Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγ. 2 του Ν.2642/1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Υπηρεσίες Μητρώου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να εκδόσουν, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.2642/1998, την πρόσκληση εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, ακολουθούν την ακόλουθη διαδικασία :.
 1. Τον μήνα Μάϊο εκάστου έτους δημοσιεύεται εφ άπαξ σε τέσσερις τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και ανακοινώνεται συγχρόνως μέσω των οικείων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Επαγγελματικών τους Οργανώσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων πρόσκληση εγγραφής, ανανέωσης ή τροποποίησης εγγραφής στο Μητρώο.
 2. Ειδικά η πρώτη έκδοση της πρόσκλησης για την εγγραφή στο Μητρώο γίνεται εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως ανοικτή προκήρυξη με την οποία καλούνται οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και οι Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής ή ανανέωσης ή τροποποίησης της εγγραφής τους στο Μητρώο συνοδευόμενες από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά τα οποία γνωστοποιούνται αναλυτικά με την ίδια προκήρυξη
Άρθρο 2
1.  
  Κάθε Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση και Ειδική Επιχείρηση που δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Μητρώου της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με την οποία αναφέρει σαφώς την Κατηγορία κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων ή την Κατηγορία κατάταξης των Ειδικών Επιχειρήσεων, κατά περίπτωση, στις οποίες επιθυμεί να εγγραφεί
2.  
  Η αίτηση που υποβάλλεται από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση των Κατηγοριών του άρθρου 1 του Π.Δ.187/1999 θα συνοδεύεται από τα κατωτέρω δικαιολογητικά : 2.1. Τεχνικά στοιχεία και αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης η οποία πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές της κατηγορίας κατάταξης που επιθυμεί να εγγραφεί, ως κατωτέρω:.
 1. Γενικό χωροταξικό σχεδιάγραμμα ολοκλήρου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης υπό κλίμακα 1:500 για την κατηγορία Ι, 1:200 για την Κατηγορία ΙΙ και 1:100 για τις Κατηγορίες ΙΙΙ και ΙV
 2. Οικοπεδικές εκτάσεις - Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπό κλίμακα 1:300 για την Κατηγορία Ι, 1:200 για την Κατηγορία ΙΙ και 1:100 για τις κατηγορίες ΙΙΙ και ΙV. - Περιγραφή (θέση, εμβαδόν, όμορες ιδιοκτησίες, ειδικά χαρακτηριστικά) - Λοιπά (ύδρευση, ηλεκροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση κλπ.).
 3. Κτιριακές εγκαταστάσεις - Υπάρχοντα κτίρια - εστεγασμένοι χώροι - Διάγραμμα κάλυψης υπό κλίμακα επί οικοπέδου - Χρήση - Περιγραφή και χαρακτηρισμός εστεγασμένων χώρων (εμβαδόν, όροφοι, είδος κατασκευής, σειρά απλών σχεδίων)
 4. Αιγιαλός - Σχεδιαγράμματα υπό κλίμακα 1:
 5. 500 για την Κατηγορία Ι, 1:200 για την Κατηγορία ΙΙ και 1:50 για τις Κατηγορίες ΙΙΙ και ΙV. - Χρήση - Περιγραφή (πρόσβαση σε αιγιαλό, προσδιορισμός μήκους μετώπου επί θαλασσίου χώρου).
 6. Τόπος και μέσα ανέλκυσης και εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων :
 7. - Ναυπηγική κλίνη - Μόνιμη δεξαμενή - Πλωτή δεξαμενή - Κρηπιδώματα και προβλήτες - Γερανοί - Λοιπά μέσα - Σχεδιαγράμματα επιφάνειας, κατόψεως, τομής κλπ. - Χρήση - Περιγραφή (χαρακτηρισμός, κλίση, διαστάσεις - μήκος, πλάτος, βάθος, κ.λπ.) τρόπος λειτουργίας, προσδιορισμός του μεγέθους και όγκου ναυπήγησης πλοίων και δυνατότητες λοιπών εργασιών.
 8. Αναλυτικός προσδιορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας ολόκληρης της επιχείρησης σε μονάδα του χρόνου ανά είδος ναυπηγοεπισκευαστικής εργασίας
 9. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός παραγωγής. - Αναλυτικός πίνακας υπαρχόντων μηχανημάτων και φορητού εξοπλισμού κυριότητας της επιχείρησης - Περιγραφή κυριοτέρων μηχανολογικών εγκαταστάσεων και βασικού εξοπλισμού - Εγκατεστημένη ισχύς.
 10. Περιγραφή τμημάτων, συνεργείων και παραγωγικής διαδικασίας που επιτελεί το καθένα
 11. Απασχόληση εργαζομένων - Συνολικός αριθμός εργαζομένων - Οργανόγραμμα επιχείρησης. - Καταστάσεις μονίμου τεχνικού και μή προσωπικού με εξηρτημένη σχέση εργασίας θεωρημένες από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
 12. Ως τεχνικό προσωπικό εννοείται το προσωπικό που ασχολείται με τις τεχνικές εργασίες και στις περιπτώσεις που απαιτείται να έχει εφοδιασθεί με επαγγελματική άδεια.
 13. Στην περίπτωση κοινοπραξίας επιχειρήσεων ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης κατηγορίας κατάταξης της επιχείρησης θα είναι προσηυξημένος επί τον συντελεστή 1,6 στρογγυλευμένος προς τα κάτω. 2.2.
 14. Καταστατικό της Επιχείρησης εφόσον πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση ή τυχόν τροποποιήσεις του. 2.3.
 15. Καταστατικό των εταίρων και συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας εφόσον πρόκειται για κοινοπραξίες.
 16. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μόνο ως κοινοπραξία μπορεί να αξιοποιεί τα τεκμήρια της εγγραφής της στο Μητρώο. 2.4.
 17. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις κοινοπραξίας. 2.5.
 18. Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών της επιχείρησης ή των εταίρων της όπου προβλέπεται.
 19. Σε περίπτωση μη δημοσιεύσεως ισολογισμού το σχετικό μηχανογραφικό έντυπο οικονομικών στοιχείων και επιτηδευμάτων της φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης. 2.6.
 20. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από Κοινοπραξία ομοειδών επιχειρήσεων το κριτήριο του κύκλου εργασιών πληρούται εφόσον καλύπτεται αθροιστικά από τις επιχειρήσεις της Κοινοπραξίας. 2.7.
 21. Βεβαιωτικά κατοχής ή χρήσης της επαγγελματικής στέγης (Συμβόλαια ιδιοκτησίας ή ενοικίασης στο όνομα της επιχείρησης ή στο όνομα μιάς των επιχειρήσεων της κοινοπραξίας). 2.8.
 22. Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 2.9.
 23. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Επιμελητήριο. 2.10.
 24. Αδεια λειτουργίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2.11.
 25. Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ.
3.  
  Η αίτηση που υποβάλλεται από Ειδική Επιχείρηση των Κατηγοριών του άρθρου 2 του Π.Δ 187/1999 θα συνοδεύεται από ακόλουθα δικαιολογητικά : 3.1. Τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης η οποία πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές στην κατηγορία κατάταξης που επιθυμεί να εγγραφεί, ως κατωτέρω :.
 1. Οικόπεδο - Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπό κλίμακα 1:200 - Περιγραφή (θέση, εμβαδόν, όμορες ιδιοκτησίες, ειδικά χαρακτηριστικά) - Λοιπά στοιχεία (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση κ.λπ.).
 2. Κτιριακές εγκαταστάσεις - Υπάρχοντα κτίρια - Εστεγασμένοι χώροι - Διάγραμμα κάλυψης υπό κλίμακα επί οικοπέδου - Περιγραφή και χρήση εστεγασμένου χώρου (Εμβαδόν, όροφοι, είδος εκτέλεσης εργασιών)
 3. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός παραγωγής - Αναλυτικός πίνακας μηχανημάτων και φορητού εξοπλισμού κυριότητας της επιχείρησης. - Εγκατεστημένη ισχύς.
 4. Περιγραφή των τμημάτων και των εργασιών λειτουργίας της επιχείρησης
 5. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και βεβαίωση του ΟΑΕΔ προκειμένου για επιχειρήσεις που συστάθηκαν στα πλαίσια των μέτρων αυτοαπασχόλησης
 6. Απασχόληση εργαζομένων - Καταστάσεις του μονίμου τεχνικού ή μή προσωπικού με εξηρτημένη σχέση εργασίας θεωρημένες από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
 7. Ως τεχνικό προσωπικό εννοείται το προσωπικό που ασχολείται με τις τεχνικές εργασίες και στις περιπτώσεις που απαιτείται να έχει εφοδιασθεί με επαγγελματική άδεια.
 8. Σε περίπτωση κοινοπραξίας επιχειρήσεων ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης κατηγορίας κατάταξης της επιχείρησης θα είναι προσηυξημένος επί τον συντελεστή 1,6 στρογγυλευμένος προς τα κάτω. 3.2 Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται υπό στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, στην προηγούμενη παράγραφο.
4.  
  Τα υπό στοιχείο 2.5 δικαιολογητικά που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 θα υποβάλλονται από τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει τριετή λειτουργία, μετά την παρέλευση τριετούς λειτουργίας εκάστης επιχείρησης.
5.  
  Προκειμένου για τις αιτήσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων που αφορούν σε ανανέωση ή τροποποίηση εγγραφής στο Μητρώο απαιτείται η υποβολή των ιδίων δικαιολογητικών εκτός αν κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μητρώου ορισμένα εξ αυτών εξακολουθούν να ισχύουν ή καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο
Άρθρο 3
1.  
  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου ελέγχουν τις υποβαλλόμενες αιτήσεις των επιχειρήσεων που ζητούν την εγγραφή και κατάταξή τους στο Μητρώο, την ανανέωση ή τροποποίησή της εγγραφής τους σε αυτό, και διαπιστώνουν εάν πληρούνται ή όχι οι ελάχιστες προδιαγραφές της Κατηγορίας κατάταξης στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν σύμφωνα με το Π.Δ 187/1999. Ακολούθως προβαίνουν σε ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Ν. 2642/1998 για την έκδοση κατά περίπτωση απόφασης από τον Νομάρχη για την εγγραφή και κατάταξη της επιχείρησης στην οικεία Κατηγορία κατάταξης, την ανανέωση ή τροποποίηση της εγγραφής, και για την απόρριψη ή διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο . Η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετά πλήρων δικαιολογητικών.
2.  
  Για τη διαπίστωση της πληρότητας και ακρίβειας των υποβαλλομένων δικαιολογητικών και στοιχείων και των ελάχιστων προδιαγραφών της Κατηγορίας κατάταξης για την οποία ζητείται η κατάταξη της επιχείρησης οι Υπηρεσίες Μητρώου διενεργούν σχετικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
3.  
  Κατά των αποφάσεων του Νομάρχου απόρριψης ή διαγραφής επιχείρησης από το Μητρώο Νομάρχου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3200/1955 «Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 6, παράγ. 2 του Ν.2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/98) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει.
 • Το Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ».
 • Την με αριθμό 3574/5.7.99 (ΦΕΚ 1373/Β/99) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Ζαφειρόπουλο».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 190/99 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/3574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/3574 1999
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων. 1999/187 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία