ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/257

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υποβάθμιση Γραφείου Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στο Βελιγράδι σε Γραφείο Συμβούλου Ο.Ε.Υ. Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στη Ρώμη σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Ο.Ε.Υ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, που αναφέρεται στο άρθρο μόνο του Π.Δ. 337/97 (ΦΕΚ 231 τ.Α’), υποβαθμίζεται σε Γραφείο Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και λειτουργεί στην Πρεσβεία του Βελιγραδίου με έδρα το Βελιγράδι και Περιφέρεια Αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας.
Άρθρο 2 "Το Γραφείο Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ιταλία, που αναφέρεται στο άρθρο 1. παρ. 4, εδ. β, περ. 2 του Ν. 2297/95 (ΦΕΚ 50/Α’), αναβαθμίζεται σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και"
1.  
  Εμπορικών Υποθέσεων και λειτουργεί στην Πρεσβεία της Ρώμης με έδρα τη Ρώμη και Περιφέρεια Αρμοδιότητας την Ιταλία και τη Μάλτα
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1, παρ. 2 του Ν. 2297/1995 «Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α’). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α’) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154 τ.Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α’). γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’),
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Εθν. Οικονομίας με αριθ. 23446./ΔΙΟΕ 471/5.7.1999, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 1373/Β’).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αριθ. 8211/8.3.99 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 198/Β’).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 323/99 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/23446./ΔΙΟΕ471 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/23446__ΔΙΟΕ471 1999
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναβάθμιση Γραφείου Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας σε Γραφείο Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. 1997/337 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία