ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/252

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Τ.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Τ.Ε. Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 22 του Ν. 2190/94 ( Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 3 του Ν. 2668/98( Α 282) «Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου δεύτερου του Ν. 2246/94 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών». γ. Του Ν. 2257/94 (Α΄ 197) «Για την οργάνωση και λειτουργία του ΟΤΕ». δ. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α΄137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
  • Την αριθμ. 625/11.11.98 (Β΄ 1179 ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών».
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Ε. ύψους 40 εκατ. δρχ. περίπου για το τρέχον έτος και 80 εκατ. δρχ. για καθένα από τα επόμενα έτη και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εκμ/σης Ο.Τ.Ε. (ΚΑΔ 600.000).
  • Την αριθμ. 311/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/625 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/625 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία