ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/247

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ.210/1992 Α΄ 99).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 13 του Π.Δ. 210/1992 (Α΄99) (άρθρο 13 του Π.Δ.8/1991 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 122 του Π.Δ.210/1992 (Α΄99) (άρθρο 11 Π.Δ. 122/1990 (Α΄ 49), άρθρο 47 παρ.13 Π.Δ. 426/1991 (Α΄ 155)] προστίθεται περίπτωση δ, η οποία έχει ως εξής: δ) Σε περίπτωση που για την ίαση ή αποθεραπεία πάθησης ασθενούς δεν κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση αναρρωτικής άδειας, με απόφαση της οικείας Επιτροπής, τίθεται αυτός σε ελαφρά υπηρεσία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες, συνολικά ή τμηματικά. Το ίδιο δικαίωμα έχει και η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος για τις περιπτώσεις που παραπέμπονται σ΄ αυτήν και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες, συνολικά ή τμηματικά. Υπάλληλος του πυροσβεστικού προσωπικού που τίθεται σε ελαφρά υπηρεσία εκτελεί όλες τις υπηρεσίες και τα καθήκοντα που επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του, εκτός από υπηρεσίες εξόδων πυρκαγιάς.
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ.2 του άρθρου 105 του Π.Δ.210/1992 (άρθρο 9 Π.Δ.101/1991 Α΄44) καταργείται, η παρ.3 του ιδίου άρθρου (άρθρο 10 Π.Δ.101/1991) αναριθμείται ως 2 και η παρ.1 (άρθρο 8 Π.Δ.101/1991), καθώς και ο τίτλος του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 105 Ειδικές άδειες-Άδειες Εξετάσεων 1.Οι ειδικές άδειες και οι άδειες εξετάσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 50 παρ.1 και 2 και 60 του Ν.2683/1999 (Α΄19) αντίστοιχα για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους χορηγούνται για τους ίδιους λόγους και με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους υπαλλήλους του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
2.  
  Στις υπαλλήλους του πυροσβεστικού προσωπικού που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών Άρθρο 105Α Άδεια μητρότητας - διευκολύνσεις - καθήκοντα και χρόνος εργασίας γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού.
3.  
  Ο χρόνος εργασίας του γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού είναι όμοιος με εκείνο που ισχύει για τους άνδρες. Κατ΄ εξαίρεση, δεν ανατίθεται στις μητέρες υπαλλήλους του πυροσβεστικού προσωπικού με παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4) ετών υπηρεσία Γ΄ φυλακής, εκτός αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, λόγω έλλειψης προσωπικού.
4.  
  Με βάση γνωμάτευση του θεράποντος γυναικολόγου γιατρού δύνανται να ανατίθενται σε γυναίκες υπαλλήλους κατά το χρόνο κύησής τους εσωτερικές ή εξωτερικές υπηρεσίες, που δεν επηρεάζουν την κύησή τους
Άρθρο 4
1.  
  Εφόσον υπηρεσιακοί λόγοι το επιβάλλουν, επιτρέπεται να ανατίθενται στους Διοικητές υπηρεσιών Νομού παραλλήλως και καθήκοντα Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πρωτεύουσας του Νομού
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 13 "Καθήκοντα Υπαρχηγών Πυροσβεστικού Σώματος"
1.  
 1. Είναι υπεύθυνος απέναντι στον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για τα θέματα διοικητικής υποστήριξης των Υπηρεσιών του Σώματος και εισηγείται τρόπους βελτίωσής της και φροντίζει για την εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και μέσων
 2. Ενημερώνει τον Αρχηγό για τη λειτουργία και απόδοση των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς του καθώς και για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού τους και εισηγείται σ΄ αυτόν μεθόδους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του πυροσβεστικού έργου και του επιπέδου εκπαίδευσης του πυροσβεστικού προσωπικού και προτείνει την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων υποστήριξής τους
 3. Α. Ο ένας των Υπαρχηγών:.
 4. Είναι υπεύθυνος για την παρεχόμενη από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εκπαίδευση στους σπουδαστές της και εισηγείται στον Αρχηγό κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτίωσή της
 5. Με εντολή του Αρχηγού επιθεωρεί τις Υπηρεσίες του Σώματος για να διαπιστώσει το βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού κάθε Υπηρεσίας τις σχέσεις με τις τοπικές Αρχές και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο
 6. Παρακολουθεί και προσυπογράφει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία που έχει σχέση με τις αρμοδιότητές του και εισηγείται στον Αρχηγό για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα αυτά
 7. Ενημερώνεται για όλα τα υπηρεσιακά θέματα από τα αρμόδια όργανα και ειδικότερα για τα ζητήματα που έχουν σχέση ή διευκολύνουν την εκτέλεση των καθηκόντων του
 8. Β. Ο άλλος Υπαρχηγός:.
2.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία για το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρεται ως συντάκτης ή γνωματεύων για τις Εκθέσεις Ικανότητας ο Υπαρχηγός, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται στο εξής ως ακολούθως: Ο αρχαιότερος των Υπαρχηγών έχει τον τίτλο του Α΄ Υπαρχηγού και ο νεότερος του Β΄ Υπαρχηγού. Σε περίπτωση απουσίας, έλλειψης ή κωλύματος ενός από τους Υπαρχηγούς, τα καθήκοντά του ασκεί ο άλλος.
 1. Ο αρμόδιος για τα επιχειρησιακά θέματα Υπαρχηγός συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας του Διευθυντή Αρχηγείου, των Διοικητών Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, των Διοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών και του Διοικητού του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και γνωματεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διευθυντών των Διευθύνσεων Πυρόσβεσης-Διάσωσης και Δασοπυρόσβεσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, των Υποδιοικητών Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και πόλεων και των Διοικητών των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και των Υποδιοικητών των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης Καταστροφών
 2. Ο αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη Υπαρχηγός συντάσσει τις Εκθέσεις Ικανότητας του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Διευθυντών της Γενικής Αποθήκης Υλικού Πυροσβεστικού Σώματος, της Διαχείρισης Χρηματικού, των Ασφαλιστικών Ταμείων και του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Αθηνών και γνωματεύει στις Εκθέσεις Ικανότητας των Διευθυντών των Διευθύνσεων Προληπτικής Πυροπροστασίας, Προσωπικού, Οργάνωσης-Μελετών, Εκπαίδευσης, Πληροφορικής-Επικοινωνιών, Τεχνικών Εφαρμογών, Οικονομικού και Υγειονομικού του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, του Προϊσταμένου του Πυροσβεστικού Συνεργείου Θεσσαλονίκης, του Υποδιοικητού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του αρχαιοτέρου Αξιωματικού της Γ.Α.Υ.Π.Σ. και της Διαχείρισης Χρηματικού καθώς και του Προϊσταμένου της Γραμματείας του Διευθυντού Αρχηγείου και των Υπασπιστών του Αρχηγού και Υπαρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος.
3.  
  Πρόεδρος στο Κατώτερο Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος είναι ο νεότερος των Υπαρχηγών και στο Ανώτερο Συμβούλιο συμμετέχει ο αρχαιότερος από αυτούς
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 1 εδάφιο δ, στ και θ του άρθρου 11 του Ν.1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1590/1986. β) Της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις (Α΄49). γ) Του Π.Δ. 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α΄ 51). δ) Του Π.Δ. 108/1994 Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ 82). ε) Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Π.Δ.175/1999 (Α΄164).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 354/1999 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/122 1990
Οικονοµική χαι Λογιστική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώµατος και άλλες διατάξεις. 1991/426 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/8 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/8 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κατανομή οργανικών θέσεων στην κλίμακα των βαθμών του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1999/175 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία