ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/248

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 405/98 «Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/εκ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1977» (Α΄ 285) σύμφων με την οδηγία 99/19/εκ της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/19/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999 (ΕΕ L 83/27.3.1999, σελ. 48, Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) η οποία τροποποίησε την ενσωματωθείσα στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ. 405/98 οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997 που αφορά στην θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω.
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 της οδηγίας 99/19/ΕΚ)"
1.  
  Στο παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 405/1998 προστίθεται στο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» το ακόλουθο κείμενο: «Κανονισμός 7: Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός - Θαλάσσια περιοχή Α1 Παρεμβάλλεται νέα παράγραφος 4 με το ακόλουθο κείμενο: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού 4 στοιχείο (α) η αρμόδια αρχή επιτρέπεται να απαλλάσσει τα νέα αλιευτικά σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 24 μέτρων αλλά μικρότερου των 45 μέτρων τα οποία αλιεύουν αποκλειστικά στη θαλάσσια περιοχή Α1 από τις απαιτήσεις του κανονισμού 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) και του κανονισμού 7 παράγραφος 3, υπό τον όρο ότι είναι εξοπλισμένα με ραδιοεγκατάσταση πολύ υψηλών συχνοτήτων (VΗF) όπως προβλέπεται στον κανονισμό 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) και επιπλέον, με ραδιοεγκατάσταση VΗF που χρησιμοποιεί ψηφιακή επιλεκτική κλήση (DSC) για τη μετάδοση σημάτων κινδύνου από το πλοίο στην ακτή, όπως προδιαγράφεται από τον κανονισμό 7 παράγραφος 1 στοιχείο (α)».
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος ανατίθεται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», (Α΄ 34), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 1) του Ν. 1440/1984 (Α 70) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 32 (παρ. 2) και 36 (παρ. 2) του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 117).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 340/23.6.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
 • Την 326/9.8.1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/405 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία