ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/246

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Καθορισμός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με την Κατηγορία κατάταξης αυτών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
 1. Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσονται σε μία από τις κατηγορίες Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ του άρθρου 1 του Π.Δ 187/99(ΦΕΚ175/Α/99) επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες σε ένα ή και περισσότερους από τους τομείς ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων ανάλογα με την Κατηγορία που έχουν καταταχθεί και σύμφωνα με την δομή της παραγωγικής διαδικασίας, της παραγωγικής δυναμικότητας των εγκαταστάσεων και του επιπέδου της τεχνολογικής υποδομής εκάστης επιχείρησης.
2.  
  Οι Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων που κατατάσσονται σε μία από τις Κατηγορίες του άρθρου 2 του Π.Δ. 187/1999 επιτρέπεται να εκτελούν κάθε επιμέρους εργασία στους τομείς ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με την Κατηγορία και τις δραστηριότητες που έχουν καταταχθεί και σύμφωνα με την δομή και τις δυνατότητες της παραγωγικής δραστηριότητος εκάστης επιχείρησης.
3.  
  Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ειδικώτερη περιγραφή της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών και δραστηριοτήτων για συγκεκριμένη επιχείρηση καθώς και ο ακριβής προσδιορισμός της δυναμικότητας παραγωγής των προϊόντων της (π.χ. ναυπήγηση διαφόρων τύπων, μεγέθους και χωρητικότητας πλοίων, ικανότητα μετατροπής πλοίων, δεξαμενιστική χωρητικότητα δεξαμενών, και λοιπές ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες) αυτό βεβαιώνεται από την Υπηρεσία Μητρώου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατόπιν υποβολής αιτήσεως, από κάθε ενδιαφερομένη επιχείρηση, συνοδευομένης από σχετική τεχνική έκθεσή της μετά των απαραιτήτων δικαιολογητικών και στοιχείων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 6, παράγραφος. 1 του Νόμου 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α/98) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει.
 • Το Π.Δ 27/96 (ΦΕΚ/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, ΄Ερευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Την με αριθμό 3574/5.7.1999 (ΦΕΚ 1373/Β/99) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ιωάννη Ζαφειρόπουλο».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 191/99 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας , Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/3574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/3574 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων. 1999/187 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής,επισκευής και συντήρησης πλοίων. 2007/3551 2007