Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το παρόν Π.Δ. αποσκοπεί στην προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1995 «σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» (τεύχος ΕΕ αρ. L249 της 17.10.95 σελ. 35) όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται στα οχήματα που κυκλοφορούν στον Ελληνικό χώρο τα οποία είναι ταξινομήμενα είτε στην Ελλάδα ή σε Χώρα μέλους της Ε.Ε., είτε σε Τρίτη Χώρα και μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.
2.  
  Το Π.Δ. αυτό δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων τις οποίες εκτελούν οχήματα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στα σώματα ασφαλείας ή εμπίπτουν στην ευθύνη τους.
Άρθρο 2
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος Π.Δ. νοούνται ως: α) οχημα : οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα προοριζόμενο για οδική χρήση, πλήρες ή ημιτελές, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον, τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα ανώτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων τα οποία κινούνται σε σιδηροτροχιές, των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων καθώς και όλων των κινητών μηχανών. β) επικίνδυνα εμπορεύματα : τα εμπορεύματα που αναφέρονται ως επικίνδυνα στο Π.Δ. 104/99 (Α113). « Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων». γ) μεταφορά : οποιαδήποτε δραστηριότητα οδικής μεταφοράς η οποία εκτελείται από όχημα, εν όλω ή εν μέρει επί δημοσίων οδών στο Ελληνικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από το Π.Δ 104/99 (Α113), με την επιφύλαξη του καθεστώτος που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία, όσον αφορά την ευθύνη από τις δραστηριότητες αυτές. δ) επιχειρήσεις : κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργάνωση ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, καθώς και κάθε δημόσιος οργανισμός, είτε έχει ιδίαν νομική προσωπικότητα, είτε εξαρτάται από αρχή η οποία έχει νομική προσωπικότητα, οι οποίοι ασχολούνται με τη μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση ή αναθέτουν σε τρίτους τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και όσοι ασχολούνται με την προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, συσκευασία εμπορευμάτων του είδους αυτού ή παραλαμβάνουν τέτοια εμπορεύματα στο πλαίσιο μίας πράξης μεταφοράς και είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κοινότητας. ε) έλεγχος : κάθε έλεγχος, επιθεώρηση, εξακρίβωση ή διατύπωση που διεξάγεται από όργανα ελέγχου όπως ορίζονται στο επόμενο εδάφιο για λόγους ασφαλείας και που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. στ) ‘’ Όργανα ελέγχου ’’ Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας ή διμελείς ή τριμελείς επιτροπές ελέγχου συγκροτούμενες από εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας και της οικείας Δ/νσης Χημικών Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους, ή της Υπηρεσίας Μεταφορών ή ΚΤΕΟ της οικείας Νομ. Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 3
1.  
  Τα κατά το προηγούμενο εδάφιο ορισθέντα όργανα ελέγχου διενεργούν ετησίως ελέγχους που προβλέπονται από το παρόν Π.Δ., επί αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων αριθμού τουλάχιστον ίσον με (2%) δύο τοις εκατό του συνολικού αριθμού των κυκλοφορούντων στην Ελλάδα αυτοκινήτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων. Οι λεπτομέρειες συγκρότησης και λειτουργίας των ανωτέρω διμελών ή τριμελών επιτροπών ελέγχου θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών.
2.  
  Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται στον Ελληνικό χώρο σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4060/89 (ΕΕL 390 τις 30-12-89) και το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3912/92 (ΕΕL 395 τις 31-12-1992).
Άρθρο 4
1.  
  Για τη διεξαγωγή των ελέγχων σύμφωνα με το παρόν Π.Δ., τα όργανα ελέγχου του εδ. στ) του άρθρου 2 χρησιμοποιούν τον κατάλογο ελέγχου του παραρτήματος Ι του παρόντος . Αντίτυπο του καταλόγου ελέγχου ή βεβαίωση ελέγχου καταρτισμένη από το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο αυτό χορηγείται στον οδηγό και επιδεικνύεται κάθε φορά που ζητείται, προκειμένου να απλοποιείται ή να αποφεύγεται, στο μέτρο του δυνατού, η πραγματοποίηση και άλλων μεταγενέστερων ελέγχων. Η διάταξη αυτή δεν προδικάζει το δικαίωμα των οργάνων ελέγχου να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για επιμέρους ελέγχους.
2.  
  Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικώς και καλύπτουν, στο μέτρο του δυνατού, ένα εκτεταμένο μέρος του οδικού δικτύου
3.  
  Τα σημεία που επιλέγονται για τους ελέγχους αυτούς πρέπει να επιτρέπουν τη συμμόρφωση των οχημάτων στα οποία διαπιστώθηκε παράβαση ή, εφόσον η ελέγχουσα αρχή το κρίνει σκόπιμο την ακινητοποίησή τους επιτόπου ή σε σημείο που προσδιορίζεται προς το σκοπό αυτό από την εν λόγω αρχή, χωρίς αυτό να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια
4.  
  Ανάλογα με την περίπτωση και υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια, είναι δυνατό να λαμβάνονται δείγματα από τα μεταφερόμενα προϊόντα, προκειμένου να δοθούν για εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλα αναγνωρισμένα από την αρμόδια αρχή εργαστήρια
5.  
  Οι έλεγχοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα
Άρθρο 5
1.  
  Με την επιφύλαξη άλλων ισχυουσών διατάξεων, όταν μία ή περισσότερες παραβάσεις, εκ των αναφερομένων ιδίως στο παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνονται κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, τα οικεία οχήματα μπορούν να ακινητοποιούνται - επιτόπου ή σε σημείο που ορίζουν για το σκοπό αυτό οι ελεγκτικές αρχές - και να υποχρεώνονται να συμμορφωθούν πριν συνεχίσουν το ταξίδι, ή μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άλλων κατάλληλων μέτρων, ανάλογα με τις περιστάσεις ή τις ανάγκες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κριθεί αναγκαία, της μεταφόρτωσης του εμπορεύματος ή και της απαγόρευσης εισόδου τους στη χώρα
Άρθρο 6
1.  
  Έλεγχοι είναι επίσης δυνατό να διενεργηθούν στις επιχειρήσεις προληπτικώς από τις επιτροπές ελέγχου του εδ. στ. του αρθ. 2 ή όταν κατά την κυκλοφορία των οχημάτων έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επικίνδυνων μεταφορών.
2.  
  Οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι οι συνθήκες ασφαλείας κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται οι οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία
3.  
  Όταν μία ή πλείονες παραβάσεις εκ των αναφερομένων ιδίως στο παράρτημα ΙΙ, διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικινδύνων ουσιών, η οικεία μεταφορά πρέπει υποχρεωτικώς να συμμορφώνεται προτού εξέλθει της επιχείρησης, ή να αποτελέσει αντικείμενο άλλων κατάλληλων μέτρων
4.  
  Με κοινή απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διενέργεια των ελέγχων
Άρθρο 7
1.  
  Η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών Μελών για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
2.  
  Αν διαπιστωθούν σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων οι οποίες διαπράττονται από όχημα ή επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Ελληνική Επικράτεια, η ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να τις επισημαίνει στο Κράτος μέλος της Ε.Ε. στο οποίο έχει ταξινομηθεί όχημα ή είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Μπορεί επίσης να ζητήσει και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων έναντι του ή των παραβατών. Τα αντίστοιχα καθήκοντα και υποχρεώσεις έχουν και οι Ελληνικές αρχές έναντι των αρχών Κρατών Μελών της Ε.Ε., στα πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής για την ορθή εφαρμογή του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 8
1.  
  Αν, κατά τη διενέργεια οδικού ελέγχου σε όχημα που έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, οι διαπιστώσεις είναι τέτοιες που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουν διαπραχθεί σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις οι οποίες όμως δεν είναι δυνατό να αποδειχθούν στη διάρκεια του ελέγχου ελλείψει των αναγκαίων στοιχείων, η ανωτέρω Υπηρεσία ζητεί την συνδρομή του Κράτους μέλους στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση καθώς και τα πορίσματα του ελέγχου. Τα αντίστοιχα καθήκοντα και υποχρεώσεις έχουν και οι Ελληνικές αρχές έναντι των αρχών των κρατών μελών της Ε.Ε. στα πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής για την ορθή του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 9
1.  
  Για κάθε ημερολογιακό έτος, και το αργότερο 12 μήνες μετά την παρέλευση αυτού, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις: - Εφόσον είναι δυνατό, καταγραφέντα ή εκτιμώμενο όγκο οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε τόνους που έχουν μεταφερθεί ή σε τόννους ανά χιλιόμετρο), - αριθμό διενεργηθέντων ελέγχων, - αριθμό ελεγθέντων οχημάτων, σύμφωνα με την ταξινόμηση (οχήματα που έχουν ταξινομηθεί στο εθνικό έδαφος, οχήματα άλλων κρατών μελών ή τρίτων κρατών ) - αριθμό παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί και τύποι παραβάσεων, - αριθμό και τύπο επιβαλλομένων κυρώσεων
Άρθρο 10
1.  
  Πέραν των μέτρων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Διατάγματος και από άλλες ισχύουσες διατάξεις, στον οδηγό για τον οποίο βεβαιώνεται, από το αστυνομικό όργανο, παράβαση, του Παραρτήματος ΙΙ, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50.000 δραχμών. Ειδικά για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 4 και 8 του παραρτήματος ΙΙ τιμωρούνται και με το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της αδείας ικανότητας οδηγού για δέκα (10) ημέρες.
2.  
  Η επιβολή του χρηματικού προστίμου και του Διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης της αδείας ικανότητας οδηγού γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2696/99 (Α’ 57) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Άρθρο 11
1.  
  Οι επιχειρήσεις, για τις οποίες βεβαιώνονται, κατά τους ελέγχους του άρθρου 6 του παρόντος Διατάγματος, παραβάσεις του Παραρτήματος ΙΙ, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο 100.000 έως 1.000.000 δραχμών, επιβαλλομένου με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πέραν των μέτρων που προβλέπονται από το άρθρο 5 του παρόντος Διατάγματος και τυχόν άλλης διατάξης.
Άρθρο 12
1.  
  Προσαρτώνται τα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος
Άρθρο 13
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος ισχύουν απο 1.1.1997, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 περί των επιβαλλομένων κυρώσεων, των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α.Του άρθρου 3 του Ν.1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου ( Α’ 34) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101 ) και του άρθρου 4 του Ν.1338/1983(Α΄34) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α’ 261). β.Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985β(Α΄137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α38) . γ.Την αριθμ Δ17α/03/99/Φ.221/1996 (1006Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Θεόδωρο Κολιοπάνο και Χρήστο Βερελή» δ. Τους 4060/89 και 3912/92 Κανονισμους της ΕΟΚ. 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3.Την 210/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Δ17Α/03/99/Φ.221 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ17Α_03_99_Φ_221 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1999/2696 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 1999/104 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία