ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/251

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εκπαιδευτικές περίοδοι πρακτικής άσκησης"
1.  
  Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα και πραγματοποιείται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους
2.  
  Η πρώτη εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική άσκηση - εκπαίδευση των σπουδαστών σε πλοία και πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Α΄ εξάμηνο σπουδών
3.  
  Η δεύτερη εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική άσκηση - εκπαίδευση των σπουδαστών σε πλοία και πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών
Άρθρο 2 "Ναυτολόγηση εκπαιδευόμενων σπουδαστών"
1.  
  Για την πραγματοποίηση της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου, οι υπόχρεοι σπουδαστές των ΑΕΝ / Πλοιάρχων & ΑΕΝ / Μηχανικών ναυτολογούνται σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πάνω από 1.500 οχ (500 κοχ) & σε πλοία πάνω από 1.500 οχ (500 κοχ) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW (612 ΗΡ) αντίστοιχα, όλων των κατηγοριών, εκτός των πλοίων «τοπικών πλόων», με την ειδικότητα του εκπαιδευομένου σπουδαστή. Για το σκοπό αυτό σε κάθε πλοίο των παραπάνω κατηγοριών συνιστάται μία θέση τουλάχιστον εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος και μία θέση τουλάχιστον εκπαιδευόμενου σπουδαστή μηχανής, επί πλέον της οργανικής του σύνθεσης.
2.  
  Για την πραγματοποίηση της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου, οι υπόχρεοι σπουδαστές ΑΕΝ Πλοιάρχων ή Μηχανικών ναυτολογούνται σε οργανική θέση πληρώματος σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πάνω από 1.500 οχ (500 κοχ) ή σε πλοία πάνω από 1.500 οχ (500 κοχ) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW (612 ΗΡ) αντίστοιχα, όλων των κατηγοριών, εκτός των πλοίων «τοπικών πλόων», με την ειδικότητα του Δόκιμου Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή μέλους πληρώματος αντίστοιχου κλάδου το οποίο να συμμετέχει κατά την εκτέλεση φυλακής αξιωματικού γεφύρας ή μηχανοστασίου υπό την εποπτεία προσοντούχου αξιωματικού.
3.  
  Οι Εφοπλιστικές Ενώσεις υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο αριθμό πλοίων και να δέχονται τους σπουδαστές που αποστέλλονται από τις ΑΕΝ για ναυτολόγηση. Η ναυτολόγηση των εκπαιδευομένων σπουδαστών γίνεται με την εποπτεία του ΥΕΝ και οι σχετικές δαπάνες αποστολής και παλιννόστησής τους βαρύνουν τους πλοιοκτήτες.
Άρθρο 3 "Καθήκοντα εκπαιδευόμενων σπουδαστών"
1.  
  Κατά το διάστημα της ναυτολόγησής τους, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται με βάση πρόγραμμα σπουδών που καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2638/98, με ευθύνη του Πλοιάρχου Α΄ ή Μηχανικού Α΄, ανάλογα με την ειδικότητα του σπουδαστή, ή άλλου κατάλληλου Αξιωματικού, ο οποίος ορίζεται από τον Α΄ Πλοίαρχο ή Α΄ Μηχανικό και του οποίου το όνομα γνωστοποιείται έγκαιρα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
2.  
  Για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων πρακτικών γνώσεων, οι σπουδαστές της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου θα απασχολούνται επί οκτάωρο ημερησίως, ανάλογα με το βαθμό εμπειρίας και προσαρμογής τους στο ναυτικό επάγγελμα, μόνο σε εργασίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας, για τους Δόκιμους Πλοιάρχους και Μηχανικούς αντίστοιχα. Στους σπουδαστές της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου ανατίθενται τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των Κανονισμών Εργασίας για την αντίστοιχη θέση, στην οποία έχουν ναυτολογηθεί.
3.  
  Οι εκπαιδευόμενοι σπουδαστές, για επίλυση οποιασδήποτε απορίας τους, η οποία αναφέρεται στο επαγγελματικό και γνωστικό πεδίο της ειδικότητάς τους, δύνανται να απευθύνονται προς τους Αξιωματικούς του πλοίου, οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν με προσήνεια και υπευθυνότητα τη συνδρομή τους
Άρθρο 4 "Δικαιώματα εκπαιδευομένων σπουδαστών"
1.  
  Οι εκπαιδευόμενοι σπουδαστές, εξομοιώνονται πλήρως προς το υπόλοιπο πλήρωμα ως προς την ασφαλιστική και υγειονομική τους κάλυψη
2.  
  Το καταβαλλόμενο επίδομα των εκπαιδευόμενων σπουδαστών της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου είναι το οριζόμενο από την οικεία Υπουργική Απόφαση. Οι αποδοχές των εκπαιδευόμενων σπουδαστών της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου είναι οι καθοριζόμενες κάθε φορά από τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις για την αντίστοιχη θέση, στην οποία έχουν ναυτολογηθεί.
3.  
  Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της ναυτολόγησής τους, ενδιαιτώνται στους χώρους ενδιαίτησης των Δοκίμων ή των Αξιωματικών της ειδικότητάς τους
Άρθρο 5 "Εφαρμοζόμενοι Κανονισμοί"
1.  
  Οι σχετικοί Κανονισμοί Εργασίας και οι λοιπές περί πληρώματος διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τους εκπαιδευόμενους σπουδαστές. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα εκπαίδευσης επί του πλοίου και τις από αυτό απορρέουσες υποχρεώσεις των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι Κανονισμοί των ΑΕΝ.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των ΠΔ 324/93 (Α΄ 139) και 249/95 (Α΄ 141) καθώς και η Κοινή Υ.Α. ΥΠΕΠΘ-ΥΕΝ Μ. 2115.1/15/89/15.9.89 (Β΄ 693). Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 εδαφ. γ και παρ. 3 εδαφ. α και 10 παρ. 2 εδαφ. β του Ν 2638/98 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 κεφ. ΙΙ Κανονισμός ΙΙ/1, παρ. 2 εδαφ. 3 του ΠΔ 132/97 Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Νόμου 2575/98 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 23 Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 εδαφ. Αα και 2 παρ. 3 εδαφ. Αα του ΠΔ 243/98 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α΄ 181).
 • Την αριθμ. 2/21.4.99 γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 346/19.8.99 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-10-07 Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/206
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικών Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ). 1993/324 1993
Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978». 1997/132 1997
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. 1998/243 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία