ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/255

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Μεταβολή της έδρας της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Κατάργηση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βερολίνο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ίδρυση Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, κατανομή της σύνθεσης του προσωπικού του υπό κατάργηση Γενικού Προξενείου Βερολίνου».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Μεταφέρεται η έδρα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από τη Βόννη στο Βερολίνο
Άρθρο 2
1.  
  Καταργείται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Βερολίνο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
Άρθρο 3
1.  
  Ιδρύεται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με περιφέρεια δικαιοδοσίας τα Ομόσπονδα Κρατίδια του Βερολίνου, του Βραδεμβούργου, του Μακλεμβούργιου-Πρόσω Πομμερανίας
Άρθρο 4
1.  
  Οι θέσεις του υπό κατάργηση Γενικού Προξενείου Βερολίνου κατανέμονται ως εξής: Ενας (1) Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ή Β΄ στην Κεντρική Υπηρεσία Ενας (1) Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ή Β΄στην Πρεσβεία Βερολίνου Τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης στην Πρεσβεία Βερολίνου ΄Ενας (1) υπάλληλος του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης στην Πρεσβεία Αγκύρας ΄Ενας (1) Μεταφραστής στην Πρεσβεία Βερολίνου ΄Ενας (1) Κλητήρας στην Πρεσβεία Βερολίνου ΄Ενας (1) Οδηγός στην Πρεσβεία Βερολίνου ΄Ενας (1) Φύλακας-Θυρωρός στην Πρεσβεία Βερολίνου ΄Ενας (1) Οικιακός Βοηθός στην Πρεσβεία Βερολίνου Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τα άρθρα 32 παρ. 2 και 4, 38 παρ. 4 και 5 και 40 παρ. 1 του Ν.2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου ‘Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών’ (Α΄62).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (Α΄137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.2, εδ. α΄του Ν.2469/97 (Α΄38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (370.000.000) δραχμών περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τους εξής Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του ειδικού φορέα 09-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών: 0714, 0813, 0822, 0845, 0851, 0871, 0891, 1511, 1711, 1723, 1725. Για τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών περίπου, που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του ανωτέρω προϋπολογισμού (ειδικού φορέα 09-120 ΚΑΕ 0813, 0845 και 0891).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247).
 • Την υπ΄αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (Β΄922) κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών ‘Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών’.
 • Τη γνώμη της Πρεσβείας Βόννης, όπως διατυπώνεται στο υπ΄αριθμ. Φ.2046/5354/ΑΣ 2009/24.7.97 εγγραφό της.
 • Την υπ΄αριθμ. 356/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διεύρυνση σύνθεσης προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών και σύσταση Προξενικών Γραφείων 2005/59 2005