Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Γενική Διάταξη"
1.  
  Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων, που ιδρύθηκε μετά από μετατροπή του πρώην Πρεβεντορίου Χανίων «΄Αγιος Ιωάννης»,εδρεύει στα Χανιά της Κρήτης και λειτουργεί με τη νομική μορφή του Ν.Π.Δ.Δ.
2.  
  Το ΄Ιδρυμα αυτό τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Άρθρο 2 "Σκοπός Σκοπός του Θεραπευτηρίου είναι:"
1.  
  Η περίθαλψη εκατόν τριάντα (130) ατόμων, που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις πνευματικές ή κινητικές και των δύο φύλων, από 18 ετών και πάνω, από όλα τα διαμερίσματα της χώρας, προτιμωμένων αυτών που κατάγονται από το νομό Χανίων και δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν. Η εισαγωγή τους θα γίνεται είτε με μόνιμη παραμονή είτε για αποθεραπεία με βραχύ διάστημα παραμονής.
2.  
  Η περίθαλψη είκοσι (20) ενηλίκων αυτοεξυπηρετουμένων ατόμων από 65 ετών και άνω
3.  
  Η επαγγελματική κατάρτιση και η λειτουργική και κοινωνική αποκατάσταση, τόσο των περιθαλπομένων στο θεραπευτήριο, όσο και των άλλων ατόμων χρονίως πασχόντων, που κατοικούν στο Νομό Χανίων
4.  
  Η εφαρμογή προγραμμάτων παροχής βοήθειας - νοσηλείας στο σπίτι. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε άτομα:.
 1. Μη αυτοεξηπηρετούμενα εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή κοινωνικών
 2. Που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα λόγω προσωρινών ή χρονίων παθήσεων
 3. Μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, που έχουν σκοπό την παροχή Κοινωνικών και Ιατρικών Υπηρεσιών σε άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, που αντιμετωπίζουν πρόσκαιρα ή μόνιμα προβλήματα υγείας ή ψυχοκοινωνικά, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους και να υποστηριχθούν οι οικογένειές τους
Άρθρο 3 "Παρεχόμενη περίθαλψη"
1.  
  Το θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων Κρήτης παρέχει στα άτομα που περιθάλπει υγιεινή στέγη και διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και αποκατάσταση (λειτουργική, κοινωνική, επαγγελματική), ενώ παράλληλα φροντίζει για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλληλο Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα. Επίσης επιδιώκεται η ψυχική τόνωση και η κοινωνική επαγγελματική αποκατάσταση των περιθαλπομένων, με την εφαρμογή διαφόρων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Επίσης, με την εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου, επιδιώκεται η προώθηση και πώληση των έργων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες δύνανται να παρακολουθήσουν και άλλα χρονίως πάσχοντα άτομα, εκτός των περιθαλπομένων που κατοικούν στο Νομό Χανίων. Το πρόγραμμα βοήθεια - νοσηλεία στο σπίτι περιέχει: α) Κοινωνική εργασία με άτομα οικογένειας και ομάδες, συνεργασία με οργανώσεις εντός και εκτός των περιοχών του προγράμματος. β) Τακτικές επισκέψεις κατ΄οίκον από κοινωνική λειτουργό, καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους εξυπηρετούμενους. γ) Πρακτικές εξυπηρετήσεις, όπως εξόφληση λογ/σμών, ψώνια, συνοδεία σε υπηρεσίες κ.λ.π. δ) Συνεργασία με τις υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας των περιοχών του προγράμματος και ενεργοποίηση των ενδιαφερομένων για ικανοποίηση των αναγκών τους. ε) Ψυχαγωγία και κατ΄ οίκον απασχόληση. στ) Ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση ζ) Φροντίδα κατ΄οίκον καθαριότητας η) Ημερήσια φροντίδα σε άτομα που δεν εντάσσονται στα προγράμματα από κατάστασης, με σκοπό την ανακούφιση των οικογενειών τους.
Άρθρο 4 "Προϋποθέσεις εισαγωγής"
1.  
  Στο ΄Ιδρυμα εισάγονται άτομα και των δύο φύλων, ηλικίας από 18 ετών και πάνω, χρονίως πάσχοντα και αυτοεξυπηρετούμενα ηλικιωμένα, απ΄όλα τα διαμερίσματα της χώρας και κατά προτίμηση από το Νομό Χανίων, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση
 2. Αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας
 3. ΄Εκθεση κοινωνικής έρευνας, με πρόταση εισαγωγής στο ΄Ιδρυμα
 4. Ιατρικό πιστοποιητικό για την αιτία του χρόνιου νοσήματος, στο οποίο θα αναγράφεται ότι το άτομο που έχει ανάγκη ιδρυματικής περίθαλψης δεν φέρει σύνδρομο διανοητικής αναπηρίας ή φέρει σύνδρομο το οποίο δεν φθάνει μέχρι διεγέρσεων, ώστε να γίνεται ανήσυχο και ακατάλληλο για συμβίωση, δεν πάσχει από μολυσματική νόσο και από βαρύ νόσημα που να χρειάζεται ειδική νοσηλεία ή από καρκίνο
 5. Βεβαίωση εξετάσεων Αυστραλιανού αντιγόνου και αντισωμάτων κατά της ηπατίτιδας
2.  
  Οι περιθαλπόμενοι συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψής τους, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητές τους. Η συμμετοχή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει τιμολογίου, με κλίμακα ανάλογη με το ύψος του εισοδήματος του κάθε περιθαλπομένου.
3.  
  Οι εισαγόμενοι στο ΄Ιδρυμα, με απόφαση που βεβαιώνει οικονομική αδυναμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 τ.Α΄), απαλλάσονται από την καταβολή τροφείων- νοσηλίων, εκτός εάν από την ίδια απόφαση προβλέπεται συμμετοχή. Δύναται το ΄Ιδρυμα να ζητήσει την έκδοση της απόφασης του Νομάρχη που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 57/73 και κατά την διάρκεια περίθαλψης κάποιου ατόμου.
4.  
  Στους περιθαλπόμενους παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες ανεξάρτητα της συμμετοχής ή μη στη δαπάνη των νοσηλίων τροφείων
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Το ΄Ιδρυμα διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο διορίζεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος λόγω της επαγγελματικής του απασχόλησης ή της επιστημονικής του κατάρτισης θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας των Χρονίως Πασχόντων ατόμων. β) Έναν αιρετό εκπρόσωπο των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους. γ) Έναν αιρετό εκπρόσωπο των εργαζομένων. δ) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την Κεντρική ΄Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (διοικητικό υπάλλο ή Κοινωνικό Λειτουργό). στ)Δύο πρόσωπα κύρους με κοινωνική δράση Οι αιρετοί εκπρόσωποι των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους και των εργαζομένων εκλέγονται εφ΄όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι. Αν όμως υπάρχουν αντίστοιχοι σύλλογοι, οι εκπρόσωποι των περιθαλπομένων ή των κηδεμόνων τους και των εργαζομένων προτείνονται από τους συλλόγους. Το Δ.Σ. εκλέγει στην πρώτη του συνεδρίαση, μεταξύ των μελών του, έναν Αντιπρόεδρο, με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής.
Άρθρο 6 "Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, καθώς επίσης και όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών αυτού, πάντοτες όμως με πρόσκληση του Προέδρου
2.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχει ο Προϊστάμενος του Ιδρύματος, ως εισηγητής, χωρίς ψήφο.
3.  
  Τα θέματα που είναι για συζήτηση καταχωρούνται στην ημερήσια διάταξη, η οποία κοινοποιείται έγκαιρα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με την πρόσκληση για συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται εκτός και αν πρόκειται για επείγοντα θέματα και αποφασίσουν την συζήτηση όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.  
  Τα πρακτικά κάθε συνεδριάσεως επικυρώνονται από το Δ.Σ. στην επόμενη συνεδρίαση και καταχωρούνται από το γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, μονογραμμένο από τον Πρόεδρο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα ή τα παρόντα μέλη που είναι στη συνεδρίαση.
5.  
  Ουδεμία απόφαση του Δ.Σ. εκτελείται αν δεν έχουν επικυρωθεί τα πρακτικά της συνεδριάσεως στην οποία πάρθηκε η απόφαση. Προκειμένου για εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες η εκτέλεση δεν επιδέχεται αναβολή, δύναται το Δ.Σ. με ειδική απόφαση να θεωρεί ως επικυρωμένα τα σχετικά πρακτικά για τα θέματα αυτά, με σκοπό την άμεση εκτέλεση της απόφασης.
6.  
  Το Δ.Σ. για να έχει απαρτία πρέπει τα μέλη που βρίσκονται στη συνεδρίαση να είναι περισσότερα από τα μέλη που απουσιάζουν. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με ψηφοφορία και με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή αυτού που προεδρεύει.
7.  
  Όταν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ύστερα από αναφορά του Προέδρου του Δ.Σ. Επίσης, επί απουσίας σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και περιθαλπομένων κινείται η διαδικασία εκλογής νέων εκπροσώπων.
8.  
  Γραμματέας του ΔΣ ορίζεται υπάλληλος του Ιδρύματος με απόφασή του
Άρθρο 7 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο:"
1.  
  .Διοικεί και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Εγκρίνει τις απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του Ιδρύματος, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου δύναται να ζητήσει από την οικεία υπηρεσία της Περιφερειακής Διοίκησης, την τροποποίηση και αναμόρφωση μέσα στο οικονομικό έτος, με τη διαδικασία του άρθρου 10 του παρόντος
3.  
  Διορίζει όλο το προσωπικό, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού
4.  
  Αποφασίζει για τα εισαγόμενα άτομα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος
5.  
  Είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία των εργασιών του Ιδρύματος, εκτός από εκείνα για τα οποία προβλέπεται, από ειδικές διατάξεις, αρμοδιότητα άλλων οργάνων του νομικού προσώπου
Άρθρο 8 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Εκπροσωπεί το ΄Ιδρυμα στις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του και διορίζει τους δικαστικούς πληρεξουσίους με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
2.  
  Προσκαλεί τα μέλη του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις, καταρτίζει με τον Προϊστάμενο των υπηρεσιών του Ιδρύματος την ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων και υπογράφει τις προσκλήσεις στις οποίες ορίζεται ο τόπος, η ημέρα και ώρα της συνεδριάσεως. Στην ημερήσια διάταξη περιέχονται περιληπτικά τα θέματα που θα συζητηθούν.
3.  
  Υπογράφει με τον Διευθυντή του Ιδρύματος τις επιταγές και τα εντάλματα πληρωμών, καθώς και τα έγγραφα για τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί γι΄αυτό ο Δ/ντής του Ιδρύματος ή οι Προϊστάμενοι των τμημάτων
4.  
  Ασκεί στο προσωπικό του Ιδρύματος τις αρμοδιότητες που του παρέχουν οι νόμοι και συντάσσει τις υπηρεσιακές εκθέσεις του Προϊσταμένου των υπηρεσιών του Ιδρύματος
Άρθρο 9 "Πόροι του Ιδρύματος"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Κρατική επιχορήγηση β) ΄Εσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του γ) Τροφεία από τους περιθαλπόμενους ή από τους ασφαλιστικούς τους φορείς δ) Εισφορές, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες στο ΄Ιδρυμα ε)Κάθε άλλα νόμιμα έσοδα
Άρθρο 10 "Προϋπολογισμός"
1.  
  Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με βάση την προγραμματισμένη από το Δ.Σ. δραστηριότητα ψηφίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Αντίγραφο του εγκριθέντος προϋπολογισμού υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
Άρθρο 11 "Είσπραξη εσόδων"
1.  
  Τα κεφάλαια και οι πόροι του Ιδρύματος κατατίθενται απ΄ευθείας σε τηρούμενο λογαριασμό στο υποκατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος
2.  
  Ειδικές πιστώσεις ή κεφάλαια που πλεονάζουν μεταφέρονται σε ειδικούς λογαριασμούς διαθεσίμου με τόκο ή χωρίς τόκο, ανάλογα με την προέλευσή τους. Η μεταφορά από τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης και η επαναφορά σ΄αυτόν γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου των υπηρεσιών του Ιδρύματος ή οίκοθεν από την Τράπεζα της Ελλάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1611/1950, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 2999/1954.
3.  
  Επιτρέπεται να τηρείται σε μία Τράπεζα ο λογ/σμός διαθεσίμων κεφαλαίων και σε άλλη ο λογ/σμός ταμειακής διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το ΄Ιδρυμα
Άρθρο 12 "Πληρωμές Δαπανών"
1.  
  Κάθε πληρωμή ενεργείται με χρηματικό ένταλμα, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από άλλο μέλος αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένο, καθώς και από τον προϊστάμενο των υπηρεσιών του Ιδρύματος και το Λογιστή, η Δε καταβολή του ποσού αυτού ενεργείται σε έκδοση ισόποσης επιταγής σε βάρος του λογαριασμού που τηρεί το ίδρυμα στο υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας ή της Εθνικής ή της Εμπορικής ή άλλης Δημόσιας Τράπεζας. Οι επιταγές υπογράφονται όπως και τα εντάλματα πληρωμής.
Άρθρο 13 "Εκτέλεση δαπανών"
1.  
  Οι δαπάνες του Ιδρύματος εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και της νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοσίων ΄Εργων.
Άρθρο 14 "Βασική διάρθρωση των υπηρεσιών - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος αποτελούν Διεύθυνση, η οποία συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:
 1. Τμήμα Χρονίως Πασχόντων
 2. Τμήμα Υπερηλίκων αυτοεξηπηρετούμενων
 3. Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Υποστήριξης
 4. Τμήμα Διοικητικού και
 5. Τμήμα Βοήθειας - Νοσηλείας στο σπίτι και ημερήσιας φροντίδας
2.  
 1. Το τμήμα Χρονίως Πασχόντων είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται από το ΄Ιδρυμα στα χρονίως πάσχοντα άτομα
 2. Το Τμήμα Αυτοεξυπηρετούμενων Υπερηλίκων είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στην προστασία που παρέχεται από το ίδρυμα στα υπερήλικα αυτοεξυπηρετούμενα άτομα
 3. Το Τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής Υποστήριξης, είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αναφέρεται στη φυσική αποκατάσταση των περιθαλπομένων στην επαγγελματική κατάρτιση τόσο των περιθαλπομένων, όσο και των λοιπών μειονεκτούντων ατόμων από 18 ετών και πάνω, καθώς και στην Κοινωνική υποστήριξη των Α.Μ.Ε.Α.
 4. Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για τον χειρισμό κάθε θέματος που αναφέρεται στη γενική κατάσταση του προσωπικού του Ιδρύματος, στα οικονομικά και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και στο χειρισμό θεμάτων γραμματείας
 5. Το τμήμα Βοήθειας- Νοσηλείας στο σπίτι και ημερήσιας φροντίδας, είναι αρμόδιο για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, που αποβλέπει στην βελτίωση ποιότητας ζωής των τομέων που εξυπηρετούνται και την υποστήριξη των οικογενειών τους, καθώς και για την ημερήσια φύλαξη και φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για ανακούφιση των οικογενειών τους
Άρθρο 15 "Προσωπικό Ι. Μόνιμο Προσωπικό Οι θέσεις του προσωπικού διαρθρώνονται κατά κλάδους και ειδικότητες όπως παρακάτω: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ"
1.  
  Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό Μία (1) θέση ειδικότητας Επαγγελματικού Συμβούλου με επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
2.  
  Από τις οργανικές θέσεις των μονίμων υπαλλήλων, δεν πληρούνται αριθμός ίσος με τους υπηρετούντες σε προσωρινές θέσεις ιδιωτικού δικαίου ΙΙΙ.Προσωρινές θέσεις - Μία (1) θέση ΤΕ Ηλεκτρολόγων - Μία (1) θέση ΔΕ Συντηρητών εγκαταστάσεων - Μία (1) θέση ΔΕ Ηλεκτρονικών - Μία (1) θέση ΔΕ Ραπτριών - Μία (1) θέση ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών - Επτά (7) θέσεις ΔΕ Τεχνιτών-Εκπαιδευτών - Μία (1) θέση ΥΕ Εργατών - Δύο (2) θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - Μία (1) θέση ΥΕ Κλητήρων - Μία (1) θέση ΠΕ Ψυχολόγων - Μία (1) θέση ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας - Μία (1) θέση ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών - Δέκα τρείς (13) θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων - Μία (1) θέση ΔΕ Μαγείρων - Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
3.  
  Κλάδος ΔΕ Μαγείρων, θέσεις δύο (2)
4.  
  Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέσεις επτά (7) Οι θέσεις αυτές κατανέμονται στις ειδικότητες ως ακολούθως: - Μία (1) θέση ηλεκτρολόγου - Δύο (2) θέσεις υδραυλικών - συντηρητών κτιρίου - μία (1) θέση οδηγού - δύο (2) θέσεις ραπτριών - μία (1) θέση κουρέα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 1.Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, θέσεις έξι (6) 2.Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Μαγειρίου (για εργασίες βοηθού μάγειρα, πλύντου μαγειρικών σκευών, τραπεζοκόμων και λοιπών εργασιών μαγειρείου), θέσεις δέκα τρεις (13) 3.Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δέκα τέσσερις (14) . Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται: - δώδεκα (12) θέσεις προσωπικό καθαριότητας και -· δύο (2) θέσεις σιδηρώτριες - πλύντριες - ιματιοφύλακες 4.Κλάδος ΥΕ Εργατών, θέσεις δύο (2) 5.Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, θέσεις είκοσι δύο (22) Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται: - δύο (2) θέσεις μεταφορέων ασθενών και - είκοσι (20) θέσεις πρακτικών Νοσοκόμων Οι πέντε (5) θέσεις των πρακτικών καλύπτονται μόνον εφόσον είναι αδύνατη η πλήρωση πέντε (5) θέσεων από τις θέσεις του κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής ΙΙ.Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου Οι θέσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου διαρθρώνονται κατά ειδικότητα ως εξής:.
5.  
  Κλάδος ΠΕ Ψυχολόγων, θέση μία (1) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Άρθρο 16 "Προσόντα διορισμού σε θέσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κλάδου ή ειδικότητας στο Π.Δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 τ.Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φόρα. Ειδικότερα:"
1.  
  Για τον κλάδο ΔΕ Νοσηλευτικής, ορίζεται πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας επαγγελματικού Λυκείου ή αναγνωρισμένης Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή πτυχίο των πρώην Σχολών ΔΕ Νοσηλευτικής μονοετούς φοίτησης
2.  
  Για τη θέση Επαγγελματικού Συμβούλου, πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και ειδική επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, που να αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1943/1991.
Άρθρο 17 "Προϊστάμενοι υπηρεσιών"
1.  
  Της Δ/νσης του Ιδρύματος προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και εν ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού
2.  
  Του Τμήματος Χρονίως Πασχόντων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων και εν ελλείψει υπάλληλος ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκεπτριών υγείας και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτικής
3.  
  Του Τμήματος Αυτοεξυπηρετούμενων Ηλικιωμένων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων και εν ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτικής
4.  
  Του Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Εργοθεραπείας
5.  
  Του Τμήματος Διοικητικού, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού
6.  
  Του Τμήματος Βοήθειας Νοσηλείας στο σπίτι και Ημερήσιας Φροντίδας, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή Επισκεπτριών Υγείας ή ΔΕ Νοσηλευτικής
Άρθρο 18
1.  
  Εσωτερικός Κανονισμός - Καταργούμενες Διατάξεις Όλα τα λεπτομερή θέματα που ανάγονται στην κανονική και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, ως και τα καθήκοντα των εργαζομένων στο ΄Ιδρυμα, εφ΄όσον είναι δευτερευούσης σημασίας, ρυθμίζονται με εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 13/86 (ΦΕΚ 6 τ.Α. ) και Π.Δ. 579/77 (ΦΕΚ 191 τ.Α΄).
Άρθρο 19 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Χανίων, κατατάσσονται ή εντάσσονται στις ομοιόβαθμες θέσεις κλάδων αντίστοιχης κατηγορίας του άρθρου 15 του παρόντος
2.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, διατηρούνται στις θέσεις τους, μέχρι την καθ΄οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε οι θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως
3.  
  Δια τους τυχόν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπηρετούντες σε θέσεις μη προβλεπόμενες ή σε θέσεις των οποίων τροποποιείται επί το δυσμενέστερον η διαβάθμιση να διατηρούνται ισάριθμες κενές προσωρινές θέσεις. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 48 του Ν. 2082/92 περί «Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωσης νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 158 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων, για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/92 τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος, ως προκύπτει από την αριθ. Γ4β/Φ.23/οικ. 2327/17.5.99 οικονομική έκθεση της Δ/νσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Νομαρχιακού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922/7.10.96 τ.Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1.8211/99 (ΦΕΚ 198 τ.Β΄) Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 15 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 τ.Α΄) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής από την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
 • Την αριθμ. 57/94 γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Χανίων.
 • Τις 441 και 581/1997 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2999 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/57 1973
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1611 1950
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/579 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/13 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία