων. 3) Η διενέργεια αρχικών και τακτικών επιθεωρήσεων στον τομέα τηλεπικοινωνιών και η έκδοση των προβλεπομένων πιστοποιητικών. 4) Ο έλεγχος και η παροχή εξουσιοδότησης εταιρειών και συνεργείων για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και εργασιών συντήρησης του ραδιοεξοπλισμού των σωστικών μέσων των πλοίων και των εταιρειών που αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη ξηράς των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων των πλοίων. 5) Η έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών σταθμών των εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 6) Ο έλεγχος και η θεώρηση των ημερολογίων των τηλεπικοινωνιακών σταθμών των εμπορικών πλοίων. 7) Ο έλεγχος των παραβάσεων των χειριστών ραδιοεπικοινωνιών των εμπορικών πλοίων. 8) Ο έλεγχος των εκθέσεων των διενεργουμένων από τους εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς και τα ΤΚΕΠ επιθεωρήσεων. 9) Η χορήγηση ή ανάκληση των Διακριτικών Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ). 10) Ο έλεγχος δικαιολογητικών και η εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάκληση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος (ΔΔΣ). 5)Στο Τμήμα Συντονισμού και Ελέγχου Τοπικών Κλιμακίων Επιθεωρήσεων Πλοίων και Κλιμακίου Εκτάκτων Επιθεωρήσεων. 1) Η προώθηση γενικότερων θεμάτων αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας Διευθύνσεων του Κλάδου και η εισήγηση τρόπου αντιμετώπισής τους. 2) Η έκδοση εγκυκλίων διαταγών ή εγγράφων για ενημέρωση και παροχή γενικών οδηγιών προς τους ενδιαφερομένους. 3) Η εποπτεία και παρακολούθηση του έργου των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) και η ενημέρωση αυτών και των Λιμενικών Αρχών επί σχετικών θεμάτων. 4) Η έκδοση, θεώρηση και παράταση ισχύος των προβλεπομένων από τις διατάξεις της εσωτερικής Νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων, Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) και Πιστοποιητικών Ασφαλείας Επιβατηγών Πλοίων, καθώς και κάθε κατηγορίας Πιστοποιητικών Ασφαλείας των πλοίων ή Πιστοποιητικών Απαλλαγής αυτών αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων του Κλάδου. 5) Η έκδοση της προβλεπόμενης έκθεσης αναγνώρισης πλοίου ως ελληνικού επιβατηγού. 6) Η διενέργεια ελέγχων και εκτάκτων επιθεωρήσεων των υπό ξένη σημαία πλοίων στα πλαίσια των ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. 7) Η διενέργεια ελέγχων και εκτάκτων επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία εμπορικών πλοίων. ΆΡΘΡΟ 34 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συντονίζει τις οργανικές μονάδες που ανήκουν σ΄ αυτήν για την προώθηση των θεμάτων πολιτικού προσωπικού, τις διαδικασίες του νομοθετικού έργου, την υλοποίηση των προμηθειών και την τεχνική υποστήριξη και επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την εποπτεία των ασφαλιστικών οργανισμών . ΆΡΘΡΟ 35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πολιτικού προσωπικού, τη στελέχωση των οργανικών μονάδων με πολιτικό προσωπικό και την εκπαίδευση και επιμόρφωσή του. 2.Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Πολιτικού Προσωπικού 2)Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης 3)Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού 1) Ο χειρισμός θεμάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως πολιτικού προσωπικού στο Υ.Ε.Ν. και στα ΝΠΔΔ αρμοδιότητάς του. 2) Η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αναφέρεται στα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου. 3) Η τήρηση προσωπικού μητρώου των πολιτικών υπαλλήλων. 4) Η εισήγηση και παραπομπή στα Υπηρεσιακά Συμβούλια θεμάτων για τα οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία απόφαση ή γνωμοδότησή τους καθώς και των πειθαρχικών υποθέσεων. 5) Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του πάσης φύσεως πολιτικού προσωπικού, η πρόβλεψη της αριθμητικής εξέλιξής του και η προώθηση και η προώθηση των προτάσεων προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών. 6) Η εποπτεία στο χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υ.Ε.Ν. 2)Στο Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης 1) Ο χειρισμός θεμάτων πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. 2) Η τήρηση προσωπικού μητρώου του εκπαιδευτικού προσωπικού. 3) Η εισήγηση και παραπομπή στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θεμάτων για τα οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία απόφαση ή γνωμοδότησή του καθώς και των πειθαρχικών υποθέσεων. 4) Η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αναφέρεται στα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού. 5) Οι προτάσεις προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών για την αριθμητική σύνθεση του προσωπικού στις υπηρεσίες και η παροχή στοιχείων για τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού. 3)Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού 1) Η οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων, σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. 2) Η ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης , επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων ΥΕΝ και ΝΠΔΔ, αρμοδιότητας ΥΕΝ. 3) Η μέριμνα για τον ορισμό του διδακτικού προσωπικού σε εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελεί το Υπουργείο, ή τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. 4) Η μετάφραση εγγράφων και κειμένων από ξένη γλώσσα στην ελληνική και αντίστροφα καθώς και η δακτυλογράφησή τους. 5) Η μεταφραστική υποστήριξη υπηρεσιών του ΥΕΝ σε συνέδρια, συνεντεύξεις και υποδοχές. ΆΡΘΡΟ 36 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών έχει ως αποστολή την οργάνωση των υπηρεσιών του ΥΕΝ και την προώθηση του νομοθετικού έργου του. 2.Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Διοικητικής Οργάνωσης 2)Απλούστευσης Διαδικασιών και Ποιότητας Υπηρεσιών 3)Σχέσεων Διοίκησης - Πολιτών. 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω. 1)Στο Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης 1) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών ΥΕΝ. 2) Η μέριμνα για την οργάνωση των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 3) Η προώθηση των νομοθετικών κειμένων, η παρακολούθηση της διαδικασίας τους καθώς και η καταγραφή του νομοθετικού έργου του Υπουργείου. 4) Η επεξεργασία στοιχείων των αναγκών του Υπουργείου και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων σε θέσεις πολιτικού προσωπικού, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων καθώς και καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης και η τήρηση πινάκων μεταβολών προσωπικού. 5) Η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων καθώς και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΥΕΝ και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων. 6) Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση, από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, της νομοθεσίας. 7) Η παρακολούθηση και μελέτη της νομοθεσίας που αφορά το ΥΕΝ και τα ΝΠΔΔ αρμοδιότητάς του σε θέματα που αφορούν στη διοίκηση και οργάνωσή τους 8) Ο απολογισμός και ο προγραμματισμός του έργου του ΥΕΝ. 9) Η επεξεργασία προτάσεων επιτροπών ή ομάδων εργασίας νομοθετικών ρυθμίσεων. 10) Η παρακολούθηση και τήρηση της νομολογίας, η εξέταση προσφυγών ενώπιον του ΥΕΝ στα πλαίσια της ασκούμενης εποπτείας των ΝΠΔΔ στα θέματα οργάνωσης και συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων και η υποβολή προτάσεων στα αρμόδια δικαστήρια. 2)Στο Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Ποιότητας Υπηρεσιών 1) Ο χειρισμός θεμάτων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 2) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών καθώς και μέτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας. 3) Η εφαρμογή του Κανονισμού Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΑΔΥ). 4) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων και προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 5) Η μέριμνα για την οργάνωση, εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση-ψηφιοποίηση των αρχείων των υπηρεσιών. 6) Η μέριμνα για την ενθάρρυνση του προσωπικού στη σύνταξη μελετών ή προτάσεων και η εισήγηση για την απονομή ηθικών αμοιβών γι΄ αυτές. 7) Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου. 3)Στο Τμήμα Σχέσεων Διοίκησης-Πολιτών 1) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου. 2) Η έκδοση και διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγιών σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. 3) Η αναγραφή σε όλα τα έγγραφα που αφορούν δυσμενείς για τους πολίτες διοικητικές ενέργειες, των διοικητικών και ένδικων μέσων προστασίας τους, 4) Η έγκαιρη εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες. 5) Η υποδοχή και πληροφόρηση των πολιτών. 6) Η διάθεση χαρτοσήμων, ενσήμων και υπεύθυνων δηλώσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. ΆΡΘΡΟ 37 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.Η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων έχει ως αποστολή τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των προμηθειών και την τεχνική υποστήριξη και επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του ΥΕΝ. 2.Η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών 2)Υλοποίησης Προμηθειών 3)Τεχνικών Προδιαγραφών 4)Κτιριακών Εγκαταστάσεων 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω. 1)Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών 1) Η σύνταξη, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις και υπηρεσίες ΥΕΝ, των προτάσεων για τις προμήθειες ΥΕΝ, από πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και λοιπών Κεφαλαίων και Ειδικών Λογαριασμών αρμοδιότητας ΥΕΝ. 2) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. 3) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαγωνισμών που εκτελούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 4) Η μέριμνα για την έκδοση των οικείων αποφάσεων ανάληψης πιστώσεων για τα υπό προμήθεια είδη. 5) Η συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών, Παραλαβών, Παρακολούθησης υλοποίησης συμβάσεων και ο ορισμός εμπειρογνωμόνων. 2)Στο Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών 1) Η υλοποίηση όλων των προμηθειών του ΥΕΝ και η προώθησή τους αρμοδίως. 2) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των αποθηκών με τα απαραίτητα υλικά και εφόδια και η τήρηση των σχετικών καρτελών. 3) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση όλων των παραστατικών και δικαιολογητικών δαπανών και η υποβολή τους στις υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου προς ενταλματοποίηση. 4) Η έκδοση τακτικών ενταλμάτων πληρωμής και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 5) Η προώθηση των δικαιολογητικών στην Τράπεζα της Ελλάδος, για άνοιγμα πίστωσης στις περιπτώσεις προμήθειας ειδών προέλευσης εξωτερικού και καταβολής σχετικής δαπάνης σε συνάλλαγμα. 6) Η αποστολή απολογιστικών στοιχείων και δικαιολογητικών στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7) Η μέριμνα για την εκποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου. 3)Στο Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών 1) Η μέριμνα για την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τα υπό προμήθεια αγαθά και τις υπό εκτέλεση εργασίες ΥΕΝ. 2) Η μέριμνα για την οργάνωση αρχείου τεχνικών προδιαγραφών για τα πάσης φύσεως αγαθά. 3) Ο μακροσκοπικός έλεγχος και η επισημοποίηση με μολυβδοσφραγίδα των δειγμάτων των προμηθευτών ή της εργασίας και η προώθησή τους στις αρμόδιες επιτροπές. 4) Ο μικροσκοπικός έλεγχος και οι ειδικές εργαστηριακές δοκιμές, όταν απαιτείται, από τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας των αγαθών και τις υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές. 5) Η διαβίβαση των τεχνικών προδιαγραφών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και παρακολούθηση της πορείας τους μέχρι την έγκρισή τους. 4)Στο Τμήμα Κτιριακών Εγκαταστάσεων 1) Η κατάρτιση και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στον τομέα κτιριακών εγκαταστάσεων του ΥΕΝ. 2) Η εξασφάλιση οικοπέδων για την ανέγερση κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών και εκπαιδευτικών συγκροτημάτων του ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών. 3) Η τήρηση μητρώου παραχωρηθέντων οικοπέδων για τη στέγαση υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών και η μέριμνα για την εξασφάλισή τους. 4) Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, η σύνταξη τεχνοοικονομικών προδιαγραφών, η προκήρυξη και διενέργεια διαγωνισμών και η σύναψη συμβάσεων. 5) Η παρακολούθηση εκπόνησης μελετών και κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων. 6) Η τεχνική επιθεώρηση και εισήγηση βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών και η εκπόνηση σχετικών μελετών. 7) Η οργάνωση μονίμων συνεργείων αντιμετώπισης περιορισμένης έκτασης, επείγουσας ή ειδικής φύσης κτιριακών έργων. 8) Ο τεχνικός έλεγχος της καταλληλότητας των κτιρίων που μισθώνονται για τη στέγαση των υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν. και των Λιμενικών Αρχών. ΆΡΘΡΟ 38 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1.Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών είναι αρμόδια για την ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών, για τη διασφάλιση των πόρων των Ασφαλιστικών Οργανισμών και την ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη των Ελλήνων ναυτικών και των οικογενειών τους. 2.Η Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Ασφάλισης Ναυτικών 2)Πρόνοιας Ναυτικών 3)Οικονομικής Μέριμνας Οργανισμών Ασφάλισης και Πρόνοιας 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Ασφάλισης Ναυτικών. 1) Η παρακολούθηση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε θέματα ασφάλισης των Ελλήνων ναυτικών και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών παροχής της. 2) Η εποπτεία και η μέριμνα για τη διασφάλιση των πόρων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των λοιπών Ταμείων. 3) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών που εργάζονται σε πλοία με ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ. 4) Η εισήγηση μέτρων βελτίωσης της νομοθεσίας σε θέματα ασφάλισης Ελλήνων ναυτικών. 5) Η συμπλήρωση δελτίων Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης) και η παραπέρα προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. 2)Στο Τμήμα Πρόνοιας Ναυτικών 1) Η εισήγηση σε θέματα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης των Ελλήνων ναυτικών και των οικογενειών τους. 2) Η εποπτεία του Οίκου Ναύτου σε θέματα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης. 3) Η μέριμνα παροχής επιδομάτων ανεργίας στους άνεργους Έλληνες ναυτικούς σε συνεργασία με τη συναρμόδια Διεύθυνση. 4) Η μέριμνα για την κατάρτιση δικογραφιών για διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν ατυχήματα σε Έλληνες ναυτικούς, η εισήγηση μέτρων για τον περιορισμό των ατυχημάτων .και η διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων εκείνων που απεβίωσαν ή εξαφανίστηκαν στην αλλοδαπή. 5) Η μέριμνα για την περίθαλψη, παλιννόστηση και λήψη κάθε μέτρου προστασίας ναυαγών ή αναξιοπαθούντων στην αλλοδαπή Ελλήνων ναυτικών. 3)Στο Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας Οργανισμών Ασφάλισης και Πρόνοιας 1) Η εποπτεία της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών και της Εστίας Ναυτικών. 2) Η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού όλων των Οργανισμών Ασφάλισης και Πρόνοιας και η έγκριση αποφάσεων δαπανών τους, όπου προβλέπεται. ΆΡΘΡΟ 39 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.ΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1.Η Διεύθυνση Π.ΑΜ. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: 1)Πολιτικής Σχεδίασης 2)Σχεδίασης ΝΑΤΟ 3)Επιτάξεων και Ναυλώσεων 4)Πολιτικής Άμυνας 5)Γραμματείας 2.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Π.ΑΜ. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης διέπονται από τις ειδικές διατάξεις του αρθ.15 του Ν.Δ.17/74 Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (Α΄ 236), του Π.Δ. 941/80 Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διεύθυνσης ΠΣΕΑ του ΥΕΝ (Α΄237), το Ν. 2344/95 Περί Πολιτικής Προστασίας (Α΄212), το νέο Κανονισμό Αλληλογραφίας Εθνικού Διαβαθμισμένου Υλικού (ΚΑΕΔΥ) για τις Ένοπλες Δυνάμεις το Ν. 2641/98 Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις (Α΄211). 3.Οι παραπάνω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Η μελέτη, κατάρτιση και βελτίωση της σχεδίασης του ΥΕΝ, σε συνεργασία με ΓΕΕΘΑ-ΓΕΝ με σκοπό την ομαλή και ταχεία μετάπτωση της χώρας από την ειρηνική στην πολεμική περίοδο. 2)Στο Τμήμα Σχεδίασης ΝΑΤΟ Η παρακολούθηση των αρμοδίων οργάνων του ΝΑΤΟ με σκοπό την αξιοποίηση και χρησιμοποίηση της Εμπορικής Ναυτιλίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. 3)Στο Τμήμα Επιτάξεων και Ναυλώσεων Η μελέτη οργάνωσης των θαλασσίων μεταφορών της χώρας σε ειρηνική και πολεμική περίοδο. 4)Στο Τμήμα Πολιτικής Άμυνας Η οργάνωση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας ΥΕΝ με σκοπό την προαγωγή της πολιτικής άμυνας και την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα πολιτικής άμυνας. 5)Στο Τμήμα Γραμματείας Η μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη και διαφύλαξη του εισερχόμενου και εξερχόμενου διαβαθμισμένου και αδιαβάθμιστου υλικού. ΆΡΘΡΟ 40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών είναι αρμόδια για επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων πλοίων, πλωτών μέσων, προσώπων, εργοστασίων, ναυπηγείων καθώς και κάθε είδους επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων, ναυλώσεις πλοίων και πλωτών μέσων για τις Στρατιωτικές και γενικά τις Κρατικές ανάγκες. Ασκεί δε κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον Α.Ν.. 2006/39 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4442/29 Περί στρατιωτικών Εισφορών και ναυλώσεων (Α΄430). 2.Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: (Σε περίοδο όμως κρίσεως ή Εκτάκτων αναγκών είναι δυνατόν να συγκροτηθούν τέσσερα επί πλέον τμήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις). 1)Επιτάξεων Πλοίων και Προσωπικού 2)Ναυλώσεων Πλοίων 3)Διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής Επιτάκτων Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) 3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της όπως πιο κάτω: 1)Στο Τμήμα Επιτάξεων Πλοίων και Προσωπικού 1) Οι επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων πλοίων και πλωτών μέσων. 2) Οι επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων προσωπικού για λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού. 3) Οι επιτάξεις και λύσεις επιτάξεων εργοστασίων-ναυπηγείων. 4) Η παρακολούθηση κινήσεως επίτακτων πλοίων. 5) Η παρακολούθηση εφοδιασμού επιταχθέντων πλοίων. 6) Η ασφάλιση επιταχθέντων πλοίων. 7) Η τήρηση Μητρώου επίτακτου προσωπικού για την εξυπηρέτηση αναγκών του Π.Ν. 8) Η τήρηση μητρώων πλοίων και προσωπικού προς επίταξη. 9) Η διαχείριση υλικών εξυπηρέτησης πλοίων προς επίταξη. 10) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων και απογραφής επίτακτων πλοίων και προσωπικού Π.Ν. 2)Στο Τμήμα Ναυλώσεων Πλοίων. 1) Η προκήρυξη, διαδικασία, εκτέλεση Δημοσίων Τακτικών Μειοδοτικών Διαγωνισμών που αφορούν ναυλώσεις πλοίων για λογαριασμό Ενόπλων Δυνάμεων και Οργανισμών Δημοσίου Τομέα. 2) Η σύνταξη και υπογραφή σχετικών ναυλοσύμφωνων. 3) Η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για ναυλώσεις πλοίων για κρατικές μεταφορές και η παροχή γνωμοδοτήσεων για την ύπαρξη συμφερόντων όρων, πριν την υπογραφή ναυλοσυμφώνων. 4) Η παροχή γνωμοδότησης πληρωμής προκαταβολών ναύλου σε περίπτωση μακροχρόνιας επίταξης ή ναύλωσης. 5) Η παροχή γνωμοδότησης για κάθε θέμα επίταξης ή ναύλωσης ή για κάθε απαίτηση για ζημιές που προήλθαν από ασυνήθη χρήση ή ναυτική επίταξη ή ναύλωση. 3)Στο Τμήμα Διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής Επιτάκτων Π.Ν. 1) Η πληρωμή μισθών, επιδομάτων, τροφοδοσίας στα επίτακτα πληρώματα των βοηθητικών πλοίων του Π.Ν. και στο επίτακτο διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Π.Ν. 2) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων. 3) Η έκδοση γραμματίων πληρωμών στο επίτακτο προσωπικό Π.Ν. 4) Η παρακολούθηση προϋπολογισμού Τραπεζών για λογαριασμό Παγίας Προκαταβολής Π.Ν. και της διεύθυνσης. 5) Η παρακολούθηση κινήσεως Παγίας Προκαταβολής Π.Ν. για λογαριασμό της διεύθυνσης. 6) Ο έλεγχος δαπανών για επιτάξεις-λύσεις επιτάξεων προσωπικού Π.Ν. 7) Ο έλεγχος μισθολογικών καταστάσεων επίτακτου προσωπικού Π.Ν. 8) Ο έλεγχος εισπράξεων από επιτάξεις πλοίων. ΆΡΘΡΟ 41 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Το Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο για: 1)την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Υπουργείου. 2)την κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων του Υπουργείου. 3)την παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων, που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου. 7)την παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου. 8)την επιμέλεια οργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων. ΆΡΘΡΟ 42 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για την παραλαβή των πάσης φύσεως αναφορών, ερωτήσεων και επερωτήσεων αρμοδιότητας ΥΕΝ που κατατέθηκαν στη Βουλή, την προώθηση στις αρμόδιες κατά περίπτωση Διευθύνσεις, το συντονισμό υλοποίησης των σχετικών απαντήσεων και τη διεκπεραίωσή τους εντός των νομίμων προθεσμιών. ΆΡΘΡΟ 43 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.Οι Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού (Κεντρικά Λιμεναρχεία - Λιμεναρχεία -Υπολιμεναρ-χεία - Λιμενικοί Σταθμοί) ασκούν αρμοδιότητα γενικής αστυνόμευσης, των λιμένων, των χωρικών υδάτων και των Ελληνικών πλοίων στην περιοχή ευθύνης τους. Εξασφαλίζουν την υγιεινή και την τάξη στους χώρους δικαιοδοσίας τους. Λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας, αρχαιοκαπηλίας, λαθρομετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών. Εφαρμόζουν τις διατάξεις για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Ελέγχουν την εφαρμογή των Κανονισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας, μεριμνούν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, ελέγχουν και παρακολουθούν τα ναυτικά ατυχήματα στην περιοχή τους. Εξασφαλίζουν την τάξη και την ασφάλεια στα εμπορικά πλοία. Τηρούν και εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία και τους πάσης φύσεως Κανονισμούς που διέπουν τα πλοία. Εφαρμόζουν τις διατάξεις για τα νηολόγια και τα ναυτικά υποθηκολόγια. Μεριμνούν για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Εξασφαλίζουν την προστασία του αιγιαλού, της παραλίας και της θάλασσας από την εκτέλεση κάθε είδους έργων που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους. Εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις για τον θαλάσσιο τουρισμό, την αστυνόμευση της θαλάσσιας αλιείας και ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 2.Οι Λιμενικές Αρχές Εξωτερικού (Προξενικά Λιμεναρχεία) εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας των Ελληνικών Πλοίων και των πληρωμάτων τους στην περιοχή ευθύνης τους, επιλύουν ναυτεργατικές διαφορές, παρεμβαίνουν, όταν απαιτείται, στις οικείες Τοπικές Αρχές για προώθηση θεμάτων σχετικών με τα Ελληνικά πλοία και τα πληρώματά τους. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. ΆΡΘΡΟ 44 ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1.Στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού ανήκουν: 1)Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Ε.Ν. 2)Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. 3)Οι σχολές Προπαίδευσης (Καταστρώματος- Μηχανής- Θαλαμηπόλων- Μαγείρων). 4)Οι Δημόσιες Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων. 5)Η Δημόσια Σχολή Μετεκπαιδεύσεως Θαλαμηπόλων. 6)Τα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού. ΆΡΘΡΟ 45 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολέμησης Ρύπανσης διέπονται από τις διατάξεις της αριθ. 181051/559/80/31-3-80 Υ.Α. Περί κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας των Περιφερειακών Σταθμών Καταπολεμήσεως της Ρυπάνσεως (Β΄ 375). ΆΡΘΡΟ 46 ΠΛΟΗΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των Πλοηγικών Σταθμών διέπονται από τις διατάξεις των Ν. 3142/55, β.δ. 28/1-29/3/58, Α.Ν. 409/68 και των άρθρων 181 έως 187 του Ν.Δ. 187/73 ΚΔΝΔ (Α΄ 261). ΆΡΘΡΟ 47 ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1.ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών λειτουργεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 2.ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ Λ.Σ. Η Σχολή Δοκίμων Υπαξ/κών Λ.Σ. λειτουργεί στο Κέντρο εκπαίδευσης ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ του Π.Ν. 3.ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΆΡΘΡΟ 48 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕΝ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Το προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας διακρίνεται σε: α) Προσωπικό Λιμενικού Σώματος β) Πολιτικό Προσωπικό ΆΡΘΡΟ 49 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Το προσωπικό του Λ.Σ. διακρίνεται σε: Α. Ανώτατους Αξιωματικούς: (Αντιναύαρχος, Υποναύαρχος, Αρχιπλοίαρχος) Β. Ανώτερους Αξιωματικούς: (Πλοίαρχος, Αντιπλοίαρχος, Πλωτάρχης) Γ. Κατώτερους Αξιωματικούς : (Υποπλοίαρχος, Ανθυποπλοίαρχος, Σημαιοφόρος) Δ. Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς - Λιμενοφύλακες 2. Οι οργανικές θέσεις του παραπάνω προσωπικού ανέρχονται στο σύνολό τους στους έξι χιλιάδες έξι (6006). ΆΡΘΡΟ 50 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Διάκριση κλάδων πολιτικού Προσωπικού ΥΕΝ κατά κατηγορίες Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: Α. Κατηγορία ΠΕ α) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός β) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής γ) Κλάδος ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών δ) Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ε) Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στ) Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων ζ) Κλάδος ΠΕ Χημικών Μηχανικών η) Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και Ελεγκτών θ) Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων Β. Κατηγορία ΤΕ α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός β) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής γ) Κλάδος ΤΕ Ναυπηγών δ) Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ε) Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής στ) Κλάδος ΤΕ Ναυτικών ζ) Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων Γ. Κατηγορία ΔΕ α) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός β) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ γ) Κλάδος ΔΕ Στενογράφων-Δακτυλογράφων δ) Κλάδος ΔΕ Βιβλιοθηκάριων ε) Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών στ) Κλάδος ΔΕ Ναυτικών ζ) Κλάδος ΔΕ Νοσοκόμων (προσωρινός) η) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θ) Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών ι) Κλάδος ΔΕ Μαγείρων (προσωρινός) Δ. Κατηγορία ΥΕ α) Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού β) Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Ε. Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών ΣΤ. Επιμελητών Ζ. Καθηγητών Ειδικών Μαθημάτων Η. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Θ. Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών Ι. Κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων ΙΑ. Κλάδος Μηχανοδηγών Πλοηγίδων ΙΒ. Κλάδος Πρυμνοδετών ΙΓ. Κλάδος Ναυπηγοξυλουργών ΙΔ. Κλάδος Η λεκτρολόγων (προσωρινός) ΆΡΘΡΟ 51 Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός 1. Ο κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός περιλαμβάνει πενήντα επτά (57) οργανικές θέσεις και μία (1) προσωποπαγή θέση του Ν. 1388/83 (Α΄113). 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 194/88 (Α΄ 84). ΆΡΘΡΟ 52 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής 1. Ο κλάδος ΠΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικότητας: α) Επιστήμης των υπολογιστών β) Μηχ/κών Η/Υ. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 172/92 (Α΄81). ΆΡΘΡΟ 53 Κλάδος ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών 1. Ο κλάδος ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών περιλαμβάνει δώδεκα (12) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 54 Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών 1. Ο κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει δέκα έξη (16) οργανικές θέσεις και μία (1) θέση κατά μετατροπή [άρθρο 27 Ν. 2190/94 (Α΄28)]. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 55 Κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1. Ο κλάδος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών περιλαμβάνει πέντε (5) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 56 Κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων 1. Ο κλάδος ΠΕ Αρχιτεκτόνων περιλαμβάνει δύο (2) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 57 Κλάδος ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1. Ο κλάδος ΠΕ Χημικών Μηχανικών περιλαμβάνει δύο (2) οργανικές θέσεις και μία (1) προσωποπαγή θέση του άρθρου 25 Ν. 2190/94. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 58 Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και Ελεγκτών 1. Ο κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων και Ελεγκτών περιλαμβάνει δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικότητας: α) Παθολόγου β) Γενικής Ιατρικής και δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις του άρθρου 2 του Ν. 1476/84 (Α΄136). 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 59 Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 1. Ο κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων περιλαμβάνει δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικότητας: α) Αγγλικής Γλώσσας β) Γαλλικής Γλώσσας γ) Αγγλικής - Γαλλικής Γλώσσας και μία (1) προσωποπαγή θέση του άρθρου 17 του Ν. 1586/86 (Α΄37). 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 194/88 και άρθρο 5 του Π.Δ. 172/92. ΆΡΘΡΟ 60 Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός 1. Ο κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 10 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 61 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής 1. Ο κλάδος ΤΕ Πληροφορικής περιλαμβάνει οκτώ (8) οργανικές θέσεις ειδικότητας: α) Πληροφορικής β) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων από τις οποίες οι πέντε (5) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ν.. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 62 Κλάδος ΤΕ Ναυπηγών 1. Ο κλάδος ΤΕ Ναυπηγών περιλαμβάνει δέκα (10) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 63 Κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 1. Ο κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει έντεκα (11) οργανικές θέσεις ειδικότητας: α) Δομικού β) Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου ή Τεχνολόγου Μηχανολόγου. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 9 και 12 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 64 Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής 1. Ο κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής περιλαμβάνει μία (1) οργανική θέση. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 65 Κλάδος ΤΕ Ναυτικών 1. Ο κλάδος ΤΕ Ναυτικών περιλαμβάνει είκοσι (20) οργανικές θέσεις ειδικότητας: α) Πλοιάρχου β) Μηχανικού γ) Ραδιοτηλεγραφητή και μια (1) προσωρινή θέση. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται: α) Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητού και β) Δίπλωμα ανάλογης ειδικότητας. ΆΡΘΡΟ 66 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1.Ο Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνει έντεκα (11) οργανικές θέσεις από τις οποίες οι εννέα (9) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ν.. 2. Για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 67 Κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός 1. Ο κλάδος ΔΕ Διοικητικός-Λογιστικός περιλαμβάνει εκατόν τριάντα (130) οργανικές θέσεις και τριάντα τέσσερις (34) προσωποπαγείς θέσεις του Ν.2190/94. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 2503/97. ΆΡΘΡΟ 68 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1. Ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμβάνει τριάντα μία (31) οργανικές θέσεις ειδικότητας: προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή ή χειριστών διατρητικών μηχανών,από τις οποίες οι πέντε (5) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ν. Οι θέσεις αυτές προσαυξάνονται αυτοδίκαια και μέχρι πενήντα μία (51) όπως ορίζεται στο άρθρο 69 του παρόντος. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 69 Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων 1. Ο κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων-Στενογράφων περιλαμβάνει σαράντα δύο (42) οργανικές θέσεις και τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις του Ν. 2190/94. Εκ των σαράντα δύο (42) οργανικών θέσεων οι είκοσι (20) μετά την με οποιοδήποτε τρόπο κένωσή τους μεταφέρονται αυτοδίκαια και προσαυξάνουν τις οργανικές θέσεις του Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 9 του Ν. 2503/97. Ως πρόσθετο προσόν διορισμού ορίζεται η άριστη γνώση ελληνικής δακτυλογραφίας. ΆΡΘΡΟ 70 Κλάδος ΔΕ Βιβλιοθηκάριων 1. Ο κλάδος ΔΕ Βιβλιοθηκάριων περιλαμβάνει δύο (2) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 71 Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 1. Ο κλάδος ΔΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων περιλαμβάνει τέσσερις (4) οργανικές θέσεις (Ειδικότητας: Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας) και τρεις (3) προσωποπαγείς θέσεις του Ν. 1476/84. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 194/88 και στο άρθρο 5 του Π.Δ. 172/92. ΆΡΘΡΟ 72 Κλάδος ΔΕ Ναυτικών 1. Ο κλάδος ΔΕ Ναυτικών περιλαμβάνει δέκα οκτώ (18) οργανικές θέσεις ειδικότητας: α) Πλοιάρχων β) Μηχανικών γ) Ραδιοτηλεγραφητών. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητού αντίστοιχα. ΆΡΘΡΟ 73 Κλάδος ΔΕ Νοσοκόμων (προσωρινός) Ο κλάδος ΔΕ Νοσοκόμων (προσωρινός) περιλαμβάνει δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις του Ν. 1476/84. ΆΡΘΡΟ 74 Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 1. Ο κλάδος ΔΕ Τεχνικός περιλαμβάνει εξήντα τέσσερις (64) οργανικές θέσεις και πέντε (5) προσωποπαγείς θέσεις του Ν. 1476/84 . Στις εξήντα τέσσερις (64) οργανικές θέσεις περιλαμβάνονται οι ειδικότητες: σχεδιαστή, οδηγού, ηλεκτροτεχνίτη, συντηρητή κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικού, μηχανοτεχνίτη και ηλεκτρολόγου. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 194/88, στο άρθρο 4 του Π.Δ. 172/92 και την ΔΙΔΑΔ/12/3/10279/25-4-89, που κυρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν.1943/91. ΆΡΘΡΟ 75 Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών 1. Ο κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών περιλαμβάνει δύο (2) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 19 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 76 Κλάδος ΔΕ Μαγείρων (προσωρινός) Ο κλάδος ΔΕ Μαγείρων (προσωρινός) περιλαμβάνει μία (1) προσωποπαγή θέση του Ν. 1476/84. ΆΡΘΡΟ 77 Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 1. Ο κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού περιλαμβάνει δέκα τρεις (13) οργανικές θέσεις (ειδικότητας: φυλάκων-νυχτοφυλάκων, κλητήρων και εργατών). 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτούνται τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 22 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 78 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1. Ο κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει σαράντα πέντε (45) οργανικές θέσεις. 2. Για το διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. ΆΡΘΡΟ 79 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. Οι θέσεις των Καθηγητών-Επίκουρων Καθηγητών είναι εκατόν πέντε (105). 2. Οι θέσεις των Επιμελητών είναι είκοσι επτά (27) και δύο (2) προσωποπαγείς της προσωρινής βαθμίδας Επιμελητών. 3. Οι θέσεις των Καθηγητών Ειδικών Μαθημάτων (Αγγλικής Γλώσσας και Φυσικής Αγωγής) είναι δέκα οκτώ (18) και δέκα (10) προσωποπαγείς της προσωρινής βαθμίδας Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας. Άρθρο 80 ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού είναι δέκα οκτώ (18). ΆΡΘΡΟΚλάδος Αρχιπλοηγών-Πλοηγών 1.Ο κλάδος Αρχιπλοηγών-Πλοηγών περιλαμβάνει εξήντα επτά (67) οργανικές θέσεις και οκτώ (8) προσωρινές του Ν. 1476/84. 2.Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται τα οριζόμενα, από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3142/55 Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας, προσόντα. ΆΡΘΡΟ 82 Κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων 1.Ο κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων περιλαμβάνει τριάντα τέσσερις (34) οργανικές θέσεις και μία (1) προσωρινή του Ν. 1476/84. 2.Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται: α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και 1)Πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν., ή πτυχίο Ναύκληρου Ε.Ν., ή πτυχίο Κυβερνήτη ρυμουλκών. 3.Η πλήρωση κενών ή κινούμενων θέσεων του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων γίνεται με διορισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή με προαγωγή υπηρετούντων υπαλλήλων του κλάδου Πρυμνοδετών, εφόσον έχουν 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία και πτυχίο Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν., ή 10ετή υπηρεσία και πτυχίο Κυβερνήτη Β΄ τάξης ή Ναύκληρου Ε.Ν. Άρθρο 83 Κλάδος Μηχανοδηγών Πλοηγίδων 1.Ο κλάδος Μηχανοδηγών πλοηγίδων περιλαμβάνει τριάντα τέσσερις (34) οργανικές θέσεις και μία (1) προσωρινή του Ν. 1476/84. 2.Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται: α) ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ και 1)Πτυχίο Μηχανοδηγού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. ΆΡΘΡΟ 84 Κλάδος Πρυμνοδετών 1.Ο Κλάδος Πρυμνοδετών περιλαμβάνει ογδόντα πέντε (85) οργανικές θέσεις και επτά (7) προσωρινές του Ν.1476/84. 2.Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται: α) ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ καιβ) άδεια Ναύτη Ε.Ν. ΆΡΘΡΟ 85 Κλάδος Ναυπηγοξυλουργών 1.Ο κλάδος Ναυπηγοξυλουργών περιλαμβάνει δύο (2) οργανικές θέσεις. 2.Για τον διορισμό στον κλάδο απαιτούνται: α) ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ και 1)Τετραετής προϋπηρεσία Ναυπηγοξυλουργού ή Πλαστικοποιού πλωτών σκαφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 παργ. 4 του Π.Δ. 194/88 , ή τετραετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία επί πλοίων Ε.Ν. ειδικότητας Ξυλουργού. ΆΡΘΡΟ 86 Κλάδος Ηλεκτρολόγων (προσωρινός) Ο κλάδος Ηλεκτρολόγων περιλαμβάνει μία (1) προσωποπαγή θέση του Ν. 1476/84. ΆΡΘΡΟ 87 Διαβάθμιση θέσεων Προσωπικού 1.Από τις θέσεις του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού μία (1) θέση κατατάσσεται στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή και τρείς (3) θέσεις στο βαθμό του Διευθυντή. 2.Πέραν των ανωτέρω θέσεων, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων, μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής , και μία (1) θέση βαθμίδας Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών Α.Ε.Ν. ή Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού διαβαθμίζονται στο βαθμό του Διευθυντή. 3.Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής : Κατηγορία ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από Δ΄ έως Α΄. Κατηγορία ΥΕ από Ε΄ έως Β΄. ΆΡΘΡΟ 88 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου Υπηρεσιών ΥΕΝ κατανέμονται ως εξής: Αρχιτέκτονες 1, Ναυπηγοί-Μηχανολόγοι-Μηχανικοί 1, Ναυπηγοί Ανωτέρων Σχολών 7, Αναλυτές-Προγραμματιστές 1, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 1, Πλοίαρχοι Α΄ Τάξης Ε.Ν. 3, Μηχανικοί Α΄ Τάξης Ε.Ν. 5, Πλοίαρχοι Β΄ Τάξης Ε.Ν. 1, Πλοίαρχοι Γ΄ Τάξης Ε.Ν. 1, Πρακτικοί Μηχανικοί Ε.Ν. 1, Κατώτερα Πληρώματα Ε.Ν. 2, Ναύκληροι 1, Ναύτες 1, Λεβητοποιοί 2, Διοικητικοί 2, Δακτυλογράφοι 1, Σκηνοθέτης 1, Κλητήρες 1, Κηπουροί 1, Κυβερνήτης Ρ/Κ 1, Φανοποιοί 1, Οδηγοί 1, Μηχανοδηγοί 1, Μηχανικοί 1, Ηλεκτροσυγκολλητές 3, Ηλεκτροτεχνίτες 2, Τεχνίτες 1, Εργατοτεχνίτες 1, Καθαρίστριες 13, Πρυμνοδέτες 2, Μηχανοδηγοί 1. Οι παραπάνω θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου μετατράπηκαν αυτοδίκαια σε προσωρινές θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και καταργούνται αυτοδίκαια μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις παργ. 1 και 4 του άρθρου 5 του Ν. 1476/84. ΆΡΘΡΟ 89 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού- Δημοσίων Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού- Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του παρόντος άρθρου διατηρούνται και συνεχίζουν να διέπονται από τις ισχύουσες γι΄ αυτό σχετικές διατάξεις ( Π.Δ. 9/79, Π.Δ. 63/74,. Π.Δ. 631/72, Π.Δ. .378/94, Π.Δ. 289/95 και Π.Δ. 50/97). ΆΡΘΡΟ 90 Οι κενές ή κενούμενες οργανικές θέσεις κάθε κλάδου δεν πληρούνται, εφόσον ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων σε οργανικές και προσωρινές θέσεις του κλάδου αυτού, υπερβαίνει το σύνολο των οργανικών θέσεων. ΆΡΘΡΟ 91 Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται ως προσόν διορισμού ορισμένη γνώση ή εμπειρία αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 194/88. ΆΡΘΡΟ 92 Η ειδικότητα των προς πλήρωση θέσεων των Κλάδων, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και η ξένη γλώσσα ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. ΆΡΘΡΟ 93 Η κατανομή των θέσεων του πολιτικού προσωπικού, στις επί μέρους περιφερειακές υπηρεσίες ΥΕΝ, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας [αρθ. 21 παρ. 4 του Ν. 2085/1992 (Α΄170)]. ΆΡΘΡΟ 94 Όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού Ναυτικό Φυλλάδιο σε ισχύ απαιτείται βεβαίωση από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ναυτικού φυλλαδίου και δεν έχει διαγραφεί από τα οικεία μητρώα ναυτικών. ΆΡΘΡΟ 95 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.Στους Κλάδους : Α΄ Προσωπικού Λ.Σ. και Διοικητικής Μέριμνας, Β΄ Λιμενικής Αστυνομίας και Επιχειρησιακών Μέσων, Γ΄ Ναυτιλιακής Πολιτικής και Δ΄ Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων προΐστανται Ανώτατοι Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 78 του Ν. 1892/90 όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 1940/91 (Α΄40). 2.Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 3.Στη Γενική Επιθεώρηση Λ.Σ. προΐσταται ανώτατος Αξιωματικός Λ.Σ. 4.Στις Διευθύνσεις: Προσωπικού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Λιμενικής Αστυνομίας, Ασφάλειας, Επιχειρησιακών μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ, Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, Θαλάσσιων Συγκοινωνιών, Ναυτικής Εργασίας, Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών, Επιθεωρήσεων Πλοίων, Π.ΑΜ. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών προΐστανται ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. 5.Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών προΐσταται είτε ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.(Τ), ο οποίος γνωρίζει τη λειτουργία και χρήση υπολογιστικών συστημάτων και άριστα την αγγλική γλώσσα είτε υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή αν δεν υπάρχει ΤΕ Πληροφορικής ο οποίος γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. 6.Στη Διεύθυνση Λιμένων και Λιμενικών Έργων προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 7.Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος βαθμίδας Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών Α.Ε.Ν. ή Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. 8.Στις Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού, Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών και Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών προΐστανται υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού. 9.Στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων προΐσταται υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων. 10.Στη Διεύθυνση Μελετών-Κατασκευών προΐσταται υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Ναυπηγών-Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών. ΆΡΘΡΟ 96 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1.Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Προσωπικού, Προγραμματισμού- Οργάνωσης και Εκπαίδευσης , Λιμενικής Αστυνομίας, Ασφάλειας, Επιχειρησιακών Μέσων Λ.Σ. και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ., Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ασφάλειας Ναυσιπλοίας, Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών και Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών προΐστανται ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. 2.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται: Προϋπολογισμού και Ελέγχου Δαπανών υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και Οικονομικής Διαχείρισης Π.Π. υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού. Οικονομικής Διαχείρισης Προσωπικού Λ.Σ. και Διαχείρισης Υλικού και Επιμελητείας ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. 3.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Θαλάσσιων Συγκοινωνιών προΐστανται: Διαχείρισης Ακτοπλοϊκού Δικτύου, Ναυλολογίου και Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Θαλασσίων Συγκοινωνιών ανώτεροι αξιωματικοί Λ.Σ. Θαλάσσιου Τουρισμού υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού. 4.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων προΐστανται: Προγραμματισμού και Υποδομής Λιμένων ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας Λιμένων ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Πλοήγησης υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή του Κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών. 5.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος προΐστανται: Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης, Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Τεχνικού Εξοπλισμού ανώτεροι αξιωματικοί Λ.Σ. Μελετών και Προγραμματισμού υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού. 6.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας προΐστανται: Μητρώων Ναυτικών και Στελέχωσης Πλοίων, Εργασιακών Σχέσεων και Πειθαρχικού Ελέγχου Ναυτικών ανώτερος αξιωματικός Λ.Σ. Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 7.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών προΐστανται: Προγραμματισμού-Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων υπάλληλος βαθμίδας Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών Α.Ε.Ν. ή Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολών Ε.Ν. και Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Ναυτικών ανώτεροι αξιωματικοί Λ.Σ. ή υπάλληλος βαθμίδας Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών Α.Ε.Ν. ή Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 8.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Μελετών-Κατασκευών προΐστανται: Ναυπηγικών Κατασκευών-Μετασκευών και Καταμέτρησης Πλοίων υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών ή ΤΕ Ναυπηγών. Μηχανοηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών. Πυρασφάλειας υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εξοπλισμού Πρόληψης Ρύπανσης της Θάλασσας και Φορτίων υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών. 9.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων προΐστανται: Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων, Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών, Επιθεωρήσεων Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, Σωστικών Μέσων και Πυρασφάλειας και Ενδιαίτησης Υγιεινής, Συντονισμού, Ελέγχου ΤΚΕΠ και Κλιμακίου Εκτάκτων Επιθεωρήσεων ανώτεροι αξιωματικοί Λ.Σ. Τηλεπικοινωνιών Πλοίων υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Ναυτικών ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητών, Α τάξεως, και εν ελλείψει αυτού ανώτερος αξιωματικός Λ.Σ. (Τ) αντίστοιχης εξειδίκευσης. 10.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού προΐστανται: Πολιτικού Προσωπικού υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης υπάλληλος Βαθμίδας Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών Α.Ε.Ν. ή Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Δι-οικητικού-Λογιστικού. 11.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών προΐστανται: Διοικητικής Οργάνωσης και Σχέσεων Διοίκησης - Πολιτών υπάλληλοι Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Απλούστευσης Διαδικασιών και Ποιότητας Υπηρεσιών υπάλληλος Κλάδου ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 12.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων προΐστανται: Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προμηθειών υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού . Υλοποίησης Προμηθειών υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Τεχνικών Προδιαγραφών υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ναυπηγών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. Κτιριακών Εγκαταστάσεων υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών. 13.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών προΐστανται: Ασφάλισης Ναυτικών υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονο-μικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Πρόνοιας Ναυτικών και Οικονομικής Μέριμνας Οργανισμών Ασφάλισης και Πρόνοιας υπάλληλοι Κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 14.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Π.ΑΜ. Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης προΐστανται: Πολιτικής Σχεδίασης, Σχεδίασης ΝΑΤΟ, Επιτάξεων και Ναυλώσεων, και Γραμματείας ανώτεροι αξιωματικοί Λ.Σ. Πολιτικής Άμυνας υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 15.Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών προΐστανται: Επιχειρησιακών Συστημάτων και Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων αξιωματικοί Λ.Σ. που γνωρίζουν τη λειτουργία και χρήση υπολογιστικών συστημάτων και άριστα την Αγγλική γλώσσα. Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή αν δεν υπάρχει, υπάλληλος Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ ή αν δεν υπάρχει, Κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ο οποίος να γνωρίζει την λειτουργία και χρήση υπολογιστικών Συστημάτων και άριστα την Αγγλική γλώσσα. 16.Στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται δημοσιογράφος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.1943/91. 17.Στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου προΐσταται ανώτερος αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. ΆΡΘΡΟ 97 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισμού καταργούνται: α)Το Π.Δ. 259/88 Οργανισμός ΥΕΝ (Α΄117). 1)Το Π.Δ. 98/91 Σύσταση Δ/νσης Εκπαίδευσης στο ΥΕΝ (Α΄44). 2)Το Π.Δ. 27/93 Συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 259/88 (Α΄ 9). 3)Το Π.Δ. 391/98 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 259/88 (Α΄165). 4)Το Π.Δ. 13/94 Σύσταση Δ/νσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΕΝ (Α΄ 13). 5)Το Π.Δ. 284/91 Σύσταση Κλάδων στο ΥΕΝ (Α΄77) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 216/92 (Α΄107). 6)Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα που διέπονται από αυτό. ΆΡΘΡΟ 98 Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-09-30 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/201
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 2000/201 2000
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 2001/226 2001
Περί ειδικών προσόντων απογραφής και απόκτησης αποδεικτικών ικανότητος-καθορισμός ειδών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος. 2001/260 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρί[...]" 2001/330 2001
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 2001/379 2001
Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. 2002/175 2002
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 2002/375 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). 2004/26 2004
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 2005/122 2005
Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων. 2006/159 2006
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2007/48 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 (Α΄ 201) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2007/6 2007
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄201). 2009/115 2009
Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 2009/184 2009
Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
Κύρωση τροποποιήσεων έτους 2004, της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση, 1979 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΜSC.155(78)/20.5.2004 απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2009/97 2009
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. 2010/127 2010
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. 2010/50 2010
Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων. 2010/96 2010
Τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας σύμφωνα με την οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (L.131/28.5.2009). 2011/102 2011
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. 2011/16 2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 281/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993» (Α΄ 198). 2011/49 2011
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2011/67 2011
Σύσταση Τμήματος Οικονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας και Τμήματος Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2012/16 2012
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-[...]" 2012/80 2012
Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών. 2013/106 2013
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014